uridik A~KI\)E." Rättsutlåtande; Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uridik A~KI\)E." Rättsutlåtande; Inledning"

Transkript

1 14/ :32 FAX A~K\)E." HD /015 Rättsutåtande; n rg urdk angående avsag på ansökcm om prövnngststånd Svea hovrätt, må nr T 35 J 5-10, Håkan Stotz Skanda Lv m.f. jorsäkrngsboag nednng T sn ansökan om prövn~gststånd fogade Håkan Stotz (HS) ett 26- sdgt yttrande av mg. Dftta yttrande ger en god överbck över de vktgaste processuea frågestänngar som måen gett upphov t. Jag hänvsar därfor generet ~m detta (här benämnt yttrandet) samt mer specfkt den öpande te~ten. detta utåtande ska några yttergare kommentarer göras. På uppfuag av Kje Stotz kommer jag dessutom att behanda några andra frågor, Bestämmesen om prövndgstständ är obgatorsk och tvngande. propostonen sägs (om d~n gama. regerngen) att regerna har en konstrukton som ger ntryc~ av att regerngen är fakutatv och att detta nte är ämpgt. stäet skadet kart och tydgt framgå - som det munera gör - att prövnngststån4 ska ges så snart en grund för tstånd är uppfyd. Fnns det skä ~m prövnngststånd ska atså hovrätten meddea prövnngststånd, :(även om den hest såg att det nte bev nagon fortsättnng), Måen har pågått änge. Det hea började december 1997 med att Håkan Stotz anmädes for ~rsäkrngsbedräger. jun 2002 ades förundersöknngen ned. Un~er den td forundersöknngen pågck väckte Håkan Stotz taan mpt försäkrngsboagen for att fä ut försakrngsersättnng. Cvmåen avsutades forsta nstans genom tngsrättens dom, som medd~ades , ; När domen meddeades ha~e totat 13 år av utrednng och processande gått t ända beträffande en trafkoycka som ägde rum den 2 ju Rättegångskostnaderna uppgck engt domen t mer an 60 mjoner kr. Fönnodgen är detta 9tt rekord, svårsaget dessutom. Dessa omständgheter får emee.rtd, nte vägas n bedömnngen av om prövnngststånd ska ges. Det går vssergen nte avgöra vad hovrätten J Prop. 2004/05:131 s. 184.

2 14/ :33 FAX A~KVEA' HD /015 har tagt hansyn t sm b~äömnng, eftersom den nte behöver ange skä f'tr vägrat prövnngst1s~ånd, dock uppkommer per automatk en msstanke om att det trots *1t gjort en fakutatv bedömnng eftersom det fnns kara skä för prövnngststånd. Om en tngsrätt har resone~at feaktgt eer okart gå' det nte att bedöma rktgheten av det sut sox» den har kommt fram t. Anser emeertd hovrätten att sutet fu" rktgt, men att vägen fram t sutet het eer devs nte håer, ska hovrätten p.te utan prövnngststånd godta tngsrättens dom. Hovrättens uppgft är nämgen att kontroera tngsrttens resonemang ftr att bedöma om den - på de premsser som tngsrttten har använt - kommer fram t~ samma resutat. Om premsser saknas, ar orktga eer ofuständga går det antngen nte att se eer f6rstå hur tngsrätten har resonerat e~er så måste hovrätten ersätta de brstfåga eer orktga premsserna ~ed egna. Hovrätten tar emeertd nte ersätta tngsrättens feaktga eer okara resonemang med ett eget och sedan vägra prövnngststånd ~r att den kvä, med stt resonemang, kommer fram t samma s~t som tngsrätten. Det ser emeertd ut som om det är precs detta som ~ar hänt detta fa. Måen är omfattande, har pågått änge och omfattar svåra bevs- och rättsfrågor. fa av de~ sag, dvs. omfattande och kompcerade tvstemå, rutsätts därfö~ propostonen (2004/05: 131 s. 186) att behovet av gransknngsdsp~ns är särskt tydg. Man kan bara nstämma detta.. Den preskrberade gärnn~4m När förundersöknngen a4es ned och cvprocessen neddes avsäg boagen att styrka att H~ Sto12 hade gjort sg skydg t f6rsök t grovt ffrsäkrngsbedräger; Detta åberopades dock nte som en nvändnng mot Håkan Stptz krav, utan man åberopade dåvarande försäkrngsavtasagen (FAJ), främst 4. Denna bestämmese var, ksom bestämmesen om svek är~ närmast dentsk med bestämmesen om bedräger brottsbaken. Atså, om boagen kunde bevsa ffrsök t grovt Wrsäkrngsbedtäger hade de också bevsat sn nvändnng engt FAL och Håkan Stotz taan Skt$ b ogad. Emeertd, sedan preskrptbn nträtt ändrades jorutsättnngarna på en avgörande punkt. Det påst4dda brottet som grund for ansvarsbejnese exsterade nte ängre. Trot~ preskrptonen fortsatte emeertd boagens processfjrng som om nge~tng hade hänt: HS var en brottsng, han 2

3 14/ :33 FAX ARKVEA' HD f4 004/015 hade haft en brottspan, h~n hade gjort sg skydg t försök t grovt fjrsäkrngsbedräger. Donstoen reagerade nte mot detta, Håkan Stotz utpekas so~ brottsng domen boagens päderng åter*ommer ordet "bedragare" "f)rsök t grovt ffrsåkrngsbedräger" etc.?fta. Man kan päderngen (som forevsades med Power pont") äsa b.a:, fojande; "För att ft5rhndra fortsattf oberättgade ft5rsäkrngskrv från Stotz sda är det vktgt Wr domsto~n en ogande dom tydgt markerar att det vart fråga om ett försök tp försäkrngsbedräger" Tngsrätten evererar på ~. 369 ff de av boagen besttda domskten:, \, "Tngsrätten fnner det ~ammanfattnngsvs styrkt att Håkan Stotz uppsåtgen panerat 9ch försökt genomfora ett omfattande forsäkrngsbedräger på det sätt som boagen anger sn ffrstahandsgrund." Boagen ve atså att tngstätten domen skue skrva att HS hade gjort sg skydg t försök t gf0vt försäkrngsbedräger syfte att förhndra att han skue fortsätta ~ed sn påstått brottsga verksamhet. Och tngsrätten uppfyde önske~ået. På s. 372 Ö, som rör genkfromåen, säger tngsrätten: "Som konstaterats ovan fnner tngsrätten styrkt att Håkan Stotz gjort sg gentemot b.a. Trygg-Hansa. Håkan skydg t ft5rsök t b~dräger Stotz är dh.rr skadestånp.sskydg gentemot Trygg-Hansa ft1r de rena rurrnögenhetsskador som ~oaget vsar att det drabbats av på grund av brottet. Engt tngsrätten ~an kostnader som ett forsäkrngsboag har mr att utreda ett msstänkt fo~äkrngsbedräger eer försök t sådant brott vara en ersättnngsg ren ~nnögenhetsskada", stycket under står det: "Tngsrätten fnner att deh typ av kostnader som Trygg-Hansa yrkat ersättnng tbr kan anses vrua på ett adekvat sätt orsakade av Håkan 8tohz brottsga gärnng." Yrkandet det aktuea genj:äromået avser kostnader för den bevaknng av HS som ägde rum under tden mars -november Det fors ök t 3

4 14/ :33 FAX /,RKVE,r HD, /015 grovt rursruangsbedr1ger~ som HS var msstänkt for preskrberades emeertd 2005, dvs. fyra år nnan domen. Syftet med preskrpton btottmå är att säcka ut rättsverknngama av ett brott. De ska nte ängre fnnas kvar och kunna förhndra eer försvära vet för en person. Som fr~mgår av ctatet ovan "fnner" dock tngsrä.tten att HS gjort sg skydg t forsök t bedräger och att hans nbrottsga gärnng" orsakat Trygg-H~sa kostnader. Men. hur kan detta vara möjgt när brottet är preskrberat? Hur kan as, pga. av ett brott som - jurdskt sett - upphörde att exstera Z005 )'därfor" b skadeståndsskydg? Jag kan nte fma annat än att dennqfordran rättegen var preskrberad, Trygg-Hansa hade som kund för genkäromået åberopat brottsg gärnng, Domstoen hade d~r att ta stänng t den åberopade grunden for skadeståndet. Tngsrätteh hade emeertd att sjävständgt pröva denna då det var förutsatt (och dähned också åberopat) att preskrpton nträtt, rättens utrednngs skydghet och materea process ednng gger vdare en skydghet att tse att någon nte utpekas som skydg t ett brott som nte ängre exsterar., Det ska här äggas t att d~t, å ena sdan, var både känt och förutsatt att brottmået var preskrberat (samtdgt som, å andra sdan, boagen förde måen med utgångspunkt att HS var en brottsng, Man får ntrycket att orsaken t detta var att botagen under fera år (från 1998 då HS väckte taan angående 1995 års o)\cka) avsåg att styrka brottsg gärnng och att processen så att säga nte ~drade kurs fast~ brottet försök t grovt bedräger preskrberades år Atnog, genom domstoens. eget agerande bev bden av Håkan Stotz som en bedragare nkorporerad vår verkghet. Meda pubcerade bder av "brottsngen" med baqbyxor på BaL foks ögon bev han en brottsng. Som en föjd *v detta har försäkrngskassan avserat att upphöra med sna utbetanngar t honom. Man hade ju äst domen. Och hans famj bev förstås darde. Den stämpe som Håkan St~tz fått som brottsng är tyvärr numera vara svår att få bort, Skuden för [detta var på tngsrätten, som het föjde den ram som boagen dragt upp. Detta är en sådan avarg rättsverkan av domskäen att det är ett träckgt skä sg att bevja prövnngststånd, syfte att f en prövnng ~v mået och få en dom utan defamerande domsk, 4

5 14/ :33 FAX ARKVE,r HD 4 008/015 När brottet bev presaber;at år 2005 borde atså at ta om försök t grovt försäkrngsbedräger ha bvt rreevant. Det borde då enbart ha handat om torutsättnngama 4 FAL var bevsade, Vad tjänar det t att utreda om Håkan Stot~ hade en brottspan år 1995 när han körde av vägen och om han då gjorde sg skydg t fdrsök t grovt försäkrngsbedräger när de.rtta ostrdgt nte kunde vara var en gnmd för boagens nvändnng år Möjgen skue en motverng vara att om det år 2009 befanns styrkt: att det var så rekvsten 4 FAL också är uppfyda. Dock, det fnns tget som heter försök t svek. Det är naturgtvs hög gnw otfredsstäande att det ett må av denna storeksordnng med så ~ånga tvstga frågor nte går att utäsa hur hovrätten resonerat frågot, vka antngen r febedömda eer orktgt anayserade av tngsrätten. ~ ag hänvsar här t yttrandet dess hehet. tägg ska nämnas att domen uppmärksammats Rättsbanken (www.nfotorgjurdk.se) av professor Caes Sandgren, Stockhoms unverstet, som en artke "Stockhom tngsrätt och oskudspresumtonen') fnner att tngsrätten nte vart träckgt medveten om de krav som Europakonventonen stäer på en rättsstat. Fönmdersömngsmaterhet Bestämmesen (dåvarande) 9 kap. 17 st. 3 sekretessagen nnebär att en skadedande, utan hnder av sekretessen, får ta de aven uppgft en nedagd torundersöknng, ok den skadedande behöver uppgften för att kunna ta ett anspråk på sk~destånd eer på bättre rätt t vss egendom tgodosett och det nte bedöms vara av synnerg vkt for den som uppgften rör eer någon n+u-stående t honom eer henne att den nte ämnas ut. Som framgår av JK.:s besut är bestämmesen 17:3 SekrL "nte avsedd att ge någon en förde som ~varande en rättegång" (mn kurs.). Det är sknad mean att behöva rörundersöknngsmatera för att t. ex. ku1u1a dentfera en person eer fhma ut var egendom är beägen, dvs. för att nför en cvprocess kunn~ utröna vssa grundäggande förutsättnngar eer ndvduaserngsmom~nt och att behöva materaet därfdr att det har ett betydande bevsvärde en kommande eer pågående cvprocess, samtdgt som detta matera nte är åtkomgt genom användandet av normaa cvprocessuea sjcerhetsåtgärder. Lgger det t på detta sätt måste engt mn menng sptsatsen ofrånkomgen b att tgången t och användnngen av det frågavarande förundersöknngsmateraet kan 5

6 14/ :34 FAX eda t en påtagg okhet parternas styrkeförhåanden nnan processen varför dessa nte heer kdb kstäda under processen. En språkg toknng ger v~ handen att rekvstet "uppgft" 9:17 SekrL rör ett konkret faktum, Lex. ett namn eer en pats där egendom fnns. Den som begär att:ff ut atrurundersöknngsmatera- och far detta - har förvsso nte bara fått en konkret 'uppgft" utan har fått ut just a nformaton. En begäran att utfå at :Wrundersöknngsmatera därför att detta behövs för att föra :en cvprocess kan Hmas vd det som vd edtonsföreäggande brukar kaas ''jshng expedton", dvs, man söker reateten nformaton får ~tt fä tgång t bevsnng eer ruman vktg nfoxmaton syfte att ta ~n förde processen". Fshng expedtons" tåts nte vd edton och det borde därfer nte heer vara tåtet att fska efter bevs fjr sn sak en bedagd förundersöknng. Engt mn toknng av SekrL avsägs att rurhn~ra sådant b.a. genom användandet av ordet "uppgft," ' Det har tteraturen sagts a~ den svenska rättens nstänng är att oaggt åtkommen bevsnng får pr~senteras en rättegång och att respekten f(jr regerna stäet ska tgodbses genom att man straffar den som vdtagt den oagga åtgärd som ors~at tgång t bevsnngen. Om t. ex. en sk1:ng t den ttaade hörs under torundersöknngen, vägrar vttna, och f'orundetsöknngsutsagan av msstag ändå äses upp under huvudförhandngen, nträffar en skada. Eftersom utsagan redan ästs upp är skadan redan *edd. fa det sker en oagg husrannsakan nträffar kaedes en skada då det nte funnts agga förutsättnngar för denna. Påträffas bevs vd en sådan oagg husrannsakan som åkagaren v presentera rättegång pppkommer frågan om denna borde tåtas. Engt uppfattnngen att man stäet ska straffa den oagga åtgärden ska bevset tåtas, Användnngen av oaggen \Utämnat sekretessbeagt matera som bevs en rättegång orsakar eme~ertd just den skada som sekretessregerna avser forhndra. På detta ~ätt skjer sg den aktuea stuatonen från andra fa av oaggt åtkor$en bevsnng, Atmnstone sådana fa ska en domsto nte tåta att skadan nträffar) for det fa den skue anse att materaet är oaggen åtko~met. Är utamnngsbesutet feaktgt ågger det c:urf'6r rätten att forhrdra skadan av det feaktga besutet av posmyndgheten genom attnte tåta att det sekretessbeagda materaet presenteras. Det handar o~ respekten for de normer som stftas genom ag och att söka bevara dera~ skyddsobjekt. detta fa står det kart att det \ 6

7 14/ :34 FAX ,u,RKVEA' HD 4J 008/015 är just genom bevsnngens forebrngande rättegången som den skada uppkommt som sekretess~gen ar avsedd att f'örhndra. Man kan stäa frågan om en cvprocess någonsn kan genomföras på kstäda vkor om ena pa;rten har tgång t bevsmatera som posen säkrat genom besag och h~rannsakan. Eftersom det är frågan om sådant bevsmatera som det normat nte går att ta tgång t kan den som får materaet hamna en mydket fönnång stänng. Men, kan man fråga sg, eder detta t att parterna nte br kstäda under processen? Det ska understrykas att även,om man här kanske drekt tänker på sjäva huvudforhandngen menas :med rättegång art. 6 EKMR at som händer från det att taan väcks fram t dess att dom meddeas. En fråga som detta fa uppkommer år om man bör nkudera den nedda och sedermera nedagda fönmdersöknngen mot HS hehetsbed6mnngen av om rättegången mot HS vart rättvs. Ur forme synpunkt kan man nte göra detta eftersom förundersöknngen var nedagd. Vdare var det HSsom väckte taan mot boagen. Å andra sdan kom förundersömngsmateraet från den nedagda förundersöknngen att spea en mycket stor ro t-vmåen, främst därfjr att brottsmået så att säga fortsatte annan form;: han utpekades som brottsng, han fck värja sg mot ankageser om att V;ara bedragare. Emeertd, oavsett om man ser förundersöknngen och cv~måen som frstående från varandra eer nte bör man vd bedörrmngen ay förundersöknngsmateraet ta hänsyn t att Rosen hö boagen Underättade om vad som fanns forundersöknngsmateraet (se yttrandet, styckena 19-26). sak bör därför den nedagda tondersöknngen och cvhmåen ses ett sammanhang vd bedönmngen av om HS fått en rättvs rättegång engt art.6ekmr. cke kstädhet under sjäv~ huvudwrhandngen skue kunna vara t.ex. att ena parten får presentera bevsnng medan andre parten av någon anednng nte får presente~a motbevsnng eer att part trots behov av tok nte får det. Åtgärder ~v detta sag kan rubba kstädheten under huvudförhandngen och dm nnebära ett brott mot såvä natonea forfarandereger som mot hrt. 6 (1) EKMR. Hur yttrade sg då den brstande kstädheten me~ parterna detta fa? Ett konkret exempe är att HS yrkade edton av handngar for att vsa att otbörga kontakter förekommt mean Hjamarsson och Rosen under t()rundersöknngen. Detta yrkande ogades samtdgt som rätten avvsade tanken på att Rosen skue ha brustt objektvtet. Mot bakgrund av de 7

8 14/ :34 FAX P,~KVEA' HD ~ /015 kontakter som ostrdgt (ekommt mean Hjamarsson och Rosen och att HS nte täts edton ~r att styrka deta~ema detta samarbete kan hävdas att detta är ett koncret exempe på att parterna nte behandades kstäda. ' Det torundersöknngsrnatepa som var vktgast rur boagen var HS dagboksantecknngar på d~tom. Syftet med att presentera detta matera var att vsa att han var op~tg. A v domen framgår att de yckades vä med detta. Under huvudfothandngen vsade såedes boagen utdrag ur dagboksantecknngarna 004 frågade HS vad de betydde. Antecknngarna vsar engt boagen att Håkan Stotz sjäv ger sg nstruktoner för hur han ska bete (röra sg, taa etc,) sg när han träffar äkare, annan omsorgspersona, handäggtrre på försäkrngskassan m.f Engt boagen ger han sg sjäv dessa nstrmktoner för ura dem att tro att han är skadad eer varje fa mer skadad 'än han verkgen är. Åtkomst av förundersöknrtgsmatena behöver nte, som antyddes ovan, eda t att parterna nte b~r kstäda rättegången men kan eda t detta. Är det frågan om perfert eer margnet matera får cvprocessen nte en sagsda på grund avdetta. detta fa handar det emeertd om ett mycket omfattande matera.: Dag\;oksantecknngarna spänner över fera år och omfattar, engt uppgft ~ domen, sdor. De har använts betydande omfattnng genom hea rättegången syfte att vsa att Håkan Stotz är opåtg. De förvatj-dade cvprocessen t en sags fortsättnng på den brottsmåsprocess som skue ha ägt rum om f6rundersöknngen nte hade agts ned. Detta rr.edförde att oskudspresumtonen nte akttogs ksom nte heer prncpen om f6rbud mot sef-ncrmnaton (se yttrandet avsntten 39-49). Prncpen om "equaty of arms" har ett nära samband med den kontradktorska jörfarandeprncpen. En part ska ha möjghet att fä. vetskap om motpartens be'1snng och aj.'föra motbevsnng mot denna. Probemet med dagboksant~cknngama detta avseende är att de är så omfattande. Eftersom rättegången ägde rum år efter det att antecknngarna gjordes mr)1s HS nte vad han skrvt eer varor. dagboksantecknngarna kan ha funnts fer utsagor (än de som korn att presenteras) som hade kt.mrat användas för att mnska effekten av det urva av antecknngar som ~oagen vsade. Någon td för honom att sjäv gå genom aa antecknngarfanns emeertd nte. Som Kje Stotz pekar på sm naga fanns en bestämd måsättrng att snabbt handägga måen under hösten 2009 med hänsyn t den krtk som rktas mot den ångsamma handäggnngen.; T detta konuner att rätten hade meddeat 8

9 14/ :35 FAX ARKVE1' HD ~ /015 att besut om huruvda ffrudersörnngsmateraet skue få användas eer nte skue tas forst s~band med överäggnng t dom. (angående detta märkga besut se ~andet, avsntten 35-38). \ Beträffande den ånga öv~rvaknng som ägde rum av HS syns, engt uppgft, HS endast under ~a 5 mn då han, t synes, rör sg obehndrat. Materaet är emeertd re(#gerat och det bortredgerade materaet fnns nte kvar. Matera av detta sag är starkt suggestvt, Det behövs endast en enda motbd där HS för sg med svårgheter mr att het förta effekten av uppspenngen. Redgerat matera av detta sag har drmr ett svagt bevsvärde, men har detta må tsammans med dagboksantecknngarna :rätt en oproportonergt stot betydese. Det är dagboksantecknng$a, fmvsnngen, bder av HS med badbyxor på BaH samt värdet av utfa~ande försäkrngar (t vket jag återkommer strax) som skapat bden av honom som en storbedragare.... Ärr-mået det s.k. ärr-mået, 1991 ärs oycka, yrkade HS ersättnng for medcnska oägenheter och besvär Utder crka ett och ett havt år. Han gjorde gäande att han hade fått ~esvären och oägenheterna som en föjd av traftkoyckan. Länsförsäkr~gar bestred yrkandet under åberopande av sn sakkunngäkare. Svea ho~ätt ogade HS yrkande. Hovrätten fann att utrednngen vsade att HS efter en akuttd om sex veckor nte "dt av sådana medcnska besvär o~h oägenheter som är ersättnngsga engt 5 kap. skadeståndsagen".: det aktuea mået rörande 1995 års oycka har boagen andra hand åberopat a1t de skador och funktonsnedsättnngar som ;HS har är att hän:rnra t 1991 års oycka, HS har nvänt att det är rätts kraftgt avgjort att han nte ådrog sg några bestående skador vd denna) oycka och att domen från ärr-mået såedes har prejudce betydese dbt aktuea mået. Tngsrätten fnner det eme11ertd vara "uppenbart" att hovrättens dom ärr-mået nte har någon prej,udce betydese vd prövnngen av 1995 års oycka. Tngsrdtten säger att: " 1rr-mAet sogs fast an åkan Stotz nte hade rmätt vsa att det t :Wjd av oyckan uppkomm~t medcnska besvrr och oägenheter, de nu aktuea måen aktuaser~ frågan huruvda medcnska besvär och oägenheter uppkommt ge.pom 1991 års oycka genom att de ngår som en de några av boagens grunder f(jr bestrdandet av att det föregger 9

10 14/ :35 FAX J011/015 rätt t fbrsakrngsersättnng t föjd av 1991 och 1996 års trafkhndeser. Rätten: har under sådana mrhåanden att förutsättnngsöst och på den måen framagda, väsentgt större utrednngen ta stänng t frågan huruvda Håkan Stotz drabbades av några kvarstående medc~ska besvär och oägenheter t fåjd av 1991 års trafkoycka." Jag har ratt uppdrag att ~ stänng t om tngsrättens bedömnng är korrekt. Det förhåer sg naturgtv~ på det sättet att om det en dom år 1 sås fast att en person nte bev skadad vd en vss trafkoycka rätten nte ett annat må några år senare rörande en annan trafkoycka kan säga att den nu "förutsättnngsöst" ska pröva frågan om vka skador personen ådragt sg och därmed het bortse från den rättskraft som den torsta domen har. Lkvä anser tngsrätten at:t; det är "uppenbart" att domen ärr-mået saknar prejudce betydes~ beträffande 1995-års oycka. Domens rättskraft gäer bara den rättsfojd som prövats mået. Vad som gäer ett fa som detta: framstår engt mn menng som okart. skadestådsmå är det sedan gammat tåtet att ra särskd taan om oka skadeposter. En person som skadats vd en trafkoycka kan t. ex. först föra taan om rorad: arbetsförtjänst och därefter om kostnader rur sjukhusvstese. En dom : på ffrorad arbetsfortjänst samar därvd rättskraft process nr 2 on) kostnader for sjukhusvstese. Det är atså möjgt att då pröva om hea händese:föroppet med ny bevsnng etc. Fa kan rentav nträffa där dom~a br motstrdande. Domen process nr 1 har emeertd under aa :ffthåanden bevsverkan process nr 2, Denna kan vara stark eer svag betoende på omständgheterna. Tkommer t.ex. omfattande ny bevsnng kar} det forsta avgörandets bevsverkan b svagt. Denna praxs jubt skadeståndsmå har emeertd en okar räckvdd. Även om det är tåtet att föra särskd taan om oka skadeposter betyder detta nte att samma oycka far b bedömd på oka sätt. Det säger sg vä sjävt att om det en dom fa4tsagts att en person nte bröt benet år 2 det en annan dorn några år sena~e får sås fast att ja, vsst bröt personen benet år 2. Det kommer atså an på v~d som prövats och vad rätten funnt det forsa avgörandet. Står det f: en dom att några skador nte uppkom år 1 är det naturgtvs ormgt att "Vd en oycka år 4 fnna att skadorna uppkom år 1) ty så fa skue ju rättskraften hos första avgörandet het sakna värde, Eer, rättare sagt, detta avgörande skue frånkännas rattskraf. 10

11 14/ :35 FAX A~KVEA" HD g]012/015 Vad som nu sagts nnebär art jag nte utan att närmare ha studerat domen ärr-mået med någon besttndhet kan uttaa mg frågan. Det enda som kan sägas är att tngsrätten~ resonemang om att den kan pröva betydesen av domen ärr-mået "förutsättnngsöst" är orktgt. Att utrednngen det aktuea faet är mer omfattande förändrar nte den effekt som rättskraften har, om den fnns där. Syftet med rättskraftsregema är nämgen att skapa tryggh~t och stabtet genom orubbghet. Om det därför en dom på en mndre omfattande utrednng konstaterats att någon skada nte uppkommt gäer detta för framtden. Ut'ednngsbördan Omfattnngen och värdet ay HS utändska oycksfasförsäkrngar är nte utredd. domen sägs på s. 3J2 att det engt tngsrätten: "gger ntnast t han,~s att HS ska ha bevsbördan rörande de utändska f>rsäkrngsvhkorens nnehå aktuet avseende, avsaknad av utrednng rörande frågan utgår därför tngsrätten från att vkoren har det nnehå som boagen 1ävdar." Med "aktuet avseende" åsyftas b1.a, att boagen hävdat att ersättnng vd ekonomsk nvadtet ska \ grundas på den exponentet uppräknade ersättnng som angetts :för medcnsk nvadtet, medan HS gjort gäande att försäkrngarna fråga en4ast var avsedd att ge ersättnng för medcnsk nvadtet. Som framgår av domen har tngsrätten utgått från att ftjrsäkrngama har det nnehå som boagen gjort gäande. Konsekvensen av detta är att HS skue ha kunnat få ut 83 '~joner kronor rsäkrngsersättnng. Sk'Ue utgångspunkten stäet v~a HS påståenden br beoppet vcjsenrgt ägre.. Frågan om storeken av utf~ande beopp år naturgtvs mycket vktg. Det är just den svndande $ffran 83 mjoner kronor som vasat runt pressen, trots att det nte :är utrett om detta beopp är korrekt. Det betydande beoppet har foft ett påtaggt bevsvärde för att HS tr en storbedragare. Men, om peoppet skue vara väsentgt ägre br bevsvärdet för detta tema ägre. Det ska anmärkas att det förhåandet au forsäkrngsbeoppet har ett bevsvärde nte nnebär att försäkrngarna nte skue vara rätts/akta. Det handar såedes om en bevs;)ördefråga.

12 14/ :38 FAX ARKVE,r HD /015 Utrednngsbördan har jag,behandat yttrandet (s. 16 stycke 62). Där hänvsas t NJA 1984 s. SO 1; brster den teknska utrednngen som det vart möjgt att avhjäpa b~r normat gå ut över torsäkrngsgvaren. Med teknsk utrednng rättsf~et avses rent fyssk undersöknng aven oyckpats, en b som fattated eer vad det nu kan vara, När det gäer forsäkrngstetrnska frågor rörande omfattnng och vkor utändska försäkrngar gger det engt mn bedömnng nännast t hands att åta forsäkrngsboagen ~ä.ra rsken:for att detta nte br utrett, Boagen thandahåer sn kqmmersea verksamhet försäkrngar t konsumenter och samarxtar nternatonet. Fnns det okarheter försäkrngsvkoren bör därför dessa gå ut över försäkrngsboagen och nte fårsäkrngstagaren, södkt Om denne, som detta fa, Hr konsument och nte kan förväntas kunn~ skaffa den erforderga nformatonen. Fråga är då om denna.1trednngsskydghet omfattas av den s,k. utrednngsbördan eer om "en f'61jer av den bevsbörderege som normat gäer, Engt denna är det poagen som ska styrka svek. Av detta föjer engt mn menng att det är boagen som~ enghet med vad de påstått, ska bevsa att HS utändsk~ Wrsäkrngar vd ekonomsk nvadtet ska grundas på den exponent~t uppräknade ersättnng som angetts for medcnsk nvadtet. Eftersom boagen nte har gjort detta ska beoppet 83 mjoner kronor som utfabande beopp nte vara en premss domen. Medcnkonsumtonen Som framgår av processmateraet har HS gjort gäande att han var frsk tore 1995 års oycka mecmn boagen hävdat motsatsen, Eftersom HS arbetat fram t 1995 års oycka och dessutom vant vätränad har fråga uppkommt hur detta kunde ~ara möjgt om han samtdgt var skadad. På s. 368 domen står det att f,rs åren :fore 1995 års oycka "S8DOkt hade cke ffrsumbara rygg- och nackbesvär som medforde fram:f6r at smärta och trogen även vss röresenskränknng, Tngsrätten fnner också att: "Besvären var och för sg:nte så svåra att de utesöt fortsatt tranng och arman fyssk aktvtet..qe verkade nte heer på ett syngt stt hämmande vd k.rvande sådana aktvteter. Däremot hade de en sådan art och omfattnng att de ~1vde stora m/gder smt1ndrande medcn och även sömnmede samt antaggen också tvngade fram en mndre tr1nngsmängd än den som f-åkan Stotz hade veat underkasta sg," När jag på uppdrag av Kje 8totz ombetts kommentera detta kanjag säga föjande. Det fnns ngen bdvsnng som styrker att HS under dea td 12

13 , 14/ :38 FAX ARKVEA' HD /015 skue ha tagt värkmedcn på det sätt rätten skrver. Okänt är vdare vem som så fa skue ha fo~skrvt medcnen under den ånga td det är frågan om, Förkarngen t tngsrätten~ resonemang torde engt mn menng vara att rättens hypotes om kvarståepde men efter 1990 och 1991 års oyckor nte går att förena med de krävande aktvteter som HS ägnade sg åt, såvda man nte antar att han tog stora mängder smärtndrande medcn. Probemet med denna mp~katon är att den saknar godtagbart stöd processmateraet. Det br 4fufdr en spekuaton att HS under denna ånga td regebundet tog stora do~er smärtndrande medcn. Medcnkonsumtonen är dn fjrkarngsmode som engt uppgft nte dskuterats as under huvu~fdrhandngen. Den har stäet anserats av rätten sjäv med utgångsp4t att HS vd tften tagt smärtndrande medcn. Ä ven om en domsto på g.1.udva av det som förekommt mået av egen drft får dra bevsmässga sutsatser kan engt mn menng sättas fråga om denna verks~et får sträcka sg så ångt som t att en sjävständg torkarngsmode eer teor uppstäs. V rätten använda sg aven förkarngsmode soz4 nte har presenterats av parterna bör - för att undvka överrasknngar - denna mode kommunceras med dem för att de ska kunna ämna synpunkter på den och fora bevsnng mot den, vket nte har skett detta fa. pet är av denna anednng som frågetecken uppstått beträffande grunden for tngsrättens antagande, att HS tagt stora mängder smärtstande medcn, Det ska detta sammanhangockså påpekas att det domen (s. 294) nämns fera tänkbara orsaker t J-~S besvär. Förutom whpash nämns medfött hånngsfe, vngskapua och menskprobem. Varför tngsrätten sutgen verkar stanna för att HS besvär härrörde från trafkoyckorna framgår nte ' av dornen. Sammanfattnng Det fnns måen fera skä ~U varför hovrätten borde ha bevjat PT. Ser man fdrst på det sut tngsr'4tten korn fram t ska man komma håg att fönmdersöknngen mot as ades ned 2002 eftersom brott nte kunde styrkas. Att tngsrätten år 20P9-14 år efter trafkoyckan -yckas fnna att HS gjorde sg skydg t fdrsök t grovt fdrsäkrngsbedräger är mot denna bakgrund överraskanqe. Bevsnngen har ju nte precs bvt bättre med åren. Tvärtom, underaget är kvatatvt sett betydgt sämre nu än det va" när forunders6knngjn ades ned. Trots detta fnner tngsrätten att 13

14 14/ :38 FAX A~K\)EA HD /015, han hade en brottspan, att :det är styrkt att han just den 2 ju 1995 satte denna verket genom att a~sktgt köra av vägen. Jag v bestämt hävda att det nte fnns träckgt underag för denna sutsats. Den omständgheten att det ban~ dagboksantecknngarna fnns utsagor av HS som kan uppfattas som besvärande får nte - vket synes ha skett - eda t att bevsvärderngen går :het överstyr. Beträffande gransknngsdtspens kan man ett må av denna storeksordnng, precs som det sägs propostonen, förvänta sg att det uppkommer tveksamheter <:>mkrng tngsrättens resonemang. Domen är, som jag skrvt tdgare, undermåg de jurdska anayserna. Man :mr ntrycket att den agenda som sattes för detta må; att det skue vara avsutat senhösten 2009, också fck oyckga konsekvenser för. prövnngen av mået. Fera av de resonemang som rätten för är såedes orktga, mssvsande eer ofuständga, t.ex. förs ett märkgt anakronstsk resonemang ~mkrng JK:s besut (se yttrandet stycke 16), rätten har också msstor~tått den rättsga probematken omkrng avvsnngen av förundersökhngsmateraet (se yttrandet styckena 27-34), vdare nämns oskudspresu~tonen eer förbudet mot sef-ncrmnaton överhuvudtaget nte. Hea domen andas kgtghet eer anngsöshet med avseende på grund1ggand~ processuea frågor samtdgt som man får ntrycket av tngsrätten redap på förhand hade bestämt sg för art HS var en bedragare och att han därför fck den behandng han förtjänade. Ett exempe på detta är att be~sbördan mr omfattnngen och vkoren for utändska försäkrngar äggs: på HS 1 trots att det rmgtvs är boagen som borde bära denna bevsbörda., På ett ferta stäen fnner.man såunda tveksamheter domen. Det vore därf(}r bekaggt om denna 40m skue b sutet på fera års utrednng och processande. När punkten for dema hstora ska sättas är det angeäget att de faktska och strskt rä,ttsga frågorna br ordentgt utredda och att HS får en rättvs rättegång. : 14

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

på texten i block Metod

på texten i block Metod FRÅGOR 1 (2) Z-FUTURA: testa dg säv på texten bock Metod Kapte A 1 och A 2 a Ange några kännetecken hos det s k normatonssamhäet. b Kunskap är någontng mer än normaton, påstås det texten. Hur då? Försök

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga Mgratonsöverdomstolen Avdelnng l DOM 2011-09- 1 6 Meddelad Stockholm (/Sda l (15) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgfter (härefter A), sje blaga Ombud och offentlgt bträde: Advokaten Per Stadg Box 4129 102

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist?

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist? FRÅGOR 1 (2) ZIGMA: testa dg säv på texten bock A Kapte 1 och 2 a Ange några kännetecken hos en person som har en atomstsk kunskapssyn. b Ange några kännetecken hos en person som har en hostsk kunskapssyn.

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919 Bonas produkter för hemmafxare Produktkataog 202 PROFFSENS VAL SEDAN 99 Introdukton Steg för steg Inomhus Lack 5 Färg 6 Oja 6 Utomhus Oja 9 Rengörng 9 Grovrengörng 9 Govvård Trägov Knker & amnat Tbehör

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Cancerforsknng som förlänger lvet Foton: Håkan Flank V är realstskt optmstska Ett forskarteam på Karolnska Insttutet

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Foton: Håkan Flank Cancer har många anskten hjälp oss rädda fler Nytt behandlngskoncept för sprdd prostatacancer Forskarteam

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2015 EU-MOPEDEN Ålders- och behörghetskrav för två- och trehjulga motorfordon SMU 1996:11 Delbbetänkande L 1994 års körkortsutrednng m w 7% C11 Statens offentlga utrednngar

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx Ombud: Advokat Carl-Johan Vahlén och jur.kand. Jens-Victor Palm LEGIO Advokatfirma AB Box 5779

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2004 Ö 2407-03 KLAGANDE Nordea Bank Sverige AB, 502010-5523, Hamngatan 10, 105 71 STOCKHOLM Ombud: LH MOTPART JH-M Ombud: jur.

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer