Databasdesign. E-R-modellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Databasdesign. E-R-modellen"

Transkript

1 Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19 Utvidgade E-R drag 20 Exempel 25 Reducering av E-R-diagram till tabeller 26

2 Databasdesign 6-1 Tre aspekter på att studera databashanteringssystem (DBHS): Modellering och design av databaser Design av en databas innebär att man skisserar upp de strukturer som behövs. Detta tillåter diskussion i förenklade termer innan man slår fast hur databasen implementeras. Designnotationer: Entitet/relationskap (E-R) Object Description Language (ODL) Programmering - förfrågningar och operationer som uppdaterar databasen (SQL). DBHS implementering. Modellering och design av databaser Faser vid utformning av en databas Kravspecifikation Specificerar vilka krav användarna har på databasen. Tekniker för att representera användarnas krav som diagram finns. (tas ej upp i dennna kurs utan kraven framställs verbalt) Begreppsmässig design Utformning av databasens logiska struktur. Val av datamodell (t.ex. E-R-modellen) Skapa ett begreppmässigt schema för databasen genom att tillämpa begreppen i datamodellen på kraven. Dvs. för E-R-modellen: schemat specificerar de entiteter som är representerade i databasen, deras attribut, relationerna mellan dem samt deras begränsningar.

3 Databasdesign 6-2 Den begreppsmässiga designfasen resulterar då i ett E-R-diagram som ger en grafisk representation av schemat. Specifikation av funktionella krav De funktionella kraven indikeras av schemat och beskriver de transaktioner (operationer) som kommer att utföras på databasen. Logisk design Schemat konverteras till en implementations/datamodell för databasen. Typiskt används den relationella datamodellen, dvs. det begreppsmässiga schemat konverteras till relationsschema (relationstabeller). För både E-R-scheman och ODL-designnotation finns det halvautomatiska sätt att konvertera till relationsdesign. (från E-R-diagram -> relationstabeller) Fysisk design Specifikation av de fysiska egenskaperna för databasen (t.ex. filorganisation, intern datastruktur )

4 E-R-modellen 6-3 E-R-modellen E-R datamodellen baseras på en uppfattning av en verklig värld som består av objekt kallande entiteter och relationskaper bland dessa objekt. En entitet är ett objekt som existerar och kan skiljas från andra objekt. Distinktionen sker genom att associera attribut, som beskriver objektet, med varje entitet. En relationskap är en association bland flera entiteter. En avbildningskardinalitet uttrycker antalet entiteter till vilka en entitet kan vara associerad via en relationskap. Från ett databasperspektiv måste distinktionen mellan individuella entiteter och relationskaper ske i termer av deras attribut. För att göra detta tillordnas en primärnyckel åt varje entitetsmängd. En entitetsmängd som inte har tillräckligt med attribut för att bilda en primärnyckel kallas en svag entitetsmängd, annars stark. Grafiskt: E-R-diagram

5 E-R-modellen, Grundläggande begrepp 6-4 Grundläggande begrepp Entitet Begreppet entitet är svårt att definiera formellt. Implicit är en entitet ett ting eller objekt som existerar och kan skiljas från andra objekt m.h.a. sina egenskaper. Ex.: bil person myra? En entitet kan vara konkret (person, bil) abstrakt (lån, semester) Entitetsmängd Representeras i E-R-diagram med en rektangel. En entitetsmängd (ej precist definierat) är en mängd av "liknande" entiteter, dvs. de har en mängd gemensamma karakteristika ("attribut"). Ex.: alla personer alla rödhåriga personer alla bilar Entitetsmängder är på schemanivå. Motsvarande på instansnivå är aktuella delmängder av alla element av en given entitetsmängd som finns i databasen. Ex.: Registercentralen kunde ha entitetsmängden bilar. I den aktuella instansen av denna entitetsmängd finns alla registrerade bilar i Finland, inte alla bilar i världen. Entitetsmängderna i en databas behöver inte vara disjunkta, t.ex. i en bankdatabas kan en viss person tillhöra både entitetsmängden customer och employee.

6 E-R-modellen, Grundläggande begrepp 6-5 Attribut Representeras i E-R-diagram med ellips, cirkel. En entitet representeras av en mängd attribut, dvs. beskrivande egenskaper hos alla element i en entitetsmängd. Ex.: customer = ( customer_id, customer_name, customer_street, customer_city ) Varje entitet har ett värde för varje attribut (värdet kan vara null). Mängden av tillåtna värden för ett attribut kallas attributets domän. Ex.: Attribut customer_city kan ha värdet Åbo. Formellt är ett attribut för en entitetsmängd en funktion som avbildar från entitetsmängden till en domän. Eftersom en entitetsmängd kan ha flera attribut kan varje entitet beskrivas med en mängd av par (attribut, datavärde), ett par per attribut. Ex.: { (kurs_id, ) (kurs_namn, Databaser ) } Attributtyper Enkelt / sammansatt attribut - är ej/ är uppdelat i flere delar, delattribut Ex.: adress kan bestå av delarna gatuadress, postnummer, stad. och gatuadress kan i sin tur vara indelat i gatunamn och nummer. adress gatuadress postnummer stad gatunamn nummer

7 E-R-modellen, Grundläggande begrepp 6-6 En-värt / flervärt attribut - kan ha ett / flere värden Flervärda attribut kan ges övre och undre gränser. Ex.: ett attribut telefon_nummer är flervärt om en person tillåts ha flere telefonnummer. Härlett attribut - värdet kan beräknas ur andra attribut Värdet för ett härlett attribut lagras ej utan beräknas då det behövs. Ex.: ålder kan beräknas givet ett födelsedatum

8 E-R-modellen, Grundläggande begrepp 6-7 Relationskap En relationskap sammanbinder två (binär relationskap) eller flera entiteter. Ex.: Vi kan definiera en relationskap som associerar studerande Calle med kurs vilket specificerar att Calle åhör kurs kurs studerande Logik Databaser Intro 5 1 Calle DT M Brita DT K Lasse IS M Relationskapsmängd Entitetsmängd Representeras i E-R-diagram av ruter (diamond) <> En relationskapsmängd är en mängd av relationskaper av samma typ. Formellt är den en matematisk relation på n (n > 2, ev. icke-distinkta) entitetsmängder. Om E 1,E 2,..., E n är entitetsmängder, så är en relationskapsmängd R en delmängd av { (e 1, e 2,..., e n ) e 1 E 1, e 2 E 2,..., e n E n } där (e 1, e 2,..., e n ) är en relationskap. "Värdet" på en relationskapsmängd kan ses som en tabell. Varje rad representerar de entiteter som deltar i relationskapen: studerande kurser Calle Brita Lasse {(Calle, ),(Brita,456302),(Lasse,451100)} kurs Logik Databaser Intro 5 1 studerande Calle DT M Brita DT K Lasse IS M

9 E-R-modellen, Grundläggande begrepp 6-8 Vanligen räcker binära relationskaper (sammanbinder två entitetsmängder) men i vissa fall måste tre eller flera entitetsmängder sammanbindas med en relationskap. Ex.: Relationskap mellan studerande, kurser och RÖassistenter (RÖ-grupper hålls av RÖassistenter) 2-vägsrelationskaper räcker för att associera en RÖ-assistent med en student, om varje kurs har bara en RÖ-assistent. studerande Sambandet mellan studenter och RÖassistenter går via kurser. åhör kurser En 3-vägsrelationskap behövs om RÖ-grupperna kan ha olika RÖ-assistenter. RÖassist. studerande assist- erar kurser åhör RÖassist. studerande kurser RÖassistent Calle Ulla Brita Annamari Lasse Ulla

10 E-R-modellen, Grundläggande begrepp 6-9 Deskriptiva attribut En relationskapsmängd kan ha deskriptiva attribut. Ex.: Ett attribut access_date kan associeras till depositor för att specificera datum då kunden senast accesserade sitt konto. customer (customer_name) depositor(...,access_date) account(account_number) Adams Brooks Curry 2 jan juli feb 2007 A-101 A-215 A-306 En relationskapsinstans i en relationskapsmängd måste kunna identifieras entydigt utan att utnyttja deskriptiva attribut.

11 E-R-modellen, Begränsningar 6-10 Avbildningskardinaliteter Uttrycker antalet entiteter till vilka en annan entitet kan vara associerad via en relationskapsmängd. Mest användbar för binära relationskapsmängder. För en binär relationskapsmängd måste avbildningskardinaliteten vara en av följande typer: En till en (1-1) En till många (1-m) Många till en (m-1) Många till många (m-m) I E-R-diagram anges "en" som en riktad linje ( ->) och många som en oriktad linje ( ) customer-id Ex.: en-till-en Ett lån associeras med högst customer-name customer-city en kund via relationskapen customer borrower och en kund associeras med högst ett lån via borrower Ex.: en-till-många customer-id Ett lån associeras med högst customer-name en kund via relationskapen customer borrower men en kund kan associeras med många (även 0) lån via borrower customer-street customer-street customer-city borrower borrower loan-number loan-number Ex.: många-till-en Ett lån kan associeras med flera customer-id customer-street kunder (även 0) men en kund kan customer-name customer-city associeras med högst ett lån Ex.: många-till-många customer borrower Ett lån kan associeras med flera kunder (även 0) och en kund kan associeras till flere lån (även 0). loan loan loan-number amount loan amount amount customer-id customer-street loan-number amount customer-name customer-city customer borrower loan

12 E-R-modellen, Begränsningar 6-11 Existensberoenden Entitet x säges vara existensberoende av entitet y om existensen av x är beroende av y. y kallas dominerande entitet (loan i exemplet) och x kallas underordnad entitet (payment i exemplet) Att x är existensberoende av y medför att om y strykes så strykes även x. Ex.: Om en loan-entitet strykes, så måste även alla dess associerade payment-entiteter strykas. loan loan-paym payment

13 E-R-modellen, Begränsningar 6-12 Nycklar Det är viktigt att specificera hur entiteter inom en given entitetsmängd och relationskaper inom en given relationskapsmängd skiljes åt. Från databasperspektivet måste skillnaden mellan dem uttryckas i termer av deras attribut. Begreppet nyckel gör det möjligt att göra en dylik identifikation. Entitetsmängder: Supernyckel: ett eller flera attribut som entydigt identifierar en entitet i en entitetsmängd. Kandidatnyckel: en minimal supernyckel (ingen äkta delmängd är en supernyckel). Primärnyckel: en kandidatnyckel vald av databaskonstruktören som den viktigaste för att identifiera entiteter i entitetsmängden ifråga. Relationskapsmängder: En relationskapsmängd måste även har en kandidatnyckel - en primärnyckel (som identifierar individuella relationskaper i relationskapsmängden) som i stort sett består av de attribut som utgör primärnycklarna för de entitetsmängder som definierar relationskapsmängden. Låt R vara en relationskapsmängd som involverar entitetsmängderna E 1, E 2,..., E n. Låt pn (E i ) beteckna mängden av alla attribut som bildar primärnyckeln för E i. Antag att attributnamnen är entydiga, om ej byt namn. Antag att R inte har några attribut. Då är attributen som beskriver individuella relationskaper för R: attribut(r) = pn (E 1 ) pn (E 2 )... pn(e n )

14 E-R-modellen, Begränsningar 6-13 Om R har deskriptiva attribut {a 1, a 2,..., a m }, så beskriver mängden pn(e 1 ) pn(e 2 )... pn(e n ) {a 1, a 2,..., a m } av attribut en individuell relationskapsmängd i R. I vardera fallet bildar attributmängden pn(e 1 ) pn(e 2 )... pn(e n ) en supernyckel för R. Sammansättningen av primärnyckeln beror på avbildningskardinalitet och på strukturen av attributassociationer med relationskapsmängden: Ex.: type-ass. customer-id customer-street emp-name address customer-name customer-city customer Om kunden bara har en bankir, dvs. cust-banker-relationen är m-1, så är primärnyckeln för cust-banker helt enkelt primärnyckeln för customer. För 1-1-relationer kan vardera primärnyckeln användas. cust- banker employee relationskapsmängden cust-banker representerar en association mellan en kund och dennes bankir. cust-banker har attributet type-ass som representerar naturen av relationskapen (t.ex. lånebeviljare, personlig bankir) Om cust-banker relationen är m-m består primärnyckeln av unionen av primärnycklarna för customer och employee

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Henrik Johansson Henrik Jönsson LUCRAM Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering Lunds universitet Rapport 1010, Lund 2007

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Funktionella krav på auktoritetsdata En konceptuell modell

Funktionella krav på auktoritetsdata En konceptuell modell - 1 - Funktionella krav på auktoritetsdata En konceptuell modell Redigerad av Glenn E. Patton IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR) Slutrapport December

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Metadata Vad, När, Hur, Varför?

Metadata Vad, När, Hur, Varför? Metadata Vad, När, Hur, Varför? Stig Berild (Myndigheten för skolutveckling) Metadata upplevs av många som ett abstrakt och diffust begrepp. Följdriktigt förekommer också en palett av olika tolkningar.

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Något om logik och logisk semantik

Något om logik och logisk semantik UPPSALA UNIVERSITET Semantik och pragmatik (HT 08) Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv08/sempht/ Något om logik och logisk semantik 1 Språk och sanning

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport

Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport Funktionella krav på bibliografiska poster Slutrapport av IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records Utgiven av Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering Översatt

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER

NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER VERSION 5.0 Ändringsförteckning Version Datum Orsak ändring mot tidigare version Ansvarig Version 1 1997-03-27 Första version av dokumentet. Mari-Louise Lundgren

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI

EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI EN KONCIS INTRODUKTION TILL GRUPPTEORI DANIEL LARSSON Sammanfattning. En kort introduktion till gruppteori. Innehåll 1. Binär operation, slutenhet, grupper 1 2. Exempel, abelska grupper 2 3. Exempel, icke-abelska

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet KUNSKAPANDE av GÖRAN GOLDKUHL Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet

Läs mer

Mycket 'meta' är det

Mycket 'meta' är det Mycket 'meta' är det Stig Berild (Myndigheten för skolutveckling) Inledning Metadata är inne. Det dyker upp inom snart när alla tillämpningsområden, inte minst de med bäring på Internet och webben. 'Metadata'utgör

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra.

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra. Södertörns Högskola Lärarutbildningen VT2005 Revision C Namn: Kristina Thornér Handledare: Anders Blomqvist Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Hur mycket släkt är släktingar?

Hur mycket släkt är släktingar? Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer