TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013"

Transkript

1 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga utsträckning. Det förväntas inte att ditt framtida tentamenssvar är lika utförligt. Dvs. du ska inte tolka lösningsförslaget som en exakt mall för alla rätt. Däremot förväntas av din lösning att de mest relevanta delarna av båda uppgift & teoretiskt material är behandlade, att det går att följa hur du resonerar, att du har arbetat efter en strukturerad arbetsgång, m.m. Se bedömningsunderlaget. Summering av klurigheter Några av de färdigheter som ska tränas upp i kursen är att förmågan att tänka kritiskt samt att kunna situationsanpassa verktyg, modeller, m.m. Därför har det i uppgiften byggts in ett antal klurigheter som var och en ger dig möjlighet att visa din insikt, förståelse och förmåga. Nedan summeras de aktuella klurigheterna i denna uppgift, utan någon inbördes ordning. Produktvärdet, nivå & differentiering o Olika påslag beroende på DL o Vad ska inkluderas? Ingen upplevd leveransservice ingen intäkt o Oförändrad lagerstyrning CL SL ALT > SL NULÄGE (avser det SL som i flödet ligger närmast kunderna & därmed tar upp ev. variationer i efterfrågan) oförändrad ledtid för påfyllnad av lagret närmast kund (t.o.m. ev. kortare) lagertillgänglighet bättre än i nuläget. o Oförändrad ledtid kund oförändrad leveranspålitlighet o Oförändrat leverans kundens adress Ingen i materialflödet t.o.m. CL o Motiv som föregående punkt Lagerhyra i DL o Baseras på MLN, vilken ger GLT i lagret = genomsnittlig liggtid / enhet Arbetsbelastning ev. övertid / nyrekrytering o På gränsen i nuläget o Fler utgående sändningar att administrera sändningar à 55 kg i alternativet o Varje kund beställer 1 diskmaskin åt gången o Flera olika kunder i varje stad, fraktvillkor baseras på adress Lagerföringskostnad stor icke-reell del o K LF = / % av K TOT o 7% / 13% 54% av lagerräntan utgörs av kalkylränta = icke-reell kostnad (finns ingen alt. avkastning) 37% av K TOT realiseras evt. inte. 1 (19)

2 Ht 2013 Sid 2 (19) Uppgift Utvärdera alternativet att centralisera distributionen dvs. överlämna ett strukturerat beslutsunderlag till den logistikansvarige på företaget. Kommer det att löna sig att förändra? Strukturerad utredning (arbetsmetodik enligt kursboken kap. 5). Förändring av lönsamhet står i fokus. Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet o Räntabilitet på totalt kapital (R TOT ) lämpligt mått. Berörda delar: Flödeskartor Nedan presenteras materialflödet i nuläget inkl. angivna tider & styrparametrar för resp. moment, samt motsvarande flödeskarta för alternativet. Nuläge 2 (19)

3 Ht 2013 Sid 3 (19) Alternativ Vad påverkas / påverkas inte? Av de givna uppgifterna är det uppenbart att det är i distributionen som förändringen kommer att ske. Blir det några effekter på andra delar av flödet? o Eftersom lagerstyrningen för Centrallagret (CL) inte kommer att förändras, så bör inte de föregående flödesavsnitten beröras: Det säkerhetslager (SL) i lagret närmast kunden är större än summan av de nuvarande SL i distributionslagren (DL). Påfyllnadskvantiteten (Q) i lagret närmast kunden kommer att vara större (200 > 30 / 25 / 20) antalet möjliga bristtillfällen blir färre. Ledtiden för påfyllnad av lagret närmast kund är också oförändrad (t.o.m. bättre), 1 dag 1 dag. Lagertillgängligheten lika eller t.o.m. bättre Ledtiden för kundorder kommer att vara oförändrad, en arbetsdag. Båda transportörerna är felfria ingen skillnad. Sammantaget kan det konstateras att ingen förändring bör ske i den av kunderna upplevda leveranservicen. Ingen påverkan på försäljningen är trolig. Lagerstyrning CL oförändrad. Inga flödesavsnitt före CL påverkas. Resurser & tid: Ej relevant att diskutera i detta fall, det är de givna ramarna för träningsuppgiften som gäller. 3 (19)

4 Ht 2013 Sid 4 (19) Beskriva & analysera nuläget Flödeskarta är redan framtagen ovan. Kvantifiering av nuläget - Räntabilitet Kan beräknas mha DuPont-diagram (kursboken sid 199). R TOT,NU = 18,6% o Se Bilaga 1 för komplett DuPont-diagram. Föreslå alternativa lösningar Det finns redan ett givet alternativ, att centralisera distributionen enligt givna förutsättningar. o Flödeskarta är redan framtagen ovan. Jämföra nuläget med alternativa förslag Det är främst räntabiliteten som ska jämföras o Ta reda på hur 1) intäkter, 2) kostnader och 3) tillgångar förändras. o Sammanställ till 4) ny beräkning av R TOT 1. Intäkter Enligt resonemang ovan finns det ingen anledning att tro att försäljningen kommer att påverkas. o Antag Intäkt = 0 2. Kostnader = Totalkostnadsanalys Steg 1 Identifiera relevanta kostnadsposter Lagerföring: o De lagrade volymerna kommer att ändras eftersom såväl säkerhetslager & omsättningslager i DL kommer att försvinna. K LF bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Lagerhållning: o När DL försvinner så försvinner alla kostnader för tredjepartslogistik- (TPL)- företagets tjänster. K LH bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. 4 (19)

5 Ht 2013 Sid 5 (19) Transporter: o När DL försvinner så försvinner även kostnaden för de lokala distributionstransporterna. o Dessutom troligt att kostnader för fjärrtransporterna påverkas eftersom dessa kommer att bli fler till antalet, men mindre i vikt (fragmentering). K TRSP bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Administration: o Det framgår att all relevant administration utförs av förmännen i fabriken. o Det är givet att ingen förändring antas ske avseende adm. av inkommande kundorder Om sändningarna ut från fabriken kommer att bli mer fragmenterade så finns det dock en möjlighet att denna del av det administrativa arbetet ökar. Dock saknas detaljerad information om hur lång tid detta arbete tar, därför får detta kostnadsslag avgränsas. K ADM exkluderas ur totalkostnadsmodellen. Notera dock att det anges att man redan jobbar på gränsen av kapaciteten utan övertidsuttag. Lämpligt att ta upp i känslighetsanalys. Övrigt: o Inga uppenbara kostnadsförändringar utöver ovanstående. K ÖVR exkluderas ur totalkostnadsmodellen. En första version av totalkostnadsmodellen för det här fallet kan nu skrivas som: o K TOT = K LF K LH K TRSP Steg 2 Anpassa totalkostnadsmodellen Lagerföring: o Eftersom styrningen av CL kommer att vara oförändrad & ingenting kommer att hända som påverkar produktvärdet i detta lager, så kan CL avgränsas. o Det är alltså lagerföringskostnaderna för de tre vefintliga DL som kommer att påverkas. K LF kan kvarstå som egen post i totalkostnadsmodellen. Lagerhållning: o Lagerhållningskostnaderna kan enkelt delas upp i en vardera för de tre aktiviteterna som TPL tar betalt för: Lagerhyra, Godsmottagning & Uttag. K LH K HYRA K GMOTT K UTTAG i totalkostnadsmodellen. Transporter: o Transportkostnaderna kan delas upp en post vardera för Fjärr- resp. Distributionstransporter, eftersom de prissätts på olika sätt. K TRSP K FJÄRR K DISTR i totalkostnadsmodellen. Detta ger oss en anpassad totalkostnadsmodell enligt: o K TOT = K LF K HYRA K GMOTT K UTTAG K FJÄRR K DISTR 5 (19)

6 Ht 2013 Sid 6 (19) Steg 3 Planera & Steg 4 Genomföra beräkningarna För den här typen av uppgifter där så gott som alla nödvändiga data är givna så skulle det bli otympligt att strikt hålla isär de två sista stegen i totalkostnadsanalysen, 3. Planera beräkningarna och 4. Genomför beräkningarna. De presenteras därför tillsammans här. Även detta är alltså ett avsteg från den strikta uppdelning som görs i kursbokens arbetsgångar. Detta är OK så länge det går att följa lösningen & att de väsentliga resonemangen är tydligt presenterade & rimliga. OBS också att det är förändringen ( ) av resp. kostnad som är intressant, för att i slutändan ta fram Totalkostnad. Lösningsförslaget är därför uppbyggt med detta i åtanke. För vissa kostnadsposter kan förändringen beräknas direkt, ex.vis för sådana kostnader som enbart finns i det ena alternativet. För andra kostnadsposter krävs att man beräknar hur stor kostnaden är för både nuläget & alternativet, samt beräknar differensen mellan dem. 2.1 Lagerföringskostnad för DL, K LF Generellt Lagerföringskostnad beräknas som medellagervärde multiplicerat med lagerränta, MLV r (Modern Logistik sid 108) o Lagerräntan är given: r = 13% o Medellagervärdet beräknas som produktvärde multiplicerat med medellagernivå, MLV = p MLN (Modern Logistik sid 185) o I samtliga fall verkar det av givna data som att kriterierna för att använda sågtandsmodellen är tillräckligt uppfyllda: Q är fast i båda alternativen för samtliga lager (200 resp. 30 / 25 / 20 st) Q > uttagen (försäljning slutkund sker i enstyck, Q DL < Q CL ) Efterfrågan anges i klartext som jämn MLN = SL Q/2 Nuläget Produktvärden, p p behöver bestämmas per ort: o En gemensam del, p CL, som är värdet de har när de lämnar CL o Tillkommer en ortspecifik del som beror på att orderkvantiteterna & transportsträckorna till de olika lagren skiljer sig åt. 6 (19)

7 Ht 2013 Sid 7 (19) Gemensamt alla orter, p CL Materialkostnad / st = SEK (givet) Påslag för personal & maskiner: o Personal (Givet: inkl. all tillverkning & administration): 16 montörer à 270 SEK / timme, årsarbetstid timmar (givet) 3 förmän à 330 SEK / timme, årsarbetstid timmar (givet) = SEK totalt SEK / st. o Maskiner: Drift & underhåll = SEK (givet) Avskrivningar = SEK (givet) = SEK totalt 953 SEK / st p CL = = 7 194,4 SEK / st Angående produktvärdet: Här kan olika ställningstaganden göras. Ex.vis hur pass direkta kan förmännens lönekostnader anses vara för förädlingen av diskmaskinerna? Rimligt är att inkludera åtminstone montörernas lönekostnader & kostnader förknippade med företagets maskinpark (drift & underhåll, ev. avskrivningar). Direkt felaktigt blir det att antingen utgå från enbart materialkostnad (som ju är en relativt sett liten del av det totala värdet), eller att utgå från försäljningspriset (som ju inkluderar företagets vinstmarginal). Det är också viktigt att endast inkludera sådana kostnader som har hunnit uppstå. Här är flödeskartorna ett viktigt hjälpmedel. Ex.vis kostnaden för distribution från DL butik inträffar efter DL och ska därför inte inkluderas i produktvärden i DL. För att en inlämnad lösning ska vara godtagbar krävs att sådana här aspekter har diskuterats & medvetna ställningstaganden gjorts. Ju tydligare & utförligare desto bättre. STOCKHOLM, p S Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 30 st / leverans Påslag 250 / 30 = 8,3 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 1 673,5 SEK/sändning o 30 st / sändning Påslag 1 673,5 / 30 = 55,8 SEK/st Påslag totalt = 8,3 55,8 = 64,1 SEK/st o p S = 7 194,4 64,1 = 7 258,5 SEK/st SL S = 70 st Q S = 30 st MLV S = p S (SL S Q S /2) = 7 258,5 (70 30/2) SEK o K LF,S = 0, SEK/år 7 (19)

8 Ht 2013 Sid 8 (19) GÖTEBORG, p G Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 25 st / leverans Påslag 250 / 25 = 10,0 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 2 006,3 SEK / sändning o 25 st / sändning Påslag 2 006,3 / 25= 80,3 SEK/st Påslag totalt = 10,0 80,3 = 90,3 SEK/st o p G = 7 194,4 90,3 = 7 284,6 SEK/st SL G = 50 st Q G = 25 st MLV G = p G (SL G Q G /2) = 7 284,6 (50 25/2) SEK o K LF,G = 0, SEK/år MALMÖ, p M Påslag godsmottagning: o 250 SEK / leverans o 20 st / leverans Påslag 250 / 20 = 12,5 SEK / st Påslag fjärrtransport (beräknat nedan) o 1 745,0 SEK / sändning o 20 st / sändning Påslag 1 745,0 / 20 = 87,3 SEK/st Påslag totalt = 12,5 87,3 = 99,8 SEK/st o p M = 7 194,4 99,8 = 7 294,1 SEK/st SL M = 40 st Q M = 20 st MLV M = p M (SL M Q M /2) = 7 294,1 (40 20/2) SEK o K LF,M = 0, SEK/år K LF,NU = = SEK/år Alternativ lösning: Eftersom de ortspecifika skillnaderna i påslag påverkar produktvärdet så pass lite så kan det godtas att ett generellt produktvärde för alla orterna används. Denna förenkling ska dock i så fall vara explicit kommenterad i lösningen, så att det framgår att det är ett medvetet val som gjorts. Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer värdet & därmed kostnaden för varorna i dem att försvinna. K LF,ALT = 0 Δ K LF = = SEK / år 8 (19)

9 Ht 2013 Sid 9 (19) 2.2 Kostnad för lagerhyra, KHYRA Nuläge Pris: 400 SEK / enhet & år, dvs. priset för en diskmaskin som lagras i ett helt år. o OBS att detta pris tydligt anges med en annan enhet (SEK /enhet & år) än uttag (SEK / enhet). o Givet: Lagerhyra avräknas dagligen för del av år, där ett år antas vara 365 dagar. o Rimligt att hyran utgår med andel motsvarande GLT DL del av året. För att beräkna hur länge diskmaskinerna lagras i resp. DL så behöver alltså GLT beräknas. o GLT = MLN / D (Modern Logistik sid.190) Om D uttrycks i [st / år] så erhålls GLT i [år]. Varje diskmaskin som passerar resp. DL lagras i genomsnitt så länge multiplicera med årsvolymen (D) & sedan priset. o K HYRA,NU = (MLN / D D) pris = MLN pris STOCKHOLM MLN S = 70 30/ 2 = 85 st GÖTEBORG MLN G = 50 25/ 2 = 62,5 st MALMÖ MLN M = 40 20/ 2 = 50 st K HYRA,NU = (85 62,5 50) 400 = SEK/år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för hyra av dem att försvinna. K HYRA,ALT = 0 Δ K HYRA = = SEK / år 9 (19)

10 Ht 2013 Sid 10 (19) 2.3 Kostnad för godsmottagning, KGMOTT Nuläge Pris 250 SEK / leverans (givet) Räkna ut # leveranser som tas emot i resp. DL & multiplicera med priset. o # Lev = årsvolym / antal per leverans (Q) STOCKHOLM # Lev S = / 30 = 36,4 st GÖTEBORG # Lev G = 858 / 25 = 34,3 st MALMÖ # Lev M = 650 / 20 = 32,5 st K GMOTT,NU = (36,4 34,3 32,5) 250 = SEK / år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för godsmottagning vid dem att försvinna. K GMOTT,ALT = 0 Δ K GMOTT = = SEK / år 2.4 Kostnad för uttag, KUTTAG Nuläge Pris 35 SEK / uttag (givet) o Räkna ut # uttag som görs totalt i DL & multiplicera med priset. o Kunderna köper alltid en diskmaskin åt gången Använd årsefterfrågan K UTTAG,NU = = SEK / år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för uttag vid dem att försvinna. K UTTAG,ALT = 0 Δ K UTTAG = = SEK / år 10 (19)

11 Ht 2013 Sid 11 (19) 2.5 Kostnad för fjärrtransporter, KFJÄRR Avser transporten från CL till resp. DL Det finns givna fraktvillkor & prislista o Fraktdragande vikt = verklig vikt (givet) Varje diskmaskin väger 55 kg (givet) Sändningens vikt = # / sändning 55 kg o Tillkommer adm. avgift 40 SEK / sändning (givet) Nuläge # / sändning = Q för resp. DL STOCKHOLM Q S,NU = 30 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 162 km (givet) o Pris / kg = 0,99 SEK/kg o # Sändn S,NU = / 30 = 36,4 st K FJÄRR,S,NU = 36,4 (0, ) SEK/år GÖTEBORG Q G,NU = 25 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 309 km (givet) o Pris / kg = 1,43 SEK/kg o # Sändn G,NU = 858 / 25 = 34,3 st K FJÄRR,G,NU = 34,3 (1, ) SEK/år MALMÖ Q M,NU = 20 o Vikt / sändning = = kg o Avstånd = 456 km (givet) o Pris / kg = 1,55 SEK/kg o # Sändn M,NU = 650 / 20 = 32,5 st K FJÄRR,G,NU = 32,5 (1, ) SEK/år K FJÄRR,NU = = SEK / år 11 (19)

12 Ht 2013 Sid 12 (19) Alternativ Fjärrtransporten ersätter även distributionstransporten, lev. direkt till kundens adress. Givet att kunderna köper en diskmaskin åt gången Givet flera olika butiker / ort Fraktvillkoret baseras på mottagarens adress o Utgå från värsta tänkbara = sändningens vikt är 55 kg o # Sändningar = # efterfrågade (per ort) Avstånd till kunden okänt, antag = avstånd till DL o Stegen i pristariffen ger visst utrymme minskad osäkerhet pga antagandet. STOCKHOLM Q S,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 162 km (antagande) o Pris / kg = 3,13 SEK/kg o # Sändn S,ALT = / 1 = st K FJÄRR,S,ALT = (3, ) SEK/år GÖTEBORG Q G,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 309 km (antagande) o Pris / kg = 3,40 SEK/kg o # Sändn G,ALT = 858 / 1 = 858 st K FJÄRR,G,ALT = 858 (3, ) SEK/år MALMÖ Q M,ALT = 1 o Vikt / sändning = 1 55 = 55 kg o Avstånd = 456 km (antagande) o Pris / kg = 3,76 SEK/kg o # Sändn M,ALT = 650 / 1 = 650 st K FJÄRR,M,ALT = 650 (3, ) SEK/år K FJÄRR,ALT = = SEK / år Δ K FJÄRR = = SEK / år 12 (19)

13 Ht 2013 Sid 13 (19) 2.6 Kostnad för distributionstransporter, KDISTR Nuläge Pris = 112 SEK/st (givet) Antal = årsefterfrågan K DISTR,NU = = SEK/år Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer kostnaden för distributionstransporter ifrån dem att försvinna. K DISTR,ALT = 0 Δ K DISTR = = SEK/år 2.7 Sammanställning Δ Totalkostnad Nuläge Alternativ Diff Lagerföring Godsmottagning DL Lagerhyra DL Uttag DL Fjärrtransporter Distributionstransporter TOTALKOSTNAD Som synes minskar alla kostnadsposter förutom fjärrtransporterna. K TOT = SEK / år 13 (19)

14 Ht 2013 Sid 14 (19) 3. Tillgångar Nuläge Lagerstyrning CL oförändrad Samma mängd diskmaskiner, samma värde / st o Endast slopandet av DL ger effekt o Summera MLV för dessa Utnyttja redan genomförda beräkningar för K LF STOCKHOLM MLV S SEK GÖTEBORG MLV G SEK MALMÖ MLV M SEK MLV NU = = SEK Alternativ Eftersom DL läggs ner så kommer det bundna kapitalet i dem att försvinna. MLV ALT = 0 Tillgång = = SEK 4. Påverkan på RTOT Ovan uträknade poster införs i modifierat DuPont-diagram. o Se Bilaga 2 o OBS att denna uträkning väljer att lyfta bort det frigjorda kapitalet ( MLV) helt från företagets tänkta balansräkning. Detta för att visa potentialen i beslutet. Om ingen aktiv åtgärd vidtas med det frigjorda kapitalet är dock det rimligaste att kapitalet istället omvandlas till likvida medel, dvs. att Tillgångar = 0. En sådan kalkyl riskerar dock att gömma en del av potentialen i beslutet. R TOT,ALT = 23,9% 14 (19)

15 Ht 2013 Sid 15 (19) Diskussion & känslighetsanalys - kvalitativt Kalkylen visar att totalkostnad & tillgångar minskar, samt att intäkter är oförändrade. Därmed påverkas räntabiliteten positivt av förändringen. Men hur väl kan vi lita på det som kalkylen visar? Nedan listas några aspekter som kan vara värda att ta upp i det aktuella fallet. Kanske finns det fler? Reella kostnadsförändringar? Av de beräknade kostnadsförändringarna så kommer följande definitivt att realiseras, då de baseras på priser från externa leverantörer: o Godsmottagning DL o Lagerhyra DL o Uttag DL o Fjärrtransporter o Distributionstransporter Lagerföringskostnader däremot innehåller delar som evt. ej realiseras. Det gäller den alternativkostnad som motsvaras av kalkylräntans del av lagerräntan. o Eftersom K LF står för en förhållandevis stor andel av K TOT så spelar detta relativt stor roll för slutresultatet. K LF = / % av K TOT 7% / 13% 54% av lagerräntan = kalkylränta = icke-reell kostnad (finns ju ingen alt. avkastning) 37% av K TOT realiseras evt. inte. Testa utfall om lagerräntan minskas med motsvarande kalkylräntan. Personalens kapacitet behov av övertid? I uppgiften anges att man i nuläget jobbar på gränsen av kapaciteten, dock utan övertidsuttag. o Det är givet att montörerna sköter lastning av avgående sändningar, genom att hämta diskmaskiner från CL och lasta dem direkt på den väntande lastbilen. Eftersom diskmaskinerna är emballerade på pallar så körs de antagligen en eller ett fåtal åt gången. Liten påverkan på mängden arbete. o Det är givet att förmännen administrerar avgående sändningar från CL. I nuläget är en sändning = en påfyllnad av ett DL. I alternativet är en sändning = en kundorder à en diskmaskin. Stor ökning av antalet sändningar. Mängden arbete / sändning är dock okänd. Testa: Hur mycket extra arbete ryms inom den beräknade besparingen? Testa även hur mycket arbete som ryms inom den reella besparing som kalkyleras i den första känslighetsanalysen. 15 (19)

16 Ht 2013 Sid 16 (19) Känslighetsanalys kvantitativa tester Känslighetsanalys lagerräntans storlek Given lagerränta = 13% Given kalkylränta = 7% o Reella delen av lagerräntan = 6% o Alternativ K LF = -( ) 6% = SEK/år Alternativ K TOT = = SEK/år Alternativ R TOT = 22,9% (Se Bilaga 3) Alltså fortfarande en bra besparing & förbättring av räntabiliteten Känslighetsanalys utrymme för extra arbete Beräknad besparing K TOT = SEK/år Antag allt ev. extra arbete utförs av förmän (dyraste resursen = worst case ) o Rimligt pga. arbetet är administration, givet att detta utförs av förmän Antag allt extra arbete sker på övertid o Rimligt då det är givet att man i nuläget ligger på gränsen Kostnad extra arbete = 330 SEK/timme 85% = 610,5 SEK/timme / 610,5 = 447,8 timmar/år = ,2 minuter / år 447,8 timmar / 3 förmän = 149,3 timmar/förman (< gränsvärdet 200) Kan hanteras inom givna regler för övertid # sändningar nuläge = 103,2 st/år # sändningar alternativ = st/år o Differens 2 496,8 st/år o Max ,2 / 2 496,8 10,8 minuter/st Om det administrativa arbetet överstiger 10,8 minuter/sändning så kommer övertidskostnaden att överstiga besparingen Känslighetsanalys Kombination av ovanstående Beräknad besparing = SEK/år Beräkningar som ovan o Utrymme för 283,1 timmar = ,4 minuter o Max ,4 / 2 496,8 6,8 minuter/st Om det administrativa arbetet överstiger 6,8 minuter/sändning så kommer övertidskostnaden att överstiga den reella besparingen Välja en lösning (dvs. hur bör Diskolux göra?) Kalkylen känslighetsanalyserna visar att det finns goda chanser att vara lönsamt, under förutsättning att det extra administrativa arbetet med utgående sändningar från CL inte överstiger de övriga besparingarna. o Undersök arbetsmängden för administration av utgående sändningar. Gränsen för worst case ligger på 6,8 minuter arbete / sändning 16 (19)

17 Ht 2013 Sid 17 (19) Bilaga 1 DuPont-diagram för nuläget Materialkostnader Fsg.intäkter Lönekostnader Summa kostnader Ränteintäkter 0 Vinst före avskr Vinst före fin. kost Avskrivningar / Vinstmarginal ,79% Övriga kostnader Fsg.intäkter Lager PIA Förråd Fordringar Oms.tillgångar Fsg.intäkter ,11 Likvida medel Anl.tillgångar / Totalt kapital X KOH RTOT 18,6% 17 (19)

18 Ht 2013 Sid 18 (19) Bilaga 2 DuPont-diagram för alternativet G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 9,90% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter / Ny Fsg.intäkter 23,9% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital / Ny Totalt kapital X 2,41 18 (19)

19 Ht 2013 Sid 19 (19) Bilaga 3 DuPont-diagram för känslighetsanalys anseende lagerräntan G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 9,49% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter / Ny Fsg.intäkter 22,9% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital / Ny Totalt kapital X 2,41 19 (19)

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24 RAPPORT Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga 2011-11-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Förord Allt oftare ställs krav på att offentligt finansierade verksamheter ska behandlas konkurrensneutralt dvs alla

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer