Uppgift i kalkyldifferenser 4.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift i kalkyldifferenser 4.0"

Transkript

1 Uppgift i kalkyldifferenser 4.0 Legotillverkaren Non Capisco brukar tillverka och leverera två produkter kallade Styran och Stellan åt en storkund. Materialet för produkterna skickas från beställaren, varför företagets huvudsakliga insats består av olika slags arbetsinsatser. Arbetarna kostar 160 kr per timme i direkt lön enligt standard och den totala lönekostnaden uppgick till kronor under det tredje kvartalet. I övrigt gäller följande för dessa två produkter under det tredje kvartalet år 2007: Styran Stellan Normal produktion och försäljning i antal Verklig produktion och försäljning i antal Arbetstidsbehov per enhet 15 min 6 min Rapporterad total arbetstid 3000 tim 1700 tim Normalt (budgeterat) försäljningspris per enhet 148 kr 95 kr a) Ange arbetsdifferenserna (både i pris och kvantitet) för tillverkningen av Styran och Stellan för det tredje kvartalet (2p) Avd1 Avd2 Lönesatsdifferens över båda avdelningar 160*( ) =+2000 kr Arbetstidsdifferens 160*(12500*15/ )= kr 160*(17500*6/ )= kr Förklaring: duktigt folk och kostnadseffektiva arbetare i båda avdelningar. Eftersom total lön inte är separat redovisade för olika avdelningar så kan man inte ta fram någon lönesatsdifferens för respektive avdelning, utan man får en total lönesatsdifferens för båda avd. b) Försäljningsintäkterna för Styran och Stellan uppgick totalt till 3,5 miljoner kronor, där Styran och Stellan stod vardera för 1,75 miljoner av omsättningen. Ange pris-, mix- och försäljningsvolymdifferenserna för dessa produkter. (2p) Prisdiff (12500* 148) ( * 95) Mix diff: 148*( * 10/25) 95*( * 15/25) Försäljningsvolymdiff 148 * (30000*10/ ) 95 * ( * 15/ ) c) Den budgeterade fasta tillverkningsomkostnaden (TOF) är kr per kvartal och den rörliga tillverkningsomkostnaden (TOR) är 25 kr per arbetstimma enligt standard. Beräkna de differenser som är möjliga att räkna ut för tillverkningsomkostnaderna om TOF och TOR totalt sett rapporterades till kr. (2p) Budgeterad TO (tid) = * Tid, Budgeterade TO(4700 tim) = kr Absorbtionstakt = ( *4000)/4000 = 150 kr/tim, dvs TOF + TOR = Absorberade TO (4700) = kr Verklig TO vid 4700 tim är kr Sysselsättningsdifferens = Absorberade TO(4700)- Budgeterade TO(400) = kr dvs överabsorbtion som är ett mått på effektivt utnyttjande av kapaciteten. Omkostnadsnivådiff = Budgeterade TO(4700)- Verkliga TO vid 4700 tim = kr Total TO differens = Absorberade TO(4700)- Verkliga TO vid 4700 tim = kr

2 Uppgift i kalkyldifferenser 4.1 I företaget Fina Koppar AB tillverkas exklusiva och dekorerade Thé-koppar (inkl fat) och kaffemuggar av porslin. Dessa produkter tillverkas av samma råmaterial och produceras på samma fabrik och av samma arbetskraft. Inför oktobers budgetering, utgick man från nedan: Thé kopp Kaffemugg Försäljningsvolym i st Försäljningspris i kr per st Standardkostnader 18 kr per kilo 7,20 kr/st 5,40 kr/st Direkt 250 kr timme 6,25 kr/st 3,75 kr/st Omkostnad 120% på direkt lön 7,50 kr/st 4,50 kr/st Normal produktion är Thé koppar och Kaffemuggar. Enligt budgeten är de fasta omkostnaderna kr per månad och den rörliga omkostnaden är 0,8 kr per direkt lönekrona. Omkostnader fördelas på direkta lönekronor som bas. Följande aktuella resultat rapporterades vid månadens slut: * Thé koppar såldes till ett värde av kr. * kaffemuggar såldes till ett värde av kr. * Produktionen blev Thé koppar och kaffemuggar. * kg råmaterial inköptes för månadens produktion till en kostnad av kr. * 945 timmar arbetades till en total direkt lönekostnad på kr. * Faktiska omkostnader blev kr. Beräkna nedanstående differenser på intäkts- och kostnadssidan. Sammanfatta dina resultat nedan och hänvisa till bilagor vad gäller uträkningar! Total marginaldifferens +8750kr Marginal Budget = 30-(7,2+6,25+7,5)= 9,05 kr/tekopp resp 20-13,65=6,35 kr/kaffemugg marginal verklig / ,9 = 9,55 resp / ,65= 6,35 margnialdiff för kaffe blir noll och för tekopp blir 17500*(9,55-9,05)=8750 kr Total mixdifferens 9,05( )=-13575kr totalt 4050 kr 6,35*( )=9525 kr Total försäljningsvolymdifferens blir 0 ty budget och verklig försäljning lika Total arbetsdifferens (för både lön och effektivitet) Arbetstidsdiff = 250(18000*0, *0, )=0 samt lönesatsdiff = 945* = 2370 kr dvs totalt 2370 kr Total materialdifferens (för både kvantitet och pris) blir totalt sett 2680 kr kvantdiff = 18*(18000*0, *0, )= kr prisdiff = 18000* = kr Total omkostnadsdifferens (net variance) Kostnadsnivådiff = ( ,8* ) = 6104 kr Sysselsättnignsdiff = 1,2 * = kr Total omkostnadsdiff = = kr

3 Uppgift i kalkyldifferenser 4.2 (Reviderad version) Under oktober månad tillverkade AB Glaskonst 5000 st Roxanne och 4000 st Xerxes. Företaget tillämpar normalårsmetoden vid självkostnadskalkylering. Roxanne Xerxes Normal produktion och försäljning 6000 st 4000 st Försäljningspris per enhet 800 kr 700 kr Glasmaterial i kg/enhet à 30 kr/kg 2 kg 1,5 kg Glasblåsnings- och formgivningstid i min/enhet à 100 kr/tim 15 min 30 min Glasslipnings- och graveringstid i min/enhet à 150 kr/tim 30 min 15 min Speciella direkta tillverkningskostnader per enhet 22 kr 18 kr Fasta särkostnader för design o. specialverktyg per månad kr kr Rörlig provision till försäljare per såld enhet 50 kr 25 kr Följande budgeterade värden gäller för fasta och rörliga omkostnader: Materialomkostnader, fasta kr med dm som bas Tillverkningsomkostnader, fasta kr med dl som bas Tillverkningsomkostnad, rörliga 60 % på dl Affärs- och försäljningsomkostnader kr med TVK som bas Under oktober månad valde AB Glaskonst att tillverka Roxanne och Xerxes med ett nytt glasmaterial, bl a för att testa det nya materialets produktionsegenskaper. Nu i slutet av månaden har ledningen tagit del av nedanstående ekonomiska rapport. a) Din uppgift är att så långt som möjligt analysera de ekonomiska konsekvenserna av det nya materialet för den direkta resursanvändningen, d v s det nya materialets effekter på inte bara materialpris och materialförbrukning utan också arbetslön och arbetseffektivitet i företagets båda avdelningar. Kommentera och förklara gärna (dock kortfattat!) dina kalkyldifferenser! Kan man utifrån kalkyldifferenserna påstå att företaget totalt sett tjänat på användning av det nya materialet? Till bilden hör att båda produkterna är så pass inarbetade så att kalkyldifferenser för arbete i avdelningarna brukar vara negligerbara i normala fall, d v s vid användning av det gamla materialet. Från effekter på omkostnader bortses! (6p) Roxanne Xerxes Normal månadsproduktion 6000 st 4000 st Produktionskvantitet i oktober 5000 st 4000 st Total materialkostnad kr kr Total rapporterad materialförbrukning kg kg Total rapporterad lönekostnad i blåsning kr kr Total rapporterad arbetstid i blåsning tim tim Total rapporterad lönekostnad i slipning kr kr Total rapporterad arbetstid i slipning tim tim b) Analysera företagets tillverkningsomkostnadsdifferens för oktober då månadens TOF visade sig vara kr och totala TOR kr. (3 p)

4 Budgeterad TO (dl) = ,6 * dl Absorbtionstakt för TO är samma sak som standardpriset för våra TO, dvs 150 % på dl för TOF och 60% på dl för TOR Absroberade TO (dl) = (TOR-pålägg + TOF-pålägg) * dl = 2,1 * dl Verkliga TO i oktober = = kr DL i okt = = kr Sysselsättningsdifferens i oktober = Absorberad TO(dl okt) Budgeterad TO (dl okt) 2,1 * ( ,6* ) = kr Omkostnadsnivådifferens för TO i oktober = Budgeterad TO(dl okt) Verkliga TO i okt = kr Total omkostnadsdifferens för TO = Absorberade TO(dl okt) Verkliga TO i oktober = kr Roxanne Xerxes Materialprisdifferens kr kr Materialkvantitetsdifferens kr kr Lönesatsdifferens i blåsning kr + 0 kr Arbetstidsdifferens i blåsning kr kr Lönesatsdifferens i slipning kr kr Arbetstidsdifferens i slipning kr kr Räkna ihop alla direkta kostnads differenser och acceptera det nya materialet om summan av alla dessa differenser är positiv!

5 Uppgift i kalkyldifferenser 4.3 Inför verksamhetsåret 2006 räknade Bosses kuddar med att tillverka kuddar, vilket är att betrakta som en normal årsstandard för tillverkningsvolym. Standardkostnaden för en enhet Mandala såg ut på det här viset: Direkt material (instoppning) 2 kg * 15 kr/kg = 30 kr Direkt material (tyg) 20 kr Direkt arbete ½ timme * 100 kr/tim = 50 kr Omkostnader: Fasta ½ timme * 120 kr/tim = 60 kr Rörliga ½ timme * 40 kr/tim = 20 kr Standardkostnad 180 kr Följande avvikelser från standardkostnaderna rapporterades i slutet av 2006 för hela årets produktion: Prisavvikelse instoppningsmaterial Kvantitetsavvikelse instoppningsmaterial Lönesatsavvikelse Arbetstidsavvikelse Sysselsättningsavvikelse (production vol variance) Total omkostnadsavvikelse (net overhead variance) kr kr kr kr kr kr a) Visa att producerade antalet kuddar uppgick till enheter under (1p) Negativ Sysselsättningsdifferens = = 60 * (Q verklig Q normal) där Q normal = om vi löser ut Q verklig = st b) Bestäm total materialkostnad för den instoppning som använts i produktionen. (1p) Vi söker QvPv för instoppning Prisdifferens för instoppning = QvPs-QvPv = 15 * Qv QvPv = kr Men Qv fås ur kvantitetsdifferensen = Ps*(Qs-Qv) = 15*( * 2 Qv) = kr Qv = /15 = kg QvPv = * = kr c) Bestäm total lönekostnad för producerade antal enheter. (1p) Vi söker QvPv för arbete! Lönesatsdifferens för arbete = QvPs-QvPv = 100 * Qv QvPv = kr Qv fås urarbetstidsdifferensen = Pv*(Qs-Qv) = 100*( * 1/2 Qv) = kr Qv = /100 = tim QvPv = 6800 * = kr d) Bestäm antalet direkta arbetstimmar som rapporterats. (1p) Qv för arbete = 6800 timmar e) Bestäm den faktiska lönen per timme som betalats för arbetet i produktionen. (1p) Pv för arbete = QvPv/Qv = kr / 6800 tim = 105 kr per timme f) Bestäm den faktiska nivån på omkostnaderna. (1p) Total omkostnadsdifferens = Absorberade omkostnader Verkliga omkostnader = + 20 tkr Verkliga omkostnader = (60+20)* = kr

6 Uppgift i kalkyldifferenser 4.4 Snowboard avdelningen i ALBORZ Vintersport brukar göra kvartalsvisa uppföljningar. Produktionsmålet för det tredje kvartalet 2007 var 3000 snowboard, men produktionen blev 2500 snowboard. Varje snowboard passerar två processer i sin framställning; brädformning (skärande bearbetning och formgivning av brädor) och ytbehandling (av brädornas under- och ovansida). För det tredje kvartalet gäller följande standards och utfall: Brädformning Ytbehandling Arbetstid i minuter/snowboard Standardkostnad i SEK/timme Rapporterad arbetstid i timmar TOR-pålägg 50% på direkt lön a) Beräkna avdelningens arbetsdifferenser (för arbetstid och lönesats) samt TOR-differenser, om avdelningens totala direkta lönekostnad uppgick till kr och de rörliga tillverkningsomkostnaderna (TOR) blev kr under det tredje kvartalet. (5p) Brädformning Ytbehandling Arbetstidsdifferens 150 * (2500*30/ ) = 180 * (2500*45/ ) = kr kr Lönesatsdifferens 150 * * = 0 kr Eftersom lönekostnaden anges som en totalsumma går den ej att separera till olika avdelningar kan vi bara ta fram EN differens för de direkta lönerna. Vi jämför helt enkelt vad 1300 timmars arbete i brädformning respektive 1750 timmars arbete i ytbehandlingen borde ha kostat mot vad samma arbete faktiskt kostade. TOR-påläggsdifferens = TOR-pålägg *dl verklig TOR i kr under aktuell period = * 0, = kr TOR-effektivitetsdifferens = TOR-pålägg *(dl standard dl verklig) 50 % * (2500*30/60* *45/60* ) = 50 % *( ) = kr b) Efter ihärdiga rekommendationer och påtryckningar från ytbehandlarnas sida valde produktionsledningen att låta personalen använda ett ytbehandlingsmedel kallat superbelag special under det tredje kvartalet. Superbelaget skulle sänka tiden för ytbehandling enligt standard med 5 minuter per snowboard, enligt personalen. Avgör huruvida ytbehandlarna har uppnått den effektivitetsvinst som de hade tänkt uppnå! (1p) Om standardarbetstiden sänks med 5 minuter borde differensen i denna avdelning bli:180 * (2500*40/ ) = kr varför vi kan konstatera att vi inte uppnådde någon effektivitetsvinst med materialet i avdelningen ytbehandling.

7 Uppgift i kalkyldifferenser 4.5 Alkemi Co började verksamheten 1:a oktober 2007 enligt nedan. Företaget använder standardkostnader vid kalkyleringen för företagets enda produkt som är en sorts metallbehållare som används i laboratorier. För en behållare gäller följande standard: Råmaterial 5 kg à 20 kr = 100 kr Direkt arbete 1 tim à 100 kr = 100 kr TO fasta 50 kr TO rörliga 50 kr I oktober 2007 såldes 3000 behållare. De utgående balanserna för de konton som registrerar råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter såg ut enligt följande: Råmaterial till standardkostnad 2000 kg Produkter i arbete 0 Färdiga produkter 1000 st Avvikelserna från standardkostnaderna var registrerade i redovisningen enligt följande: Materialprisavvikelse Materialkvantitetsavvikelse Lönesatsavvikelse Arbetstidsavvikelse Sysselsättningsavvikelse Kostnadsnivåavvikelse kr kr kr kr kr kr a) Bestäm antalet tillverkade behållare. (1p) Antal tillverkade behållare är 4000 st eftersom vi hade 1000 behållare kvar i lager utöver de 3000 som vi sålde. b) Bestäm mängden material som använts i produktionen. (1p) Kvantitetsdifferens för materialet = Ps *(Qs-Qv) = 20*(4000 * 5 Qv) = kr => Qv= kg c) Bestäm kostnaden för det material som köpts under perioden. (1p) Prisdifferens för materialet blir = PsQv-PvQv = kr => PvQv = 20* = kr d) Bestäm antalet arbetade timmar. (1p) Arbetstidsdifferens = Ps *(Qs-Qv) = 100 * (1*4000 Qv) = kr => Qv=4040 timmar e) Bestäm den totala direkta lönekostnaden. (1p) QvPv för lönen blir = 100* = kr f) Bestäm vilken volym i antal behållare som använts när påläggssatsen för omkostnader (TOF och TOR) beräknades? (1p) Sysselsättningsdifferens = kr = 50 * (4000 Q normal) Q normal = st Obs! Sysselsättningsdifferensen berörs enbart av över- eller undertäckning av de fasta kostnaderna!

8 Uppgift i kalkyldifferenser 4.6 (Reviderad version) Kryssning AB tillverkar tre produkter: alfa, beta och gamma. Från företagets redovisning från 1:a kvartalet 2007 erhåller vi följande data i tusental kr. Alfa Beta Gamma Materialförbrukning (rörlig) i tkr Lönekostnader (rörlig) i tkr Licensavgift (rörlig) i tkr Omkostnaderna för samma period var följande räknad i tusental kr: Inköpskostnader (fasta) MO 50 Kostnad för förrådshållning (fast) MO 125 Avskrivningar på och ränta för företagets fabriksanläggningar (fasta) TOF 2000 Reparation och underhåll för maskiner, verktyg och inventarier (fasta) TOF 900 Diverse tillverkningsomkostnader (fasta) TOF 530 Rörliga tillverkningsomkostnader TOR 1540 Omkostnader för försäljningsorganisation (fasta), FO 1240 Kostnader för företagets administration (fasta), AO 950 Under det 1:a kvartalet 2007 har företaget tillverkat och sålt , och st alfa, beta respektive gamma. Den normala tillverkningen och försäljningen av alfa, beta och gamma brukar vara , respektive st. Beräkna självkostnaden i kr/st för varje produkt med hjälp av normalkalkyl. (4p) Som ni ser ovan kan vi i efterhand klassificera dessa kostnadsslag till MO, TOF, TOR osv. Därefter kan vi härleda påläggssatser för vart och ett av dessa omkostnadsslag baserat på värdet av basen för en normalperiod. TOF-påläggssats = / dl för ett normalt kvartal! DL normalkvartal = 48 * * * = kr, vilken ger oss en TOF-påläggssats på 100%. TOR-påläggssats enligt = / (d v s direkt lön under det aktuella kvartalet som bas). Då blir TOR-påläggssatsen = 50% på direkt lön! MO-påläggssats (10 %) och AFFO-påläggssats (20 %) räknas fram på samma sätt. Självkostnad enligt normalkalkyl Alfa Beta Gamma Direkt material 20 kr 10 kr 30 kr Direkt lön 48 kr 16 kr 54 kr Speciell direkt tillverkningskostnad 8 kr 4 kr 2 kr MO 10% på dm 2,00 kr 1,00 kr 3,00 kr TOF 100% på direkt lön 48,00 kr 16,00 kr 54,00 kr TOR 50% på direkt lön 24,00 kr 8,00 kr 27,00 kr TVK 150 kr 55 kr 170 kr AFFO 20% på TVK 30,00 kr 11,00 kr 34,00 kr Självkostnad 180 kr 66 kr 204 kr Försäljningspris 220 kr 90 kr 250 kr Enligt normalkalkylen fördelas fasta omkostnader på en normalperiods bas! Se separata uträkningar i den nya versionen av filen omkostnadsdiff-exempel.

9 Härled Kryssning AB:s flexibla budgetlinje och absorbtionslinje för fasta och rörliga TO med direkt lön som bas och beräkna sysselsättningsdifferensen (production volume variance) för det 1:a kvartalet. (2p) Budgeterade TO(dl) = TOF + TOR% * dl = ,5 * dl Absorberade TO (dl) = (100% + 50%) * dl = 1,5 * dl Sysselsättningsdifferens vid dl = kr blir = 1,5* ( ,5* ) = = kr Enligt standard skulle varje alfa kräva 25 min, varje beta 10 min och varje gamma 25 min att tillverka. Analysera arbetstidsdifferensen och lönesatsdifferensen för Kryssning AB:s produkter för det 1:a kvartalet om arbetarna kostar 120 kr/timma och om arbetstiden för Alfa uppgick till timmar, för Beta till 9000 timmar och för Gamma till 8000 timmar. (2p) Alfa Beta Gamma Arbetstidsdifferens kr kr Lönesatsdifferens kr kr Bestäm intäktsdifferenserna (gross margin variances) för Kryssning AB:s produkter för det 1:a kvartalet 2007 om försäljningspriset på alfa, beta och gamma motsvarade sina budgeterade värden, d v s blev 220 kr, 90 kr respektive 250 kr per enhet. (2p) Försäljningsmixdifferens kr kr kr Försäljningsvolymdifferensen blir =0 kr för samtliga produkter eftersom den budgeterade försäljningen och den verkliga försäljningen blev totalt sett lika, dvs st. Ej heller blir det intressant att titta på marginal- eller prisdifferenserna, då de budgeterade och de verkliga värdena blev desamma.

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Redovisning av varulager

Redovisning av varulager Redovisning av varulager 1 (21) Introduktion Tillämpning och inriktning Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING ESV 2007:15 Förord Tidredovisning behövs! Denna bok ska inspirera till att öka användningen av tidredovisning inom statsförvaltningen. Idag använder bara hälften av myndigheterna

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

SÅcalc 2014 Snabbstart

SÅcalc 2014 Snabbstart SÅcalc 2014 Snabbstart Kostnadsberäkning och prissättning i åkeriverksamhet 201101b Innehåll Övergripande beskrivning... 1 StartGuiden... 1 Exempel på totalkalkyl... 1 Organisera... 1 Spara uppgifter om

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer