OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar"

Transkript

1 Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: Tid: (4 timmar) Hjälpmedel: Miniräknare, räntetabeller Jourhavande lärare Namn: Magnus Konradsson Telefon: OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar ALTERNATIV 1. (4p) IEF 150 IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & Marknadsföringsdelarna (1p) Delavsnitt A (Uppgift 1-5, 30, poäng) Delavsnitt B (Uppgift 7-9, 30 poäng) Totalt för den skriftliga tentamen 8 uppgifter (60 poäng) För betyget 3 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A För betyget 4 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A & 12 poäng på delavsnitt B För betyget 5 krävs minst 18 poäng på delavsnitt A & 18 poäng på delavsnitt B ALTERNATIV 2. (5p) IEF 100 Delavsnitt A (Uppgift 1-6, 35 poäng) Delavsnitt B (Uppgift7-9, 30 poäng Totalt för den skriftliga tentamen 9 uppgifter (65 poäng) För betyget 3 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A För betyget 4 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A & 15 poäng på delavsnitt B För betyget 5 på kursen krävs minst 21 poäng på delavsnitt A & 21 poäng på delavsnitt B Lycka till! Allmänna anvisningar Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv tydligt, texta gärna och använd inte röd penna. Efter tentamen Tentamensresultatet syns i din Studentportal. Tentamensresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamenstillfället och senast 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. För kurser med flera än 60 tenterande meddelas resultatet senast 20 arbetsdagar efter tentamen eller senast 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. För kurser med fler än 100 tenterande får resultatet meddelas senare än efter 20 arbetsdagar, dock aldrig senare än 10 arbetsdagar före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultat vid distansutbildningar får meddelas maximalt 4 arbetsdagar senare än ovan nämnda.

2 DELAVSNITT A Uppgift 1 (7 poäng) Magnus Konradsson Coop Forum är en av flera stora livsmedelsbutiker i Luleå. Företaget har funnits sedan början på 1900-talet och under 2005 var omsättningen (försäljningen) 230 Mkr. Under året har en ny investering gjorts i en ny Kylanläggning som togs i bruk den 1 januari samma år. Priset för anläggningen var 10 Mkr vilket betalades under Den ekonomiska livslängden för anläggningen beräknas till 5 år. Den 1 januari 2005 så fanns varor till ett värde av 160 Mkr i lagret och den 31 december var värdet på lagret 40 Mkr. Under året har varor till ett värde av 110 Mkr köpts in. Den sista december 2005 fanns det kundfordringar till ett värde av 15Mkr, leverantörsskulder till ett värde av 5 Mkr. Den 1/ fanns det inga kundfordringar eller leverantörsskulder. I denna uppgift kan du bortse från moms! Beräkna hur stora 2005 års: Inbetalningar, utbetalningar, inkomster, utgifter, intäkter, kostnader, samt resultat är. Svara på svarsbladet som är längst bak. Inga uträkningar behövs! Inbetalningar: Utbetalningar: Inkomster: Utgifter: Intäkter: Kostnader: Resultat: (230-15) = 215 Mkr 10+(110-5) = 115 Mkr 230 Mkr = 120 Mkr 230 Mkr 2+ ( ) = 232 MKr = -2 Mkr Uppgift 2 (4 poäng) Magnus Konradsson Ange om följande påståenden är rätt eller fel genom att skriva rätt eller fel på svarsbladet längst bak. Rätt svar ger 1 poäng, fel svar ger 0 poäng och inga minuspoäng ges på uppgiften. a) Självkostnadskalkyllering använder sig av fullständig kostnadsfördelning.( 1 poäng) b) Ett företags lönsamhet räknar man ut genom att ta intäkter minus kostnader. ( 1 poäng) c) Soliditet beskriver företagets betalningsförmåga på kort sikt. ( 1 poäng) d) En investering kan ses som lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet understiger investeringens storlek. ( 1 poäng) För svar, se svarsblad längst bak!

3 DELAVSNITT A Uppgift 3 (7 poäng) Magnus Konradsson Bokis AB kommer inom kort att genomföra en nyinvestering och du ska nu hjälpa dem med att göra en lönsamhetsbedömning. Grundinvestering; Kr Årligt inbetalningsöverskott Kr Restvärde 0 kr Livslängd 5 år Kalkylränta 6 % Genomför lönsamhetsbedömningar med nedanstående metoder (a-d). a) Kapitalvärdemetoden (1 poäng) b) Internräntemetoden (1 poäng c) Annuitetsmetoden (1 poäng) d) Paybackmetoden utan hänsyn till ränta (1 poäng) Eftersom Bokis verkar i en bransch som ständigt förändras kan även variabler i investeringskalkylen skifta. Hur påverkas kapitalvärdet: e) Om de årliga driftskostnaderna blir lägre? (1 poäng) f) Om kalkylräntan höjs? (1 poäng) g) Om den ekonomiska livslängden minskar? (1 poäng) Svara på svarsbladet genom att kryssa i lämplig ruta, rätt svar ger 1 poäng, fel svar ger 0 poäng. a) Kapitalvärdemetoden (1p) G: a R 0 N 5 år R 6% Nusummefaktor: 4,2124 Summa nuvärde av inbetalningsöverskott * 4,2124 = Kr Nuvärdet av R 0 Kr Summa inbetalning till nuvärde Kr G Kr Kapitalvärde: kr kr = kr Svar: Kapitalvärdet är Kr b) Internräntemetoden (1p) Nusummefaktor * = 0 Nusummefaktaor = 3,3334 Gå in i Nusummefaktortabellen 5 år avläs internräntan 15 % ligger närmas. Svar: Internräntan är ca 15%

4 DELAVSNITT A c) Annuitetsmetoden (1p) Kapitalvärde Kr Annuitetsfaktor 0,2374 Annuitet av kapitalvärdet: ,26 Kr Svar: Annuitet av kapitalvärdet är ,26 Kr d) Paybackmetoden utan hänsyn till ränta (1p) G: Kr a: Kr G/a = 40 månader (3 år och 4 månader) Svar: Paybackmetoden ger en återbetalningstid på 40 månader e) Minskar Oförändrat Ökar Höjd kalkylränta X Kortare ekonomisk livslängd Lägre årliga driftskostnader X X

5 DELAVSNITT A Fråga 4 (5 poäng) Magnus Konradsson Ett Byggab är företag som tillverkar komponenter för brobyggen. Konstruktionen är unik och måste därför delvis omarbetas för varje order, baserat på antal spann. För det kommande året beräknar man att erhålla 20 order. För dessa order beräknar man att få omkostnader på kronor relaterat tillhanteringen av de olika order som betjänas. Man anser på företaget att varje order bör ha lika stor andel av denna kostnad. Vidare uppstår omkostnader på kronor relaterat till konstruktionen, vilken drivs av antalet spann. Under året räknar man med att 110 spann ska ingå. Man budgeterar även omkostnader för maskinbearbetning på kronor, och denna omkostnad är beroende av antalet produktionsmoment vilket för året beräknas uppgå till 800 stycken. Förutom omkostnaderna budgeterar man för året kronor för direkta löner, kronor för materialkostnader och kronor för andra direkta orderspecifika kostnader. Företaget använder sig av en aktivitetsbaserad självkostnadskalkyl. a) Vad är aktivitetskostnaden per styck för varje aktivitet? Svara på svarsbladet längst bak. (3 poäng) b) En av de order man får under året ska kostnadsbestämmas. Man beräknar att göra av med material för kr, direkt lön för kr, samt andra orderspecifika direkta kostnader för kr. Ordern består av 4 spann. Vidare räknar man med att för ordern utföra 37 produktionsmoment. Beräkna självkostnaden för ordern. Svara på svarsbladet längst bak. (2 poäng)

6 DELAVSNITT A Uppgift 5 (7 poäng) Magnus Konradsson Ericson Power Modules AB är en ledande leverantör av likströmsomvandlare och likströmsregulatorer till främst kommunikationsindustrin för avancerande applikationer till exempel multiplexorer, växlar, routers, radiobastioner. Produkternas höga kvalité när det gäller teknik, robusthet och tillförlitlighet gör dessutom att de ofta lämpar sig för krävande tillämpningsområden inom medicin, flygelektronik, datorer, försvar, rymdteknik, och andra industrier. Tillverkningen har tidigare skett i Sverige men har under det här året centraliserat till Shanghai i Kina. Forsknings och utvecklingsenheten är dock fortfarande kvar i Kalmar där produktionen sedan tidigare låg. Företaget har nu kommit med en ny produkt, PKG. Som nyanställd i Ericson Power Modules AB får du till uppgift att fastställa priset på produkten med hjälp av påläggskalkylering. Du har fått följande uppgifter om företagets totala kostnader: Direkt material (dm) beräknas till 788 tkr, direkt lön (dl) till 783 tkr. De olika omkostnaderna uppskattas till 409 tkr för Materialomkostnaderna (MO), 1034 tkr för tillverkningsomkostnaderna (TO) samt 549 tkr för Administrations och försäljningsomkostnaderna (AFFO). Försäljningspriset för en PKG är 750 kr. a) Beräkna påläggen i procent för AFFO, MO och TO. (3 poäng). b) Beräkna tillverkningskostnaden och självkostnaden för en PKG? Den direkta materialkostnaden för en PKG är 244 Kr och den direkta lönekostnaden 77 Kr. (2 poäng) c) Beräkna täckningsbidraget för en PKG (1 poäng) d) Beräkna täckningsgraden för en PKG (1 poäng) a) MO = 409 / 788 = 0, ,9 % Bas direkt material (dl) TO = 1034 / 783 = 1, ,1 % Bas direkt lön (dm) AFFO = 549 / 3014 =0, ,2 % Bas Tillverkningskostnaderna (TK) b) dm: 244 dl: 77 TO: 101,68 kr (132,1% av dl) MO: 126,64 kr (51,9% av dm) TK 549,32 kr AFFO: 100,06 kr (18,2% av TK) Självkostnad 649,34 kr c) Särintäkt - särkostnad = Täckningsbidrag 750-(244+77) = 429 d) Täckningsbidrag/särintäkt = Täckningsgrad 429/750 = 57,2%

7 DELAVSNITT A Nedanstående fråga är bara för de som har läst IEF100 och tenterar alternativ 2 Fråga 6 (5 poäng) Ted Karlsson Man brukar dela in marknadsföringsaktiviteter i en strategisk respektive operativ del. Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan strategisk och operativ marknadsföring? Inkludera exempel på aktiviteter i respektive kategori. Lösning Strategisk = Marknadsföring på lång sikt. Grundläggande strategier som påverkar marknadsföringen: vilka segment vänder vi oss till och hur positionerar vi oss. Operativ = Marknadsföring på kort sikt, åtgärder som vidtas för att sälja produkter. Här används företagets konkurrensmedel, de fyra P:na (produkt, pris, plats och påverkan).

8 DELAVSNITT B Uppgift 7 (8 poäng) Magnus Konradsson William pinball AB är återförsäljare av flipperspelet Indiana Jones. Under slutet av oktober och början av november jobbar du med budgeten för år 2007 och företaget räknar med att följande affärshändelser kommer att inträffa: OBS! Du behöver ej beakta moms och skatter i denna uppgift! Under året förväntas William pinball AB köpa in 300 stycken flipperspel till priset 2000 kr. Priset har varit oförändrat de senaste åren. Försäljningspriset är kr per maskin. Både försäljning och inköp sker med 30 dagars kredittid. Det utgående lagret uppgår till 35 stycken flipperspel. Av årets försäljning säljs 15 maskiner i december. Samtliga inköp sker i mars månad. Löneutgifterna för år 2007 beräknas uppgå till kr inklusive sociala avgifter. Lönen är oförändrad från föregående år. Under januari månad planerar företaget att köpa in inventarier för kr. Avskrivning på företagets inventarier uppskattas till kr. Företaget betalar 12% ränta på banklånet i slutet av december. Samtidigt amorteras lånet med kr. Övriga utgifter uppskattas till kr per månad med 30 dagars kredittid. William pinball ABs ägare räknar med att ta ut kr i egna uttag. Förväntad balansräkning Tillgångar Eget kapital & skulder Inventarier Eget kapital Varulager Banklån Kundfordringar Leverantörsskulder Likvida medel Summa Summa a) Ange hur stora inbetalningarna är för år 2007? Visa dina beräkningar på svarsbladet längst bak (2 poäng) ( ) X (kundfodran) = kronor

9 DELAVSNITT B År 2006 Intäkter b) Upprätta en resultatbudget för det kommande året. Använd svarsbladet på svarsbladet längst bak. (6 poäng) Försäljning Kostnader Kostnad sålda varor Lön Avskrivning Ränta Övrigt Resultat

10 DELAVSNITT B Uppgift 8 (12 poäng) Kent Nilsson Företaget ALFA hade i sitt bokslut den 31/12 tillgångar värderade till kronor. Företaget omsatte (sålde) under samma år för kronor och rörelsevinstmarginalen var på 15 procent. Soliditeten i bokslutet var på 20 procent och genomsnittlig skuldränta (RS) var exakt 5 procent för detta år. Inga ränteintäkter fanns. I denna uppgift ska inte skatt beaktas. Alla värden från balansposterna baseras på det utgående saldot i balansräkningen (ej genomsnittet). Besvara nedanstående frågor baserat på informationen ovan och skriv in svaret i tabellen nedan: a) Hur stor var räntabiliteten på totalt kapital (tillgångar, RT) i bokslutet? (5 poäng) b) Hur stort eget kapital hade företaget i bokslutet? (3 poäng) Ett annat företag (företag BETA) har redan räknat ut följande nyckeltal: Räntabilitet på totalt kapital (RT) 12 % Genomsnittlig skuldränta (RS) 4 % Skulsättningsgrad (S/E) 2 ggr c) Vilken räntabilitet på eget kapital (RE) har företag BETA? Skriv in svaret i tabellen nedan (4 poäng) OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas. Svar: a) Här måste man först räkna ut hur stort rörelseresultat är. Man vet att rörelsevinstmarginalen är 15 procent och att försäljningen är kr. Rörelsevinstmarginalen beräknas genom att ta rörelseresultatet genom försäljningen och beräkningen för rörelsevinstmarginalen här blir därför x/ =0,15 där x blir Rörelseresultatet är alltså kr. Räntabiliteten på totalt kapital beräknas genom att ta rörelseresultatet ( ) dividerat med tillgångarna ( ) och då får vi fram att RT är lika med 0,355eller 35,5 procent. Uppgiften går också att lösa genom att veta att räntabilitet på totalt kapital (RT) är lika med rörelsevinstmarginal (VM) x kapitalomsättningshastighet (KOH). Rörelsevinstmarginalen är angivet till 15%. Kapitalomsättningshastighet beräknas genom att ta tillgångar dividerat med försäljning (omsättning) och information om detta finns i uppgiften. Vi tar alltså och delar det med och får fram KOH 2,37 ggr (avrundat). RT blir alltså (0,15 x 2,37) 0,355 eller 35,5%. b) Soliditeten anger ett företags betalningsförmåga på lång sikt och kan användas för att göra riskbedömningar. Soliditeten anger förhållandet mellan eget kapital och tillgångar och beräknas genom att ta E/T. I uppgiften var soliditeten angiven till 20 procent och det innebär att det egna kapitalet är 20 procent av tillgångarna, i det här fallet kr ( x 0,2). c) Denna uppgift måste lösas med hjälp av hävstångsformeln. Den är:

11 DELAVSNITT B RE=RT+((RT-RS)xS/E) Räntabilitet på eget kapital är hur mycket avkastning det egna kapitalet ger. Ur uppgiften gick att utläsa att RT=12%, RS=4% och S/E=2ggr. Det innebär att RE blir: 12+((12-4)x2)=28. Räntabiliteten på eget kapital är alltså 28 procent. Uppgift 9 (10 poäng) Håkan Björkman Företaget Klädimport aktiebolag är ett företag som köper in tyger från Vietnam och därefter syr företagets anställda sömmerskor upp två olika modeller av klänningar (Dior och Versace). I tabellen nedan har företaget sammanställt olika uppgifter för de två klänningsmodellerna. Dior Versace Försäljningspris (kr/styck) Rörlig kostnad (kr/styck) Tidsåtgång att sy per styck (min) Möjlig försäljning (styck) Gemensamma fasta kostnader uppgår till kr. a) Beräkna nettoresultatet för Klädimport om vi antar att inga trånga sektioner finns och att möjlig försäljning blir verkligt utfall för båda produkterna (3 poäng). b) Plötsligt insjuknar en av sömmerskorna vilket medför att tillgänglig arbetstid endast uppgår till timmar. Vilken produktkombination blir då den mest lönsamma för företaget? Visa hur du kommit fram till din lösning, motivera ditt svar och ange totalt täckningsbidrag (TTB) för produktkombinationen! (7 poäng) OBS!!! För full poäng krävs att du visar dina beräkningar samt motiverar ditt val där det anses behövas.

12 DELAVSNITT B Dior Versace Förspris/st Rörlig kostn/st TB Tidsåtgång att sy per st min summa summa Möjlig försäljning styck minuter timmar Total tidsåtgång a) 4 poäng Dior Versace Summa Förs totalt Rörlig kostn tot TTB Gem fasta kostnader 600 tkr Nettoresultat b) 6 poäng -trång sektor Tillgänglig tid 3700 timmar Välj den klänning som har bäst TB per trång sektion!! Dior Versace Förspris/st Rörlig kostn/st TB Tidsåtgång per st minuter TB per minut 3,33 4,17 Bäst Vi tillverkar maximalt av Versace enligt marknadsbedömningen Dior Versace Förspris/st Rörlig kostn/st TB Tidsåtgång per st minuter summa summa Möjlig försäljning styck minuter timmar Total tidsåtgång Dior Versace Summa Förs totalt Rörlig kostn tot TTB Gem fasta kostnader 600 tkr Nettoresultat

13 Svarsblad delavsnitt A Uppgift 1a Inbetalningar: 215 Tkr 1b Utbetalningar: 115 Tkr 1c Inkomster: 230 Tkr 1d Utgifter: 115 Tkr 1e Intäkter: 230 Tkr 1f Kostnader: 232 Tkr 1g Resultat: -2 Tkr Svar Sant eller Falskt (sätt ett kryss i rätt ruta) Sant Falskt 2a Självkostnadskalkyllering använder sig av X fullständig kostnadsfördelning. 2b Ett företags lönsamhet räknar man ut genom X att ta intäkter minus kostnader. 2c Soliditet beskriver företagets betalningsförmåga på kort sikt. X 2d En investering kan ses som lönsam om X nuvärdet av inbetalningsöverskottet understiger investeringens storlek. 3a Kapitalvärdemetoden kr 3b Internräntemetoden 15 % 3c Annuitetsmetoden kr 3d Paybackmetoden utan hänsyn till ränta 3 år& 4 månader (3,34 år) alternativt 40 månader Kapitalvärdet (sätt ett kryss i rätt ruta) Minskar Oförändrat Ökar 3e Höjd kalkylränta X 3f Kortare ekonomisk livslängd X 3g Lägre årliga driftskostnader X Svar: 4a Konstruktion 8000 kr/spann 4a Orderhantering per order 4a Maskinbearbetning 500 kr produktionsmoment 4b Självkostnad kr 5a AFFO 18,2% 5a MO 51,9 % 5a TO 132,1 % 5b Tillverkningskostnaden 549,32 kr 5b Självkostnad 649,34 Kr 5c Täckningsbidraget 429 kr 5d Täckningsgraden 57,2% Bara svar behövs, inga uträkningar! Namn: Personnummer:

14 Svarsblad delavsnitt B c) Ange hur stora inbetalningarna är för år 2007? Visa dina beräkningar nedan: ( ) = Kundfordran = kronor Svar uppgift a) kronor (2 p) Uppgift 7 b Svarsblad Resultatbudget År 2007 Intäkter Försäljning Kostnader Kostnad sålda varor Lön Avskrivning Ränta Övrigt Resultat Namn: Personnummer:

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer