E-R-modellen, E-R-diagram E-R-diagram. representerar entitetsmängder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-R-modellen, E-R-diagram 6-14. E-R-diagram. representerar entitetsmängder"

Transkript

1 E-R-modellen, E-R-diagram 6-14 Komponenter Rektanglar Ellipser Ruter Linjer E-R-diagram representerar entitetsmängder repr. attribut repr. relationskapsmängder länkar attribut till entitetsmängder och entitetsmängder till relationskapsmängder Dubbla ellipser repr. flervärda attribut Streckade ellipser repr. härledda attribut Dubbla linjer totalt deltagande av en entitetsmängd i en relationskapsmängd Primärnyckelattribut är understreckade En riktad linje från en relationskapsmängd till en entitetsmängd anger att relationskapsmängden är 1-1 eller m-1. En oriktad linje anger att den är 1-m eller m-m. last-name middle-name type-ass. date-of-birth first-name -id -street emp-name address -city tel-num cust- banker age

2 E-R-modellen, E-R-diagram 6-15 title level 3-vägsrelationskap branch-name branch-city assets job emp-name address emp-id branch works- on Endast en pil ut från en icke-binär relationskapsmängd är tillåten ty i annat fall kan relationsskapen tolkas på två olika sätt. Totalt deltagande av en entitetsmängd i en relationskapsmängd -id adress -number borrower Varje entitet i entitetsmängden () deltar i åtminstone en relationskap i relationskapsmängden (borrower). Kardinalitetsbegränsningar för relationskapsmängder -id adress -number borrower 0..* 1..1 Undre och övre gränser för antalet deltagare i en relationskap kan anges i formen l..h där l anger minimum och h maximum kardinalitet. En stjärna (*) för h betyder att inga begränsningar finns.

3 E-R-modellen, E-R-diagram 6-15 Roller Entitetsmängder för en relationskap behöver ej vara olika. Ex.: emp-name works- for emp-id tel-num manager worker Etiketterna "manager" och "worker" kallas roller; de anger hur -entiteten verkar via works-for-relationskapsmängden

4 E-R-modellen, Designfrågor 6-16 E-R-design Skall ett objekt modelleras som en entitet eller som ett attribut? emp-id emp-name tel-num Bättre om en person har många telefoner och information om t.ex. typen (bärbar, vägg,..) behövs, om flere personer delar en telefon? Många telefonnummer per person kan impl. som ett emp-name flervärt attribut emp-id tel-num location emp-- tel telephone Inget enkelt svar. Vilket alternativ som är bättre är beroende av strukturen hos organisationen - hurdan typ av information som behövs. Men allmänt gäller: En primärnyckel för en entitetsmängd bör inte väljas som attribut till en annan entitetsmängd istället för en relationskap. Primärnycklar för entitetsmängderna som är relaterade bör ej vara attribut för relationskapsmängd ty dessa ingår redan implicit i relationskapen. -id -number -id -number borrower

5 E-R-modellen, Designfrågor 6-17 Skall ett objekt modelleras som en entitetsmängd eller som en relationskapsmängd? -id -number branch-city branch-name adress assets brach? branch-name -id adress -number borrower En relationskapsmängd är ett sämre val än en entitetsmängd om ett lån bör kunna associeras med flere kunder eller med flere grenar. Ty om ett lån är gemensamt för flere kunder måste en relationskap per kund definieras. Dubblering av information i databasen. För varje delägare av lånet lagras -number och. Rättesnöre: För att modellera aktioner som sker mellan entitetsmängder används relationskapmängder.

6 E-R-modellen, Designfrågor 6-18 Skall relationskaper modelleras som binära eller icke-binära? Vissa icke-binära relationskaper kan representeras effektivare som flere binära relationskaper: mamma barn parent pappa mamma mother barn father pappa En icke-binär, n-faldig (n>2) relationskap kan alltid ersättas av flere binära relationskaper: C C R C A R B A R A E R B B E ärver R:s attribut. För E skapas ett attribut som identifierar entiteterna i E. För varje relationskap (a i, b i, c i ) i R skapas en entitet e i i E och för varje e i införs (e i, a i ) i R A (e i, b i ) i R B (e i, c i ) i R C En E-R-modell kan begränsas att omfatta enbart binära relationskapsmängder Detta är dock inte alltid önskvärt ty En n-faldig relationskapsmängd visar tydligare att flere entiteter deltar i en viss relationskap Kräver mera lagringskapacitet (flere tabeller, ett extra identifierande attribut). Begränsningarna på den icke-binära relationskapsmängden kan ej alltid överföras på de binära.

7 E-R-modellen, Svaga entitetsmängder 6-19 Svaga entitetsmängder En svag entitetsmängd har ingen primärnyckel (en entitetsmängd som har en primärnyckel kallas stark). Relaterat till begreppet existensberoende. Ex.: Entitetsmängden payment har tre attribut: pay-number, pay-date och pay-. pay-number är ett löpnummer startande från 1 för varje lån. Dvs. Betalningar på ett lån har unika nummer men betalningar på två olika lån har samma nummer. pay-number är ingen primärnyckel. pay-date diskriminator -number pay-number pay- -pay. payment Varje svag entitetmängd måste associeras med en identifierande entitetsmäng. Den svaga mängden säges vara existensberoende av den identifierande, starka mängden. Den associerande relationskapsmängden kallas identifierande relationskapsmängd. För att kunna skilja mellan alla de entiteter (i den svaga mängden) som är relaterade till en viss entitet i den identifierande mängden behövs en diskriminator eller partiell nyckel (dvs. pay-number i exemplet). Primärnyckel för en svag entitet : Primärnyckeln för den identifierande entiteten (på vilken den är existensberoende) + dess diskriminator Primärnyckeln för payment är alltså {-number, pay-number}

8 E-R-modellen, Utvidgade E-R-drag 6-20 Utvidgade E-R-drag Ibland kan vissa aspekter av en databas uttryckas med utvidgningar av den grundläggande E-R-modellen. T.ex.. Specialisering balance Generalisering account-number Attributarv overdraft- Aggregering interest-rate account Specialisering Specialisering är en top-down designprocess som grupperar entiteter inom en entitetsmängd till lägrenivåentitetsmänder: En entitetsmängd kan innehålla delmängder som kan åtskiljas från andra entiteter i mängden. T.ex. kan en delmängd ha attribut som ej de övriga entiteterna i mängden har. E-R-modellen tillåter gruppering av entiteter inom en entitetsmängd. Dessa undergrupperingar blir lägrenivåentitetsmängder som har attribut eller relationskaper som inte gäller för den högrenivåentitetsmängden. Ex.: Konton inom en entitetsmängd account med attributen accountnumber och klassificeras som saving-account eller checking-account. Alla konton beskrivs av attributen ovan och savingaccount dessutom av interest-rate och checking-account av overdraft-. Specialisering anges i E-Rdiagram m.h.a. en triangel kallad ISA (= is a ). account-number account balance checking-account IS An account interest-rate ISA overdraft- saving-account check.-account

9 E-R-modellen, Utvidgade E-R-drag 6-21 Designen för ett system kan förfinas stegvis genom att successivt tillämpa specialisering på undergrupp. account-number balance account depositor interest-rate ISA overdraft- saving-account check.-account ISA standard gold senior num-checks intr.-payment min-balance date-of-birth Generalisering Generalisering är en bottom-up designprocess som kombinerar ett antal entitetsmängder som delar samma drag till en högrenivåentitetsmängd. Specialisering och generalisering är således inversioner av varandra och representeras i ett E-R-diagram på samma sätt. Attributarv - en lägrenivåentitetsmängd ärver alla attribut och relationskap från den högrenivåentitetsmängden.

10 E-R-modellen, Utvidgade E-R-drag 6-22 Designinskränkningar på en generalisering: Begränsningar på vilka entiteter som kan vara medlemmar av en given lågrenivåentitetsmängd: Villkorsdefinierade begränsningar: medlemskapet bestäms av ett villkor som entiteten måste satisfiera för att tillhöra lågnivåmängden. Användardefinierade begränsningar: databasanvändaren bestämmer vilka entiteter som tillhör en given entitetsmängd. Begränsning / icke -begränsning av medlemskap till mera än en lägrenivåentitetsmängd inom en enda generalisering: En disjunkt generalisering kräver att en entitet tillhör bara en lågnivåentitetsmängd. En överlappande generalisering tillåter att en entitet tillhör flere lågnivåentitetsmängder (default). Fullständighetsbegränsningar: En total generalisering eller specialisering kräver att varje högnivåentitet tillhör en lågnivåentitetsmängd. En partiell generalisering eller specialisering tillåter att högnivåentiteter ej tillhör någon lågnivåentitetsmängd (default).

11 E-R-modellen, Utvidgade E-R-drag 6-23 Aggregering En begränsning i E-R-modellen är att den inte kan uttrycka relationskaper mellan relationskaper. Lösningen är att använda aggregering, en abstraktion där relationskaper behandlas som högrenivåentiteter. Ex.: Lånekunder kan få råd av flera än en -officer. soc-sec adress -number branch-name borrower - officer e-soc-sec tel-num emp-name Relationskapsmängderna borrower och -officer representerar samma information. Denna dubblering kan elimineras via aggregering.

12 E-R-modellen, Utvidgade E-R-drag 6-24 Aggregering Behandlar relationskap som en abstrakt entitet Tillåter relationskaper mellan relationskaper Abstraktion av relationskap till en ny entitet Utan att introducera redundans representerar följande diagram: att en kund kan ha lån att en anställd kan vara en officer för ett - -par. soc-sec adress -number branch-name borrower högnivåentitetsmängd (mängd av - -par) - officer e-soc-sec tel-num emp-name

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Relationell databasdesign

Relationell databasdesign Relationell databasdesign Kapitel 7 Relationell databasdesign sid Uppdelning m.h.a. funktionella beroenden 3 Funktionella beroenden - teori 12 Uppdelningsalgoritmer 27 Designprocess 33 Relational oath

Läs mer

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 3 1 Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen & Läs om E/R-diagram i kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på http://www.databasteknik.se/webbkursen/er/index.html

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori 7-20. Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av

Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori 7-20. Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av Relationell databasdesign, FB Teori 7-20 Uppdelning Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av R om R i = R, i=1,...,n. Dvs. varje R i är en delmängd av R och varje attribut

Läs mer

Andra relationella språk

Andra relationella språk Andra relationella språk Kapitel 5 Andra relationella språk sid Tupelrelationskalkyl 1 Domänrelationskalkyl 6 Query-by-Example (QBE) 8 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-1 Tupelrelationskalkyl

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

UTVECKLING AV FONDFÖRSÄKRINGSSYSTEM

UTVECKLING AV FONDFÖRSÄKRINGSSYSTEM Akademin för innovation, design och teknik Examensarbete Datavetenskap, CDT307 15 hp, Grundnivå UTVECKLING AV FONDFÖRSÄKRINGSSYSTEM Författare: Johan Wemmenhag Sammanfattning Idag används applikationen

Läs mer

Relationsdatabasdesign, 2I-4067

Relationsdatabasdesign, 2I-4067 Relationsdatabasdesign 2I-4067 Relationsdatabasdesign, 2I-4067 Lärare Maria Bergholtz, rum 4636, telefon 6658, e-mail maria@dsv.su.se Nikos Dimitrakas, e-mail nikos-di@dsv.su.se Michael Persson, rum 2675,

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0 ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Du hittar till bokningssystemet på ESS webbsida Här finns

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10)

Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10) Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10) Anteckna (för egen del) vilka medlemmar som ingår i din grupp. Se till att samma uppgifter är mejlade till kursansvarig jesper.hakerod@hh.se senast

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer