Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö"

Transkript

1 Page: 1 (13) Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö VERSION 1.0

2 Page: 2 (13) Innehållsförteckning 1 Generell Information Godkännande av Projektspecifikation Projektsummering Infrastruktur och standardiserad IT-miljö Projektmål Inledning Projektide Projektmål and målprioritering Projektavgränsningar Förutsättningar och andra beroenden Leveranser och godkännande Överlämning till drift och support Organisation Projektorganisation Beställare Styrgrupp Internt projektteam Projektledning Projekt Team Utbildning och projektinformation Tidplan och leveransmodell Tidplan Beslutspunkter och milstolpar Arbetsmetoder Dokumenthantering och statusuppföljning Avvikelser och förändringsrapportering Kvalitetssäkring Säkerhet Informationsspridning Möten Kravställande på design Administrativa rutiner Färdigställande... 13

3 Page: 3 (13) Versions historik Version Datum Kommentar Dokument skapat, första utkast Reviderat efter avstämning med Malmö högskola

4 Page: 4 (13) 1 Generell Information 1.1 Godkännande av Projektspecifikation Beställare Projektledare Åke Jansson Malmö högskola Enfo Zipper Bilagor Bilaga Dokument namn Version och datum 1 Tidplan Ej framtagen 1.2 Projektsummering Malmö högskolas IT-miljö är en komplex och svårarbetad miljö då olika lösningar går in i varandra och ingen har i dagsläget något övergripande helhetsbild. Över tid har IT-miljön vuxit och nya funktioner och system har lagts till allt eftersom Dock är det en förhållandevis enkel övning att skapa en homogen IT-miljö baserad på Microsofts verktyg och produkter. Därför skall en konceptmiljö skapas vilken sedermera kommer utgöra grunden från vilken den nya IT-miljön skapas. Med detta kommer organisationen uppnå följande mål och strategier; Bygga en gemensam IT miljö baserad på Microsofts produkter och tjänster. Skapa en standardiserad infrastruktur som är skalbar och flexibel. Säkerställa en enhetlig och säker IT-miljö som levererar de tjänster och produkter som olika intressenter önskar inom Malmö högskola. Öka effektiviteten och kvalitén i IT-miljön samtidigt som IT-relaterade risker minimeras. Skapa förutsättningar att snabbt och enkelt supportera slutanvändare. Erhålla kontroll och överblick över Malmö högskolas IT-kostnader genom en tjänstebaserad servicekatalog.

5 Page: 5 (13) 1.3 Infrastruktur och standardiserad IT-miljö Eftersom det är en decentraliserad och icke homogen IT-miljö är det rekommenderbart att bygga upp en ny IT-miljö för att sedan migrera in del för del. Samtidigt som detta sker så avvecklas den gamla plattformen på ett kontrollerat sätt. Byggstenarna i denna konceptmiljö baseras på Microsoft vilket innebär följande produkter och komponenter Fas 1 Etablering av konceptmiljö: Microsoft Active Directory (en domänstruktur enligt Microsoft standard). o Design o Implementering och verifiering av designen o Upplägg av samtliga användare o Sammankoppling med synkningsfunktionen (ILM) Etablering och synkning av källdata ur huvudsystem via Microsoft Identity Lifecycle Managament (ILM). o Design (Framtagning av huvudsystem, 6-8 st, och ange relevant källdata per system) o Implementering och verifiering o Synkning av data från utpekade system o Slutverifiering Standardiserad lösning för filhantering och printerlösning (inkl kopiering) o Design (tillsammans med befintlig leverantör av printerhårdvara för printerlösning) o Installation av testmiljö o Verifiering och sluttestning av systemet inför en kommande utrullning vilket är planerat att ske i fas 3 Exchange 2010 och Office Communication Services o Design o Migreringsstrategi (inkl migrering och verktygsförslag gällande Groupwise) o Pilottester o Verifiering och sluttestning inför en kommande utrullning vilket är planerat i fas Fas 2 Utrullning av Exchange 2010 och Office Communication Services Fas 3 - Kommande möjligheter då konceptmiljön är etablerad Programdistribution via Microsoft System Center Configuration Manager. Rollbaserad styrning av tillgång till program och behörigheter. Microsoft Server 2008 R2 vilket ger DirectAccess samt aktiv karantän hantering för klientsäkerhet och uppdateringar.

6 Page: 6 (13) Windows 7 och Office 2010 Utrullning av Standardiserad lösning för filhantering och printerlösning (inkl kopiering) Skydd mot skadlig programvara samt kryptering av hårddisk och USB. Licensoptimering via flytande licenspooler och exakt kontroll i realtid vad som används i IT-miljön. Skulle exempelvis inte en programlicens nyttjas av användaren under en månad (tidsramen är flexibel) så avinstalleras applikationen och licensen tas tillbaka till poolen för att kunna distribueras till annan användare. Effektivisera och automatisera IT tjänster via självadministration för slutanvändaren och IT avdelningen baserat på Microsoft Sharepoint och arbetsflöden. Detta tillsammans med en tjänstepaketering och processflöden ger en unik möjlighet att styra IT-verksamheten optimalt. Fullt ut samordnad lösning med logistiklösning vilket möjliggör effektiva beställningsflöden och leveranser utan manuellt arbete Framgångsfaktorer För att etableringen av konceptmiljön skall bli framgångsrik så krävs följande Att licensavtal med Microsoft finns på plats Att interna tekniker görs tillgängliga för de arbetsmöten som skall genomföras för att besluta om designen inom respektive område Vidare krävs även att projektets styrgrupp är beslutmässig så att förseningar kan undvikas i möjligaste mån.

7 Page: 7 (13) 2 Projektmål 2.1 Inledning Malmö högskola har ett behov att ersätta deras nuvarande mailsystem, Groupwise, med Microsoft Exchange Projektet omfattar i detta läge endast fas 1 etablering av konceptmiljö för att möjliggöra en effektiv övergång till Exchange Eftersom situationen med nuvarande mailsystem är kritisk så skall arbetet med att etablera grundplattform genomföras skyndsamt och effektivt utan att det görs någon avkall på kvalitén. Följande övergripande tidplan är definierad. Framtagning av projektdokumentation och -styrning Design av följande system o AD o ILM o Exchange 2010 och OCS o Fil- och printerhantering Installation och verifiering av produktionsmiljö o AD o ILM o Exchange 2010 och OCS o Fil- och printerhantering Genomförande av pilotinstallationer av Exchange 2010 och OCS

8 Page: 8 (13) 2.2 Projektide Etablering av konceptmiljö är ett snabbt och effektivt sätt att erhålla en stabil plattform från vilken sedan en utrullning av Exchange 2010 till samtliga anställda inom Malmö högskola kan genomföras. Dessutom skapas en ny IT-miljö mot vilken system för system kan lyftas in i på ett stabilt och kostnadseffektivt sätt och säkerställa en långsiktig transferering från nuvarande situation till en ny IT-miljö. Konceptmiljön innehåller följande komponenter i fas 1. Active Directory AD Identity Lifecycle Management ILM Exchange 2010 and Office Communication Server Fil och printerlösning 2.3 Projektmål and målprioritering Projektmål fas 1 Uppsättning av konceptmiljö Huvudmålet för fas 1 är att designa och implementera konceptmiljön samt genomföra pilotinstallationer av Exchange 2010 samt synka källdata från huvudsystemen in i nytt AD före Kategori Aktivitet Genomförandetid Projekt ledning Teknisk design samt installation Projekt dokumentation Koordinering och styrning Arbetsmöten, internt samt med kund ILM AD Exchange 2010 och OCS Fil och printerlösning 10 veckor 6 veckor 6 veckor 4 veckor 4 veckor Pilot Pilot på 20 användare 2 veckor Utbildning Ej aktuellt i denna fas - Drift och support Operation av servrar samt support av den nya IT miljön Sker i samband med etablering av den nya IT miljön Projektmål fas 2 Utrullning av Exchange 2010 till anställd personal på Malmö högskola Genomförs efter etablering av konceptmiljön samt genomförande av piloten.

9 Page: 9 (13) Prioritering av projektmål Projektet är kvalité och tidsfokuserat projekt. 2.4 Projektavgränsningar Tekniken baseras på Microsofts teknik och produkter. Tillämpning av produkter sker under kommande utrullningsprojekt. Inga licenskostnader är inräknade i budgeten 2.5 Förutsättningar och andra beroenden Förutsättningar Tekniska förutsättningar: WAN/LAN koppling till de platser där pilotanvändare återfinns Licenser för berörda produkter från Microsoft Tillgång till DataCenter 2.6 Leveranser och godkännande Leverabler Leverans nr: Beskrivning Planerat avslut Mottagare 1 ILM Systemägare och driftsansvarig 2 AD Systemägare och driftsansvarig 3 Exchange och OCS Systemägare och driftsansvarig 4 Fil och printerlösning Systemägare och driftsansvarig 7 20 st pilotanvändare Driftsansvarig och styrgrupp 2.7 Överlämning till drift och support All leveranser är avslutade och genomförda när vederbörlig dokumentation är upprättat och godkänd av den enhet som skall ta över supporten av konceptmiljön. I samband med överlämning till drift och support så kommer även en utbildning ske av berörd personal. Dessutom bör en utvecklingsplan för utpekade tekniska resurser inom Malmö högskola genomföras gällande Microsofts produkter och tekniker för att förbereda för det kommande drifts och beställaransvaret.

10 Page: 10 (13) 3 Organisation 3.1 Projektorganisation 3.2 Beställare Namn Roll Organisation Åke Jansson IT Chef Malmö högskola 3.3 Styrgrupp Namn Roll Organisation Åke Jansson IT Chef Malmö högskola Anders Bengtsson Biträdande IT Chef Malmö högskola Staffan Krook Service Level Manager Malmö högskola 3.4 Internt projektteam Namn Roll Organisation Rutger Blom Tekniker Malmö högskola Christian Andersson Tekniker Malmö högskola Chris Jensen Tekniker Malmö högskola Tomas Persson Tekniker Malmö högskola Robert Faling Tekniker Malmö högskola Mattias Jeppsson Tekniker Malmö högskola 3.5 Projektledning Namn Roll Organisation Projektledare Enfo Zipper 3.6 Projekt Team Namn Roll Organisation Jonas Påhlsson Teknisk specialist Enfo Zipper Jonas Fisher Teknisk specialist Enfo Zipper Caroline Sjödin Migreringsexpert Enfo Zipper

11 Page: 11 (13) 3.7 Utbildning och projektinformation Utbildning Kommer först bli aktuellt i utrullningsprojektet Projektinformation Informationsspridning skall ske via styrgrupp till BIT-nämnd och BerIT. 4 Tidplan och leveransmodell 4.1 Tidplan Se detaljerad tidplan i bilaga 1 Framtagning av projektdokumentation och -styrning Design av följande system o AD o ILM o Exchange 2010 och OCS o Fil- och printerhantering Installation och verifiering av produktionsmiljö o AD o ILM o Exchange 2010 och OCS o Fil- och printerhantering Genomförande av pilot på 20 st slutanvändare gällande Exchange 2010 och OCS Beslutspunkter och milstolpar Datum BP MS Beskrivning Projektstart och formellt godkännande av projektet Formellt godkännande av projektdokumentationen.

12 Page: 12 (13) Design av AD klar Design av ILM klar Design av Exchange och OCS klar Design av fil och printerlösning Implementation av samtliga delar klara Godkännande att starta pilot Genomföra pilot för 20 slutanvändare Utvärdering av pilot Projektavslut fas 1 Etablering av konceptmiljö 5 Arbetsmetoder 5.1 Dokumenthantering och statusuppföljning Tid och statusrapporter kommer att skickas till styrgruppen varje vecka. Samtliga ingående produkter kommer att levereras efter installation med dokumentation som kommer lämnas över till support och drift. 5.2 Avvikelser och förändringsrapportering Samtliga avsteg till projektspecifikationen kommer att dokumenteras i en speciell ändringshanteringsmall som skickas till styrgruppen för godkännande. Oftast tas ändringen upp på kommande styrgruppsmöte men ibland krävs det snabbare hantering och då kommer detta ske via mail. Är det ej möjligt att erhålla en ett beslut i frågan kommer ett extrainkallat styrgruppsmöte hållas. 5.3 Kvalitetssäkring Teknisk lösning samt resultat och måluppfyllnad Design av samtliga delar kommer godkännas av styrgruppen samt stämma av med den tekniska referensgruppen för detta projekt för implementation 5.4 Säkerhet Projektet genomförs i enlighet med säkerhetspolicyn på Malmö högskola

13 Page: 13 (13) 5.5 Informationsspridning Statusrapporter kommer att levereras varje vecka till styrgruppen som sedan avgör hur informationen skall distribueras vidare. 5.6 Möten Möte Syfte Plats Ansvarig Frekvens Projekt möten Status rapport Projektplats, PM Varje vecka Koordineringsmöten Samordning med andra projekt Styrgruppsmöte Avrapportering och beslut Malmö högskola PM Vid behov Malmö högskola PM Varannan vecka samt vid behov. 5.7 Kravställande på design Löpande kommunikation kommer ske med det interna projektteamet för att säkerställa att leveransen blir fullständig. 5.8 Administrativa rutiner Samtliga projektmedlemmar skall fylla i en veckorapport och skicka denna till projektledare före kl varje måndag. Projektledaren rapporterar i sin tur status till beställaren på veckobasis. 5.9 Färdigställande Projektet är slutlevererat efter det att samtliga leveranser är genomförda och godkända av styrgruppen enligt leveransplanen.

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning

Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning SID 1 (21) Bilaga 2A Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Projektplan: Nilex-projektet

Projektplan: Nilex-projektet 1 (7) Projektplan: Nilex-projektet Projektledare: Björn Pettersson Uppdragsgivare: Stefan Lindkvist Datum: 28-1-25 1. Bakgrund och motiv IT-enheten har under en längre tid brottats med problem att få processer

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt M_SOLUTION. Sida: 1 (43) 2011-08- 16. Slutrapport. Symbolstöd för rapportsystem. 2011-10-27, ver 1.3

Slutrapport Pilotprojekt M_SOLUTION. Sida: 1 (43) 2011-08- 16. Slutrapport. Symbolstöd för rapportsystem. 2011-10-27, ver 1.3 Sida: 1 (43) Slutrapport Symbolstöd för rapportsystem 2011-10-27, ver 1.3 Sida: 2 (43) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Projektplan... 5 3 Statusrapport... 5 3.1 Följsamhet leveranser... 5 3.2 Följsamhet budget...

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer