Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: Upprättad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad"

Transkript

1 Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning Region Skåne, Primärvården Skåne sydväst

2 Innehållsförteckning 1. Basfakta Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Förutsättningar Tidsplan Kalkyl Organisation Konto Övrigt... 6 Utvärdering/måluppfyllelse... 6 Efter projekttidens slut (6)

3 1. Basfakta Ansökan om stimulansmedel med diarienummer / Bakgrund Genom stimulansbidrag för vård och omsorg om äldre personer har Malmö stad möjlighet att utföra projekt för nya arbetsmetoder inom äldrevården. är ett av de områden där de ekonomiska medlen skall möjliggöra en utveckling. Kirseberg stadsdelsförvaltning har i samverkan med Primärvården Skåne sydväst utformat en projektplan för detta arbete under perioden till vilken presenteras nedan. Nationellt pågår en utveckling mot att allt fler äldre bor kvar hemma med omfattande vårdomsorgsinsatser. Detta ökar kraven på ett väl fungerande samarbete mellan yrkesgrupper och vårdnivåer mellan olika vårdgivare. Läkaren i primärvården har en viktig funktion i den kommunala hälso- och sjukvården. För många äldre med sammansatta och/eller snabbt föränderliga vårdbehov skulle kvalitén ökas genom att tillgängligheten till läkare i primärvården ökas. En ökad tillgänglighet till läkarkontakt skapar en större trygghet för den äldre, en annan effekt som detta kan leda till är ett minskat behov av besök på sjukhusets akutmottagning. Förstärkt läkarstöd genom akuta läkarbesök dagtid planeras under projekttiden för äldre i ordinärt boende i Malmö stad. Enligt officiell befolkningsstatistik från statistiska centralbyrån (avser ) för Malmö stad finns det personer 65 år och äldre. Detta befolkningsunderlag används i detta sammanhang för att jämföra med befolknigsunderlag i Uppsala kommun där arbetssätt med mobil läkare dagtid finns sedan år 2000, i Uppsala är ca personer 65 år och äldre. Totalt i Malmös samtliga stadsdelar beräknas det finnas cirka 7500 äldre (>65 år) i eget boende med hemtjänst och/eller hemsjukvård. Utgångspunkt är att det finns ett behov av ökade sjukvårdsinsatser till äldre kroniskt sjuka personer som bor kvar i ordinärt boende. Utvecklingen går mot att fler äldre önskar bo kvar i ordinärt boende vilket också ökar deras behov av olika sjukvårdsinsatser. En hypotes är att dessa för närvarande ej blir tillgodosedda i den omfattning som vore önskvärt. Många äldre drar sig av olika skäl för att ringa och ta kontakt med sjukvården, en del äldre har också svårt att ta sig till sin vårdcentral eller till annan sjukvårdsinrättning. Projektets infallsvinkel är att fler hembesök till äldre personer som blir akut sjuka skulle gagna den enskilde Malmöbon. Erfarenheten visar på att många akuta sjukdomstillstånd på ett bra och effektivt sätt skulle kunna klaras av genom ett besök av läkare i hemmet tillsammans med distriktssköterska från den kommunala hemsjukvården. I annat fall kan följden bli att de äldre tvingas uppsöka sjukhusets akutmottagning även med sådana åkommor som skulle kunna hanteras av primärvårdens läkare vid ett hembesök. Det finns fördelar med en utökad hembesöksverksamhet till äldre kroniskt sjuka personer som tillhör våra svårast sjuka patienter inom primärvården och med störst vårdbehov. Hembesök av läkare/distriktssköterska är uppskattat hos de äldre som oftast vill få vård hemma och undvika att åka till akuten. Erfarenheter med mobil läkare i bl a Uppsala visat att man gjort stora ekonomiska besparingar genom att man kunnat förhindra många ambulanstransporter samt besök och inläggningar inom akutsjukvården. 3 (6)

4 3. Syfte Projektet syftar till att ge en bättre livskvalitet och öka tryggheten för de äldre i ordinärt boende vid behov av vård och omsorg. Kvaliten förbättras genom en ökad tillgänglighet men också genom en högre medicinsk säkerhet. Arbetssätt med mobil läkare dagtid utvecklas till att nå synergieffekter med den pågående utvecklingen av närsjukvård och NISSE- avdelningar (NISSE står för Närsjukvård I Samverkan ger Starka Effekter). 4. Mål Ge en bättre livskvalitet för den enskilde Ökad trygghet för de äldre i ordinärt boende Förhöjd kvalitet genom ökad tillgänglighet av läkarstöd Förstärka samarbetet mellan primärvårdens organisation och personal i kommunens hemsjukvård Avlastning av primärvårdens ordinarie verksamhet på vårdcentraler Minska behovet av att inremittera personer till akutmottagning Öka tryggheten för sjuksköterskan i den kommunala hemsjukvården 5. Avgränsningar Oplanerade läkarbesök ska erbjudas vardagar (med möjlighet att inom projekttiden utöka till ) för personer 65 år och äldre och som har insatser av hemtjänst och/eller är inskrivna i hemsjukvård. I första hand ska ordinarie patientansvarig läkare tillfrågas om han/hon kan göra ett hembesök. Den mobile läkaren utfärdar ej vårdintyg och konstaterar inte dödsfall, dessa uppgifter åligger den ansvariga vårdcentralen dagtid. Under jourtid ombesörjs den av beredskapsjouren. 6. Förutsättningar Mobil läkare från primärvården och den vid varje besök ordinarie ansvariga sjuksköterska från kommunens hemsjukvård genomför oplanerade (akuta) hembesök. Den mobila läkaren ska vara den ordinarie patientansvariga läkarens förlängda arm och göra oplanerade hembesök utifrån de avgränsningar som angetts. Tjänstgörande sjuksköterska i kommunens hemsjukvård initierar hembesök. I första hand ska ordinarie patientansvarig läkare tillfrågas om han/hon kan göra ett hembesök. Kontakt med den mobila läkarresursen sker direkt via telefon. Mobil läkare ska även kunna ge råd och instruktion om behandlingsåtgärder till den sjuksköterska som tar kontakt. Vid hembesök ska alltid sjuksköterska från kommunens hemsjukvård närvara och ha med den journaldokumenatation som behövs. Ansvar för uppföljning av mobila läkarens hembesök ligger kvar hos ordinarie patientansvarig läkare på vårdcentralen. 4 (6)

5 Den mobila läkaren ansvarar för dokumentation i primärvårdens journalsystem och för att information om hembesök överlämnas till ordinarie patientansvarig läkare på vårdcentral. Sjuksköterska i kommunal hemsjukvård ansvarar för dokumentation i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. Mobil läkare har en bärbar dator med internetuppkoppling till primärvårdens journalsystem (Biosis). Detta ger tillgång till journalanteckningar, medicinlista, uppgifter om ev överkänslighet etc. Vidare kan remisser skickas till röntgen (via KundRad) samt elektroniska recept till apoteket (sk e-recept). 7. Tidsplan Fas 1: Förbereda projektorganisationen dvs anställningsförfarande, anskaffning av erforderligt material, utrustning etc Informationsplan: Besöka primärvårdens vårdcentraler i Malmö för att informera om projektet Besöka Malmö stads samtliga hemsjukvårdsorganisationer för att informera om projektet Fas 2: Resterande projektperiod Genomförande av projekt 8. Kalkyl Kostnader är beräknade utifrån parternas olika ansvar i projektet och är sammanställda var för sig. Angivna summor avser hela projektperioden. Malmö stad Personalkostnader Övrig projektorganisation Bil Kontor/administration Inköp vid uppstart Utbildning/information Utvärdering Totalt Primärvården Läkare Läkarsekreterare Teknisk utrustning Totalt Organisation Projektet med förstärkt läkartillgång i ordinärt boende har en styrgupp och projektgrupp samt efter behov specifika arbetsgrupper. 5 (6)

6 Styrgrupp Representant från primärvårdsledning Vård- och omsorgschef Kirsebergs stadsdel Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kirsebergs stadsdel Projektledare i Kirsebergs stadsdelsförvaltning Gruppen träffas kontinuerligt för att föra dialog om eventuella problem och fortlöpande följa upp projektet. Mobil läkare rapporterar regelbundet till styrgrupp om antal hembesök. Sekreterare i styrgruppen är projektledare från Kirsebergs stadsdelsförvaltning. Projektgrupp Projektledare Kirsebergs stadsdel Ansvarig läkare i projektet Resursperson från NISSE utbyggnaden Projektledare ansvarar för regelbundna projektgruppsmöten samt återrapporterar till styrgruppen. 10. Konto Projektnummer Övrigt Utvärdering/måluppfyllelse Projektet skall utvärderas efter projekttidens slut. För sammanställning av slutrapport med måluppfyllelse och utvärdering ansvarar Region Skåne och Kirsebergs stadsdelsförvaltning gemensamt. Efter projekttidens slut Mobil läkare dagtid kan om projektet blir lyckat ev bli permanent och tillsammans med nuvarande beredskapsjour under jourtid bli en reguljär verksamhet inom primärvården. Mobil läkare dagtid skulle i ett framtida scenario även kunna göra oplanerade hembesök i särskilt boende. 6 (6)

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hemtjänst på olika språk - Projektplan

Hemtjänst på olika språk - Projektplan Malmö stad Utveckling av metoder för ett kommunikativt arbetssätt i hemtjänst till personer med annat språk än svenska och med teckenspråk Hemtjänst på olika språk Projektplan Hemtjänst på olika språk

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Strokeprojektet 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Utveckling av vårdkedjan efter stroke Projektledare: Mattias Alsiö Enköping den 31 januari 2013 1 Sammanfattning Bakgrund: I

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre

LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre Marie Elm LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD LÄR UT Bättre läkemedelshantering för äldre Beskrivning och utvärdering av ett utbildningskoncept för omvårdnadspersonal

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen Stimulansmedel för äldre 2006-2009 Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen 1 Bakgrund Under perioden 2006 till 2009 har regeringen årligen avsatt

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer