HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare. Totalt antal frågor på tentamen: 9 frågor. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. För att få respektive betyg krävs: För godkänt på tentamen krävs minst 20 poäng. För väl godkänt på tentamen krävs minst 30 poäng. Nästkommande tentamenstillfälle: Kursen är nedlagd. Detta är sista gången tentamen ges. Rättningstiden är tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad du lämnar in. Ansvarig lärare: Glenn Fihn ( ) 1 (14)

2 UPPGIFT 1 (8 poäng) Organisation Z hade vid inledningen av år 2007 nedanstående ingående balansräkning. BALANSRÄKNING i tkr Bank 100 Leverantörsskulder 60 Kundfordringar 150 Banklån 200 Förutbetalda hyror 20 Upplupna löner 10 Inventarier 80 Eget kapital Under år 2007 inträffar nedanstående affärshändelser i sammandrag (alla belopp i tkr): 1 Inköp av varor kontant (betalas via bankkontot) Inköp av varor på kredit Försäljning av varor kontant (betalning via bankkontot) Försäljning av varor på kredit Amortering av banklån 50 6 Räntor på lånet betalas via bankkontot 5 7 Löner betalas till de anställda via bankkontot Hyror betalas kontant via bankkontot Kundfordringar blir betalda Leverantörsskulder betalas 160 Förutsättningar inför bokslutet: Vid årets slut fanns förutbetalda hyror på 10 tkr. Vidare fanns upplupna löner på 15 tkr. Avskrivningarna på inventarierna som fanns vid början av året uppgick till 20 tkr. Alla varor som anskaffats under året har sålts vidare. Således finns inte något varulager vid årets slut. UPPGIFT: Bokför ingående balanser, ovanstående affärshändelser och gör bokslut år 2007 för organisation Z. [UPPGIFTEN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA] 2 (14)

3 UPPGIFT 1 (fortsättning) Tillgångar Bank Skulder/EK Utgifter Inkomster Leverantörsskulder Inköp varor Försäljning Kundfordringar Banklån Hyror Förutbetalda hyror Upplupna löner Löner Inventarier Eget kapital Räntor BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING 3 (14)

4 UPPGIFT 2 (2 poäng) Företag D sålde den 4:e juni 2010 varor på kredit till företag E för 400 kronor inklusive moms (varans värde uppgick till 320 kronor och momsen uppgick till 80 kronor). Hur bokförs affärshändelsen i säljarens (Företag D) respektive köparens (Företag E) räkenskaper? SÄLJARENS RÄKENSKAPER Kundfordringar (T) KÖPARENS RÄKENSKAPER Leverantörsskulder (S) Utgående moms (S) Ingående moms (T) Försäljning (I) Inköp av varor (U) 4 (14)

5 UPPGIFT 3 (3 poäng) Följande information finns om lönerna i företaget D AB för mars och april år 2010: Mars April Bruttolöner Skatt Nettolöner Arbetsgivaravgifter UPPGIFT: Bokför företagets löner, skatter och arbetsgivaravgifter den 25:e respektive månad. Bokför också betalningen av skatter och avgifter till staten den 12:e månaden därpå. Bank (T) Löner (U) Personalskatt (S) Lagstadgade arbetsgivaravgifter (U) Lagstadgade arbetsgivaravgifter (S) 5 (14)

6 UPPGIFT 4 (3 poäng) Företag L får den 8 augusti 2009 en faktura för äpplen från Företag W på hela Euro. Den 20 augusti 2009 får Företag L en kreditnota på Euro från Företag W eftersom delar av äppleleveransen bestod av ruttna äpplen. Den 8 september 2009 betalade Företag L skulden till Företag W via bankkontot. Kursen på 1 Euro var: 10,00 SEK ( ), 10,20 SEK ( ) och 10,30 SEK ( ). UPPGIFT: Bokför affärshändelserna ovan i Företag L:s räkenskaper (bortse från moms vid införseln av äpplena till Sverige). Bank (T) Leverantörsskulder (S) Varuinköp (U) Valutakursförlust (U) 6 (14)

7 UPPGIFT 5 (3 poäng) Företag AB C tillverkar produkterna D och E. För produkt D gäller följande: kostnaderna för direkt material (DM) uppgår till 40 kr/styck och direkta lönekostnader (DL) uppgår till 60 kr/styck. För produkt E gäller följande: kostnaderna för direkt material (DM) uppgår till 50 kr/styck och direkta lönekostnader (DL) uppgår till 70 kr/styck. För båda produkterna gäller följande påläggssatser: Materialomkostnader (MO) 10 %, Tillverkningsomkostnader (TO) 40 %, Administrationsomkostnader (AO) 20 % och Försäljningsomkostnader (FO) 10 %. MO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DM; TO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DL; AO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden och FO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden. UPPGIFT: Beräkna självkostnaden/styck för produkterna D och E med hjälp av informationen ovan. Produkt D Produkt E DM MO DL TO Tillverkningskostnad/styck AO FO Självkostnad/styck 7 (14)

8 UPPGIFT 6 (4 poäng) Ett företag tillverkar och säljer endast produkt B. Följande information finns om produkten inför budgetåret 2009: Totalintäkten (TI) beräknas till kronor, Totalkostnaden (TK) beräknas till kronor. Denna totalkostnad (TK) kan delas upp på en total rörlig kostnad (RK) på kronor och en total fast kostnad (FK) på kronor. Beräknad försäljningsvolym är styck. UPPGIFT: (a) Beräkna vinsten, (b) Beräkna nollpunktvolymen, (c) Hur stor måste försäljningsvolymen vara för att företaget skall kunna bibehålla vinsten om försäljningspriset per styck sänks med 2 kronor, (d) Hur stor måste försäljningsvolymen vara för att företaget skall kunna bibehålla vinsten om istället rörlig kostnad per styck ökar med 2 kronor, (e) Hur stor måste försäljningsvolymen vara för att företaget skall kunna bibehålla vinsten om istället totala fasta kostnader ökar med kronor. Följande formel går att använda i uppgiften: TI TK = TI RK FK = Resultat. Vidare gäller att: TI = Försäljningspris/styck x volym RK = RK/styck x volym 8 (14)

9 UPPGIFT 7 (3 poäng) Företag C AB tillverkar tre produkter. Företagets produkter måste bearbetas både i maskin 1 och i maskin 2. Bearbetningen av de olika produkterna i dessa maskiner kräver olika lång tid enligt nedanstående information. Ett problem för företagsledningen är att bestämma vilken produkt som skall tillverkas i första hand, andra hand respektive tredje hand i det fall maskintiden hos någon av maskinerna är en trång sektion. Företagsledningen vet att man i sådana situationer skall maximera TB (kr/styck) per enhet av den trånga sektionen. Givetvis vet också företagsledningen att TB (kr/styck) = Försäljningspris/styck Särkostnad/styck. Produkt A Produkt B Produkt C Tidsåtgång/styck: maskin 1 8 minuter 4 minuter 14 minuter maskin 2 4 minuter 12 minuter 8 minuter Försäljningspris/styck Särkostnad/styck 250 kronor 350 kronor 380 kronor 100 kronor 150 kronor 160 kronor UPPGIFT: Rangordna produkterna om (a) maskin 1 är en trång sektion och (b) maskin 2 är en trång sektion. 9 (14)

10 UPPGIFT 8 (4 poäng) (a) En organisation sätter in 250 kronor på ett bankkonto i slutet av år 0. Hur mycket pengar har organisationen på bankkontot i slutet av år 1 om årsräntan uppgår till 8 %? I övrigt gäller att några uttag av insatt kapital eller räntor inte sker. (b) En organisation har i slutet av år 2 hela 250 kronor på ett bankkonto. Hur mycket pengar hade organisationen på bankkontot i slutet av år 0 om årsräntan de två senaste åren uppgått till 8 %? I övrigt gäller att några uttag eller insättningar av kapital eller uttag av räntor inte skett under perioden. (c) En organisation överväger att göra en investering på 200 kronor i slutet av år 0. Investeringen som är en tvåårig investering förväntas resultera i en nettoinbetalning i slutet av år 1 på 100 kronor och en nettoinbetalning i slutet av år 2 på 115 kronor. Visa med hjälp av beräkningar av nuvärdet om investeringen är lönsam eller inte vid en kalkylränta på 8 %. Formler och tabeller Slutvärdet av en krona efter 1 4 år. Räntefaktorn (1+r) n. Räntesats (r) År (n) 4% 8% 12% 1 1,040 1,080 1, ,082 1,166 1, ,125 1,260 1, ,170 1,360 1,574 Nuvärdet av en krona som förfaller till betalning efter n år. Nuvärdesfaktorn 1/(1 + r) n. Räntesats (r) År (n) 4% 8% 12% 1 0,9615 0,9259 0, ,9246 0,8573 0, ,8890 0,7938 0, ,8548 0,7350 0, (14)

11 UPPGIFT 9 (10 poäng) UPPGIFT: Besvara TVÅ av nedanstående tre frågor. (a) I boken Förvaltningsekonomi kapitel 5 Externredovisningens utveckling beskrivs den kommunala externredovisningens utveckling från 1862 fram till våra dagar. Redogör för denna utveckling. (b) I boken Förvaltningsekonomi kapitel 11 Styrning och styrinstrument beskrivs fyra olika styrsituationer utifrån om kunskap om orsakssamband finns eller inte finns samt utifrån om resultatets mätbarhet är bra eller dåligt. Redogör för dessa fyra olika styrsituationer. (c) I boken Förvaltningsekonomi kapitel 13 Ekonomistyrningsmodeller principer och problem beskrivs ett antal ansvarsmodeller. Redogör för vilka dessa ansvarsmodeller är och för vad som karaktäriserar dem. Redogör också för vilka eventuella fördelar och nackdelar som kan vara förknippade med dessa ansvarsmodeller. 11 (14)

12 UPPGIFT 9 (fortsättning) 12 (14)

13 UPPGIFT 9 (fortsättning) 13 (14)

14 UPPGIFT 9 (fortsättning) 14 (14)

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer