Uppgift: Självkostnad och ABC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift: Självkostnad och ABC"

Transkript

1 Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt material och tillverkningsomkostnaderna efter värdet på direkt lön. Under en viss period visas följande redovisningsdata: Optimum Maximum Zenith Totalt dm 800' 400' 600' 1.800' dl 1.200' 2.400' 3.400' 7.000' MO 180' TO 3.500' A) Beräkna tillverkningskostnaden för de 3 produkterna enligt traditionell kostnadsfördelningsteknik. B) Controllern i DEF går på en kurs i modern kalkyleringsteknik och får vissa insikter i ABCkalkylering. Han beslutar sig för att prova denna teknik på materialomkostnaderna och identifierar följande aktivitetskostnader och kostnadsdrivare: Räntekostnader (lager) Kostnader för lagerhyra Kostnader för inköpsaktiviteter De olika produkterna kräver: Kostnadsdrivare Optimum Maximum Zenith Andel av lageryta 25 % 40 % 35 % Antal inköp per år 40 ggr 20 ggr 60 ggr Genomsnittligt lager för alla = ¼ av periodens dm Beräkna materialomkostnaderna för de 3 produkterna med hjälp av ABC-kalkylering, där ovanstående aktiviteter och kostnadsdrivare används.

2 SVAR A Påläggsberäkning: MO = Σ Materialomkostnad / Σ Direkt Material (kostnad) 180' kr / 1 800' kr = 10 % i pålägg TO = Σ Tillverkningsomkostnad / Σ Direkt Lön (kostnad) 3 500' kr / 7 000' kr = 50 % i pålägg Kalkyl: Optimum Maximum Zenit Direkt Material (dm) 800' 400' 600' Direkt Lön (dl) 1 200' 2 400' 3 400' Materialomkostnad (MO) (10 % * 800') (10 % * 400') (10 % * 600') (MO-pålägg * dm) = 80' = 40' = 60' Tillverkningsomkostnad (TO) (50 % * 1 200') (50 % * 2 400') (50 % * 3 400') (TO-pålägg * dl) = 600' = 1.200' = 1.700' = Tillverkningskostnad 2 680' 4 040' 5 760' SVAR B Optimum Maximum Zenit Beräkning av Genomsnittligt lager (25 % * 800') (25 % * 400') (25 % * 600') (¼ * dm) = 200' = 100' = 150' Σ genomsnittligt lager = 450' (=200' + 100' + 150') Andel av Σ genomsnittligt lager (200'/450') = 4/9 (100'/450') = 2/9 (150'/450') = 3/9 Kostnadsdrivare Räntekostnader (lager) (andel av genomsnittligt lager * Σ räntekostnad) (4/9 * 90') (2/9 * 90') (3/9 * 90') = 40' = 20' = 30' Lagerhyra (andel av lageryta * Σ lagerkostnad) (25 % * 30') (40 % * 30') (35 % * 30') = 7,5' = 12' = 10,5' Kostnader för inköpsaktiviteter (andel av antal inköp/år * Σ kostnader för inköp/år) (40 ggr/120 ggr * 60') (20 ggr/120 ggr * 60') (60 ggr/120 ggr * 60') = 20' = 10' = 30' Materialomkostnader (MO) kr kr kr Σ Materialomkostnader (MO) = 180' (= ) Man kan fråga sig vilken materialomkostnad (MO) för respektive produkt är den mest riktiga? Pålägg kr kr kr ABC kr kr kr

3 Uppgift: Uppsamling 2002 Företaget Ren & Go är ett nystartat litet familjeföretag som använder sig av traditionell självkostnadskalkylering. I kalkylerna tar man hänsyn till kalkylmässiga kostnader. Företaget tillverkar och säljer tre olika produkter, Schampo, Balsam och Dusch. Under kommande period räknar man med följande påläggssatser för att täcka sina omkostnader: Materialomkostnadspålägg: 12 % Tillverkningsomkostnadspålägg: 20 % Affärs- och förs. omkostnadspålägg: 22 % Företaget har också tagit fram följande uppgifter till din hjälp: Schampo Balsam Dusch dm 6:00 kr/l dl 4:00 kr/l 5:00 kr/l 3:50 kr/l Försäljningspris 9:55 kr/l 16:29 kr/l Marginal 3,0 % -1,0 % Självkostnad 10:59 kr/l Tillv & förs volym 100' l 75' l 125' l A) Till vilket belopp bör företagets totala tillverkningsomkostnader uppgå till om företagets påläggssats är riktig? B) Beräkna den kalkylmässiga självkostnaden samt marginalen för balsam-produkten. C) Beräkna den kalkylmässiga självkostnaden för schampoprodukten. D) Vad är den direkta materialkostnaden per liter av duschprodukten? E) Är företagets tre produkter lönsamma för företaget? Utveckla och motivera ditt svar.

4 Materialomkostnadspålägg: 12 % Tillverkningsomkostnadspålägg: 20 % Affärs- och förs. omkostnadspålägg: 22 % Företaget har också tagit fram följande uppgifter till din hjälp: Schampo Balsam Dusch dm 6:00 kr/l dl 4:00 kr/l 5:00 kr/l 3:50 kr/l Försäljningspris 9:55 kr/l 16:29 kr/l Marginal 3,0 % -1,0 % Självkostnad 10:59 kr/l Tillv & förs volym 100' l 75' l 125' l SVAR A Formel: Företagets totala tillverkningsomkostnader (Σ TO) = Σ dl * TO-pålägg Beräkning av Σ Direkt Lön (dl) = dl * Tillv & förs volym Schampo: (4:00 kr/l * 100' l) = kr Balsam: (5:00 kr/l * 75' l) = kr Dusch: (3:50 kr/l * 125' l) = kr = kr Σ dl * TO-pålägg = Σ TO kr * 20 % = kr SVAR B Beräkning av självkostnaden Beräkning av vinstmarginalen Σ Direkt Material (dm) (6 kr/l * 75' l) Formel: Resultat / Σ Intäkter (dm * Tillv & förs volym) = kr Σ Materialomkostnad (MO) (450' * 12 %) Beräkning av resultat: (Σ dm * MO-pålägg) = kr Σ Intäkter (16:29 kr/l * 75' l) Σ Direkt Lön (dl) (5 kr/l * 75' l) = kr (dl * Tillv & förs volym) = kr - Självkostnad kr Σ Tillverkningsomkostnad (TO) (375' * 20 %) = Resultat kr (Σ dl * TO-pålägg) = kr = Tillverkningskostnad kr Vinstmarginal = / AFFO (954' * 22 %) = 4,7 % (Tillverkningskostnad * AFFO-pålägg) = kr = Självkostnad kr

5 SVAR C Denna gång behöver vi gå "bakvägen" för att beräkning den kalkylmässiga självkostnaden, d.v.s. Σ Intäkter - Vinstmarginalen = Självkostnad Σ Intäkter (9:55 kr/l * 100' l) (försäljningspris * Tillv & förs volym) = kr - Vinst (3 % * 955') (vinstmarginal * Σ Intäkter) = kr = Självkostnad kr SVAR D Det går att lösa denna uppgift genom att gå direkt på materialkostnaden / produkt, men det är (alltid) bättre att gå via Σ Direkt materialkostnad. Vi försäkrar oss därmed för onödiga avrundningsfel. Även denna gång behöver vi så att säga gå "bakvägen" med självkostnaden som startpunkt. Formel: Beräkningen av Tillverkningskostnad. Tillverkningskostnad * (1 + AFFO-pålägg) = Självkostnad Tillverkningskostnad = Självkostnad / (1 + AFFO-pålägg) Tillverkningskostnad = kr / 1,22 = kr Självkostnaden kommer ifrån kalkylen nedan. Självkostnad (10:59 kr/l * 125' l) (självkostnadspris * Tillv & förs volym) = kr - AFFO ( kr kr) (självkostnad - tillverkningskostnad) = kr Ej nödvändig att redovisa = Tillverkningskostnad kr Från beräkning ovan - Σ Direktlön (Σ dl) ( 3:50 kr/ * 125' l) (dl * Tillv & förs volym) = kr - Tillverkningsomkostnad (TO) ( kr * 20 %) (Σ dl * TO-pålägg) = kr = Σ dm och MO-pålägg kr Σ dm = (Σ dm och Σ MO-pålägg) / (1 + MO-pålägg) = kr / 1,12 = kr dm / produkt = Σ dm / Tillv & förs volym = kr / 125' l = 4:00 kr

6 SVAR E Vi finner redan i uppgiftens information om produkterna att Schampo är lönsam, p.g.a. att vinstmarginalen är positiv (3,0 %) och att Dusch inte är lönsam. Dusch har nämligen en vinstmarginal på - 1,0 % eller rättare sagt en förlustmarginal på 1,0 %. Jämför skillnaden mellan resultat, vinst och förlust. Balsam: Se uppgift B. Vinstmarginalen är på 4,7 % => lönsamhet. Denna information är ju given i samband med att vi skall lösa denna uppgift. _ Här kommer ett exempel på Utveckling (i största laget), men det finns många olika sätt att göra detta på. En "rimlig" utveckling/motivering är att ge några kommentarer på vinstmarginalerna ovan. Anledningen till att jag gör denna mer omfattande utveckling, nedan, är att det kanske kan vara lärande för er i era studier inom kalkylering. Vi kan ställa oss frågan om det kan finnas några störande moment i uppgiften om Dusch, d.v.s. är omkostnaderna verkligen rätt fördelade mellan de 3 produkterna. Dusch produkten har ju endast en liten förlustmarginal/negativ vinstmarginal. Studerar vi materialomkostnaderna (MO), så har företaget valt att fördela dem proportionellt efter direkt material (dm). Skulle man kunna tänka sig att denna post är felaktigt fördelad mellan de 3 produkterna och då till nackdel för Dusch? I informationen till uppgiften finner vi att dm/st = 6 kr för Balsam och i uppgift D finner vi att dm/st = 4 kr för Dusch. Σ MO kommer därför att relativt sätt fördelas mer på Balsam än på Dusch. Nu har vi inte räknat ut dm/st för Schampo, men det är inte nödvändigt, eftersom det är en så betydande skillnad mellan Balsam och Dusch. Vid en felaktig fördelning av MO torde det inte vara till nackdel för dusch. Den markanta volymskillnaden mellan de 2 produkterna behöver vi inte ta hänsyn till eftersom Σ MO är isig kopplad till samma volymer. Studerar vi tillverkningsomkostnaderna (TO), så har företaget valt att fördela dem proportionellt efter direkt lön (dl). Skulle man kunna tänka sig att denna post är felaktigt fördelad mellan de 3 produkterna och då till nackdel för Dusch? Nja, det är onekligen så att dl/h är ju lägre för Dusch än de andra 2, så det vore snarare åt andra hållet. Studerar vi Administrations- och Försäljningsomkostnaderna (AFFO), så har företaget valt att fördela dem proportionellt efter tillverkningskostnaden. De omkostnadsposterna som är inkluderade i tillverkningskostnaderna var ju sannolikt inte till nackdel för Dusch. Vi har alltså inte ett inneboende problem. Hur kan det då vara för AFFO isig+ Med hänsyn till att tillverknings- och försäljningsvolymen för Dusch är högre än respektive för Schampo och Balsam är det inte särskilt sannolikt att AFFO av den anledningen skulle förfördela Dusch. Med andra ord Under antagandet att omkostnadsposterna vore felaktigt fördelade mellan produkterna, så vore det snarare så att Schampo och Balsam skulle vara än lönsammare än vad kalkylen ger dem credit för.

7 Uppgift: Budgetering Aston Systems AB gjorde inför 2004 en årsbudget. Utfallet blev dock annorlunda. Din uppgift är att upprätta en resultatbudget för 2004, liksom utfall. Aston Systems har ett särskilt intresse för de rörliga kostnaderna. Aston vill därför att både resultatbudgeten och utfallet även redovisar resultat efter rörliga kostnader. Skatt ingår inte i uppgiften. Aston vill även att du gör en differensanalys mellan budget och utfall. Denna analys skall även hantera pris- och volymdifferenserna. Budget Utfall Försäljning: Antal system st Pris/system kr Programkostnad/system kr Löner: Fast lön kr Volymbaserad provision kr/sålt system Värdebaserad provision 10,0 % 12,5 % Lokalkostnader kr Utrustning kr Diverse övriga fasta kostnader kr SVAR Försäljning Programkostnad Direkta löner Försäljningsprovision = Bruttoresultat Fasta löner Lokalkostnader Utrustning Diverse övriga fasta kostnader = Nettoresultat = Antal * försäljningspris/system = Antal * produktionskostnad/system = Antal * volymbaserad provision = Försäljning * värdebaserad provision

8 Formel: Prisdifferens = +/- (verkligt - budgeterat pris) * verklig volym Volymdifferens = +/- (verklig - budgeterad volym) * budgeterat pris + står för intäkter - står för kostnader Differenser: Pris Volym Summa Försäljning Programkostnad Direkta löner Försäljningsprovision = Bruttoresultat Fasta löner Lokalkostnader Utrustning Diverse övriga fasta kostnader = Nettoresultat

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer