GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING"

Transkript

1 UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag

2 Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering - Förvaltning (ofta samråd med styrelsen) - Övergripande ansvar för utskottens ekonomi - Bokslut - Rapportering/ redovisning till skatteverket och SLU

3 Det här spåret kommer främst att behandla: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering - Förvaltning (ofta samråd med styrelsen) - Övergripande ansvar för utskottens ekonomi - Bokslut - Rapportering/ redovisning till skatteverket och SLU

4 Varför bokför man? - Veta hur mycket man hittills gjort av med uppdelat på olika grupper- löpande koll - Ha koll på intäkter, kostnader, tillgångar & skulder - Kunna redovisa för andra - Medlemmarna - SLU - Skatteverket - Underlag för framtida planering & investeringar

5 Bokföringsskyldighet Bara vissa ideella föreningar har bokföringsskyldighet enligt lag. - Bedriver näringsverksamhet (svårt begrepp) eller har tillgångar till ett visst värde (30 prisbasbelopp = kr 2013) - I vissa fall är bara en viss del av verksamheten bokföringspliktig - Förenklad bokföring om under 3 miljoner - Rekommenderas för alla och krävs vid utdelning av SLUs studentinflytandemedel, samt ansökan om kårstatus Bokföring regleras av bokföringslagen - BFL Företag/ bokföringspliktiga ska - löpande bokföra alla affärshändelser - ha verifikationer för alla bokföringsposter - bevara all räkenskapsinformation i 7 år efter det kallenderår då räkenskapsåret avslutades - ha systemdokumentation - avsluta den löpande bokföring med ett bokslut

6 Vad är en affärshändelse? Enligt Bokförningslagen ska...alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden,...såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat...bokföras konologiskt och systematiskt.

7 Vad är en affärshändelse? Alla affärshändelser ska registreras: Inkomster från försäljning Utgifter för inköp Inbetalningar Utbetalningar För varje affärshändelse ska det finnas ett verifikat!

8 Kronologiskt & systematiskt All bokföring ska ske Kronologiskt I tidsordning- när det uppkom (Grundbok/ Verifikationslista) Systematiskt Uppdelat på olika konton för olika slags affärshändelser Olika konton för löpande bokföring och bokslut Dubbelbokföring (Huvudbok)

9 Verifikationer är grund för all bokföring Skapat utanför kåren - tex leverantörsfaktura, bankgiro uppgift, mm Skapat inom kåren - tex kundfaktura, lönebesked, mm - bokföringsorder Ska innehålla: - datum verifikationen upprättas - datum då affärshändelsen inträffat - uppgift on vad som avses - uppgift om belopp - uppgift om motpart

10 Principer för redovisning Konsekvensprincipen Samma principer för värdering och indelning av olika poster ska konsekvent tillämpas från år till år Kontinuitetsprincipen Utgående balans i en period är ingående balans i den följande perioden Bokföringsmässiga grunder Intäkter och kostnader ska bokföras i den period de skapas oavsett tidpunkten för betalningen Väsentlighetsprincipen Endast utgifter som uppgår till ett större belopp behöver periodiseras (gränsen brukar ligga på 5000 kr)

11 Resultaträkning - Företagets resultat för en viss period, oftast ett helt år. - Skapas av de poster i verifikationslistan som (oftast) konterats till kontoklasserna 3-8, det vill säga alla intäkter under året, samt alla kostnader som varuinköp, personalkostnader, ränta på lån etc. - Resultatrapportens rubrikindelning kan variera, men du kan alltid läsa ut hur verksamheten avlöpt. - Det är mot denna rapport du kan jämföra en eventuell budget.

12 Resultaträkning För en given period: Nettoomsättning - Kostnad för sålda varor = Bruttoresultat - Personalkostnader - Administrationskostnader - Avskrivningar = Rörelseresultat + Ränteintäkter - Räntekostnader = Resultat efter finansiella poster Intäkter-kostnad = Resultat

13 Balansräkning - Balansräkningen skapas av de poster i verifikationslisten som konterats på kontoklasserna 1 och 2 + Ingående balans, som är en sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid årets början. - På balansräkningen ser man följande kontoklasser; 1 Tillgångar. Den delas upp i Omsättningstillgångar och Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är de tillgångar som ständigt är i rörelse, till exempel kassa, checkräkning och kundfordringar. Anläggningstillgångar är byggnader, inventarier etc. 2 Eget kapital & skulder. Den är normalt uppdelad i tre delar, Kortfristiga skulder, Långfristiga skulder och Eget kapital. Kortfristiga skulder innehåller exempelvis leverantörsskulder. Långfristiga skulder innehåller banklån och dylikt. Eget kapital är ägarens uttag, insättningar etc.

14 Balansräkning Vid en viss tidpunkt: Tillgångar Inventarier - avskrivningar Lager Kundfordringar Kassa Eget kapital och skulder Eget kapital Resultat Leverantörsskulder Lån - amorteringar Σ tillgångar = Σ eget kap. & skulder

15 Balansidentitet Tillgångar = Eget kapital + Skulder Eget kapital = Tillgångar - skulder Utökad balansidentitet: Tillgångar + Utgifter = Eget kapital + Skulder + Inkomster Hur kapital används = Vart kapital kommer ifrån - Resultat är förlopp

16 Budget Budgeten är en plan över en viss periods, oftast ett verksamhetsårs, planerade resultat. + inkomster - utgifter = Budgeterat resultat Budgeten jämförs mot resultatrapporten och bör läggas upp med samma konton som denna. I de flesta bokföringsprogram finns möjlighet att skriva in budgeten, vilket underlättar kontrollen av budgeten under året. Märker man att det blir svårt att hålla budget- uppdatera den under verksamhetsåret! Gör exempelvis en halvårskontroll.

17 Likviditetsbudget För en given period: + Likvida medel vid periods början Inbetalningar + Kontantförsäljning + Inbetalda kundfordringar + Nya lån = + Summa inbetalningar Utbetalningar - Varuinköp - Personalkostnader - Räntekostnader - Lån amorteringar - Nyinvesteringar = - Summa utbetalningar = Likvida medel vid periods slut Bra vid större investeringar

18 Sammanfattning Vad är skillnaden mellan balansrapport & resultatrapport? utbetalningar, utgifter & kostnader? inbetalningar, inkomster & intäkter? budget & likviditetsbudget?

19 Sammanfattning Utbetalningar: är utflödet av pengar och är kopplade till betalningstidpunkten Utgifter: är vad företaget ger för de resurser det anskaffar. Utgifterna uppstår vid anskaffningstillfället. Kostnader: är anskaffningsvärdet på de resurser företaget förbrukar under en viss tidsperiod. Inbetalningar: är inflödet av pengar och är kopplade till betalningstidpunkten. Inkomster: är vad företaget får för de varor eller tjänster de säljer. Inkomsterna uppstår vid försäljningstillfället. Intäkter: är försäljningsvärdet av de prestationer (varor och tjänster ) som levereras eller utförs under en viss period.

20 Dubbel bokföring: debet och kredit Varje registrering bokförs två gånger, en gång i debet och en i kredit. Σ debet = Σ kredit

21 Dubbel bokföring: debet och kredit Debet Kredit Tillgångar + Tillgångar - Skulder - Skulder + Intäkter - Intäkter + Kostnader + Kostnader - D T + K+ K S+ I+

22 3 frågor för att bokföra rätt - Vilka konton? - Vilken typ av konton är de tillgång, skuld, eget kapital, inkomst eller utgift? - Har affärshändelsen gjort att det belastade kontot har minskat eller ökat? (Debet eller kredit)

23 BAS kontoplan 1xxx Tillgångar 2xxx Eget kapital & skulder 3xxx Rörelsens inkomster/intäkter 4xxx Utgifter/kostnader för varor, material mm 5&6xxx Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 7xxx Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm. 8xxx Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

24 BAS kontonumrering e.g Bank 1"" Kontoklass"" Tillgångar 19" " Kontogrupp " Kassa och bank 1940" Huvudkonto" Bank (övriga konton) 1941" Underkonto"" HB placeringskonto Se för full kontoplan

25 Bokföring i praktiken - Verifikationer sätts in i en pärm- alla affärshändelse ska ha en verifikation - Inte bara kvitton, utan även digitala verifikat (tex. autogiroöverföringar eller överföringar mellan olika konton) måste skrivas ha ett verifikat - Kvitton häftas med fördel på ett A4 papper - Verifikationen ska numreras i kronologisk ordning - Alla in och utbetalningar ska enligt lag bokföras senast nästkommande arbetsdag

26 Vad händer om en verifikation saknas? - Bokföringsorder skapas - Saker som aldrig haft ett verifikat (ex. en överföring mellan bokföringskonton, bokslutsarbete) - Borttappade kvitton- skriv att kvittot är borttappat och vad det gäller (samma krav som verifikat) - En bokföringsorder ska innehålla: - När den är upprättad - Av vem den när upprättad - Vad den gäller - Verifikationsnummer - Bokföringsdatum - Ev. attest

27 Kontant- vs. fakturametoden? Fakturametoden - Bokför skuld när faktura anländer - Kundfodringar när faktura skickas iväg - Alla skulder & fodringar bokförs två gånger Kontantmetoden - Bokför alla händelser först när in-/ utbetalningen sker - Bokförs endast en gång - Oftast används fakturametoden för periodiseringar vid årsskiftet Kombination?

28 Kontant- vs. fakturametoden? Hur gör ni?

29 Kontrollsystem - Periodvis avstämning mot bankkonto en gång i månaden - Skriv ut lista på månades transaktioner och skriv ut vilka verifikationsnummer som motsvaras och sätt in denna först i månaden - Kontrollera att det utgående saldot- utgående balansen- stämmer till nästa månad - Transaktionsbevis till varje verifikat blir på detta sätt inte nödvändig (= mindre papper)

30 Kontrollsystem - Kontanthantering - Bör minimeras - Tydliga kontrollsystem behöver skapas för att försäkra att inget missköts - Kassaapparat rekommenderas, för mindre kassa kan handskrivna kvitton (underskrivna av mottagare & givare) - Kontrollräkna kassan 1 gång i månaden, även om den inte ska ha använts! - Dagskassa: - Räknas av ansvarig - Kontrollräknas av någon annan - Signeras av båda!

31 Kontrollsystem - Kontroller vid bokslutet - Saldo på bankkonton, fonder & kassa - Lagersaldo - Omföringar - Avskrivningar - Periodiseringar - Kvarlämnade ingående värden- finns verkligt värde? - Kundförluster? - Tillgångar= Eget kapital + Skulder

32 Periodiseringar - För att få intäkter och kostnader på rätt år (minst 5000 kr) - Syftet är ett så rättvisande resultat som möjligt - Lista över periodiseringar ska lämnas som bilaga till bokslutet - Förskottsbetalningar = förutbetalda intäkter & kostnader - Hamnar i balansräkningen tills betalning sker då det flyttas till resultaträkningen - Efterskottsbetalningar = upplupna intäkter och kostnader - Något som man ännu inte hunnit fakturera, eller en faktura som ännu inte hunnit anlända

33 Utskott/ sektioner - Organisationen är bokföringsskyldig = även underliggande organisationer måste redovisas - Måste vara systematiskt och inget får ligga utanför! Koncernredovisning inte möjlig (inte egna organisationsnr). -Hur gör ni?

34 Resultatenheter vs. projektkonto - Resultatenheter: kopplat till verksamhetsåret - Projektkonot: kan löpa över flera år - (Annan verifikationsserie?) - Utred detta med er ekonomirådgivare/ revisorn?

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. VERIFIKATIONER Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6), kommentarer

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer