Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten"

Transkript

1 Självkostnadskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

2 Budgetering Uppskattning av kostnader Fördelning av kostnader över tid Bedömning av åtgärdens lönsamhet Uppföljning av kostnader Vad ska kalkylen innefatta och ge svar på? Kalkylering o budgetering Valet av kalkylmetod(er) beror på vilket som är målet!

3 Redovisning, efterkalkylering Idag Projektkalkylering, budgetering Förkalkyl Framåtriktad Beräknar ex projektets framtida lönsamhet (el. kostnad) Omvandlas till budget om ex projektet blir verklighet Budget Sammanställning av förväntade kostnader och intäkter Styrinstrument Efterkalkyl Bakåtriktad Utvärdera och dra erfarenheter hur gick det?

4 Produktkalkylernas uppbyggnad Företagsekonomiska grundbegrepp Kostnadsuppdelning enligt kriterierna ger upphov till kostnadsbegreppen som används bl.a. i dessa kalkylmodeller Inkomst/ Utgift Volym Rörlig Fast Resultatplanering Periodkalkyler Inbetalning/ Utbetalning Intäkt/ Kostnad Fördelning Beslutssituation Direkt Indirekt Särkostnad Samkostnad Orderkalkyl Självkostnadskalkyl ABC Kalkyl Bidragsmetod Täckningsgrad Beslut vid trånga sektorer

5 EKONOMISKA GRUNDBEGREPP Inkomst uppstår vid försäljningstillfället Utgift - uppstår hos köparen vid försäljningstillfället Intäkt periodiserad inkomst, hänför inkomster till den period man intjänat dem Kostnad periodiserad utgift, hänför utgifter till den period man förbrukat dem Inbetalning då företaget erhåller betalning Utbetalning det datum företaget gör en utbetalning Kostnadsbärare objekt som bär de kostnader det orsakat Samkostnad de kostnader ett företag har oavsett vilket alternativ som väljs Särkostnad/Särintäkt specifika för ett visst alternativ Direkta kostnader hänföras direkt till en viss kostnadsbärare Indirekta kostnader uppstår till följd av verksamheten i sin helhet

6 Grundförutsättningar Vad ska kalkylen visa? Övergripande resultat för hela projektet Payoff Årlig avkastning etc. Vad ska kalkylen innefatta? Tidsspann Vilka delar av ex ett projekt Hur ska beräkningarna utföras och presenteras? Noggrannhet Statistik etc.

7 BESTÄMMA METOD TB du skulle kunna erhålla om du använde resurserna till ngt annat Fullständig kostnadsfördelning Kostnadsslag (samkostnader) Finns alternativ? Går alternativkostnaden att beräkna? Rekommenderad metod Ja Ja Beräkna alternativkostnaden Nej Självkostnadsmetoden Nej Bidragsmetoden Ofullständig kostnadsfördelning

8 SJÄLVKOSTNADSKALKYLERING 1930-talet utkom Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar Innebär en fullständig kostnadsfördelning Självkostnad för en produkt = summan av samtliga kostnader för produkten tills den är levererad och betald Självkostnader beräknas för en produktenhet, en produktserie, en tillverkningsorder eller liknande kalkylobjekt Självkostnadskalkylens användningsområden Prissättning på längre sikt Långsiktiga lönsamhetsbedömningar

9 SJÄLVKOSTNADSMETODEN Satsningens lönsamhet = intäkter direkta kostnader indirekta kostnader Direkta kostnader; kostnader som direkt kan hänföras en specifik kostnadsbärare Indirekta kostnader; kostnader som inte direkt kan hänföras en specifik kostnadsbärare Intäkter; periodiserade inbetalningar (dvs. inbetalningar över en viss tidsperiod) Kostnadsbärare; de man vill ska bära kostnaden

10 Indirekt och direkt kostnad Kostnadsslag Direkta kostnader Kostnadsbärare Indirekta kostnader Kostnadsställe Fördelade kostnader

11 Kostnadsställe och kostnadsbärare Kostnadsställe En station där en typ av kostnader uppstår. Används för en station i företaget. Kan vara en hel avdelning eller en enda maskin beroende på hur detaljerat men delar upp företaget. Kostnadsbärare Den enskilda produkten som tillslut ska bära sina direkta och sin andel av fördelade indirekta kostnader från olika kostnadsställen

12 3 huvudmetoder för självkostnadskalkylering Periodkalkylering Processkalkylering Ex genomsnittskalkyl (även kallad divisionskalkyl), normal(års)kalkyl, ekvivalentkalkyl, restkalkyl Orderkalkylering Påläggskalkylering ABC-kalkylering Aktivitetsbaserad kalkylering

13 Periodkalkylering - processkalkylering Då företaget endast tillverkar en enda produkt eller ett begränsat antal likartade produkter Kalkylerar periodens kostnader (total kalkyl) och sedan kostnad/produkt (styckkalkyl) Kan upprättas som: Genomsnittskalkyl (även kallade divisionskalkyl) Kostnad/st = Kostnader/Tillverkningsvolym Normal(års)kalkyl Självkostnad/st = Fastakostnader/Normal tillverkningsvolym + Rörliga kostnader/verklig tillverkningsvolym

14 Periodkalkylering processkalkylering forts. Ekvivalentkalkyl Resursfördelningen beräknas m.h.a. ekvivalenttal Ekvivalent tal är vägningstal med vars hjälp man fördelar kostnaden för de gemensamma resurserna, ex kan produkt A ha ekvivalent tal 1 och B 1,5 Restkalkyl Beräknar täckningsbidraget från en biprodukt för att reducera självkostnaden för huvudprodukten

15 Periodkalkylering, exempel AB Even tillverkar en skrivare, Proprint, som kräver fasta kostnader på kr/år. De rörliga kostnaderna är 600 kr per tillverkad enhet. Normal årsproduktion är 200 enheter och produktionen detta år är 250 enheter. Uppgift: Beräkna självkostnaden per styck med hjälp av a) Genomsnittskalkyl b) Normalkalkyl

16 Periodkalkylering, lösning Genomsnittskalkyl (Divisionskalkyl) Självkostnad per st = Kostnader / Tillverkad volym = (600* )/250 = 780 kr/st Normalkalkyl Självkostnad per st = Fasta kostnader / Normal tillverkningsvolym + Rörliga kostnader / Verklig tillverkningsvolym = 45000/200 + (600*250)/250 = = 825 kr/st

17 Orderkalkylering - Påläggskalkylering Beräknar självkostnaden för varje enskild order Tanken med kostnadsfördelning och val av påläggsbaser är att visa hur de olika kostnadsbärarna tar resurserna i anspråk och därför bör belastas med motsvarande kostnader. De direkta kostnaderna används ofta som påläggsbaser för omkostnaderna. Pålägg = den andel av indirekta kostnader som föredelats på kalkylobjektet, uttryckt i %

18 Gruppering av kostnader DIREKTA Direkt material Direkta löner Speciella direkta tillverkningskostnader, t.ex. patentkostnader, licenser, ritningar, modeller och formar Speciella direkta försäljningskostnader, t.ex. provisioner INDIREKTA Materialomkostnader (MO), t.ex. kostnader för lagerlokaler, löner till lager- och inköpspersonal, svinn och försäkringar Tillverkningsomkostnader (TO), t.ex. löner till arbetsledare och personal på planerings- och konstruktionsavdelningarna, avskrivningar på maskiner och byggnader Administrationsomkostnader (AO) t.ex. kostnader för företagsledning, ekonomiavdelning och personalavdelning Försäljningsomkostnader (FO), t.ex. löner till försäljningsledning och försäljare (ej provision) och reklam AO + FO = Affo (affärsomkostnader)

19 Pålägg Kallas även fördelningsnyckel, fördelningsgrund, fördelningsbas, påläggsbas Denna fördelning grundas på antagandet att direkta och indirekta kostnader samvarierar. Materialomkostnaden förutsätts således samvariera med kostnaden för direkt material. De produkter som har hög materialkostnad får därmed hög materialomkostnad. Tillverkningsomkostnaden antas samvariera med kostnaden för direkt lön osv.

20 Generell påläggsberäkning Metoden är består av: 1. Beräkna pålägg, relatera de indirekta kostnaderna till någon lämplig fördelningsbas. 2. Använd framräknade pålägg för att fördela de indirekta kostnaderna Val av påläggsbas sker genom ett aktivt val som baseras på: Studera förhållande i företaget och avgör vilken faktor som är primär cost driver (har störst inverkan på de indirekta kostnaderna ifråga) Använd cost drivern som påläggsbas i kalkylerna

21 Vanliga påläggsbaser MO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DM MO-pålägg = Företagets totala MO/Företagets totala dm TO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DL TO-pålägg = Företagets totala TO/Företagets totala dl AO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden FO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden AffO-pålägg = Företagets totala AffO/Företagets totala tillverkningskostnad

22 Påläggskalkyl Direkta kostnader Indirekta kostnader Tillverkningskostnad Självkostnad dm dm dl Övriga direkta tillverkningskostnader Speciella direkta försäljningskostnader dm MO TO AO FO MO dl TO Övriga direkta tillverkningskostnader dm Tillverkningskostnad AffO Speciella direkta försäljningskostnader dm

23 Självkostnad Tillverkningskostnad, TK Självkostnad vid påläggskalkylering dm Direkt material MO dl TO Materialomkostnad Direkt lön Tillverkningsomkostnad Övriga direkta tillverkningskostnader AFFO Speciella direkta försäljningskostnader Övriga direkta tillverkningskostnader Försäljningsomkostnader Administrationsomkostnader Speciella direkta försäljningskostnader

24 Pålägg och Marginal Resultat kan beräknas som ett pålägg på självkostnaden, som en marginal av försäljningspriset Ex: Självkostnad=100 kr, företaget vill ha ett vinstpålägg på 25% ger försäljningspris: x0,25= 125 kr Vinsten 25 kr utgör samtidigt 25/125 = 20% vinstmarginal av försäljningspriset Pålägg beräknas alltid i % av självkostnad Marginal beräknas alltid i % av försäljningspris

25 Kalkyleringsprinciper vid självkostnadskalkylering Kausalitetsprincipen De kalkylobjekt som förorsakat en resursförbrukning ska belastas med motsvarande kostnader Väsentlighetsprincipen Kravet på exakt, kausal, fördelning måste balanseras mot kravet på att fokusera på de mest betydelsefulla (väsentliga) kostnaderna Hanterbarhetsprincipen Finna lämplig kompromiss mellan enkelhet och exakthet Proportionalitetsprincipen God kausalitet förutsätter att fördelningsnyckeln samvarierar proportionellt med kostnadsfördelningar på kort och lång sikt

26 Detaljeringsgrad av kostnadsfördelning sökandet efter det optimala! Ibland används differentierade påläggssatser Ex MO-pålägget kan sättas högre för ett material som kräver dyra lagerutrymmen Få kostnadsställen leder till en mer schablonmässig kostnadsfördelning. Ju större antal kostnadsställen ett företag har, desto mer komplicerat blir nätverket av flöden och beroenden. Det gäller finna lämplig kompromiss mellan enkelhet och exakthet i kalkylen måste situationsanpassas!

27 Beräkningsmetoder Efterberäkningsmetod (förkalkyl) värden från föregående period Nuberäkningsmetod (efterkalkyl) värden från innevarande period Budgetmetod budgeterade värden Normalårsmetod värden under ett normalår

28 Självkostnadskalkyl med normalårsmetoden, exempel AB AL System har en leverantör, AB Oscar Iceland i Örtofta, som tillverkar och säljer tre olika produkter till Aluminiumdivisionen. Produkterna heter Alen, Alto och Altre. Den nyutnämnde produktionschefen Olle Larsson tycker att priserna på dessa produkter stigit litet för kraftigt de senare åren. Han kontaktar försäljningschefen, Martin Plåt, hos AB Oscar Iceland, som han har ett mycket förtroendefullt samarbete med, och ber att få en redovisning av självkostnaderna för dessa produkter.

29 Martin Plåt har från företagets redovisning plockat fram följande data i kkr: Rörlig kostnad Fasta kostnader Materialförbrukning Lönekostnader Licensavgift: Inköpskostnader 25 Avskrivning och ränta på fabriksbyggnader Reparation och underhåll för maskiner, verktyg och inventarier Alen 600 Alto 400 Altre 500 Alen Alto 800 Altre Alto Kostnad för förrådshållning 50 Omkostnader för försäljningsorganisation 965 Kostnader för företagets administration 940 Diverse tillverkningskostnader 1 500

30 Under perioden har tillverkats , och av Alen, Alto respektive Altre (= verklig tillverkningsvolym). Den normala tillverkningen är , respektive enheter. Hjälp Martin Plåt att beräkna självkostnaden för de tre produkterna per styck med hjälp av pålägg enligt normalårsmetoden.

31 ABC-Kalkylering Tar vi oss an den 21/9

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag UPPSALA UNIVERSITET D-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2006 Handledare: Elving Gunnarsson Författare: Daniel Brånby Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Sammanfattning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Definitionen av företagsekonomi Företags hushållning med begränsade resurser Grunden för ett företags affärsidé -att sälja varor eller tjänster Varor

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

C-uppsats i Företagsekonomi

C-uppsats i Företagsekonomi Institutionen för Företagsekonomi C-uppsats i Företagsekonomi 15 Minuters Service, ett nytt koncept! Datum/Termin: den 4 Januari 2006 Handledare: Bengt Bengtsson Namn: Gwendolyn Tellfors & Tommy Wålberg

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Förord Allt oftare ställs krav på att offentligt finansierade verksamheter ska behandlas konkurrensneutralt dvs alla

Läs mer

De generella kalkylproblemen

De generella kalkylproblemen De generella kalkylproblemen Urval: Vilka resurser skall tas med i kalkylen? Periodisering: Hur skall kostnaderna för anläggningstillgångar fördelas över tiden? Värdering: Till vilket värde skall resursförbrukningen

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Stegfördelning och självkostnadskalkyl för ett producerande företag

Stegfördelning och självkostnadskalkyl för ett producerande företag Stegfördelning och självkostnadskalkyl för ett producerande företag Join the Army Now AB (JANAB) tillverkar ryggsäck, sovsäck och tält på tre separata produktionslinjer. Dessa tre linjer får stöd av en

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Uppgift i kalkyldifferenser 4.0

Uppgift i kalkyldifferenser 4.0 Uppgift i kalkyldifferenser 4.0 Legotillverkaren Non Capisco brukar tillverka och leverera två produkter kallade Styran och Stellan åt en storkund. Materialet för produkterna skickas från beställaren,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2007-01-13 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Redovisning av varulager

Redovisning av varulager Redovisning av varulager 1 (21) Introduktion Tillämpning och inriktning Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer