TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013"

Transkript

1 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga utsträckning. Det förväntas inte att ditt framtida tentamenssvar är lika utförligt. Dvs. du ska inte tolka lösningsförslaget som en exakt mall för alla rätt. Däremot förväntas av din lösning att de mest relevanta delarna av båda uppgift & teoretiskt material är behandlade, att det går att följa hur du resonerar, att du har arbetat efter en strukturerad arbetsgång, m.m. Se bedömningsunderlaget. Summering av klurigheter Några av de färdigheter som ska tränas upp i kursen är att förmågan att tänka kritiskt samt att kunna situationsanpassa verktyg, modeller, m.m. Därför har det i uppgiften byggts in ett antal klurigheter som var och en ger dig möjlighet att visa din insikt, förståelse och förmåga. Nedan summeras de aktuella klurigheterna i denna uppgift, utan någon inbördes ordning. Produktvärdet, nivå & differentiering o Olika påslag beroende på DL o Vad ska inkluderas? Ingen upplevd leveransservice ingen intäkt o Oförändrad lagerstyrning CL SL ALT > SL NULÄGE (avser det SL som i flödet ligger närmast kunderna & därmed tar upp ev. variationer i efterfrågan) oförändrad ledtid för påfyllnad av lagret närmast kund (t.o.m. ev. kortare) lagertillgänglighet bättre än i nuläget. o Oförändrad ledtid kund oförändrad leveranspålitlighet o Oförändrat leverans kundens adress Ingen i materialflödet t.o.m. CL o Motiv som föregående punkt Lagerhyra i DL o Baseras på MLN, vilken ger GLT i lagret = genomsnittlig liggtid / enhet Arbetsbelastning ev. övertid / nyrekrytering o På gränsen i nuläget o Fler utgående sändningar att administrera sändningar à 55 kg i alternativet o Varje kund beställer 1 diskmaskin åt gången o Flera olika kunder i varje stad, fraktvillkor baseras på adress Lagerföringskostnad stor icke-reell del o K LF = / % av K TOT o 7% / 13% 54% av lagerräntan utgörs av kalkylränta = icke-reell kostnad (finns ingen alt. avkastning) 37% av K TOT realiseras evt. inte. 1 (19)

2 Ht 2013 Sid 2 (19) Uppgift Utvärdera alternativet att centralisera distributionen dvs. överlämna ett strukturerat beslutsunderlag till den logistikansvarige på företaget. Kommer det att löna sig att förändra? Strukturerad utredning (arbetsmetodik enligt kursboken kap. 5). Förändring av lönsamhet står i fokus. Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet o Räntabilitet på totalt kapital (R TOT ) lämpligt mått. Berörda delar: Flödeskartor Nedan presenteras materialflödet i nuläget inkl. angivna tider & styrparametrar för resp. moment, samt motsvarande flödeskarta för alternativet. Nuläge 2 (19)

3 Ht 2013 Sid 3 (19) Alternativ Vad påverkas / påverkas inte? Av de givna uppgifterna är det uppenbart att det är i distributionen som förändringen kommer att ske. Blir det några effekter på andra delar av flödet? o Eftersom lagerstyrningen för Centrallagret (CL) inte kommer att förändras, så bör inte de föregående flödesavsnitten beröras: Det säkerhetslager (SL) i lagret närmast kunden är större än summan av de nuvarande SL i distributionslagren (DL). Påfyllnadskvantiteten (Q) i lagret närmast kunden kommer att vara större (200 > 30 / 25 / 20) antalet möjliga bristtillfällen blir färre. Ledtiden för påfyllnad av lagret närmast kund är också oförändrad (t.o.m. bättre), 1 dag 1 dag. Lagertillgängligheten lika eller t.o.m. bättre Ledtiden för kundorder kommer att vara oförändrad, en arbetsdag. Båda transportörerna är felfria ingen skillnad. Sammantaget kan det konstateras att ingen förändring bör ske i den av kunderna upplevda leveranservicen. Ingen påverkan på försäljningen är trolig. Lagerstyrning CL oförändrad. Inga flödesavsnitt före CL påverkas. Resurser & tid: Ej relevant att diskutera i detta fall, det är de givna ramarna för träningsuppgiften som gäller. 3 (19)

4 Ht 2013 Sid 4 (19) Beskriva & analysera nuläget Flödeskarta är redan framtagen ovan. Kvantifiering av nuläget - Räntabilitet Kan beräknas mha DuPont-diagram (kursboken sid 199). R TOT,NU = 18,6% o Se Bilaga 1 för komplett DuPont-diagram. Föreslå alternativa lösningar Det finns redan ett givet alternativ, att centralisera distributionen enligt givna förutsättningar. o Flödeskarta är redan framtagen ovan. Jämföra nuläget med alternativa förslag Det är främst räntabiliteten som ska jämföras o Ta reda på hur 1) intäkter, 2) kostnader och 3) tillgångar förändras. o Sammanställ till 4) ny beräkning av R TOT 1. Intäkter Enligt resonemang ovan finns det ingen anledning att tro att försäljningen kommer att påverkas. o Antag Intäkt = 0 2. Kostnader = Totalkostnadsanalys Steg 1 Identifiera relevanta kostnadsposter Lagerföring: o De lagrade volymerna kommer att ändras eftersom såväl säkerhetslager & omsättningslager i DL kommer att försvinna. K LF bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Lagerhållning: o När DL försvinner så försvinner alla kostnader för tredjepartslogistik- (TPL)- företagets tjänster. K LH bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. 4 (19)

5 Ht 2013 Sid 5 (19) Transporter: o När DL försvinner så försvinner även kostnaden för de lokala distributionstransporterna. o Dessutom troligt att kostnader för fjärrtransporterna påverkas eftersom dessa kommer att bli fler till antalet, men mindre i vikt (fragmentering). K TRSP bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Administration: o Det framgår att all relevant administration utförs av förmännen i fabriken. o Det är givet att ingen förändring antas ske avseende adm. av inkommande kundorder Om sändningarna ut från fabriken kommer att bli mer fragmenterade så finns det dock en möjlighet att denna del av det administrativa arbetet ökar. Dock saknas detaljerad information om hur lång tid detta arbete tar, därför får detta kostnadsslag avgränsas. K ADM exkluderas ur totalkostnadsmodellen. Notera dock att det anges att man redan jobbar på gränsen av kapaciteten utan övertidsuttag. Lämpligt att ta upp i känslighetsanalys. Övrigt: o Inga uppenbara kostnadsförändringar utöver ovanstående. K ÖVR exkluderas ur totalkostnadsmodellen. En första version av totalkostnadsmodellen för det här fallet kan nu skrivas som: o K TOT = K LF K LH K TRSP Steg 2 Anpassa totalkostnadsmodellen Lagerföring: o Eftersom styrningen av CL kommer att vara oförändrad & ingenting kommer att hända som påverkar produktvärdet i detta lager, så kan CL avgränsas. o Det är alltså lagerföringskostnaderna för de tre vefintliga DL som kommer att påverkas. K LF kan kvarstå som egen post i totalkostnadsmodellen. Lagerhållning: o Lagerhållningskostnaderna kan enkelt delas upp i en vardera för de tre aktiviteterna som TPL tar betalt för: Lagerhyra, Godsmottagning & Uttag. K LH K HYRA K GMOTT K UTTAG i totalkostnadsmodellen. Transporter: o Transportkostnaderna kan delas upp en post vardera för Fjärr- resp. Distributionstransporter, eftersom de prissätts på olika sätt. K TRSP K FJÄRR K DISTR i totalkostnadsmodellen. Detta ger oss en anpassad totalkostnadsmodell enligt: o K TOT = K LF K HYRA K GMOTT K UTTAG K FJÄRR K DISTR 5 (19)

6 Ht 2013 Sid 6 (19) Steg 3 Planera & Steg 4 Genomföra beräkningarna För den här typen av uppgifter där så gott som alla nödvändiga data är givna så skulle det bli otympligt att strikt hålla isär de två sista stegen i totalkostnadsanalysen, 3. Planera beräkningarna och 4. Genomför beräkningarna. De presenteras därför tillsammans här. Även detta är alltså ett avsteg från den strikta uppdelning som görs i kursbokens arbetsgångar. Detta är OK så länge det går att följa lösningen & att de väsentliga resonemangen är tydligt presenterade & rimliga. OBS också att det är förändringen ( ) av resp. kostnad som är intressant, för att i slutändan ta fram Totalkostnad. Lösningsförslaget är därför uppbyggt med detta i åtanke. För vissa kostnadsposter kan förändringen beräknas direkt, ex.vis för sådana kostnader som enbart finns i det ena alternativet. För andra kostnadsposter krävs att man beräknar hur stor kostnaden är för både nuläget & alternativet, samt beräknar differensen mellan dem. 2.1 Lagerföringskostnad för DL, K LF Generellt Lagerföringskostnad beräknas som medellagervärde multiplicerat med lagerränta, MLV r (Modern Logistik sid 108) o Lagerräntan är given: r = 13% o Medellagervärdet beräknas som produktvärde multiplicerat med medellagernivå, MLV = p MLN (Modern Logistik sid 185) o I samtliga fall verkar det av givna data som att kriterierna för att använda sågtandsmodellen är tillräckligt uppfyllda: Q är fast i båda alternativen för samtliga lager (200 resp. 30 / 25 / 20 st) Q > uttagen (försäljning slutkund sker i enstyck, Q DL < Q CL ) Efterfrågan anges i klartext som jämn MLN = SL Q/2 Nuläget Produktvärden, p p behöver bestämmas per ort: o En gemensam del, p CL, som är värdet de har när de lämnar CL o Tillkommer en ortspecifik del som beror på att orderkvantiteterna & transportsträckorna till de olika lagren skiljer sig åt. 6 (19)

7 Ht 2013 Sid 7 (19) Gemensamt alla orter, p CL Materialkostnad / st = SEK (givet) Påslag för personal & maskiner: o Personal (Givet: inkl. all tillverkning & administration): 16 montörer à 270 SEK / timme, årsarbetstid timmar (givet) 3 förmän à 330 SEK / timme, årsarbetstid timmar (givet) = SEK totalt SEK / st. o Maskiner: Drift & underhåll = SEK (givet) Avskrivningar = SEK (givet) = SEK totalt 953 SEK / st p CL = = 7 194,4 SEK / st Angående produktvärdet: Här kan olika ställningstaganden göras. Ex.vis hur pass direkta kan förmännens lönekostnader anses vara för förädlingen av diskmaskinerna? Rimligt är att inkludera åtminstone montörernas lönekostnader & kostnader förknippade med företagets maskinpark (drift & underhåll, ev. avskrivningar). Direkt felaktigt blir det att antingen utgå från enbart materialkostnad (som ju är en relativt sett liten del av det totala värdet), eller att utgå från försäljningspriset (som ju inkluderar företagets vinstmarginal). Det är också viktigt att endast inkludera sådana kostnader som har hunnit uppstå. Här är flödeskartorna ett viktigt hjälpmedel. Ex.vis kostnaden för distribution från DL butik inträffar efter DL och ska därför inte inkluderas i produktvärden i DL. För att en inlämnad lösning ska vara godtagbar krävs att sådana här aspekter har diskuterats & medvetna ställningstaganden gjorts. Ju tydligare & utförligare desto bättre. STOCKHOLM, p S Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 30 st / leverans Påslag 250 / 30 = 8,3 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 1 673,5 SEK/sändning o 30 st / sändning Påslag 1 673,5 / 30 = 55,8 SEK/st Påslag totalt = 8,3 55,8 = 64,1 SEK/st o p S = 7 194,4 64,1 = 7 258,5 SEK/st SL S = 70 st Q S = 30 st MLV S = p S (SL S Q S /2) = 7 258,5 (70 30/2) SEK o K LF,S = 0, SEK/år 7 (19)

8 Ht 2013 Sid 8 (19) GÖTEBORG, p G Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 25 st / leverans Påslag 250 / 25 = 10,0 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 2 006,3 SEK / sändning o 25 st / sändning Påslag 2 006,3 / 25= 80,3 SEK/st Påslag totalt = 10,0 80,3 = 90,3 SEK/st o p G = 7 194,4 90,3 = 7 284,6 SEK/st SL G = 50 st Q G = 25 st MLV G = p G (SL G Q G /2) = 7 284,6 (50 25/2) SEK o K LF,G = 0, SEK/år MALMÖ, p M Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 20 st / leverans Påslag 250 / 20 = 12,5 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 1 745,0 SEK / sändning o 20 st / sändning Påslag 1 745,0 / 20 = 87,3 SEK/st Påslag totalt = 12,5 87,3 = 99,8 SEK/st o p M = 7 194,4 99,8 = 7 294,1 SEK/st SL M = 40 st Q M = 20 st MLV M = p M (SL M Q M /2) = 7 294,1 (40 20/2) SEK o K LF,M = 0, SEK/år K LF,NU = = SEK/år Alternativ lösning: Eftersom de ortspecifika skillnaderna i påslag påverkar produktvärdet så pass lite så kan det godtas att ett generellt produktvärde för alla orterna används. Denna förenkling ska dock i så fall vara explicit kommenterad i lösningen, så att det framgår att det är ett medvetet val som gjorts. Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer värdet & därmed kostnaden för varorna i dem att försvinna. K LF,ALT = 0 Δ K LF = = SEK / år 8 (19)

9 Ht 2013 Sid 9 (19) 2.2 Kostnad för lagerhyra, KHYRA Nuläge Pris: 400 SEK / enhet & år, dvs. priset för en diskmaskin som lagras i ett helt år. o OBS att detta pris tydligt anges med en annan enhet (SEK /enhet & år) än uttag (SEK / enhet). o Givet: Lagerhyra avräknas dagligen för del av år, där ett år antas vara 365 dagar. o Rimligt att hyran utgår med andel motsvarande GLT DL del av året. För att beräkna hur länge diskmaskinerna lagras i resp. DL så behöver alltså GLT beräknas. o GLT = MLN / D (Modern Logistik sid.190) Om D uttrycks i [st / år] så erhålls GLT i [år]. Varje diskmaskin som passerar resp. DL lagras i genomsnitt så länge multiplicera med årsvolymen (D) & sedan priset. o K HYRA,NU = (MLN / D D) pris = MLN pris STOCKHOLM MLN S = 70 30/ 2 = 85 st GÖTEBORG MLN G = 50 25/ 2 = 62,5 st MALMÖ MLN M = 40 20/ 2 = 50 st K HYRA,NU = (85 62,5 50) 400 = SEK/år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för hyra av dem att försvinna. K HYRA,ALT = 0 Δ K HYRA = = SEK / år 9 (19)

10 Ht 2013 Sid 10 (19) 2.3 Kostnad för godsmottagning, KGMOTT Nuläge Pris 250 SEK / leverans (givet) Räkna ut # leveranser som tas emot i resp. DL & multiplicera med priset. o # Lev = årsvolym / antal per leverans (Q) STOCKHOLM # Lev S = / 30 = 36,4 st GÖTEBORG # Lev G = 858 / 25 = 34,3 st MALMÖ # Lev M = 650 / 20 = 32,5 st K GMOTT,NU = (36,4 34,3 32,5) 250 = SEK / år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för godsmottagning vid dem att försvinna. K GMOTT,ALT = 0 Δ K GMOTT = = SEK / år 2.4 Kostnad för uttag, KUTTAG Nuläge Pris 35 SEK / uttag (givet) o Räkna ut # uttag som görs totalt i DL & multiplicera med priset. o Kunderna köper alltid en diskmaskin åt gången Använd årsefterfrågan K UTTAG,NU = = SEK / år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för uttag vid dem att försvinna. K UTTAG,ALT = 0 Δ K UTTAG = = SEK / år 10 (19)

11 Ht 2013 Sid 11 (19) 2.5 Kostnad för fjärrtransporter, KFJÄRR Avser transporten från CL till resp. DL Det finns givna fraktvillkor & prislista o Fraktdragande vikt = verklig vikt (givet) Varje diskmaskin väger 55 kg (givet) Sändningens vikt = # / sändning 55 kg o Tillkommer adm. avgift 40 SEK / sändning (givet) Nuläge # / sändning = Q för resp. DL STOCKHOLM Q S,NU = 30 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 162 km (givet) o Pris / kg = 0,99 SEK/kg o # Sändn S,NU = / 30 = 36,4 st K FJÄRR,S,NU = 36,4 (0, ) SEK/år GÖTEBORG Q G,NU = 25 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 309 km (givet) o Pris / kg = 1,43 SEK/kg o # Sändn G,NU = 858 / 25 = 34,3 st K FJÄRR,G,NU = 34,3 (1, ) SEK/år MALMÖ Q M,NU = 20 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 456 km (givet) o Pris / kg = 1,55 SEK/kg o # Sändn M,NU = 650 / 20 = 32,5 st K FJÄRR,G,NU = 32,5 (1, ) SEK/år K FJÄRR,NU = = SEK / år 11 (19)

12 Ht 2013 Sid 12 (19) Alternativ Fjärrtransporten ersätter även distributionstransporten, lev. direkt till kundens adress. Givet att kunderna köper en diskmaskin åt gången Givet flera olika butiker / ort Fraktvillkoret baseras på mottagarens adress o Utgå från värsta tänkbara = sändningens vikt är 55 kg o # Sändningar = # efterfrågade (per ort) Avstånd till kunden okänt, antag = avstånd till DL o Stegen i pristariffen ger visst utrymme minskad osäkerhet pga antagandet. STOCKHOLM Q S,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 162 km (antagande) o Pris / kg = 3,13 SEK/kg o # Sändn S,ALT = / 1 = st K FJÄRR,S,ALT = (3, ) SEK/år GÖTEBORG Q G,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 309 km (antagande) o Pris / kg = 3,40 SEK/kg o # Sändn G,ALT = 858 / 1 = 858 st K FJÄRR,G,ALT = 858 (3, ) SEK/år MALMÖ Q M,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 456 km (antagande) o Pris / kg = 3,76 SEK/kg o # Sändn M,ALT = 650 / 1 = 650 st K FJÄRR,M,ALT = 650 (3, ) SEK/år K FJÄRR,ALT = = SEK / år Δ K FJÄRR = = SEK / år 12 (19)

13 Ht 2013 Sid 13 (19) 2.6 Kostnad för distributionstransporter, KDISTR Nuläge Pris = 112 SEK/st (givet) Antal = årsefterfrågan K DISTR,NU = = SEK/år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för distributionstransporter ifrån dem att försvinna. K DISTR,ALT = 0 Δ K DISTR = = SEK/år 2.7 Sammanställning Δ Totalkostnad Nuläge Alternativ Diff Lagerföring Godsmottagning DL Lagerhyra DL Uttag DL Fjärrtransporter Distributionstransporter TOTALKOSTNAD Som synes minskar alla kostnadsposter förutom fjärrtransporterna. K TOT = SEK / år 13 (19)

14 Ht 2013 Sid 14 (19) 3. Tillgångar Nuläge Lagerstyrning CL oförändrad Samma mängd diskmaskiner, samma värde / st o Endast slopandet av DL ger effekt o Summera MLV för dessa Utnyttja redan genomförda beräkningar för K LF STOCKHOLM MLV S SEK GÖTEBORG MLV G SEK MALMÖ MLV M SEK MLV NU = = SEK Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer det bundna kapitalet i dem att försvinna. MLV ALT = 0 Tillgång = = SEK 4. Påverkan på RTOT Ovan uträknade poster införs i modifierat DuPont-diagram. o Se Bilaga 2 o OBS att denna uträkning väljer att lyfta bort det frigjorda kapitalet ( MLV) helt från företagets tänkta balansräkning. Detta för att visa potentialen i beslutet. Om ingen aktiv åtgärd vidtas med det frigjorda kapitalet är dock det rimligaste att kapitalet istället omvandlas till likvida medel, dvs. att Tillgångar = 0. En sådan kalkyl riskerar dock att gömma en del av potentialen i beslutet. R TOT,ALT = 23,9% 14 (19)

15 Ht 2013 Sid 15 (19) Diskussion & känslighetsanalys - kvalitativt Kalkylen visar att totalkostnad & tillgångar minskar, samt att intäkter är oförändrade. Därmed påverkas räntabiliteten positivt av förändringen. Men hur väl kan vi lita på det som kalkylen visar? Nedan listas några aspekter som kan vara värda att ta upp i det aktuella fallet. Kanske finns det fler? Reella kostnadsförändringar? Av de beräknade kostnadsförändringarna så kommer följande definitivt att realiseras, då de baseras på priser från externa leverantörer: o Godsmottagning DL o Lagerhyra DL o Uttag DL o Fjärrtransporter o Distributionstransporter Lagerföringskostnader däremot innehåller delar som evt. ej realiseras. Det gäller den alternativkostnad som motsvaras av kalkylräntans del av lagerräntan. o Eftersom K LF står för en förhållandevis stor andel av K TOT så spelar detta relativt stor roll för slutresultatet. K LF = / % av K TOT 7% / 13% 54% av lagerräntan = kalkylränta = icke-reell kostnad (finns ju ingen alt. avkastning) 37% av K TOT realiseras evt. inte. Testa utfall om lagerräntan minskas med motsvarande kalkylräntan. Personalens kapacitet behov av övertid? I uppgiften anges att man i nuläget jobbar på gränsen av kapaciteten, dock utan övertidsuttag. o Det är givet att montörerna sköter lastning av avgående sändningar, genom att hämta diskmaskiner från CL och lasta dem direkt på den väntande lastbilen. Eftersom diskmaskinerna är emballerade på pallar så körs de antagligen en eller ett fåtal åt gången. Liten påverkan på mängden arbete. o Det är givet att förmännen administrerar avgående sändningar från CL. I nuläget är en sändning = en påfyllnad av ett DL. I alternativet är en sändning = en kundorder à en diskmaskin. Stor ökning av antalet sändningar. Mängden arbete / sändning är dock okänd. Testa: Hur mycket extra arbete ryms inom den beräknade besparingen? Testa även hur mycket arbete som ryms inom den reella besparing som kalkyleras i den första känslighetsanalysen. 15 (19)

16 Ht 2013 Sid 16 (19) Känslighetsanalys kvantitativa tester Känslighetsanalys lagerräntans storlek Given lagerränta = 13% Given kalkylränta = 7% o Reella delen av lagerräntan = 6% o Alternativ K LF = -( ) 6% = SEK/år Alternativ K TOT = = SEK/år Alternativ R TOT = 22,9% (Se Bilaga 3) Alltså fortfarande en bra besparing & förbättring av räntabiliteten Känslighetsanalys utrymme för extra arbete Beräknad besparing K TOT = SEK/år Antag allt ev. extra arbete utförs av förmän (dyraste resursen = worst case ) o Rimligt pga. arbetet är administration, givet att detta utförs av förmän Antag allt extra arbete sker på övertid o Rimligt då det är givet att man i nuläget ligger på gränsen Kostnad extra arbete = 330 SEK/timme 85% = 610,5 SEK/timme / 610,5 = 447,8 timmar/år = ,2 minuter / år 447,8 timmar / 3 förmän = 149,3 timmar/förman (< gränsvärdet 200) Kan hanteras inom givna regler för övertid # sändningar nuläge = 103,2 st/år # sändningar alternativ = st/år o Differens 2 496,8 st/år o Max ,2 / 2 496,8 10,8 minuter/st Om det administrativa arbetet överstiger 10,8 minuter/sändning så kommer övertidskostnaden att överstiga besparingen Känslighetsanalys Kombination av ovanstående Beräknad besparing = SEK/år Beräkningar som ovan o Utrymme för 283,1 timmar = ,4 minuter o Max ,4 / 2 496,8 6,8 minuter/st Om det administrativa arbetet överstiger 6,8 minuter/sändning så kommer övertidskostnaden att överstiga den reella besparingen Välja en lösning (dvs. hur bör Diskolux göra?) Kalkylen känslighetsanalyserna visar att det finns goda chanser att vara lönsamt, under förutsättning att det extra administrativa arbetet med utgående sändningar från CL inte överstiger de övriga besparingarna. o Undersök arbetsmängden för administration av utgående sändningar. Gränsen för worst case ligger på 6,8 minuter arbete / sändning 16 (19)

17 Ht 2013 Sid 17 (19) Bilaga 1 DuPont-diagram för nuläget Materialkostnader Fsg.intäkter Lönekostnader Summa kostnader Ränteintäkter 0 Vinst före avskr Vinst före fin. kost Avskrivningar / Vinstmarginal ,79% Övriga kostnader Fsg.intäkter Lager PIA Förråd Fordringar Oms.tillgångar Fsg.intäkter ,11 Likvida medel Anl.tillgångar / Totalt kapital X KOH RTOT 18,6% 17 (19)

18 Ht 2013 Sid 18 (19) Bilaga 2 DuPont-diagram för alternativet G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 9,90% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter / Ny Fsg.intäkter 23,9% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital / Ny Totalt kapital X 2,41 18 (19)

19 Ht 2013 Sid 19 (19) Bilaga 3 DuPont-diagram för känslighetsanalys anseende lagerräntan G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 9,49% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter / Ny Fsg.intäkter 22,9% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital / Ny Totalt kapital X 2,41 19 (19)

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder

KITIT AB. Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder KITIT AB Ett praktikfall om att välja lämplig nivå på leveransservicen, och att kunna leva upp till den leveransservice man erbjuder sina kunder Version 3.1 Björn Oskarsson och Erik Sandberg Logistik /

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2. AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning...

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25 Vimmerby Kommuns Kostenhet Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3 Kostenheten 2013 02 25 1 VARFÖR FÖRÄNDRA? Anledningen är att avlasta Vimarköket den överbelastning som är idag.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor Skulder 8 000 000 kronor Från resultaträkningen Rörelsens intäkter 40 000

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 24 augusti 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Kostnads- och intäktsanalys. Ekonomi. Kostnads- och intäktsanalys. Historik. Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering

Kostnads- och intäktsanalys. Ekonomi. Kostnads- och intäktsanalys. Historik. Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering Kostnads- och intäktsanalys Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Ekonomi Företagsekonomi Ekonomi OIKONOMIA

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar.

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering

Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering Tentamen 1FE003 Ekonomistyrning och Kalkylering 7,5 poäng Anders JERRELING Observera att alla svar skall anges i häftet! Inga lösblad! Vid ev. utrymmesbrist skriver Du på baksidan Uppgift 2 (15 poäng)

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar Investeringskalkyl Kap 20 Investeringskalkylering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Investeringar Klassificering Materiella investeringar Finansiella investeringar Immateriella

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p).

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). Uppgift/Fråga: 1 (6p) A. Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden (2 p): B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastigheter Viktig produktionsfaktor Landets största enskilda fysiska tillgångar Mycket kapitalkrävande och kapitalintensiv marknad Lägesfixerade Långlivade Genomgår

Läs mer

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter 2015-04-20 Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter Innehåll Erfarenhet visar att nära samarbete och användande av välutvecklade logistiklösningar ökar effektiviteten

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad Erbjudande! Installationserbjudande för QLIMA värmepumpar Installation av värmepump måste genomföras av certifierad installatör. Gör det enkelt boka vårt QLIMA-erbjudande direkt i ditt Julavaruhus! GÖR

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Uppgift: Bidragskalkyl vid trång sektor

Uppgift: Bidragskalkyl vid trång sektor Uppgift: Bidragskalkyl vid trång sektor I en reklambyrå med två avdelningar I och II framställs tjänsterna A och B. Båda tjänsterna utvecklas först i avdelning I för att sedan färdigställas i avdelning

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt

Regel. Regler för investeringar och projekt. 1. Inledning. 2. Definition av investering och projekt Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-18 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng LAGER OCH TERMINAL Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Thomas Rosenfall DEN 28 AUGUSTI KL.14-18 SAL: Antal uppgifter: 7 Antal sidor:

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Baserat på ett exempel ur Anderssons bok kapitel 5.4 Som vanligt gäller att kalkylmodellen endast är en förenklad modell av verkligheten. För att du

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer