Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel"

Transkript

1 Sammanfattning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

2 Definitionen av företagsekonomi Företags hushållning med begränsade resurser

3 Grunden för ett företags affärsidé -att sälja varor eller tjänster Varor i byggnadssamanhang kan vara olika produkter som hus eller delar av hus t.ex. kök. Tjänster kan vara olika hantverksarbeten i form av t.ex. installationer, renoveringar eller konsulttjänster. Gränsen mellan vara och tjänst kan ibland vara diffus.

4 Företagets produktionsprocess Det är i produktionsprocessen som företagets förädlingsvärde eller mervärde skapas. För att företaget ska vara lönsamt så måste output var större än input. Input (resursinsats) Bearbetning Förädling Output (resultat)

5 Byggföretag är intresserade av vad kunderna prioriterar

6 Att lära av caset Seven peaks Medvetenheten om kunden! Om en innovativ produkt utvecklats så är det av yttersta vikt för investerare att känna till marknaden dvs kunderna: Vilka är kunderna? Vad är kundkraven? Hur många kunder finns på marknaden? Hur ska man nå ut till kunderna? Vad kostar det? Vem ska sälja produkten till kunden? Hur ska man övertyga kunderna? Hur kan man ändra beteende hos kunden?

7 Olika analysverktyg i företagsekonomi Företagsekonomiska grundbegrepp Kostnadsuppdelning enligt kriterierna ger upphov till kostnadsbegreppen som används bl.a. i dessa kalkylmodeller Inkomst/ Utgift Volym Rörlig kostnad Fast kostnad Resultatplanering Totalanalys Periodkalkyl Inbetalning/ Utbetalning Fördelning Direkt kostnad Indirekt kostnad Påläggskalkyl ABC Kalkyl Intäkt/ Kostnad Beslutssituation Särkostnad Samkostnad Bidragsanalys Täckningsgrad Beslut vid trånga sektorer

8 Sammanfattning analysverktyg Totalanalys Periodkalkylering Påläggskalkylering ABC-kalkylering Bidragsanalys Täckningsgrad Analys vid trång sektion

9 Analysverktyget TOTALANALYS

10 Totalanalys en mätning av lönsamhet med hänsyn till volym Företagets förädlingsvärde (mervärde) dvs resultat mäts inom företagsekonomin i pengar som beror på kostnader, hur mycket kunden är beredd att betala för varan och antal kunder på marknaden. Resultat = TI TK TI= Totala intäkter = Pris per st x antal sålda enheter TK=Totala kostnader = Rörlig kostnad per st x Antal enheter + Fast kostnad

11 Beteckningar RK FK TK TI V = Rörliga kostnader = Fasta kostnader = Totala kostnader = Totala intäkter = Resultat (vinst el. förlust)

12 Viktiga samband vid totalanalys Verklig omsättning Kritisk punkt då TI=TK Kritisk punkt (breakeven) TI V TK Kritisk omsättning RK FK Kritisk volym Volym

13 Viktiga formler vid totalanalys Resultat (V) = TI - TK Kritisk punkt (omsättning, volym): TI = TK Säkerhetsmarginal: (volym) = Verklig volym - Kritisk volym (kr) = Verklig omsättning - Kritisk omsättning (%) = (Verklig volym - Kritisk volym) / Verklig volym (%) = (Verklig omsättning - Kritisk omsättning) / Verklig omsättning

14 Totalanalys, exempel AB Glasrutan tillverkar ett fönster, Glugg, som kräver fasta kostnader på kr/år. De rörliga kostnaderna är 6000 kr per tillverkad enhet och försäljningspriset är 9000 kr per enhet. Uppgift: Beräkna den kritiska volymen. Vilket resultat erhålls om AB Glasrutan säljer 400 st Glugg per år och hur stor blir säkerhetsmarginalen i procent?

15 Resultatplaneringens förutsättningar Linjära samband. Kurvorna för total intäkt och total kostnad förutsätts vara linjära. Intervallbegränsning. I praktiken är det endast inom ett visst intervall tekniken är tillämpbar Volym är enda kostnads- och intäktspåverkande faktorn. Vi bortser från: Effektivitetens växlingar Volymförändringarnas hastighet Löner, marknadspriser och tillverkningsmetoder förblir oförändrade

16 Analysverktyget PERIODKALKYLERING

17 Periodkalkylering - processkalkylering Då företaget endast tillverkar en enda produkt eller ett begränsat antal likartade produkter Kalkylerar periodens kostnader (total kalkyl) och sedan kostnad/produkt (styckkalkyl) Kan upprättas som: Genomsnittskalkyl (även kallade divisionskalkyl) Kostnad/st = Totala kostnader/verklig volym Normal(års)kalkyl Kostnad/st = Fasta kostnader/normal volym + Rörliga kostnader/verklig volym

18 Analysverktyget PÅLÄGGSKALKYL

19 Indirekt och direkt kostnad Kostnadsslag Direkta kostnader Kostnadsbärare Indirekta kostnader Kostnadsställe Fördelade kostnader

20 Självkostnad Tillverkningskostnad, TK Självkostnad vid påläggskalkylering dm Direkt material MO dl TO Materialomkostnad Direkt lön Tillverkningsomkostnad Övriga direkta tillverkningskostnader AFFO Speciella direkta försäljningskostnader Övriga direkta tillverkningskostnader Försäljningsomkostnader Administrationsomkostnader Speciella direkta försäljningskostnader

21 Exempel påläggskalkyl En snickare skall montera 50 st pentryn i ett studenthus. Direkt material (skåp) kostar 6000kr/pentry. Direkt lön kostar 1200kr/pentry. Materialomkostnaden är kr och Tillverkningsomkostnaden är kr. Beräkna tillverkningskostnaden per pentry!

22 Lösning exempel påläggskalkyl Volym = 50st DM = 6000kr DL= 1 200kr MO = kr TO = kr MO-pålägg = MO/(DM*volym) = /(6000*50) = 33% TO-pålägg = TO/ (DL* volym) = /(1200*50) = 333% Beräkning tillverkningskostnad: * 0, *3,33= kr / pentry

23 Analysverktyget SPECIALFALL AV PÅLÄGGSKALKYLERING BYGGDELSKALKYLERING

24 Påläggskalkyl, Byggdelskalkyl Direkta kostnader Indirekta kostnader Tillverkningskostnad Självkostnad dm dl UE APO EA EAU dm dl APO Övriga direkta tillverkningskostnade dm UE r Tillverkningskostnad EA EAU

25 8.1 Beräkna mängden träregel på 1m 2. Givet: träregelstomme med 45x95 stående träreglar c 600, samt hammarband och syll, höjden= Tänk dig en yta på 2,5 * 0,6 m 2 2. Antal löpmeter träreglar är här: 2,5 m (vertikal regel) + 2 * 0.6 (hammarband + syll) = 3,7 m 3. Sedan vill vi veta antal löpmeter per m 2 : 3,7 m / (2,5*0,6 m 2 ) = 2,47 m/m 2

26 Analysverktyget ABC-KALKYL

27 Activity Based Costing Utvecklades på 70-talet i USA i samband med utvecklingen av massproduktion av Ford. Robert S. Kaplan & Robin Cooper Professorer på Harvard Business School

28 ABC-kalkyl Resurser Förbrukas av Aktiviteter Förbrukas av Kalkylobjekt Fördelningsbas för omkostnader: Resursdrivare t ex uppdelning av en persons lönekostnad i aktiviteter Aktivitetsdrivare t ex antal order, frakter, arbetstimmar, kontroller

29 Exempel: Processkartläggning av köksskåpflödet i husfabrik Lossning Sortering Montering Kakel El VVS Provtryck Kontroll MO TO

30 Skillnaden mellan påläggskalkyl och ABCkalkyl ABC-kalkylen delar upp kostnader i aktiviteter medan påläggskalkylen delar upp kostnader i kostnadsställen.

31 Analysverktyget BIDRAGSANALYS (INKL. TÄCKNINGSGRAD, LEDIG KAPACITET & TRÅNG SEKTION)

32 Bidragskalkylering Beräknar enbart särkostnaderna för ett kalkylobjekt (produkt, order, beslutsalternativ etc.) De kostnader som tillkommer eller försvinner vid ett beslut Samkostnaderna (gemensamma kostnader) Kostnader som är opåverkade av ett beslut Behandlas i en klumpsumma Används främst vid beslutsproblem på kort sikt och inom ramen för befintliga resurser, ex: Produktionsinriktning, dvs. företaget kan inte snabbt ändra sitt sortiment Efterfrågeinriktning, dvs. konsumenterna ändrar inte radikalt sina preferenser

33 Bidragskalkylering: Täckningsbidrag och täckningsgrad 1. Beräkna särkostnaderna 2. Beräkna det täckningsbidrag (TB) som kostnadsbäraren lämnar TB = Särintäkt Särkostnad 3. Beräkna ev. Totalt täckningsbidrag TTB = Total intäkt (TI) Total särkostnad 4. Beräkna ev. täckningsgraden TG = TB/Försäljningspris = TTB/TI 5. Resultat = TTB - Samkostnader

34 Bidragskalkyl Ledig kapacitet Regel: En order eller produkt är på kort sikt lönsam att tillverka om dess täckningsbidrag är positivt. Risker Kapacitetslåsning Upprepningsrisk Spridningsrisk Undantag blir regel Missuppfattningsrisk

35 Bidragskalkylering: Trång sektion Regel: Välj den produkt, eller produktkombination, som ger störst TTB. Faktor som begränsar tillverkning eller försäljning och som på kort sikt inte kan utökas. Exempel på trånga sektioner Tillgång på råmaterial Tillgång på yrkesskicklig arbetskraft Tillgång på maskintid Avsättningsmarknaden

36 En trång sektion Produkt A (st) Y Begränsningslinje X Produkt B (st)

37 Två trånga sektioner Produkt A (st) Begränsningslinje, råmaterial Begränsningslinje, maskintid Produkt B (st)

38 Bidragskalkyl: Trång sektion, exempel Divisionschefen Göran Hedström, hos AB AL System, är bekymrad över en order som gäller två typer av aluminiumbeslag, Adam och Eva, som skall levereras till ett pågående projektet i strax utanför Lund. Under de närmaste månaderna kommer företaget att ha problem dels med leveransen av råvaran aluminium, dels med tillgången på produktionstid i finjusteringsverkstaden, där en av två specialmaskiner just nu genomgår en omfattande renovering. Från den aktuella byggplatsen hotar man med vite om leveransen blir försenad. Beslaget Adam innehåller 2 hg aluminium och använder 8 minuter i specialmaskinen. Ett exemplar av Eva kräver 4 hg aluminium och tar 12 minuter i specialmaskinen.

39 Bidragskalkyl: Trång sektion, exempel forts. ADAM EVA Material (rörlig) 1:00 2:00 Lön (rörlig) 2:00 2:50 Rörliga TO 0:50 0:75 Fasta TO 2:00 3:00 Fasta AffO 1:00 1:25 Självkostnad 6:50 9:50 Försäljningspris 10:50 17:50 Den totala mängden aluminium som är tillgänglig under det kommande kvartalet är 2 ton och tillgänglig maskintid är timmar.

40 Bidragskalkyl: trång sektion, exempel forts 1. Vilken är den maximala mängden ADAM, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart ADAM? 2. Vilken är den maximala mängden EVA, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart EVA? 3. Rita i ett diagram in: a) begränsningslinjerna för material. b) begränsningslinjerna för maskintid. 4. Vilket tillverkningsprogram är det optimala? Lös denna uppgift genom att använda algebraisk metod. Vad blir TTB?

41 ÅRSREDOVISNING

42 Dubbel bokföring internationell standard Dubbel bokföring härstammar från 1300-talets handelsmän i Florens. Kallas även därför för italiensk bokföring. Används numera över hela världen.

43 Exempel Dubbel bokföring En via plusgiro betald hyra på kr bokförs på två konton, dels på hyresutgiftskontot som är ett kostnadskonto, dels på plusgirokontot som är ett tillgångskonto. + Plusgiro Hyresutgift Debet Kredit Debet Kredit )

44 Kontoklasser 1XXX Tillgångskonton, ex. Kassa, Bankkonto, Kundfodringar, Maskiner, Lager 2XXX Skuldkonton, ex. Banklån, Leverantörsskulder samt Eget kapital (= företagets skuld till ägarna) 3XXX Intäktskonton, ex. Arvode, Försäljning, Uthyrning 4-6XXX Kostnadskonton, ex. Hyra, Varuinköp, Telefon 7XXX Avskrivningar, Löner 8XXX - Ränteintäkter

45 Lathund Bokföring + Tillgånskonto (1xxx) - - Skuldkonto (1xxx) + - Intäktskonto (3xxx) + + Kostnadskonto (4-6,xxx )-

46 Exempel: Bokför följande händelser A) Uttag från bankkonto (1000kr) läggs i kassan B) Banklånet amorteras (5000kr) betalning sker via bank. C) Faktura skickas till kund för utfört arbete (7000kr) D) Betalning från kund inkommer på bankkontot (7000kr) E) Faktura erhålls från leverantör avseende inköp av material (4000kr) F) Betalning till leverantör sker via bank (4000kr) Konton: 1910 Kassa,1930 Bank, 1510 Kundfodringar, 2350 Banklån, 2440 Leverantörsskulder, 3010 Arvode, 4010 Material.

47 Skriv in lösningen till föregående exempel

48 NYCKELTAL

49 Räntabilitet - mått på lönsamheten Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter / Genomsnittligt totalt kapital (= genomsnittlig balansomslutning) Räntabilitet på eget kapital = Avkastning ur företagsperspektiv Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Genomsnittligt eget kapital Avkastning är ägarperspektiv, bör vara högre än bankräntan.

50 Soliditet betalningsförmåga på lång sikt Grov tumregel: Soliditeten bör vara minst 30 % (undantag fastighetsbolag) Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital

51 Likviditet betalningsförmåga på kort sikt Kassalikviditet = Omsättningstillgångar utom varulager / Kortfristiga skulder Tumregel >= 100 %, tänk på faktiska betalningförfall och erhållandet av likvida medel Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder Tumregel >= %, tänk på faktiska betalningförfall och erhållandet av likvida medel. Är stort lager positivt?

52 INVESTERINGSBEDÖMNING

53 Investeringskalkylens begrepp och principer Gemensamt för de vanligaste investeringskalkylmetoderna är att man utgår från investeringens årliga inbetalningsöverskott (a), dvs. skillnaden mellan inbetalningar (I) och utbetalningar (U) till följd av en grundinvestering (G). Livslängd I I I I I Tid (år) U U U U U G Utbetalningar a = I-U

54 Ex. Bör man investera i en ny maskin? Undersök med nuvärdesmetoden Manuellt Maskinellt Maskininköp kr Lönekostnad kr kr Drift & Underhållskostnad kr kr Ekonomisk livslängd - 9 år Restvärde kr Kalkylränta, 12 % Nuvärdet= * 5,328 (Tabell C) *0,3606 (Tabell B) = kr Ja, investeringen är lönsam eftersom nuvärdet är positivt.

55 ORGANISATIONSTEORI

56 Funktionsorganisation, projektorganisation, matrisorganisation Board of directors Project board A Project board B Project board C Project manager A Contractors

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Årsredovisning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Dubbel bokföring internationell standard Dubbel bokföring härstammar från 1300-talets handelsmän i Florens. Kallas även därför för italiensk bokföring.

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2007-01-13 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag UPPSALA UNIVERSITET D-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2006 Handledare: Elving Gunnarsson Författare: Daniel Brånby Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag Innehållsförteckning

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer