LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING"

Transkript

1 LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER KOKOKADAI BONGO KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER SPANNARPS ALUMINIUM GIOVANNI SVENSSON ISGÄRDE SMYCKESKRINET BOKFÖR AFFÄRSHÄNDELSER BOKFÖR PÅ T-KONTO INDEK AB... 6 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER

2 FÖRE UPPGIFTER 3.1 Kokokadai Företaget Kokokadai AB beräknar att nästa år ha en omsättning på kr. Sålda varors kostnad kommer att uppgå till kr, lokalkostnaden till kr, personalkostnaden till kr. Övriga kostnader beräknas uppgå till kr. a) Upprätta en resultatbudget för Kokokadai AB 3.2 Bongo Företaget Bongo AB har börjat med sitt budgetarbete och kommit fram till följande: Försäljning till konsumenter Försäljning till företag Kostnad sålda varor Amortering på lånet Ränteutgifter Privatuttag kr kr kr kr kr kr a) Upprätta med hjälp av ovanstående likviditets- och resultatbudget för Bongo AB 3.3 Kontera a) Gör nedanstående konteringar i bifogade konton. 1. Ägaren sätter in kr på bankkontot. 2. Ett banklån på kr erhålls. Pengarna sätts in på bank. 3. Bankuttag kr. Pengarna läggs i kassan. 4. Av pengarna i kassan sätts kr in på banken. 5. På banklånet amorteras kr genom uttag från bankkontot. 6. Ett banklån på kr erhålls som tillförs kassan. 7. Ägaren sätter in kr på banken. 8. Från banken tas ut kr som läggs i kassan. 9. På banklånet amorteras kr genom uttag från bank. 10. Ägaren gör ett privatuttag på från banken Kassa 1930 Bank 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2

3 UNDER UPPGIFTER 3.4 Spannarps Aluminium Spannarps Aluminium AB ska upprätta en resultatbudget för den kommande perioden med hjälp av följande information (belopp i tkr): a) Upprätta en resultatbudget för Spannarps Aluminium AB Inköp av varor Ränta på lånet 10 % 10 % Banklån Fakturerad försäljning Investeringar Avskrivningar Personalkostnader Minskning av varulager Övriga kostnader Giovanni Svensson Giovanni Svensson är avdelningschef på ett företag och han har fått i uppgift att upprätta en resultatbudget för avdelningen. Giovanni gör följande uppskattning av hur mycket inkomster och utgifter avdelningen kommer att ha nästkommande år. Inkomster Utgifter Försäljning Inköp av datorer och inventarier Inköp av råmaterial och komponenter Hyreskostnad, underhåll m.m Lönekostnader inkl. arbetsgivaravgifter Diverse kostnader Råmaterial och komponenter till ett uppskattat värde av kr finns vid årets slut kvar i varulager (har ökat jämfört med början av året). Avskrivning på datorer och inventarier görs med 20% per år. Alla in- och utbetalningar sker under räkenskapsåret. a) Upprätta en resultat- och likviditetsbudget för Giovannis avdelning 3.6 Isgärde AB Isgärde är ett företag på Öland som tillverkar och säljer produkter. Du får i uppgift att hjälpa till att upprätta en likviditetsbudget för företaget med hjälp av följande information: Vi årets början är saldot på bankkontot kr. Inköp av inventarier till ett nytt konferensrum uppgår till kr. Betalning av inventarierna sker med kr under perioden. Ägaren tar ut kr för att kunna göra en längre resa med familjen över julen. Ett nytt banklån erhålls med kr. Avskrivning av inventarierna uppgår till kr. Försäljningsintäkterna uppskattas till kr Under året beräknas kundfordringarna öka med kr. Inköp av varor, personalkostnader, hyror m.m. uppskattas till kr. Leverantörsskulderna har ökat med kr om man jämför med början av året. a) Hur mycket finns det på bankkontot vid årets slut? 3

4 3.7 Smyckeskrinet Smyckeskrinet heter en affär som ligger i Glemminge Bro på Österlen. Affären drivs av Monica och hennes son Daniel. Hittills har lönsamheten varit mycket god men Monica och Daniel vill ändå ställa upp en resultat- och likviditetsbudget för det kommande året. All försäljning och inköp sker på kredit. Eftersom Monika och Daniel har svårt för ekonomi måste vi hjälpa dem att ställa upp både en resultat- och likviditetsbudget utifrån följande antaganden om nästa års affärshändelser: Försäljning av varor Inköp av varor Betalning av lokalhyror Betalning av övriga utgifter Betalning av löner och sociala avgifter Inköp av inventarier (datorer) Avskrivning på inventarier Betalning av räntekostnad för året Amortering på banklån Ägarnas planerade kontantuttag Observera att: Kundfordringar uppgår till kr vid årets slut. Leverantörsskulderna uppgår till kr vid årets slut. Lagret av varor vid årets slut har minskat med kr om man jämför med hur mycket man hade i lager vid årets början. a) Upprätta en resultat- och likviditetsbudget för Smyckeskrinet 3.8 Bokför affärshändelser a) Tag hjälp av kontoplanen nedan och ange hur man ska bokföra följande affärshändelse (bortse ifrån moms) Tillgångar: 1510 Kundfordringar, 1910 Kassa, 1930 Bank Skulder: 2010 Eget kapital, 2350 Banklån, 2440 Leverantörsskulder Intäkter: 3010 Arvode Kostnader: 4010 Material, 5010 Hyra, 6110 Kontorsmaterial, Telefon 6210 Affärshändelse Debet Kredit a) Uttag från bankkonto (1000) kr som läggs i kassan. b) Banklånet amorteras, betalning sker via bank. c) Faktura till kund som avser utfört arbetet (arvode) d) Faktura från leverantör som avser inköp av material. e) Inköp av kontorsmateriel, sker kontant. f) Hyra för kontorslokal betalas direkt via bank. g) Betalning från kund kommer in på bankkontot. h) Betalning till leverantör sker via bank. i) Faktura från Telia som avser fast telefoni. 4

5 3.9 Bokför på T-konto a) Bokför affärshändelserna på respektive T-konto nedan 1. Faktura skickas till kund för utfört arbete kr varav moms kr 2. Faktura från en leverantör kr ink moms 25 % som avser inköp av varor 3. Faktura från fastighetsägaren på kr ex moms 25 % som avser hyra för hela innevarande år samt januari nästa år (nästa räkenskapsår) 4. Lån tas på kr som sätts in på Bank 5. Betalning till leverantör kr via Bank 6. Betalning från kund kr via Bank kr betalas av på lånet via Bank 8. Momsen redovisas mot momsredovisningskonto. Momsen redovisas en gång per år och betalas nästkommande år 9. Periodisera hyreskostnaden som avser januari månad 1510 Kundfordringar 1700 Interimsfordringar 1930 Bank 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskuld 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 2650 Momsredovisningskonto 3010 Försäljningsintäkter 4010 Varuinköp 5010 Lokalhyra b) Avläs kontona och beräkna företagets resultat efter transaktionerna samt redogör vilket momsbelopp vi är skyldiga eller skall få tillbaka 5

6 3.10 Indek AB Vid början av 2011 har INDEK AB följande balansräkning: Balansräkning Tillgångar: Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivning Kundfordringar Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder: Eget kapital Banklån Leverantörsskuld Summa eget kapital och skulder I nedanstående punkter sammanfattas affärshändelserna för verksamhetsår 2011: (belopp i tkr) 1. Betalning från kund kr (avser försäljning i dec 2010). Pengarna sätts in på bank. 2. Faktura från IF som avser försäkring kr varav moms kr. 3. På banklånet betalas amortering kr. Pengarna tas från bankkontot. 4. Faktura från fastighetsägaren Lindblom, hyra för lokalen som avser hela året 2011 samt januari år 2012 på kr, varav moms kr. 5. Meddelande från banken att företagets bankkonto gottskrivits ränta med 900 kr. 6. Faktura skickas till kund för utfört arbete kr varav moms kr. 7. Betalning av leverantörsskulder kr, betalas via bank. 8. Räntekostnaden för banklånet betalas med kr, betalas via bank. a) För in de ingående balanserna på respektive T-konto b) Bokför affärshändelserna på respektive T-konto. Momsen redovisas mot momsredovisningskonto och redovisas en gång per år samt betalas nästa år c) Gör bokslut för företaget med resultat och balansräkning i) Vid bokslutet görs avskrivning på inventarierna på 20% på anskaffningsvärdet ii) Hyreskostnaden som avser januari månad ska periodiseras 6

7 1220 Inventarier 1229 Ack. avskrivningar 1510 Kundfordringar 1710 Interimsfordringar 1910 Kassa 1930 Bank 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskuld 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 2650 Momsredovisningskonto 3010 Försäljningsintäkter 5010 Lokalhyra 6310 Försäkringar 7830 Avskrivningar inventarier 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader 7

8 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER 3.1 Resultatbudget Försäljningsintäkter Kostnader Lokalkostnaden Personalkostnaden till Övriga kostnader Budgeterat resultat Likviditetsbudget Inbetalningar Försäljning privatkund Försäljning företag Utbetalningar Kostnad sålda varor Amortering på lånet Ränteutgifter Privatuttag Resultatbudget Intäkter Försäljning privatkund Försäljning företag Kostnader Kostnad sålda varor Räntekostnad Budgeterat resultat Kassa 1930 Bank Eget kapital 2350 Banklån

9 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER 3.4 Resultatbudget Intäkter Försäljningsintäkter Kostnader Varuinköp Minskning varulager Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Räntekostnader Summa kostnader Budgeterat resultat Likviditetsbudget Inbetalningar Försäljningsintäkt Utbetalningar Datorer Varuinköp Hyra Löner Diverse Likviditetsförändring Resultatbudget Intäkter Försäljningsintäkt Kostnader Varuinköp Hyra Löner Diverse Avskrivning Budgeterat resultat Likviditetsbudget Ingående behållning Inbetalningar Försäljningsintäkter* Banklån Utbetalningar Betalning inventarier Ägaruttag Varuinköp m.m.** Utgående behållning * Försäljningsintäkter = ** Varuinköp m.m =

10 3.7 Resultatbudget, kr Intäkter Försäljning av varor Kostnader Inköp av varor* * Lokalhyror Övriga utgifter Löner och sociala avgifter Avskrivning Räntekostnad Budgeterat resultat kr * Inköp + minskning av lager = Likviditetsbudget, kr Inbetalningar Försäljningsintäkter* * Utbetalningar Inköp av varor** Lokalhyror Övriga utgifter Löner och sociala avgifter Inköp av inventarier Räntekostnader Amortering Ägaruttag Budgeterade likvida medel vid årets slut * Försäljning av varor kundfordringar vid årets slut = = ** Inköp av varor leverantörsskulder vid årets slut = = Affärshändelse Debet Kredit a) Uttag från bankkonto (1000) kr som läggs i kassan b) Banklånet amorteras, betalning sker via bank c) Faktura till kund som avser utfört arbetet (arvode) d) Faktura från leverantör som avser inköp av material e) Inköp av kontorsmateriel, sker kontant f) Hyra för kontorslokal betalas direkt via bank g) Betalning från kund kommer in på bankkontot h) Betalning till leverantör sker via bank i) Faktura från Telia som avser fast telefoni

11 3.9 a) 1510 Kundfordringar 1700 Interimsfordringar 1930 Bank 1) ) ) ) ) ) ) Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskuld 7) ) ) ) ) Utgående moms 2640 Ingående moms 2650 Momsredovisningskonto 8) ) ) ) ) ) ) Försäljningsintäkter 4010 Varuinköp 5010 Lokalhyra 1) ) ) ) 5769 b) Intäkter kostnader = resultat = kr Moms: Ing utg = = är vi skyldiga staten Inventarier 1229 Ack. avskrivningar 1510 Kundfordringar IB IB IB ) i) ) Interimsfordringar 1910 Kassa 1930 Bank ii) IB ) ) ) ) 900 8) Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskuld IB ) IB ) IB ) ) Utgående moms 2640 Ingående moms Momsredovisningskonto mr ) ) mr im um ) Försäljningsintäkter 5010 Lokalhyra 6310 Försäkringar 6) ) ii) ) Avskrivningar inventarier 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader i) ) 900 8) Balansräkning Tillgångar: Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivning Kundfordringar Interimsfordringar Bank Summa tillgångar Resultaträkning Försäljningsintäkter Lokalhyra Försäkringar Avskrivningar invent Ränteintäkter 900 Räntekostnader Årets resultat Eget kapital och skulder: Eget kapital Banklån Leverantörsskuld Momsredovisning Summa eget kapital och skulder

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Vickes Glasbod Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Thomas Karlsson Marianne Petersson L Trädgårdsgatan 3 Bidalitevägen 11 382 33 NYBRO 382 46 NYBRO 0481-156 20 thomas.karlsson@nybro.se 0481-144

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer