SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG."

Transkript

1 ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE SYNPUNKTER., SOM JAG HÄR KOP1MER ATT FRAMFÖRA., DELAS MED SÄKERHET NTE AV ALLA. JAG BER ER DÄRFÖR ATT TA VAD JAG SÄGER FÖR VAD DET ÄR., D V S Ptl NA PERSONL 6A OCH RENT ALLMÄNNA SYNPUNKTER., SOM JAG DOCK TROR DELAS AV MANGA MEN., SOM SAGT., LANGT FRÅN ALLA. DE PERSONLGA REFLEXONER., SOft JAG HTTLLS GJORT ÖVER ÄMNET., ÄR UNGEFÄR SOM FÖLJER: 2. 1) TROTS DEN UTOMORDENTLGA NTRODUKTONEN -DAG OCH TROTS - ELLER KANSKE PA GRUND AV - ALLT SOM SAGTS., ÄR ftånga - NTE MNST JAG SJÄLV - OKLARA DVER VAD V EGENTLGEN TALAR OP. ELLER MED ANDRA ORD: vad AR SCANDNAVAN LNK? ÄR DET FRAGA KEJSARENS NYA KLÄDER? ELLER., AR DET FRAGA Oft ETT SERÖST OCH GENOMTÄNKT PROJEKT, VARS FDRVERKLGANDE KOPVER ATT FA AVGÖRANDE ELLER ATMNSTONE STOR BETYDELSE FDR SVERGES ftöjlgheter ATT NTE SAGAS AV ELLER AVSKÄRMS FRAN DEN KOMMERSELLA VÄRLDEN 0VRl6T? SJÄLVFALLET lr MN F0RHOPPNN6 OCH NNERST NNE "N TRO ATT DET lr FRAGA Oft DET SENARE., NTE "NST MED TANKE PA VARFRAN PROJEKTET EMANERAR. FRAGAJC HAR EELLERTD STÄLLTS OCH BÖR DÄRFOR REDOVSAS.

2 3. 2> DET ÄR JENNA STUND OftOJLGT ATT AVGDRA Oft PROJEKTET ÄR BRA ELLER DALGT FOR REDERNÄRNGEN, ALLMÄNT SETT. DEN KORT SKTGA OCH OGENOMTÄNKTA REFLEXON SOM KAN GÖRAS OCH GÖRS AR ATT ALLT SOPl BETYDER BÄTTRE KOMUNKATONER TLL LANDS MÅSTE VARA EKONOMSKT NEGATVT FÖR KOMMUNKATONERNA TLL SJÖSS. SAKEN ÄR DOCK MYCKET MER KOMPLCERAD ÄN SA. ( '3) DET FNNS ALLTD EN RSK ATT EN GRUNDEN BRA DE FÖRKASTAS ELLER FÖRSTÖRS ELLER TLL OCH l'ld DÖR PA GRUND AV ATT DEN a BESKJUTS MED ARGUMENT, SOM HAR SN GRUND ETT SNÄVT BYPOLTSKT, QUAS-POLTSKT ELLER TYPSKT NSKRÄNKT SVENSKT TÄNKANDE. EXEMPELVS: ". ~DEN ÄR NTE BRA EKONOMSKT FÖR MG PERSONLGEN, SA LAT OSS FÖRSDKA STOPPA DEN TROTS ATT JAG HALLER MED OM ATT DEN GRUNDEN AR BRA. ska VÄGEN 6A HÄR SA ÄR DET STOPP. SA TYCKER V ATT DET ÄR ETT GLMRANDE PROJEKT. DRAR N DEN GENOM GRANNBYN, JDEN HAR NEGATVA MLJÖPOLTSKA ASPEKTER1 DÄRFÖR ftaste V STOPPA NÄRNGSLVET/KAPTALSEN FRAN YTTERLGARE FÖRSTORNG... AV VAR VACKRA NATUR OCH MLJÖ. sans PENGAR AV TLL SCANLNK, SA BLR DET NGA PENGAR KVAR TLL ANDRA VÄGAR SOft LGGER fug NÄRMRE. DÄRFÖR 'NEJ TLL SCANLNK.

3 s. v1 HAR NTE RAD fted SCANLNK OCH ATT LATA PROJEKTET BETALA SG SJÄLVT GENOM ETT AVGFTSSYSTEM ÄR UR DEptOKRATSK SYNPUNKT (SVENSK VERSON) OTÄNKBART. ftjna CHAUFFÖRER BEHÖVER SOVA OCH DET 6ÖR DE BRA PA FÄRJORNA. DET BEHÖVS NGA BÄTRE LANDFÖRBNDELSER OCH NGEN BRO. V HAR DAG UTMÄRKTA KOPV1UNKATONER TLL SJÖSS. fted BÄTTRE FÖRBNDELSER TLL KONTNENTEN DÖR OCH DET VORE EN KATASTROF. 6ÖTEBOR6S HAMN scandnavan LNK UTGÖR DÖDSSTÖTEN ftot SVENSK TRANSOCEAN 6. SJÖFART EFTERSOM ALL LAST NU KONER AT SKEPPAS UT DVER,KONTNENTEN. ETC ETC. ften NOG MED ÅSKTER OCH KOPV1ENTARER AV DETTA SLAG. LAT ftlg PERSONLGEN FÖRSÖKA ANALYSERA PROJEKTET LTE ALLVARL 6ARE. A> FÖR DET FÖRSTA ÄR DET UR TRANSPORTNÄRNGENS SYNPUNKT - OCH DÄRMED OCKSÅ FÖR REDERNÄRNGEN - NTRESSANT~ 61.ÄDJANDE... OCH VKTGT AT TRANSPORTNÄRNGENS BEHOV OCH BETYDELSE DET SVENSKA SAMHÄLLET FAR STRÅLKASTARLJUSET PA S&. DETTA HÄNDER JU NTE VAR DAG. REDAN HÄR HAR SÅLEDES.

4 7. SCANL NK-PROJEKTET EN POÄNG FÖR. TRANSPORTNÄR NGEN,, NKLUSVE SJÖFARTEN B> FÖR DET ANDRA: ETT PROJEKT SOf'l DEn:A SKALL NTE ACCEPTERAS FÖRBEHÅLLSLÖST. EJ HELLER SKALL DET UTAN VDARE RESONEMANG FÖRKASTAS. DET FÖRTJÄNAR ATT STUDERAS SERÖST OCH NG~NDE. EN SÅDAN STUDE NNEBÄR ALLTSA ATT SAKLGA ARGUf'ENT EMOT PROJEKTET OCKSA SKALL TLLMÄTAS VKT. BLAND MNA - DET ERKÄNNES VLLGT - NAGOT RALJANTA EXEMPEL NYSS FNNS ' NATURLGTVS SANN.~NGA~.OC~. SYNPUNKTER. SOft. NTE KAN VFTAS BORT DETTA GÄLLER NTE MNST VAD JAG SADE " FÄRJEFÖRBNDELSERNA f'led DANMARK OCH KONTNENTEN.. DET ÄR JU ETT FAKTUM ATT V GENOM OLKA REDERER HAR ETT ALLDE(ES r i UTOMORDENTLGT KOMMUNKATONSSYSTEft OCH ftg VETERLGT HAR NGEN ÄNNU KLAGAT DVE~ ~TT DETTA SYSTEM NTE TLLFREDSSTÄLLANDE ~LARAR ELLER KOMMER ATT KLARA BEHOVEN 8. l C) FÖR DET TREDJE: VARJE EKONOMSKT PROJEKT,, SOM HAR TLL MAL ATT FRÄMJA DEN SVENSKA EXPORTNÄRNGEN,, AV VLKEN V ALLA LEVER,, VARE SG V ÄR TRANSPORTÖRER ELLER VANLGA f'edborgare,, SKALL UR PRNCPELL SYNPUNKT BEftÖTAS POSTVT,, OAVSETT Dit MAN UR NDVDUELL SYNPUNKT FAR FÖRDELAR ELLER NACKDELAR 6EN0ft DESS FÖRVERKLGANDE. ÄR PROJEKTET NTE PERFEKT,, sa HJÄLP TLL ATT FÖRBÄTTRA DET STÄLLET FÖR ATT FÖRSÖKA STJÄLPA... DET.

5 . ~ " 9. D> FÖR DET FJÄRDE: ÄVEN OM PROJEKTET TLL SYNES KAN VARA NEGATVT FÖR EN SJÄLV1 SA GÄLLER DET ATT VÄNDA DET HELA TLL SN EGEN FÖRDEL. SOM JAG SAGT TDGARE1 DEN OMEDELBARA OCH OGENOMTÄNKTA REFLEXON SOM EN SJÖFARTSMAN KAN GÖRA OCH FÖR,.ODLGEN OFTA GÖR ÄR ATT SCANDNAVAN LNK NTE KAN VARA BRA FDR SJÖFARTEN. JAG TROR ATT DENNA NSTÄLLNNG BADE ÄR FARLG OCH FELAKTG. 1 ' FARLG1 DÄRFÖR ATT MAN BTER SG SJÄLV SVANSEN OM MAN FÖRSÖKER "OTARBETA ELLER FÖRHNDRA NÅGOT SOM ÄR BRA FÖR ENS KUNDER. FELAKTG., DÄRFÖR ATT MAN NTE HAR NÅGOT. ATT VNNA. PA ATT "OTARBETA FÖRÄNDRNGAR. DESSA KOMMER., VARE SG 11AN VLL ELLER NTE OCH OAVSETT OM DE ÄR RÄTT ELLER FEL. POÄNGEN ÄR ATT MAN KVCKT MÅSTE ANPASSA SG OCH UTNTTJA TLLFÄLLENA 10. TLL SN EGEN FÖRDEL. ÄVEN Oll MAN ÄR NEGATVT NSTÄLLD., SKALL MAN NTE GLÖMA UTTRYCKET: NGET ONT so" NTE HAR NÅGOT GOTT PED SG : "N SLUTSATS DAG ÄR UNGEFÄR SOM FÖLJER: SCANDNAVAN LNK ÄR SÄKERT BRA FOR SVENSK NDUSTR OCH DÄMED OCKSÅ BRA FÖR DEN DEL AV SJÖFARTSNÄRNGEN SOM FÖRSTÅR ATT ANPASSA SG. VAR NÄRNG HÖR TLL DE EST FLEXBLA OCH ftlnst REGLERADE AV DE OLKA TRANSPORTGRENARNA. ÄVEN Oft LANDSVÄGS- OCH... JÄRNVÄGSTRANSPORTERNA SYNES FA VSSA OEDELBARA FÖRDELAR1 sa VET V ATT DE HAR SVART ATT RÖRA PA SG SNABBT PA GRUND AV DE STAKET AV REGLER OCH BESTÄMELSER SOft OPtGÄRDAR DE... DET ÄR VDARE ETT FAKTU" ATT OAVSETT KVALTEN PA DE LANDBASERADE TRANSPORTSYSTEPEN., sa AR TRANSPORT TLL SJÖSS DET MTEMTSKT CD V S BORTSETT FRAN

6 . /. ~ J KONKURRENSSTUATONEN ETT GVET ÖGONBLCK> SÄRKLASS BLLGASTE ALTERNATVET. DETTA SAMANHANG KANSKE JAG BOR ERNRA Oft DEN TDGARE FÖRDA DSKUSSONEN OM DREKTANLÖP AV 6DTEBORG1 DÄR DET Bl A. PASTODS - ENLGT S0"1.GA BEVSADES - ATT ETT BORTFALL AV DEN TRANSOCEANA LNJETRAFKENS DREKTANLÖP AV GlJTEBORG SKULLE KOSTA NDUSTRN MELLAN 0.5 OCH l PLJARD KRONOR PER AR. FRAGAN OM BETYDELSEN AV DREKTANLÖP LÖSES NTE GENOM ETT FlJRVERKLGANDE AV SCANDNAVAN LNK. HÄR Ll66ER AVGÖRANDET TLL STÖRSTA DELEN 'HOS NDUSTRN OCH DENNAS VLJA ATT EGET NTRESSE PEDVERKA TLL ATT DREKTANLÖPEN BBEHÅLLS. ll. V FAR UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN EN KONKURRENSSTUATON MED NYA NFALLSVNKLAR OCH DET ftar NGEN AV OSS LLA AV1 ALLRA PNST VARA KUNDER OCH - SOM JAG SAGT - VAD SOM ÄR BRA FOR KUNDERNA,, DET ÄR BRA FÖR OSS. 12. MN SKALL VDARE NTE GLÖMA ATT V P~ TRANSPORTÖRSDAN GEMENSAMT KAN DRA FÖRDEL AV VARANDRA OCH AV DET NYA VÄG- OCH JÄRNVÄGSSYSTEMET KONKURRENSEN MED VARA KONTNENTALA KOLLEGER. V KOMMER - ÅTMNSTONE PA REDERSDAN - ATT TVNGAS FÖRSTÄRKA VAR ORGANSATON OCH VAR MARKNADSPOSTON PA KONTNENTEN. DETTA BLR JOBBGT MEN DENNA FÖRSTÄRKNNG ÄR NÖDVÄNDG REDAN DA61 O~VSETT SCANDNAVAN LNK. SLUTRESULTATET KÄNNER V NTE MEN FOR DEN VAKSAMMA OCH FLEXBLA SJDTRANSPORTÖREN1 SOM KAN SE OCH UTNYTTJA NYA OPPNNGAR TLL LANDS OCH/ELLER TLL SJÖSS1 BLR DET MED ALL SÄKERHET POSTVT... VEM VET1 EN DAG KANSKE V DRAR EN DEL AV DET KONTNENTALA TRANSOCEANA EXPORTGODSET PED BL1 JÄRNVÄG OCH FEEDER ÖVER GÖTEBORG STÄLLET FOR ATT - SM WGA FRUKTAR - SE DET SKANDNAVSKA

7 13. TRANSOCEANA EXPORTGODSET 6A ER TLL CONTNENTHAMARNA FOR UTSKEPPNNG.. DÄRFRAN. EN UTOP., SÄGER MANGA., fen DET 6ÄLLER ATT llalla s KTET HÖGT. SCANDl'NAVAN LNK-PROJEKTET FÖRTJÄNAR ETT SERÖST STUDU".OCH KAN RÄKNA MED POSTV MEDVERKAN FRAN STORA DELAR AV SJÖFARTSNÄRNGEN OCH UNDER ALLA OMSTÄNDGHETER FRAN MN SDA PCN/M

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för?

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Jon G. Allen Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Översättning och bearbetning: Peter Friberg Du mentaliserar när du är medveten om tankar och känslor hos dig själv eller någon annan. Du

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer