Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:"

Transkript

1 ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym, Fraktkostnad Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) En alternativ skulle vara att välja (Namn, Typ) till PN. I så fall måste vi visa att (Namn,Typ) bestämmer övriga attribut funktionellt: Vi har att: Namn, Typ Nummer Reflexiva lagen ger: Namn, Typ, Typ Nummer, Typ Vilket kan skrivas om som: Namn, Typ Nummer, Typ Och eftersom Nummer, Typ alla övriga attribut så ger transitiva lagen att Namn, Typ också bestämmer övriga attribut funktionellt. 2NF Vi har att Typ Klass. Eftersom {Typ} är en delmängd av {Nummer, Typ} (dvs Typ är en delmängd av primärnyckeln) så har vi ett partiellt funktionellt beroende mellan primärnyckeln och icke-nyckelattributet Klass. Alltså bryter vi ut på följande vis: TYPKLASS(Typ, Klass) PRODUKT(Nummer, Typ, Namn, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad), PRODUKT.Typ << TYPKLASS.Typ 3NF Eftersom Prisklass är bestämd av Pris och Fraktkostnad är bestämd av Vikt och Volym och samtliga dessa är bestämda (funkt. bestämda) av primärnyckeln så har vi alltså ett transitivt beroende mellan PN och Prisklass, respektive Fraktkostnad (eftersom vare sig Pris eller (Vikt, Volym) är del av PN). FRAKT (Vikt, Volym, Fraktkostnad) PRIS(Pris, Prisklass) PRODUKT(Nummer, Typ, Namn, Vikt, Volym, Pris), PRODUKT.Typ << TYPKLASS.Typ PRODUKT.Pris << PRIS.Pris PRODUKT.(Vikt, Volym) << FRAKT. (Vikt, Volym) TYPKLASS(Typ, Klass)

2 Notera att vi kan visa att för tabellen PRODUKT så gäller följande: Nummer, Typ {visades i A} Namn, Typ Pris, Vikt, Volym. Således skulle man kunna hävda att ett transitivt beroende föreligger mellan Pris, respektive (Vikt, Volym) och primärnyckeln. Så är dock inte fallet eftersom (Namn, Typ) utgör en kandidatnyckel.

3 ÖVNING 2. Primärnyckel för tabellen R blir (Art+Habitat+Byte) tillsammans. Detta eftersom inget av attributen Art, Habitat respektive Byte ensamt räcker till för att bestämma alla övriga attribut. Till exempel har Art flera värden på Habitat (Tiger har habitaten Savann och Lövskog, Habitaten Savann har t ex arten Tiger och Lejon, Bytet Gnu jagas av både Tiger och Lejon osv.). Inte heller någon kombination av två av attributen räcker till för att identifiera det kvarvarande attributet funktionellt (Tiger plus Savann har flera värden på byte, Tiger plus Gnu har flera värden på habitat: Savann och regnskog, och Gnu plus Savann har flera värden på art: Lejon och Tiger). Alltså måste alla attributen ingå i primärnyckeln. Tabellen blir en så kallad all-key tabell. Den resulterande tabellen är i 3NF Tabellen är all-key så villkoren för 2NF (alla icke-nyckelattribut ska vara funktionellt beroende av hela nyckeln: vi har inga icke-nyckelattribut här) och 3NF (det ska inte finnas några transitiva beroenden mellan något icke-nyckel attribut och nyckeln: vi har inga icke-nyckelattribut) är uppfyllda.

4 ÖVNING 3 a) PERSON(Namn, Ålder, Stad, Land) Följande funktionella beroenden råder: Namn Ålder, Stad, Land Stad Land Denna tabell är inte ens i 3NF men väl i 2NF (om vi förutsätter att den är i 1NF). Den är i 2NF eftersom alla icke-nyckel attribut är fullständigt funktionellt beroende av primärnyckeln. Vi har ju bara ett attribut i nyckeln och då måste vi alltid ha 2NF om vi överhuvudtaget har 1NF. Men tabellen är inte i 3NF (och därmed inte heller i BCNF) eftersom det finns ett funktionellt beroende mellan två icke-nyckel attribut nämligen Stad Land och därmed ett transitivt beroende mellan ett icke-nyckelattribut och nyckeln. Varken STAD eller LAND ingår ju i primärnyckel eller eventuella kandidatnycklar (har vi inga här). Alltså måste vi först ordna till 3NF och sen kontrollera om vi på köpet hamnade i BCNF eller om vi måste gå vidare för att komma dit. Men först övergår vi till 3NF: PERSON(Namn, Ålder, Stad) STAD(Stad, Land) Dessa tabeller är i såväl 3NF som BCNF. Att de är i 3NF beror på att inga transitiva beroenden finns mellan icke-nyckelattributen och nyckeln. Att tabellerna är i BCNF beror på att ALLA determinanter är kandidatnycklar. (De enda funktionella beroenden vi hade var ju Namn Ålder, Stad respektive Stad Land och både Namn och Stad är ju primärnycklar. OBS att Stad i tabellen PERSON inte längre utgör en determinant i denna tabell. Det kan även vara bra att kontrollera om nedbrytning var non-loss. Jag gör det genom att JOIN:a PERSON med STAD-LAND och kontrollera att jag bara får tillbaka de tupler jag ursprungligen hade. Om jag får det så är dekomponeringen non-loss! Jag gör en NATURAL JOIN dvs. FN-attributet STAD kommer bara med en gång: Vi utgår från följande exempel tupler (där alla funktionella beroenden är uppfyllda): PERSON NAMN ÅLDER STAD LAND Maria 8 S-tälje Sverige Lisa 7 Säffle Sverige

5 Detta blev (efter 3NF-nedbrytning) : PERSON STAD-LAND NAMN ÅLDER STAD STAD LAND Maria 8 S-tälje S-tälje Sverige Lisa 7 Säffle Säffle Sverige NATURAL JOIN på PERSON och STAD-LAND: (jag återgår till det gamla namnet PERSON på den resulterande tabellen) PERSON NAMN ÅLDER STAD LAND Maria 8 S-tälje Sverige Lisa 7 Säffle Sverige Samma tupler som vi ursprungligen hade, dvs dekomponeringen var non-loss!

6 b) FÖRELÄSNING(Kurs, Lärare, Tid) Följande funktionella beroenden råder: Kurs Lärare Lärare, Tid Kurs FÖRELÄSNING(Lärare, Tid, Kurs) där alltså valts till PN = Lärare, Tid (En alternativ primärnyckel är Kurs+Tid) Gör en exempellistning som visar beroendena: FÖRELÄSNING LÄRARE TID KURS Maria oktober *62 Maria november *62 Petia november *58 Maria december DSVL1:5 Vi testar beroendena ett och ett: först Lärare,Tid Kurs: Eftersom alla fyra tuplerna har OLIKA värden på kombinationen Lärare,Tid så måste beroendet Lärare, Tid Kurs vara uppfyllt! Nu provar vi om Kurs Lärare håller: * 62 har bara ett värde på lärare nämligen Maria *58 har bara ett värde på lärare nämligen Petia DSVL1:5 har bara ett värde på lärare nämligen Maria Dvs även beroendet Kurs Lärare håller! Nu ska vi kontrollera om tabellen är i BCNF: Den är i 3NF (den är i 2NF eftersom det enda icke-nyckelattributet, Kurs, är fullständigt funktionellt beroende av primärnyckeln. Den är i 3NF eftersom det inte finnas några transitiva beroenden mellan vårt enda icke-nyckelattribut och nyckeln). Men, den är INTE i BCNF eftersom vi har en determinant ("det som står till vänster i ett funktionellt beronde") som INTE är en kandidatnyckel nämligen KURS. Alltså måste vi bryta ner tabellen FÖRELÄSNING till (till exempel...):

7 KURS-LÄRARE KURS LÄRARE *62 Maria *58 Petia DSVL1:5 Maria LÄRARE-TID LÄRARE Maria Maria Petia Maria TID oktober november november december Nu är tabellerna i BCNF (De är i 3NF och alla determinanter är kandidatnycklar). Vi provar även här att testa om komponeringen är non-loss eller inte: Vi gör alltså NATURAL JOIN över LÄRARE-TID Och KURS-LÄRARE (även här återtar jag namnet FÖRELÄSNING på den resulterande tabellen). FÖRELÄSNING LÄRARE TID KURS Maria oktober *62 Maria oktober DSVL1:5 Maria november *62 Maria november DSVL1:5 Petia november *58 Maria december *62 Maria december DSVL1:5

8 Här har vi fått tre NYA tupler (som inte fanns i ursprungliga föreläsningen) nämligen andra, fjärde och sjunde tupeln. Dekomponeringen var alltså INTE non-loss. De funktionella beroendena är inte längre uppfyllda t ex har samma kombinationa av LÄRARE,TID (Maria, Oktober i första och andra tupeln) TVÅ OLIKA värden på KURS!

9 Vi provar istället med att göra följande nedbrytning: KURS-LÄRARE KURS LÄRARE *62 Maria *58 Petia DSVL1:5 Maria KURS-TID KURS TID *62 oktober *62 november *58 november DSVL1:5 december Och så slår vi ihop dem via NATURAL JOIN igen: LÄRARE TID KURS Maria oktober *62 Maria november *62 Petia november *58 Maria december DSVL1:5 Jepp, bara de tupler som ursrpungligen fanns!

10 ÖVNING 4 LÅT U VARA EN MÄNGD AV ATTRIBUT och D en mängd av funktionella beroenden över attributen i U. Låt SAT(D) beteckna mängden av de relationer över U som uppfyller beroendena i D. a) Låt U = {a,b,c,d} och D = {b fi c, ad fi d}. Ge ett exempel på en relation som tillhör SAT(D) och en relation som inte tillhör SAT(D). a) Följande relation tillhör SAT(D) a b c d x x y y x x y z Följande relation tillhör inte SAT(D) a b c d x x y y x x z z b) Avgör för vart och ett av påståendena nedan om det är sant eller falskt. i) Om D1 D2 så SAT(D1) SAT(D2) ii) Om D1 D2 så SAT(D2) SAT(D1) iii) Om SAT(D1) SAT(D2) så D1 D2 iv) Om SAT(D2) SAT(D1) så D1 D2

11 i) Om D1 D2 så SAT(D1) SAT(D2) FALSKT. Motexempel enligt nedan: D1 = {a b} D2 = {a b, c d} För att visa att det inte gäller SAT(D1) SAT(D2) räcker det att uppvisa en relation som tillhör SAT(D1) men inte SAT(D2). En sådan relation är: a b c d x x y y x x y z

12 ii) Om D1 D2 så SAT(D2) SAT(D1) FALSKT om vi använder strikt delmängd. I så fall kan vi låta D1 = {a b, b c} och D2 = {a b, b c, a c}. Då stämmer vänsterledet men högerledet är inte sant pga att SAT(D2) = SAT(D1). SANT om vi använder icke-strikt delmängd. Bevis enligt nedan. Låt D1 = {f 1,,f n }, D2 = {f 1,,f n,.f n+1,,f n+k } Vad som behöver visas är att för varje relation A gäller följande implikation: om A tillhör SAT(D2) så A tillhör A SAT(D1). Låt A vara en relation Antag A tillhör SAT(D2) Då uppfyller A de funktionella beroendena f 1,,f n,.f n+1,,f n+k. Således uppfyller A f 1,,f n Per definition så gäller A tillhör SAT(D1). Och därmed är implikationen visad.

13 iii) Om SAT(D1) SAT(D2) så D1 D2 FALSKT. Motexempel enligt nedan. Vi ska nu anta att SAT(D1) SAT(D2) gäller. Det är samma sak som att säga att antalet tupler i SAT(D1) är färre än antalet tupler i SAT(D2). Vilket i sin tur är samma sak som att säga några tupler i SAT(D2) bryter mot några funktionella beroenden i D1 (eftersom de inte är element i SAT(D1). Vilket i sin tur betyder att D1 alltså har fler funktionella beroenden än D2. Således kan inte D1 vara en delmängd av D2. Alternativt ger man bara D1 och D2 några värden, där D1 är har fler element än D2: D2 = {a b} D1 = {a b, c d} Enligt i) så gäller vänsterledet, dvs vi vet att : SAT(D1) SAT(D2) Och vi ser ju att D1 INTE är en delmängd av D2, dvs högerledet gäller inte. Ännu enklare, låt D2 vara tomma mängden. Då gäller definitivt vänsterledet, men inte högerledet.

14 iv) Om SAT(D2) FALSKT. SAT(D1) så D1 D2 Motexempel: Låt D1 = {a b, b c, a c} Låt D2 = {a b, b c, d a} SAT(D2) är en delmängd av SAT(D1) eftersom, den upprätthåller alla funktionella beroenden i D1 OCH dessutom ett beroende till vilket kommer att diskvalificera vissa relationer som finns i SAT(D1) men som bryter mot d a. Men D1 är inte en delmängd av D2.

ÖVNING 10 2NF Hästnamn, KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! 3NF Hästnamn, Art, NY! NY! NY! NY! KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY!

ÖVNING 10 2NF Hästnamn, KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! 3NF Hästnamn, Art, NY! NY! NY! NY! KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! ÖVNING 10 2NF HÄST (Hästnamn, Mankhöjd, Favoritmat, Art, Medelvikt, Spiltnummer, Bredd, Höjd) PERSON(Personnummer, Namn, Adress, Telefon) RIDKURS(KursId, StartDatum, SlutDatum, Ledare) KURS(KursId, Svårighetsgrad)

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer