Grunderna för relationsmodellen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grunderna för relationsmodellen!"

Transkript

1 Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller En relation är det matematiska begreppet som motsvaras av en tabell Relationer används för att beskriva innehållet i en databas och för att utföra operationer på databasen När man accesserar data i en relationsdatabas beskriver man operationerna med hjälp av utryck på relationer Det här görs med användning av relationsalgebra T.ex. för att göra sökningar av olika slag i databasen, eller för att sätta in ny information i databasen Relationsalgebra är grunden för frågespråk som SQL 2 1!

2 Exempel på en relation! attribut (eller kolumner) tupler (eller rader) instructor! relationens namn 3 En annan relation! Relationen course innehåller information om kurser Fyra attribut:, title, och credits! Varje kurs identifieras entydigt av attributet course! 4 2!

3 Relationer! En rad i en tabell kallas en tupel En tupel representerar ett samband mellan värdena i tupeln. T.ex. följande tupel-instans anger att just den här läraren har 45556, namnet Katz, finns vid institutionen Comp. Sci. och har en lön på En relation kan inte innehålla två identiska tupler, eftersom en relation är en mängd av tupler. En mängd kan per definition inte innehålla duplikat. Relationer är oordnade, dvs. det spelar ingen roll i vilken ordning tuplerna förekommer. Varje tupel kan entydigt identifieras av någon delmängd av attributen. I relationen instructor identifieras varje tupel av attributet. Attributet har ett unikt värde för varje lärare. 5 Attribut! Varje attribut i en relation har ett unikt namn. Samma namn får förekomma i flera olika relationer men det måste vara unikt inom relationen. Mängden av de tillåtna värdena för ett attribut kallas attributets domän! Domänen för attributet i relationen instructor är femsiffriga heltal, dvs. heltal mellan 0 och Domänen för attributet är mängden av alla de namn på institutioner som finns vid universitetet. Attributvärden är (vanligtvis) atomära, dvs. odelbara. Ett attribut kan anses vara atomärt om det alltid behandlas som en odelad helhet. Om det kan finnas behov av att dela upp attributvärden är det inte atomärt. En domän sägs vara atomär om alla dess medlemmar är atomära. Det speciella värdet null hör till varje domän Betecknar att värdet är okänt eller inte existerar Nollvärden orsakar komplikationer i definitionen av flera operationer. 6 3!

4 Atomära attribut! Attribut skall vara atomära, dvs. icke-delbara. Om ett attribut är atomärt eller inte beror inte bara på hurudana värden attributet kan anta, men också på hur det används. Exempel: Attributet namn är inte atomärt, för det kan delas upp i förnamn och efternamn Men om man vet att man aldrig kommer att gör det när man använder tabellen så kan man ändå anse att det är atomärt (för det används alltid atomärt). Om man behöver använda förnamn eller efternamn skilt för sig så skall man dela upp det i två olika attribut. Hur man använder sig av ett attribut har avgörande betydelse för att avgöra om det är atomärt eller inte.! namn! Mats Aspnäs Annamari Soini! förnamn! efternamn! Mats Aspnäs Annamari Soini 7 Atomära attribut (forts.)! I följande tabell är attributet tel.nr inte atomärt, eftersom det kan innehålla flera telefonnummer (hemtelefon, jobbtelefon, mobiltelefon).! namn! tel.nr! Mats Aspnäs Annamari Soini Om man bestämmer att ett attribut alltid kommer att behandlas odelat så kan det anses vara atomärt, fastän det tekniskt sett inte är det.! förnamn! efternamn! adress! Mats Aspnäs Joukahainengatan 3-5, Åbo Annamari Soini Biskopsgatan 8, Åbo Man kan dela upp attributet adress i gatunamn, nummer, postnummer och stad, men om man inte har behov att göra det så kan man behandla det som ett atomärt attribut. 8 4!

5 Relationsschema och instanser! A 1, A 2,, A n är attribut i en relation! Ett relationsschemat betecknas R = (A 1, A 2,, A n ) där R är relationens namn Exempel: instructor = (, name,, salary ) Ett relationsschema beskriver strukturen på en tabell i en databas I schemadeklarationen anger vi relationens namn (R) och listar namnen på de attribut som ingår i den (A 1, A 2,, A n ) Matematiskt uttryckt: Om vi har mängderna D 1, D 2,. D n så är en relation en delmängd av D 1 x D 2 x x D n D 1 x D 2 x x D n är den kartesiska produkten av mängderna D 1, D 2,. D n Består av alla kombinationer som kan bildas av elementen i mängderna En relation är en mängd av n-tupler (a 1, a 2,, a n ) där element a i hör till mängden D i (dvs. a i D i )! Ett element t i en relation r är en tupel, som representeras av en rad i en tabell! De nuvarande värdena (relationsinstansen) av en relation ges i en tabell en instans av en relation anger vilka värden vi just för tillfället har i en tabell 9 Relationsschema! A 1, A 2,, A n är attribut R = (A 1, A 2,, A n ) är ett relationsschema! Exempel: Customer_schema = (customer_name, customer_street, customer_city) Scheman brukar ges namn som börjar med en stor bokstav r(r) betecknar en relation (dvs. tabell) med namnet r som har relationsschemat R Exempel: customer (Customer_schema)!!Relationer brukar ges namn som består av små bokstäver Jämför med deklaration av datatyper och variabler i ett programmeringsspråk Schemadeklarationer motsvarar typdeklarationer Relationer motsvarar variabler som har en viss typ och som kan ges ett visst värde (i en instans av relationen). 10 5!

6 Databas! En databas består av ett antal relationer (dvs. ett antal tabeller) Information om en organisation eller ett företag delas upp i delar, där varje relation lagrar en del av informationen. Till exempel i vår exempeldatabas över ett universitet har vi bl.a.: instructor: en tabell som lagrar information om lärare student: en tabell som lagrar information om studenter advisor: en tabell som lagrar information om vilken lärare som är handledare för en student Att lagra all information i en enda stor relation som t.ex.!!univ (instructor-, name,, salary, student_id, ) leder till upprepning av information, t.ex. om två studenter har samma handledare behov av nollvärden, t.ex. för att lagra information om en student som inte ännu har någon handledare Normaliseringsteorin presenterar hur man designar relationsscheman. 11 Schema för universitetsdatabasen! Universitetsdatabasen har följande scheman classroom(, room_number, capacity)! department(,, budget)! course(, title,, credits)! instructor(, name,, salary)! section(,,,,, room_nr, time_slot_id)! teaches(,,,, )! student(, name,, tot_credit)! takes(,,,,, grade)! advisor(s_, i_)! time_slot(time_slot_id, day, start_time, end_time)! prereq(, prereq_id)! 12 6!

7 Relationen prereq! Relationen prereq lagrar information om förkunskapskrav för en kurs Schema: prereq (, prereq_id) tupeln (BIO-301, BIO-101) anger att kursen BIO-301 Genetics kräver som förkunskap kursen BIO-101 Intro. to Biology prereq! course! 13 Relationen department! Relationen department anger för varje institution i vilken byggnad den finns, samt dess budget Schema: department (,, budget) department! instructor! 14 7!

8 Relationen section! Relationen section lagrar information om när de olika kurserna föreläses, och var section (,,,,, room_number, time_slot_id) section! 15 Relationen teaches! Relationen teaches lagrar information om vem som föreläser de olika kurserna teaches (,,,, ) teaches! 16 8!

9 Schemadiagram för universitetsdatabasen! section room_no time_slot_id takes grade time_slot time_slot_id day start_time end_time course title credits student name tot_cred department budget advisor s_id i_id classroom room_no capacity teaches prereq prereq_id instructor name salary 17 Nycklar! Tuplerna i en relation måste kunna skiljas från varandra det får inte finnas två identiska tupler i en relation med andra ord: det får inte finnas två identiska rader i en tabell Det måste finnas en mängd av attribut i en tupel som har sådana värden att de unikt identifierar tupeln ingen annan tupel i den samma relationen kan ha exakt samma värden på de här attributen De attribut som kan användas för att unikt identifiera tupler kallas för nycklar! En nyckel består av ett eller flera av relationens attribut I relationsscheman markeras de attribut som bildar en nyckel med understreckning Exempel: instructor(, name,, salary) course(, title,, credits)! department(,, budget)! classroom(, room_number, capacity)! 18 9!

10 Supernyckel! Låt K R, dvs. K är en delmängd av relationsschemat R K är en mängd av attribut i R, dvs. ett eller flera av attributen i relationsschemat Vi kallar K en supernyckel (superkey) av R om värdet på K är tillräckligt för att identifiera en unik tupel av varje möjlig relation r(r) med varje möjlig relation r avses en godtycklig relation r som kunde existera i den verksamhet som vi modellerar i databasen det skall inte kunna existera två tupler i tabellen som har identiska värden på attributen i K Exempel: både {} och {, name} är supernycklar till relationen instructor! Supernycklar kan användas för att unikt identifiera en tupel i en relation(dvs. de identifierar en unik rad i en tabell) Till exempel är attributet en supernyckel i relationen course, och är en supernyckel i relationen teacher 19 Kandidatnyckel! K är en kandidatnyckel om K är en minimal supernyckel! Att den är minimal betyder att ingen delmängd av K kan användas för att unikt identifiera en tupel i R. Med andra ord: om vi lämnar bort något av attributen i K så kan den inte mera unikt identifiera någon tupel i en tabell. Exempel: relationen classroom(, room_number, capacity) {, room_number} är en kandidatnyckel för tabellen classroom, eftersom det är en supernyckel och ingen delmängd av det är en supernyckel.! room_number! capacity! ICT A ICT B ASA B !

11 Primärnyckel! En primärnyckel är en kandidatnyckel som har valts att vara det främsta sättet att identifiera tupler i en relation. Den som designar databasen väljer ut en av kandidatnycklarna till att vara primärnyckel. Till kandidatnyckeln bör välja ett attribut vars värde aldrig, eller mycket sällan, ändras. Attribut som väljs till primärnyckel skall vara stabila (dvs. inte ändra) Ofta används id-nummer som primärnyckel (som t.ex. studentnummer, kursnummer, kundnummer, etc.) T.ex. adress är unik, men kan ändra. Personnamn (och andra namn på entiteter) är vanligtvis inte unika, så de lämpar sig inte som kandidatnyckel Man brukar lista de attribut som är primärnyckel först i ett relationsschema, och skriva dem understreckade. 21 Främmande nycklar! Ett relationsschema kan ha attribut som anger primärnycklar i en annan relation. Dessa attribut kallas främmande nycklar (foreign keys). T.ex. attributen och i tabellen takes är främmande nycklar, som identifierar tupler i relationerna student respektive course. Endast värden som förekommer i primärnyckelattributet i den refererade relationen kan förekomma i det attribut som är främmande nyckel i den refererande relationen.! section room_no time_slot_id takes grade time_slot time_slot_id day start_time end_time course title credits student name tot_cred department budget advisor s_id i_id classroom room_no capacity teaches prereq prereq_id instructor name salary 22 11!

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

ÖVNING 10 2NF Hästnamn, KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! 3NF Hästnamn, Art, NY! NY! NY! NY! KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY!

ÖVNING 10 2NF Hästnamn, KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! 3NF Hästnamn, Art, NY! NY! NY! NY! KursId, StartDatum, SlutDatum KursId NY! ÖVNING 10 2NF HÄST (Hästnamn, Mankhöjd, Favoritmat, Art, Medelvikt, Spiltnummer, Bredd, Höjd) PERSON(Personnummer, Namn, Adress, Telefon) RIDKURS(KursId, StartDatum, SlutDatum, Ledare) KURS(KursId, Svårighetsgrad)

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Något om logik och logisk semantik

Något om logik och logisk semantik UPPSALA UNIVERSITET Semantik och pragmatik (HT 08) Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv08/sempht/ Något om logik och logisk semantik 1 Språk och sanning

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Henrik Johansson Henrik Jönsson LUCRAM Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering Lunds universitet Rapport 1010, Lund 2007

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Med denna aktivitet försöker jag

Med denna aktivitet försöker jag LAURA FAINSILBER Ett funktionsrum Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2001 bjöd matematiska institutionen på Chalmers och Göteborgs universitet på matematiska experiment för skolklasser. I en av aktiviteterna

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER

NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER VERSION 5.0 Ändringsförteckning Version Datum Orsak ändring mot tidigare version Ansvarig Version 1 1997-03-27 Första version av dokumentet. Mari-Louise Lundgren

Läs mer

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering 1 Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer