TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013"

Transkript

1 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga utsträckning. Det förväntas inte att ditt framtida tentamenssvar är lika utförligt. Dvs. du ska inte tolka lösningsförslaget som en exakt mall för alla rätt. Däremot förväntas av din lösning att de mest relevanta delarna av båda uppgift & teoretiskt material är behandlade, att det går att följa hur du resonerar, att du har arbetat efter en strukturerad arbetsgång, m.m. Se bedömningsunderlaget. Summering av klurigheter Några av de färdigheter som ska tränas upp i kursen är att förmågan att tänka kritiskt samt att kunna situationsanpassa verktyg, modeller, m.m. Därför har det i uppgiften byggts in ett antal klurigheter som var och en ger dig möjlighet att visa din insikt, förståelse och förmåga. Nedan summeras de aktuella klurigheterna i denna uppgift, utan någon inbördes ordning. Produktvärdet, nivå & differentiering o Olika påslag beroende på DL o Vad ska inkluderas? Ingen upplevd leveransservice ingen intäkt o Oförändrad lagerstyrning CL SL ALT > SL NULÄGE (avser det SL som i flödet ligger närmast kunderna & därmed tar upp ev. variationer i efterfrågan) oförändrad ledtid för påfyllnad av lagret närmast kund (t.o.m. ev. kortare) lagertillgänglighet bättre än i nuläget. o Oförändrad ledtid kund oförändrad leveranspålitlighet o Oförändrat leverans kundens adress Ingen i materialflödet t.o.m. CL o Motiv som föregående punkt Lagerhyra i DL o Baseras på MLN, vilken ger GLT i lagret = genomsnittlig liggtid / enhet Arbetsbelastning ev. övertid / nyrekrytering o På gränsen i nuläget o Fler utgående sändningar att administrera sändningar à 55 kg i alternativet o Varje kund beställer 1 diskmaskin åt gången o Flera olika kunder i varje stad, fraktvillkor baseras på adress Lagerföringskostnad stor icke-reell del o K LF = / % av K TOT o 7% / 13% 54% av lagerräntan utgörs av kalkylränta = icke-reell kostnad (finns ingen alt. avkastning) 37% av K TOT realiseras evt. inte. 1 (19)

2 Ht 2013 Sid 2 (19) Uppgift Utvärdera alternativet att centralisera distributionen dvs. överlämna ett strukturerat beslutsunderlag till den logistikansvarige på företaget. Kommer det att löna sig att förändra? Strukturerad utredning (arbetsmetodik enligt kursboken kap. 5). Förändring av lönsamhet står i fokus. Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet o Räntabilitet på totalt kapital (R TOT ) lämpligt mått. Berörda delar: Flödeskartor Nedan presenteras materialflödet i nuläget inkl. angivna tider & styrparametrar för resp. moment, samt motsvarande flödeskarta för alternativet. Nuläge 2 (19)

3 Ht 2013 Sid 3 (19) Alternativ Vad påverkas / påverkas inte? Av de givna uppgifterna är det uppenbart att det är i distributionen som förändringen kommer att ske. Blir det några effekter på andra delar av flödet? o Eftersom lagerstyrningen för Centrallagret (CL) inte kommer att förändras, så bör inte de föregående flödesavsnitten beröras: Det säkerhetslager (SL) i lagret närmast kunden är större än summan av de nuvarande SL i distributionslagren (DL). Påfyllnadskvantiteten (Q) i lagret närmast kunden kommer att vara större (200 > 30 / 25 / 20) antalet möjliga bristtillfällen blir färre. Ledtiden för påfyllnad av lagret närmast kund är också oförändrad (t.o.m. bättre), 1 dag 1 dag. Lagertillgängligheten lika eller t.o.m. bättre Ledtiden för kundorder kommer att vara oförändrad, en arbetsdag. Båda transportörerna är felfria ingen skillnad. Sammantaget kan det konstateras att ingen förändring bör ske i den av kunderna upplevda leveranservicen. Ingen påverkan på försäljningen är trolig. Lagerstyrning CL oförändrad. Inga flödesavsnitt före CL påverkas. Resurser & tid: Ej relevant att diskutera i detta fall, det är de givna ramarna för träningsuppgiften som gäller. 3 (19)

4 Ht 2013 Sid 4 (19) Beskriva & analysera nuläget Flödeskarta är redan framtagen ovan. Kvantifiering av nuläget - Räntabilitet Kan beräknas mha DuPont-diagram (kursboken sid 199). R TOT,NU = 18,6% o Se Bilaga 1 för komplett DuPont-diagram. Föreslå alternativa lösningar Det finns redan ett givet alternativ, att centralisera distributionen enligt givna förutsättningar. o Flödeskarta är redan framtagen ovan. Jämföra nuläget med alternativa förslag Det är främst räntabiliteten som ska jämföras o Ta reda på hur 1) intäkter, 2) kostnader och 3) tillgångar förändras. o Sammanställ till 4) ny beräkning av R TOT 1. Intäkter Enligt resonemang ovan finns det ingen anledning att tro att försäljningen kommer att påverkas. o Antag Intäkt = 0 2. Kostnader = Totalkostnadsanalys Steg 1 Identifiera relevanta kostnadsposter Lagerföring: o De lagrade volymerna kommer att ändras eftersom såväl säkerhetslager & omsättningslager i DL kommer att försvinna. K LF bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Lagerhållning: o När DL försvinner så försvinner alla kostnader för tredjepartslogistik- (TPL)- företagets tjänster. K LH bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. 4 (19)

5 Ht 2013 Sid 5 (19) Transporter: o När DL försvinner så försvinner även kostnaden för de lokala distributionstransporterna. o Dessutom troligt att kostnader för fjärrtransporterna påverkas eftersom dessa kommer att bli fler till antalet, men mindre i vikt (fragmentering). K TRSP bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Administration: o Det framgår att all relevant administration utförs av förmännen i fabriken. o Det är givet att ingen förändring antas ske avseende adm. av inkommande kundorder Om sändningarna ut från fabriken kommer att bli mer fragmenterade så finns det dock en möjlighet att denna del av det administrativa arbetet ökar. Dock saknas detaljerad information om hur lång tid detta arbete tar, därför får detta kostnadsslag avgränsas. K ADM exkluderas ur totalkostnadsmodellen. Notera dock att det anges att man redan jobbar på gränsen av kapaciteten utan övertidsuttag. Lämpligt att ta upp i känslighetsanalys. Övrigt: o Inga uppenbara kostnadsförändringar utöver ovanstående. K ÖVR exkluderas ur totalkostnadsmodellen. En första version av totalkostnadsmodellen för det här fallet kan nu skrivas som: o K TOT = K LF K LH K TRSP Steg 2 Anpassa totalkostnadsmodellen Lagerföring: o Eftersom styrningen av CL kommer att vara oförändrad & ingenting kommer att hända som påverkar produktvärdet i detta lager, så kan CL avgränsas. o Det är alltså lagerföringskostnaderna för de tre vefintliga DL som kommer att påverkas. K LF kan kvarstå som egen post i totalkostnadsmodellen. Lagerhållning: o Lagerhållningskostnaderna kan enkelt delas upp i en vardera för de tre aktiviteterna som TPL tar betalt för: Lagerhyra, Godsmottagning & Uttag. K LH K HYRA K GMOTT K UTTAG i totalkostnadsmodellen. Transporter: o Transportkostnaderna kan delas upp en post vardera för Fjärr- resp. Distributionstransporter, eftersom de prissätts på olika sätt. K TRSP K FJÄRR K DISTR i totalkostnadsmodellen. Detta ger oss en anpassad totalkostnadsmodell enligt: o K TOT = K LF K HYRA K GMOTT K UTTAG K FJÄRR K DISTR 5 (19)

6 Ht 2013 Sid 6 (19) Steg 3 Planera & Steg 4 Genomföra beräkningarna För den här typen av uppgifter där så gott som alla nödvändiga data är givna så skulle det bli otympligt att strikt hålla isär de två sista stegen i totalkostnadsanalysen, 3. Planera beräkningarna och 4. Genomför beräkningarna. De presenteras därför tillsammans här. Även detta är alltså ett avsteg från den strikta uppdelning som görs i kursbokens arbetsgångar. Detta är OK så länge det går att följa lösningen & att de väsentliga resonemangen är tydligt presenterade & rimliga. OBS också att det är förändringen ( ) av resp. kostnad som är intressant, för att i slutändan ta fram Totalkostnad. Lösningsförslaget är därför uppbyggt med detta i åtanke. För vissa kostnadsposter kan förändringen beräknas direkt, ex.vis för sådana kostnader som enbart finns i det ena alternativet. För andra kostnadsposter krävs att man beräknar hur stor kostnaden är för både nuläget & alternativet, samt beräknar differensen mellan dem. 2.1 Lagerföringskostnad för DL, K LF Generellt Lagerföringskostnad beräknas som medellagervärde multiplicerat med lagerränta, MLV r (Modern Logistik sid 108) o Lagerräntan är given: r = 13% o Medellagervärdet beräknas som produktvärde multiplicerat med medellagernivå, MLV = p MLN (Modern Logistik sid 185) o I samtliga fall verkar det av givna data som att kriterierna för att använda sågtandsmodellen är tillräckligt uppfyllda: Q är fast i båda alternativen för samtliga lager (200 resp. 30 / 25 / 20 st) Q > uttagen (försäljning slutkund sker i enstyck, Q DL < Q CL ) Efterfrågan anges i klartext som jämn MLN = SL Q/2 Nuläget Produktvärden, p p behöver bestämmas per ort: o En gemensam del, p CL, som är värdet de har när de lämnar CL o Tillkommer en ortspecifik del som beror på att orderkvantiteterna & transportsträckorna till de olika lagren skiljer sig åt. 6 (19)

7 Ht 2013 Sid 7 (19) Gemensamt alla orter, p CL Materialkostnad / st = SEK (givet) Påslag för personal & maskiner: o Personal (Givet: inkl. all tillverkning & administration): 16 montörer à 270 SEK / timme, årsarbetstid timmar (givet) 3 förmän à 330 SEK / timme, årsarbetstid timmar (givet) = SEK totalt SEK / st. o Maskiner: Drift & underhåll = SEK (givet) Avskrivningar = SEK (givet) = SEK totalt 953 SEK / st p CL = = 7 194,4 SEK / st Angående produktvärdet: Här kan olika ställningstaganden göras. Ex.vis hur pass direkta kan förmännens lönekostnader anses vara för förädlingen av diskmaskinerna? Rimligt är att inkludera åtminstone montörernas lönekostnader & kostnader förknippade med företagets maskinpark (drift & underhåll, ev. avskrivningar). Direkt felaktigt blir det att antingen utgå från enbart materialkostnad (som ju är en relativt sett liten del av det totala värdet), eller att utgå från försäljningspriset (som ju inkluderar företagets vinstmarginal). Det är också viktigt att endast inkludera sådana kostnader som har hunnit uppstå. Här är flödeskartorna ett viktigt hjälpmedel. Ex.vis kostnaden för distribution från DL butik inträffar efter DL och ska därför inte inkluderas i produktvärden i DL. För att en inlämnad lösning ska vara godtagbar krävs att sådana här aspekter har diskuterats & medvetna ställningstaganden gjorts. Ju tydligare & utförligare desto bättre. STOCKHOLM, p S Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 30 st / leverans Påslag 250 / 30 = 8,3 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 1 673,5 SEK/sändning o 30 st / sändning Påslag 1 673,5 / 30 = 55,8 SEK/st Påslag totalt = 8,3 55,8 = 64,1 SEK/st o p S = 7 194,4 64,1 = 7 258,5 SEK/st SL S = 70 st Q S = 30 st MLV S = p S (SL S Q S /2) = 7 258,5 (70 30/2) SEK o K LF,S = 0, SEK/år 7 (19)

8 Ht 2013 Sid 8 (19) GÖTEBORG, p G Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 25 st / leverans Påslag 250 / 25 = 10,0 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 2 006,3 SEK / sändning o 25 st / sändning Påslag 2 006,3 / 25= 80,3 SEK/st Påslag totalt = 10,0 80,3 = 90,3 SEK/st o p G = 7 194,4 90,3 = 7 284,6 SEK/st SL G = 50 st Q G = 25 st MLV G = p G (SL G Q G /2) = 7 284,6 (50 25/2) SEK o K LF,G = 0, SEK/år MALMÖ, p M Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 20 st / leverans Påslag 250 / 20 = 12,5 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 1 745,0 SEK / sändning o 20 st / sändning Påslag 1 745,0 / 20 = 87,3 SEK/st Påslag totalt = 12,5 87,3 = 99,8 SEK/st o p M = 7 194,4 99,8 = 7 294,1 SEK/st SL M = 40 st Q M = 20 st MLV M = p M (SL M Q M /2) = 7 294,1 (40 20/2) SEK o K LF,M = 0, SEK/år K LF,NU = = SEK/år Alternativ lösning: Eftersom de ortspecifika skillnaderna i påslag påverkar produktvärdet så pass lite så kan det godtas att ett generellt produktvärde för alla orterna används. Denna förenkling ska dock i så fall vara explicit kommenterad i lösningen, så att det framgår att det är ett medvetet val som gjorts. Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer värdet & därmed kostnaden för varorna i dem att försvinna. K LF,ALT = 0 Δ K LF = = SEK / år 8 (19)

9 Ht 2013 Sid 9 (19) 2.2 Kostnad för lagerhyra, KHYRA Nuläge Pris: 400 SEK / enhet & år, dvs. priset för en diskmaskin som lagras i ett helt år. o OBS att detta pris tydligt anges med en annan enhet (SEK /enhet & år) än uttag (SEK / enhet). o Givet: Lagerhyra avräknas dagligen för del av år, där ett år antas vara 365 dagar. o Rimligt att hyran utgår med andel motsvarande GLT DL del av året. För att beräkna hur länge diskmaskinerna lagras i resp. DL så behöver alltså GLT beräknas. o GLT = MLN / D (Modern Logistik sid.190) Om D uttrycks i [st / år] så erhålls GLT i [år]. Varje diskmaskin som passerar resp. DL lagras i genomsnitt så länge multiplicera med årsvolymen (D) & sedan priset. o K HYRA,NU = (MLN / D D) pris = MLN pris STOCKHOLM MLN S = 70 30/ 2 = 85 st GÖTEBORG MLN G = 50 25/ 2 = 62,5 st MALMÖ MLN M = 40 20/ 2 = 50 st K HYRA,NU = (85 62,5 50) 400 = SEK/år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för hyra av dem att försvinna. K HYRA,ALT = 0 Δ K HYRA = = SEK / år 9 (19)

10 Ht 2013 Sid 10 (19) 2.3 Kostnad för godsmottagning, KGMOTT Nuläge Pris 250 SEK / leverans (givet) Räkna ut # leveranser som tas emot i resp. DL & multiplicera med priset. o # Lev = årsvolym / antal per leverans (Q) STOCKHOLM # Lev S = / 30 = 36,4 st GÖTEBORG # Lev G = 858 / 25 = 34,3 st MALMÖ # Lev M = 650 / 20 = 32,5 st K GMOTT,NU = (36,4 34,3 32,5) 250 = SEK / år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för godsmottagning vid dem att försvinna. K GMOTT,ALT = 0 Δ K GMOTT = = SEK / år 2.4 Kostnad för uttag, KUTTAG Nuläge Pris 35 SEK / uttag (givet) o Räkna ut # uttag som görs totalt i DL & multiplicera med priset. o Kunderna köper alltid en diskmaskin åt gången Använd årsefterfrågan K UTTAG,NU = = SEK / år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för uttag vid dem att försvinna. K UTTAG,ALT = 0 Δ K UTTAG = = SEK / år 10 (19)

11 Ht 2013 Sid 11 (19) 2.5 Kostnad för fjärrtransporter, KFJÄRR Avser transporten från CL till resp. DL Det finns givna fraktvillkor & prislista o Fraktdragande vikt = verklig vikt (givet) Varje diskmaskin väger 55 kg (givet) Sändningens vikt = # / sändning 55 kg o Tillkommer adm. avgift 40 SEK / sändning (givet) Nuläge # / sändning = Q för resp. DL STOCKHOLM Q S,NU = 30 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 162 km (givet) o Pris / kg = 0,99 SEK/kg o # Sändn S,NU = / 30 = 36,4 st K FJÄRR,S,NU = 36,4 (0, ) SEK/år GÖTEBORG Q G,NU = 25 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 309 km (givet) o Pris / kg = 1,43 SEK/kg o # Sändn G,NU = 858 / 25 = 34,3 st K FJÄRR,G,NU = 34,3 (1, ) SEK/år MALMÖ Q M,NU = 20 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 456 km (givet) o Pris / kg = 1,55 SEK/kg o # Sändn M,NU = 650 / 20 = 32,5 st K FJÄRR,G,NU = 32,5 (1, ) SEK/år K FJÄRR,NU = = SEK / år 11 (19)

12 Ht 2013 Sid 12 (19) Alternativ Fjärrtransporten ersätter även distributionstransporten, lev. direkt till kundens adress. Givet att kunderna köper en diskmaskin åt gången Givet flera olika butiker / ort Fraktvillkoret baseras på mottagarens adress o Utgå från värsta tänkbara = sändningens vikt är 55 kg o # Sändningar = # efterfrågade (per ort) Avstånd till kunden okänt, antag = avstånd till DL o Stegen i pristariffen ger visst utrymme minskad osäkerhet pga antagandet. STOCKHOLM Q S,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 162 km (antagande) o Pris / kg = 3,13 SEK/kg o # Sändn S,ALT = / 1 = st K FJÄRR,S,ALT = (3, ) SEK/år GÖTEBORG Q G,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 309 km (antagande) o Pris / kg = 3,40 SEK/kg o # Sändn G,ALT = 858 / 1 = 858 st K FJÄRR,G,ALT = 858 (3, ) SEK/år MALMÖ Q M,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 456 km (antagande) o Pris / kg = 3,76 SEK/kg o # Sändn M,ALT = 650 / 1 = 650 st K FJÄRR,M,ALT = 650 (3, ) SEK/år K FJÄRR,ALT = = SEK / år Δ K FJÄRR = = SEK / år 12 (19)

13 Ht 2013 Sid 13 (19) 2.6 Kostnad för distributionstransporter, KDISTR Nuläge Pris = 112 SEK/st (givet) Antal = årsefterfrågan K DISTR,NU = = SEK/år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för distributionstransporter ifrån dem att försvinna. K DISTR,ALT = 0 Δ K DISTR = = SEK/år 2.7 Sammanställning Δ Totalkostnad Nuläge Alternativ Diff Lagerföring Godsmottagning DL Lagerhyra DL Uttag DL Fjärrtransporter Distributionstransporter TOTALKOSTNAD Som synes minskar alla kostnadsposter förutom fjärrtransporterna. K TOT = SEK / år 13 (19)

14 Ht 2013 Sid 14 (19) 3. Tillgångar Nuläge Lagerstyrning CL oförändrad Samma mängd diskmaskiner, samma värde / st o Endast slopandet av DL ger effekt o Summera MLV för dessa Utnyttja redan genomförda beräkningar för K LF STOCKHOLM MLV S SEK GÖTEBORG MLV G SEK MALMÖ MLV M SEK MLV NU = = SEK Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer det bundna kapitalet i dem att försvinna. MLV ALT = 0 Tillgång = = SEK 4. Påverkan på RTOT Ovan uträknade poster införs i modifierat DuPont-diagram. o Se Bilaga 2 o OBS att denna uträkning väljer att lyfta bort det frigjorda kapitalet ( MLV) helt från företagets tänkta balansräkning. Detta för att visa potentialen i beslutet. Om ingen aktiv åtgärd vidtas med det frigjorda kapitalet är dock det rimligaste att kapitalet istället omvandlas till likvida medel, dvs. att Tillgångar = 0. En sådan kalkyl riskerar dock att gömma en del av potentialen i beslutet. R TOT,ALT = 23,9% 14 (19)

15 Ht 2013 Sid 15 (19) Diskussion & känslighetsanalys - kvalitativt Kalkylen visar att totalkostnad & tillgångar minskar, samt att intäkter är oförändrade. Därmed påverkas räntabiliteten positivt av förändringen. Men hur väl kan vi lita på det som kalkylen visar? Nedan listas några aspekter som kan vara värda att ta upp i det aktuella fallet. Kanske finns det fler? Reella kostnadsförändringar? Av de beräknade kostnadsförändringarna så kommer följande definitivt att realiseras, då de baseras på priser från externa leverantörer: o Godsmottagning DL o Lagerhyra DL o Uttag DL o Fjärrtransporter o Distributionstransporter Lagerföringskostnader däremot innehåller delar som evt. ej realiseras. Det gäller den alternativkostnad som motsvaras av kalkylräntans del av lagerräntan. o Eftersom K LF står för en förhållandevis stor andel av K TOT så spelar detta relativt stor roll för slutresultatet. K LF = / % av K TOT 7% / 13% 54% av lagerräntan = kalkylränta = icke-reell kostnad (finns ju ingen alt. avkastning) 37% av K TOT realiseras evt. inte. Testa utfall om lagerräntan minskas med motsvarande kalkylräntan. Personalens kapacitet behov av övertid? I uppgiften anges att man i nuläget jobbar på gränsen av kapaciteten, dock utan övertidsuttag. o Det är givet att montörerna sköter lastning av avgående sändningar, genom att hämta diskmaskiner från CL och lasta dem direkt på den väntande lastbilen. Eftersom diskmaskinerna är emballerade på pallar så körs de antagligen en eller ett fåtal åt gången. Liten påverkan på mängden arbete. o Det är givet att förmännen administrerar avgående sändningar från CL. I nuläget är en sändning = en påfyllnad av ett DL. I alternativet är en sändning = en kundorder à en diskmaskin. Stor ökning av antalet sändningar. Mängden arbete / sändning är dock okänd. Testa: Hur mycket extra arbete ryms inom den beräknade besparingen? Testa även hur mycket arbete som ryms inom den reella besparing som kalkyleras i den första känslighetsanalysen. 15 (19)

16 Ht 2013 Sid 16 (19) Känslighetsanalys kvantitativa tester Känslighetsanalys lagerräntans storlek Given lagerränta = 13% Given kalkylränta = 7% o Reella delen av lagerräntan = 6% o Alternativ K LF = -( ) 6% = SEK/år Alternativ K TOT = = SEK/år Alternativ R TOT = 22,9% (Se Bilaga 3) Alltså fortfarande en bra besparing & förbättring av räntabiliteten Känslighetsanalys utrymme för extra arbete Beräknad besparing K TOT = SEK/år Antag allt ev. extra arbete utförs av förmän (dyraste resursen = worst case ) o Rimligt pga. arbetet är administration, givet att detta utförs av förmän Antag allt extra arbete sker på övertid o Rimligt då det är givet att man i nuläget ligger på gränsen Kostnad extra arbete = 330 SEK/timme 85% = 610,5 SEK/timme / 610,5 = 447,8 timmar/år = ,2 minuter / år 447,8 timmar / 3 förmän = 149,3 timmar/förman (< gränsvärdet 200) Kan hanteras inom givna regler för övertid # sändningar nuläge = 103,2 st/år # sändningar alternativ = st/år o Differens 2 496,8 st/år o Max ,2 / 2 496,8 10,8 minuter/st Om det administrativa arbetet överstiger 10,8 minuter/sändning så kommer övertidskostnaden att överstiga besparingen Känslighetsanalys Kombination av ovanstående Beräknad besparing = SEK/år Beräkningar som ovan o Utrymme för 283,1 timmar = ,4 minuter o Max ,4 / 2 496,8 6,8 minuter/st Om det administrativa arbetet överstiger 6,8 minuter/sändning så kommer övertidskostnaden att överstiga den reella besparingen Välja en lösning (dvs. hur bör Diskolux göra?) Kalkylen känslighetsanalyserna visar att det finns goda chanser att vara lönsamt, under förutsättning att det extra administrativa arbetet med utgående sändningar från CL inte överstiger de övriga besparingarna. o Undersök arbetsmängden för administration av utgående sändningar. Gränsen för worst case ligger på 6,8 minuter arbete / sändning 16 (19)

17 Ht 2013 Sid 17 (19) Bilaga 1 DuPont-diagram för nuläget Materialkostnader Fsg.intäkter Lönekostnader Summa kostnader Ränteintäkter 0 Vinst före avskr Vinst före fin. kost Avskrivningar / Vinstmarginal ,79% Övriga kostnader Fsg.intäkter Lager PIA Förråd Fordringar Oms.tillgångar Fsg.intäkter ,11 Likvida medel Anl.tillgångar / Totalt kapital X KOH RTOT 18,6% 17 (19)

18 Ht 2013 Sid 18 (19) Bilaga 2 DuPont-diagram för alternativet G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 9,90% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter / Ny Fsg.intäkter 23,9% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital / Ny Totalt kapital X 2,41 18 (19)

19 Ht 2013 Sid 19 (19) Bilaga 3 DuPont-diagram för känslighetsanalys anseende lagerräntan G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 9,49% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter / Ny Fsg.intäkter 22,9% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital / Ny Totalt kapital X 2,41 19 (19)

Genomgång av tillämpningsuppgift 2

Genomgång av tillämpningsuppgift 2 Genomgång av tillämpningsuppgift 2 2- Arbetsgång 3- Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet. Räntabilitet i fokus. 4-Klargöra förutsättningarna

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (14) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Lösningsförslaget följder den övergripande arbetsgången enligt kap 5 i Modern Logistik.

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 1

Genomgång av tillämpningsuppgift 1 Genomgång av tillämpningsuppgift 1 2- Förväntningar Att ni lämnar in i tid, enligt anvisningar Att ni gjort ett seriöst försök Det handlar om ert lärande! Vem är ytterst ansvarig? Att ni tillämpar det

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys 2014-01-14 Sid 1 (21) LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Provkod: TEN1 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tentamen som ett ytterligare

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Rev. 2013-09-20 Sid 1 (9) Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Syfte med kontrollskrivningen Kontrollskrivningen tjänar två delsyften: dels att examinera

Läs mer

Logistikförändringar

Logistikförändringar MTTF01: Föreläsning 2 Logistikförändringar logistikkostnader, t lönsamhet Eva Berg 2014 09 03 1 Allmänt kursen Har alla hittat en grupp att arbeta i? 2 Målsättningen med dagens föreläsning Att få en inblick

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 2014-01-14 Sid 1 (16) TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Tid: 14.00 19.00 Sal: SP71 Provkod: TEN1 Antal blad (inkl. detta försättsblad): 16 Kursansvarig

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni Fråga 1 Den 1 juni köpte företag A en maskin för 300 000 kr som levererades direkt den 1 juni. Produkten hade producerats mellan 1 mars och 1 juni. Den 30 juni betalade företag A fakturan. Efter att maskinen

Läs mer

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p)

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 161102 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E Fredagen den 23e augusti em (tre timmar) 2013 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation

Läs mer

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete)

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) Logistik Logistics Management LiU / IEI Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) 1 Vill du ha mer information? www.iei.liu.se/logistik - Klicka på Utbildning Kontakta oss

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten

Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lisa Gunnarson!"!!#!! Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lisa Gunnarson Handledare vid Linköping universitet:

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6)

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6) Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, 2011-08-19 Sid 1 (6) För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (tidigare än höstterminen 2011) på någon av följande

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-18 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

IEK415 Industriell ekonomi E

IEK415 Industriell ekonomi E IEK415 Industriell ekonomi E 1 Måndagen den 17 febr fm (08.30-11.30) i V-huset, 2014 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Timkostnader för egen företagare

Timkostnader för egen företagare Timkostnader för egen företagare Räkna ut din timkostnad vid ett genomsnittligt löneuttag om du både arbetar med administration och uppdrag (kundtid). Timkostnaden beräknas på kundtiden därför att det

Läs mer

Korrigering av lösningar till uppgifter i kapitel 7 och 8

Korrigering av lösningar till uppgifter i kapitel 7 och 8 1 Korrigering av lösningar till uppgifter i kapitel 7 och 8 Ändringar nedan i fet stil. Har även gjort kommentarer före respektive uppgift Fel summering till nuvärde i uppgift 7.6, vilket gör att svaren

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-08-26 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 KMProdOvn Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 MÅL: Efter deltagandet i de introducerande föreläsningarna om produktkalkyler

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

IEK102 Industriell ekonomi för M2 m fl IEK415 Industriell ekonomi E för E3 m fl

IEK102 Industriell ekonomi för M2 m fl IEK415 Industriell ekonomi E för E3 m fl Tvåtimmars dugga/tentamen i IEK102 Industriell ekonomi för M2 m fl IEK415 Industriell ekonomi E för E3 m fl Fredagen den 15 januari 2010 kl. 08.30 10.30 Tillåtna hjälpmedel Chalmersgodkänd räknare, linjal

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING Tentamen 1FE866 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning Frågehäfte Onsdag 26 okt 2011 kl: 08-13 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 18 december 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

IEK 415 Industriell ekonomi

IEK 415 Industriell ekonomi IEK 415 Industriell ekonomi 1 Onsdagen den 16e januari 2013, em Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning sorteras tentamenssvaren

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Differentiera säkerhetslager med cykelservice

Differentiera säkerhetslager med cykelservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice Med differentierad materialstyrning menas allmänt att klassificera artiklar och tillämpa

Läs mer

Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader

Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader 1 Terminologi Utgift - värdet av anskaffad resurs (fakturan bokförs) Inkomst värdet av utförd prestation (fakturerad)

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys Frågehäfte lördag 3 nov 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Differentiering av fyllnadsgradsservice på olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Skrivtid: 3 timmar Hjälpmedel: Kalkylator och bifogade räntetabeller Skrivningsansvarig lärare: Jonas Råsbrant

Läs mer

Ett företag ägnar sig åt att hyra ut båtar: Företagens kostnader för en total uthyrningstid på mellan och timmar ser ut som följer:

Ett företag ägnar sig åt att hyra ut båtar: Företagens kostnader för en total uthyrningstid på mellan och timmar ser ut som följer: UPPGIFT 1-1 RÖRLIGA OCH FASTA KOSTNADER (BLOCK 2:4) Ett företag ägnar sig åt att hyra ut båtar: Företagens kostnader för en total uthyrningstid på mellan 5.000 och 8.000 timmar ser ut som följer: Total

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-09-14 Emma Rosklint Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2. AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning...

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-03-15 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1 Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik- och kvalitetsutveckling Innehållsförteckning Företagsbeskrivning,

Läs mer

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor Skulder 8 000 000 kronor Från resultaträkningen Rörelsens intäkter 40 000

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25 Vimmerby Kommuns Kostenhet Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3 Kostenheten 2013 02 25 1 VARFÖR FÖRÄNDRA? Anledningen är att avlasta Vimarköket den överbelastning som är idag.

Läs mer

Logistik-/ Lager- grunder

Logistik-/ Lager- grunder Logistik-/ Lager- grunder Rätt produkt Rätt tid Rätt kvalitet Lägsta pris Björk 1 Logistikens Områden Leverantörs urval Inköpsrutiner Inkommande varor Lagerbestånd Lagerskötsel Emballering Orderbehandling

Läs mer

Modern logistik för ökad lönsamhet

Modern logistik för ökad lönsamhet Modern logistik för ökad lönsamhet Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl och Björn Oskarsson OBSERVERA ATT DETTA ÄR ETT UTDRAG UR BOKEN OCH ATT TYPSNITT, LAYOUT MM SKILJER SIG FRÅN ORGINALET. Utgiven av Liber AB.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

Ekonomisk styrning, 15 hp. Omskrivning, Delkurs Kalkylering. Lördag 27 april 2013, kl. 9 13

Ekonomisk styrning, 15 hp. Omskrivning, Delkurs Kalkylering. Lördag 27 april 2013, kl. 9 13 Ekonomisk styrning, 15 hp Omskrivning, Delkurs Kalkylering Lördag 27 april 2013, kl. 9 13 Skrivtid: Hjälpmedel: Övrigt: 4 timmar Miniräknare (ej i mobiltelefon) och bifogade räntetabeller Genomför eventuella

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 a. Vilka periodkalkyler finns det? b. Fördelar och nackdelar med ABC-kalkylerling. Förklara följande begrepp: c. Materialkostnad (MO) d. Tillverkningsomkostnader (TO) e. Affärsomkostnader (AFFO)

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år

Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag.

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-06-05 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Med differentierad materialstyrning menas allmänt att klassificera artiklar

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer