Relationell databasdesign

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relationell databasdesign"

Transkript

1 Relationell databasdesign Kapitel 7 Relationell databasdesign sid Uppdelning m.h.a. funktionella beroenden 3 Funktionella beroenden - teori 12 Uppdelningsalgoritmer 27 Designprocess 33 Relational oath : "A nonkey field must provide a fact about the key the key the whole key and nothing but the key so help me Codd"

2 Relationell databasdesign 7-1 Hur skall ett schema för en relationell databas utformas? Målet är att generera en mängd relationsscheman som tillåter att data lagras utan onödig redundans men som samtidigt möjliggör en enkel åtkomst av information. Dvs. en god uppdelning av data i relationsscheman bör hittas. Målet nås genom att utforma scheman i lämplig normalform. En normalform specifiserar krav (vilka typer av begränsningar som får finnas i ett relationsschema) på ett schema. För att kunna avgöra om ett relationsschema är i lämplig normalform eller ej behövs information om den reella värld databasen avbildar. En del av denna information finns i E-R-diagrammet, men mera information om organisationen behövs - begränsningar som ej kan uttrycks i diagrammet. En "bra" samling av relationsscheman Undviker upprepning av data Tillåter representation av all behövlig information Möjliggör kontroll av uppdateringar dvs. kontroll m.a.p. brytande av integritetsbegränsningar Ex.: Lending_schema = (branch_name, branch_city, assets, customer_name, loan_number, amount) Överflödighet: Data för branch_name och assets upprepas för varje lån som branch ger => Minnesutrymme slösas, uppdateringar kompliceras, risken för inkonsistens i DB ökas. null-värden: ingen information om en branch kan lagras om branchen ej givit lån, om ej null-värden tillåts (svåra att hantera).

3 Relationell databasdesign, Första normalformen 7-2 Första normalformen, 1NF Första normalformen pålägger bara ett mycket grundläggande krav på relationer: Domänerna för alla attribut är atomiska, dvs. betraktas som odivisibla. Icke-atomära domäner kan leda till designer med redundanta datalager (entitetsmängder), som i sin tur lätt leder till inkonsistens i databasen. att information kodas i program (det krävs programmering för att komma åt information) Icke-atomära domäner kan vara användbara i vissa fall varför många moderna databassystem understöder icke-atomära domäner (kap 9) Vad innebär detta?

4 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-3 Uppdelning m.h.a. funktionella beroenden Funktionella beroenden (beteckning ) Nycklar, eller mera allmänt funktionella beroenden är begränsningar på databasen som kräver att relationer satisfierar vissa egenskaper. En relation som satisfierar alla sådana begränsningar säges vara legal. Låt R vara ett relationsschema. En delmängd K av R är en supernyckel om inga två tupler kan ha samma värde på attributmängden K. dvs. t 1 t 2 t 1 [K] t 2 [K] eller t 1 [K] = t 2 [K] t 1 = t 2 Def.: Låt R vara ett relationsschema. Låt α, β R. Det funktionella beroendet α βgäller på R, om för varje giltig relation r(r), för alla par av tupler t 1,t 2 i r så att t 1 [α] =t 2 [α], det även gäller att t 1 [β] = t 2 [β]. Dvs. t 1 [α] = t 2 [α] t 1 [β] = t 2 [β] M.a.o, K är en supernyckel för R, om K R, dvs, t 1 [K] = t 2 [K] t 1 [R] = t 2 [R], dvs. t 1 = t 2 Funktionella beroenden kan användas för att uttrycka begränsningar som vi ej kan uttrycka m.h.a. supernycklar. Ex.: Schemat loan_info_schema = (branch_name, loan-number, customer-name, amount) Ett givet lån kan ges åt mera än en person, så loan_number är ej en supernyckel, men de funktionella beroendena loan_number amount loan_number branch_name bör gälla.

5 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-4 Funktionella beroenden används på två sätt: 1. För att specificera begränsningar på mängden av legala relationer. Vi skall alltså bara handskas med de relationer som satisfierar en given mängd F av funktionella beroenden. Vi säger då att F gäller på R. 2. För att testa relationer för att se om de (relationerna) är legala under F. Om en relation r är legal under F, säger man att r satisfierar F. Ex.: Betrakta följande relation r. Vilka funktionella beroenden gäller? A C? ja det finns två par av tupler med samma värde på A: de har samma C värde C A? nej ty t.ex. t 4 [C] = t 5 [C] men t 4 [A] t 5 [A] AB D? ja det finns inget par av olika tupler t 1 och t 2 så att t 1 [AB] = t 2 [AB] A BC? nej ty t.ex. t 1 [A] = t 2 [A] men t 1 [BC] t 2 [BC] A B C D a 1 b 1 c 1 d 1 a 1 b 2 c 1 d 2 a 2 b 2 c 2 d 2 a 2 b 3 c 2 d 3 a 3 b 3 c 2 d 4 Ett funktionellt beroende säges vara trivialt om det satisfieras av alla relationer, t.ex. A A. Allmänt kallas ett funktionellt beroende α β trivialt om β α Obs! En instans av en viss relation kan satisfiera ett funktionellt beroende som ej gäller på relationens schema. t.ex. i bankdatabasens exempelinstans gäller customer_street customer_city men eftersom gator kan tänkas ha samma namn i olika städer inkluderar vi ej customer_street customer_city i mängden av funktionella beroenden som skall gälla för customer schemat.

6 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-5 I bankexemplet måste åtminstone följande icke-triviala funktionella beroenden alltid gälla: Customer_schema = (customer-name, customer_street, customer_city): customer_name customer_street customer_name customer_city Branch_schema = (branch-name, branch_city, assets): branch_name branch_city branch_name assets Loan_schema = (branch_name, loan-number, amount): loan_number branch_name loan_number amount Borrower_schema = (loan-number, customer-name ): inga FB Account_schema = (account-number, branch_name, balance ): account_number branch_name account_number balance Depositor_schema = (account-number, customer-name): inga FB

7 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-6 Boyce-Codd normalform (BCNF), 2NF BCNF eliminerar all redundans som kan uppteckas på basen av funktionella beroenden. Ett relationsschema R är i BCNF om för alla funktionella beroenden på R av formen α β (α, β R) minst en av följande gäller 1. α β är ett trivialt funktionellt beroende (dvs. β α) 2. α är en supernyckel för R Vad innebär detta? En databasdesign är i BCNF om alla relationsscheman är i BCNF. Ex.: Bankexemplet - alla scheman är i BCNF Customer_schema är BCNF ty de icke-triviala funktionella beroenden har customer_name på vänstra sidan (customer_name är en kandidatnyckel). Borrower_schema är i BCNF ty det har inga funktionella beroenden. Customer_schema = (customer-name, customer_street, customer_city): customer_name customer_street customer_name customer_city Branch_schema = (branch-name, branch_city, assets): branch_name branch_city branch_name assets Loan_schema = (branch_name, loan-number, amount): loan_number branch_name loan_number amount Borrower_schema = (loan-number, customer-name ): Account_schema = (account-number, branch_name, balance ): account_number branch_name account_number balance Depositor_schema = (account-number, customer-name):

8 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-7 Ex.: Schemat Loan_info_schema = (customer-name, loan-number, amount ) loan_number amount customer_name, loan_number amount är inte i BCNF ty loan_number är inte en supernyckel. Uppdelning av scheman Ett schema som inte är i BCNF kan uppdelas i två: Låt R vara ett schema som ej är i BCNF. Då finns det åtminstone ett icke-trivialt funktionellt beroende α β sådant att α inte är en supernyckel för R. Ersätt R med scheman (α β) och (R - (β - α)) Ex.: Loan_info_schema ersätts av Loan_schema = (loan-number, amount): (α β ) loan_number amount Borrower_schema =(customer-name, loan-number): (R - (β - α)) = (R - β) ty β innehåller inga av α s attribut Loan_schema är i BCNF Borrower_schema är i BCNF Resulterande scheman som ej är i BCNF uppdelas vidare.

9 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-8 BCNF och beroendebevarande För att uttrycka konsistensbegränsningar i en databas finns olika metoder primärnyckelbegränsningar funktionella beroenden check-begränsningar assertationer Varje gång databasen uppdateras skall begränsningarna testas. En databas bör utformas så att begränsningar kan testas effektivt. Ett test av ett funktionellt beroende som kan göras genom att bara undersöka en relationskapsmängd är effektivt. Uppdelning i BCNF kan leda till att testning involverar flere mängder dvs. blir ineffektiv. Ex.: Bankexemplet ändras så att en kund tillåts ha flera personliga bankirer, men bara en från en gren En anställd måste nu associeras med en gren. Ändringen kunde implementeras i E-R-diagrammet på följande sätt: ursprunglig version (en bankir per kund) Ett fel i denna design : en kund kan ha flera bankirer från samma gren branch_city branch_city branch-amne assets branch-amne assets branch en anställd tillhör en gren branch customer-id customer_street customer-id customer_street customer_name customer_city customer_name customer_city customer customer cust_ banker type-ass. works_in cust_ banker type-ass. flera bankirer per kund employee employee emploee-id employee_name tel_num emploee-id employee_name tel_num

10 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-9 Man borde ha en relationskapsmängd som tvingar fram begränsningen att en kund bara har en bankir per gren: Istället för att lägga till works_in ersätts cust_banker med en ternär relationskapsmängd: och FB cust_banker_branch(customer-id,employee-id, branch_name, type_ass) med customer-id,employee-id cust_banker_branch employee_id branch_name Fördel: en enda relationskapsmängd representerar begränsningen, dvs. den är enkelt att testa. Men cust_banker_branch schemat är ej i BCNF ty employee_id är ej en supernyckel och vi måste upprepa branch_name för varge gång en anställd deltar i en cust_banker_branch relationskap. Uppdelning ger: branch_city (employee-id, branch_name) assets (customer-id, emploee-id, type_ass) branch-amne Dvs. denna design är den samma som den ursprungliga versionen (med works_in som tillåter att en kund har flera bankirer från samma gren) och begränsningen (en kund kan ha högst en personlig bankir från en gren) måste uttryckas med det funktionella beroendet: customer_id, branch_name employee_id branch customer-id customer_street customer_name customer_city customer Dvs. uppdelning i BCNF är ej beroendebevarande Varför ej? cust_ banker_ branch employee type-ass. emploee-id tel_num employee_name

11 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-10 Tredje normalformen, 3NF BCNF kräver att alla icke-triviala funktionella beroenden är av formen α β där α är en supernyckel. 3NF är svagare, den tillåter icke-triviala funktionella beroenden vars vänstersida ej är en supernyckel: Ett relationsschema R är i tredje normalform med avseende på en mängd F av funktionella beroenden om det gäller för varje funktionellt beroende i F + av formen α β, där α R och β R, att åtminstone en av följande gäller: 1. α β är ett trivialt funktionellt beroende 2. α är en supernyckelför R 3. Varje attribut A i β α ingår i en kandidatnyckel för R Obs! alla attribut i β α behöver ej ingå i samma kandidatnyckel. Villkor 3 medför att varje schema har en beroendebevarande uppdelning i 3NF. Obs! varje schema som satisfierar BCNF satisfierar även 3NF. Ex.: Betrakta schemat. cust_banker_branch(customer-id, employee-id, branch_name, type_ass) med det FB som medför att det ej är i BCNF employee_id branch_name Är det i 3NF? Dvs. är branch_name en del av en kandidatnyckel?

12 Relationell databasdesign, Uppdelning m.h.a.fb 7-11 Visa att branch_name ingår i en kandidatnyckel: Vi har de funktionella beroendena employee_id branch_name customer_id, branch_name employee_id ( samt customer_id, employee_id cust_banker_branch eftersom (customer_id, employee_id) är primärnyckel och då även en kandidatnyckel. Finns det andra kandidatnycklar? Är customer_id, branch_name en kandidatnyckel? customer_id, branch_name employee_id gäller För ett visst (customer_id, employee_id) par kan det bara finnas en relationskap i cust_banker_branch ty customer_id, employee_id cust_banker_branch Dvs. (customer_id, branch_name) är en supernyckel ty employee_id branch_name gäller Varken customer_id eller branch_name är supernycklar så (customer_id, branch_name) är en kandidatnyckel. Dvs. employee_id branch_name strider ej mot 3NF regler, dvs. cust_banker_branch är i 3NF gäller Obs! Besvärligt varför man bör använda formella metoder vid resonering om funktionella beroenden, normalformer och uppdelningar av scheman.

Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori 7-20. Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av

Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori 7-20. Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av Relationell databasdesign, FB Teori 7-20 Uppdelning Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av R om R i = R, i=1,...,n. Dvs. varje R i är en delmängd av R och varje attribut

Läs mer

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Andra relationella språk

Andra relationella språk Andra relationella språk Kapitel 5 Andra relationella språk sid Tupelrelationskalkyl 1 Domänrelationskalkyl 6 Query-by-Example (QBE) 8 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-1 Tupelrelationskalkyl

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Andreas Axelsson Vi beskriver här de grundläggande teknikerna för att lösa icke-linjära ekvationssystem. Detta är en nödvändig kunskap för att kunna lösa diverse

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Bootstrap jquery SEO RWD MuddyCards. Tidigare Muddycards Många positiva kommentarer Ibland för högt tempo på föreläsning Lägg ut labbar tidigare Mer föreläsningar (2

Läs mer

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 3 1 Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen & Läs om E/R-diagram i kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på http://www.databasteknik.se/webbkursen/er/index.html

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning 5 Dokumentationsmallar 6 Handledning ADB B41 Databasteknik

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

Bilaga: KeyControl Satellit

Bilaga: KeyControl Satellit Bilaga: KeyControl Satellit 1. KeyControl Satellit Beskrivning av KeyControl Client-Server med tilläggsprogrammet. Förutsättningen är att centraladministrationen håller reda på alla låssystem och lämnar

Läs mer

Relationsdatabasdesign, 2I-4067

Relationsdatabasdesign, 2I-4067 Relationsdatabasdesign 2I-4067 Relationsdatabasdesign, 2I-4067 Lärare Maria Bergholtz, rum 4636, telefon 6658, e-mail maria@dsv.su.se Nikos Dimitrakas, e-mail nikos-di@dsv.su.se Michael Persson, rum 2675,

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA LAGRINGSMETOD? Kandidatuppsats i Informatik Christian Fredh Erik Norström VT 2008:KI01 Svensk titel: Datalagring i SharePoint Hur ska utvecklaren välja

Läs mer

Databaser Kapitel 1: Introduktion!

Databaser Kapitel 1: Introduktion! Databaser Kapitel 1: Introduktion 1 Vad är en databas? En databas innehåller information som beskriver eller modellerar en viss del av världen T.ex. ett företag eller en verksamhet En databas består av

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Metadata Vad, När, Hur, Varför?

Metadata Vad, När, Hur, Varför? Metadata Vad, När, Hur, Varför? Stig Berild (Myndigheten för skolutveckling) Metadata upplevs av många som ett abstrakt och diffust begrepp. Följdriktigt förekommer också en palett av olika tolkningar.

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer