Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl Spridning förbjuden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden."

Transkript

1 6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div omkostnader 150 Ränteutgifter 30 Ägarens uttag Utgående likvida medel =160 Losn.indb

2 7 kapitel Budgetering Eva Teko har gjort nedanstående prognos över inkomster och utgifter för sin rörelse det första verksamhetsåret, 20x1. Alla belopp i tkr. Inkomster Försäljning 900 Utgifter Varuinköp 650 Inköp av inventarier 100 Hyra 60 Telefon, porto, kontorsmaterial 40 Ränteutgifter för banklån 18 Övriga upplysningar: Ägaren sätter vid rörelsens start i början av året in 150. Samtidigt erhåller företaget ett banklån på 120. Vid årets slut beräknas fordringarna på kunder komma att uppgå till 90, medan skulderna till leverantörer beräknas bli 70. Varulagret vid årets slut antas bli upptaget i balansräkningen till 75 (anskaffningsvärdet). Inventarierna beräknas ha en nyttjandeperiod (ekonomisk livslängd) på fem år. Lika stora avskrivningar varje år. Privatuttag under året 90. Amortering på banklånet 24. Uppgifter a Upprätta resultatbudget för 20x1. Intäkter Försäljning 900 Kostnader Kostnad för sålda varor (650 75) 575 Avskrivning på inventarier (100/5 år) 20 Hyra 60 Telefon, Porto, Kontorsmtrl 40 Räntekostnader Årets resultat +187 Losn.indb

3 8 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarens insättning 150 Banklån 120 Försäljning (900 90) Utbetalningar Varuinköp (650 70) 580 Inköp av inventarier 100 Hyra 60 Telefon, porto, kontorsmtrl 40 Ränteutgifter 18 Ägarens uttag 90 Amortering Utgående likvida medel Resultatberäkning Tillgångarna och skulderna i ett företag vid början respektive vid slutet av år 20x4 framgår av nedanstående uppställning. Belopp i tkr. 20x x Tillgångar Skulder a Beräkna det egna kapitalet vid början respektive vid slutet av året. 1/ = 33 31/ = 48 b Vilket är årets resultat, förutsatt att ägaren inte satt in eller tagit ut något kapital? = +15 c Vilket är årets resultat, förutsatt att ägaren tagit ut 70 tkr under året och inte satt in något nytt kapital? = +85 d Vilket är årets resultat, förutsatt att ägaren tagit ut 10 tkr per månad under året och vid ett tillfälle satt in 60 tkr för att hjälpa upp företagets dåliga likviditet? = +75 e Hur mycket har ägaren netto tagit ut under året, om årets resultat är en vinst på 200 tkr? = 185 Losn.indb

4 9 kapitel Budget, löpande bokföring och bokslut Kalle Karlsson planerar att starta upp en ny bokhandel i X-stad, en enskild firma. Han har ett sparkapital på kr som han tänker satsa, resten får han låna av Utvecklingsfonden i form av ett särskilt startlån. Följande förutsättningar gäller för första verksamhetsåret, 20x3. Bokför alla inoch utbetalningar via bankkontot om inget annat anges. Alla belopp i tkr. 1 Kalle Karlsson sätter in sina sparade 500 tkr i rörelsen vid starten den 1 januari 20x3. Pengarna placeras i kassan. 2 Kalle erhåller i början av året ett startlån från Utvecklingsfonden på 1 miljon kr som sätts in på bankkontot. Lånet betalas tillbaka den siste oktober under det första verksamhetsåret. 3 I början av januari räknar han med att köpa inventarier (bokhyllor, kassaapparat m.m.) för 480 tkr. Inventariernas nyttjandeperiod beräknas till 6 år. 4 Lokalhyran 25 tkr betalas den 1:e varje månad (= förskott). 5 Inköp av böcker för 300 tkr per månad, inklusive frakt m.m. 6 Försäljningen beräknas till 600 tkr per månad. 7 Kalle räknar med att reklamutgifterna för januari kommer att uppgå till 185 tkr, medan reklamutgifterna för februari december blir 65 tkr per månad. 8 Kalle räknar med att ta ut 40 tkr i månaden i form av ägaruttag. Han är egen företagare och betalar själv sin preliminärskatt (F-skatt). 9 Kalle kommer redan den 1 januari att anställa någon som kan hjälpa honom med försäljning, administration m.m. Kalle beräknar lönen till 30 tkr i månaden. Uppgift a Upprätta, med utgångspunkt från händelserna ovan, en budgeterad likviditets-, resultat- och balansbudget för 20x3. b Bokför på kontona nedan händelserna som inträffade under året (händelserna kan bokföras tillsammans, exempelvis kan den samlade försäljningen bokföras samtidigt). I förhållande till budgeten uppkom följande avvikelser: pkt 6 Försäljningen uppgick till 618 tkr i månaden. pkt 5 Bokinköpen uppgick till 291 tkr i månaden. pkt 9 Lönen till den anställde uppgick till 32 tkr i månaden = = = 384 c Gör bokslut på kontona. (10) Gör avskrivning på inventarier (enligt villkoren i pkt 3). Losn.indb

5 10 KAPITEL 2 Likviditetsbudget Inbetalningar Ägarinsats 500 Utvecklingsfonden Försäljning (600 12) Summa inbetalningar Utbetalningar Utvecklingsfonden Inventarier 480 Hyra (25 12) 300 Bokinköp (300 12) Reklam ( ) 900 Lön (30 12) 360 Ägaruttag (40 12) 480 Summa utbetalningar Behållning likvida medel resultatbudget Intäkter Försäljning (600 12) Summa intäkter Kostnader Hyra (25 12) 300 Bokinköp (300 12) Reklam ( ) 900 Lön (30 12) 360 Avskrivningar inventarier 80 Summa kostnader Årets resultat (vinst) balansbudget Budgeterad balansräkning Inventarier 480 Ackumulerade avskr. inv 80 Bank Eget kapital ( ) Kassa Losn.indb

6 11 kapitel 2 Inventarier 3 Bank 480 BR 480 Ackumulerade avskrivningar, inventarier BR Avskr. inv 80 Eget kapital 8 Bank Kassa 500 BR RR Bank 2 Lån, utveck Inventarier Försäljning Hyra Bokinköp Reklam Eget kapital Löner Lån, utveck BR Lån utvecklingsfonden 2 Bank Bank Kassa 1 Eget kapital 500 BR 500 Bokinköp 5 Bank RR Försäljning RR Bank Hyresutgifter 4 Bank 300 RR 300 Reklamutgifter 7 Bank 900 RR 900 Löner 9 Bank 384 RR 384 Avskrivningar 10 Ack. avskr. inv 80 RR 80 Balansräkning Inventarier 480 Ack. avskr. 80 Bank Eget kapital Kassa Resultaträkning Bokinköp Försäljning Hyra 300 Reklam 900 Löner 384 Avs. inv 80 Eget kapital Losn.indb

7 12 KAPITEL Löpande bokföring och bokslut Marknadsföringskonsulten Kenneth Burke börjar sin verksamhet i början av 20x1. Under 20x1 inträffar nedanstående affärshändelser. Alla belopp i tkr. 1 Företaget grundas med ett eget kapital av 25, vilket betalas in kontant. 2 Företaget erhåller ett banklån med sätts in på ett nyöppnat checkkonto. 4 Hyra för dator betalas med check, Lokalhyra, 24, betalas med check. 6 8 sätts in på ett nyöppnat plusgirokonto. 7 Klientarvoden, 225, erhålls via plusgirogirering. 8 Diverse kontorsmaterial, porto och telefon, sammanlagt 40, betalas genom plusgirogirering gireras från plusgirokontot till checkkontot. 10 På banklånet betalas ränta, 7, och amortering, 10. Betalning sker med check. 11 Burke tar ut 150 från checkkontot för privat bruk. 12 Banken meddelar att man gottskrivit checkkontot med ränta för 20x1 med 3. Uppgifter a Bokför affärshändelserna på kontona nedan. b Gör en råbalans vid årets slut. c Gör bokslut på kontona. Losn.indb

8 13 kapitel 2 Kassa 1 EK 25 3 Checkkonto 65 2 Banklån 50 6 Plusgiro 8 BR Eget kapital 11 Checkkonto Kassa 25 BR 14 RR Plusgiro 6 Kassa 8 8 Div kontorsk 40 7 Klientarvode Checkkonto 185 BR Banklån 10b Checkkonto 10 2 Kassa 50 BR Checkkonto 3 Kassa 65 4 Datorhyra 18 9 Plusgiro Lokalhyra Ränteinkomster 3 10a Ränteutgifter 7 10b Banklån EK 150 BR Lokalhyra 5 Checkkonto 24 RR 24 Klientarvode RR Plusgiro 225 Datorhyra 4 Checkkonto 18 RR 18 Ränteinkomster RR 3 12 Checkkonto 3 Diverse kontorsutgifter 8 Plusgiro 40 RR 40 Ränteutgifter 10a Checkkonto 7 RR 7 Balansräkning Kassa 2 EK 14 Plusgiro 8 Banklån EK 40 Checkkonto Resultaträkning Lokalhyra 24 Klientarvode 225 Datorhyra 18 Ränteintäkt 3 Div kontorsk 40 Räntekostn 7 EK Losn.indb

9 14 KAPITEL 2 Råbalans Konto Debet Kredit Kassa Plusgiro Checkkonto Eget kapital Banklån Klientarvoden 225 Ränteinkomster 3 Lokalhyra 24 Datorhyra 18 Diverse kontorsutgifter 40 Ränteutgifter d Besvara nedanstående frågor efter att du gjort bokslutet. 1 Hur stor är kassabehållningen vid årets slut? 2 2 Hur stor är behållningen på checkkontot respektive plusgirokontot vid årets slut? 44 resp. 8 3 Hur stort är banklånet vid årets slut? 40 4 Hur stort är det egna kapitalet vid årets slut? 14 5 Hur stora har årets intäkter varit? Hur stort resultat redovisar man för 20x1? = På vilka sätt har det egna kapitalet ökat respektive minskat under 20x1? Ägarinsättning +25 Ägaruttag 150 Årets vinst +139 Utgående EK =14 Losn.indb

10 15 kapitel Löpande bokföring och bokslut Trädgårdsfirman Grön och sund startas i början av år 20x8. I nedanstående punkter sammanfattas affärshändelserna under företagets första verksamhetsår. Alla transaktioner görs mot bankkontot. 1 Företaget grundas med ett eget kapital av kr, vilket sätts in på bankkontot (a). Samtidigt erhåller företaget ett banklån på kr (b). 2 Inköp av en gräsklippare för kr. 3 Trädgårdsarbete görs för kunders räkning motsvarande kr under året. Kunderna betalar till bankkontot. 4 Även följande transaktioner gjordes under året: a Betalning av mobilräkning b Hyresutbetalningar med kr totalt under året c Inköp av bensin till gräsklipparen med kr d Annonsering på internet för kr 5 Ägaren gör ett ägaruttag på kr. 6 Företaget amorterar kr på lånet (a) samtidigt som man betalar ränta med kr (b). 7 Banken meddelar att årets ränteintäkter som tillförts bankkontot uppgår till kr. Uppgifter a Bokför affärshändelserna på kontona nedan och på de följande sidorna b Gör bokslut på T-kontona (8). Vid bokslutet görs avskrivning på maskinen med 25 %. Maskiner 2 Bank BR Eget kapital 5 Bank a Bank BR RR Ackumulerade avskrivningar, maskiner BR Avskr invent Banklån 6a Bank b Bank BR Bank 1a Eget kapital Maskiner b Banklån a Tele o porto Arvode b Hyra Räntekonto c Drivmedel d Annonser Eget kapital a Banklån b Ränteutgifter BR Losn.indb

11 16 KAPITEL 2 Hyra 4b Bank RR Arvode RR Bank Tele och porto 4a Bank RR Ränteinkomster RR Bank Drivmedel 4c Bank RR Annonser 4d Bank RR Ränteutgifter 6b Bank RR Avskrivningar, maskiner 8 Ack avskrivn RR Balansräkning Maskiner Ack avskr mask Bank EK Banklån Resultaträkning Hyra Arvode Tele och porto Ränteink Drivmedel Annonser Ränteutgifter Avskr mask EK Losn.indb

12 17 kapitel Löpande bokföring och bokslut Internetbutiken High End startas i början av år 20x4. I nedanstående punkter sammanfattas affärshändelserna under företagets första verksamhetsår. Alla transaktioner görs mot antingen kassan eller bankkontot. 1 Företaget grundas med ett eget kapital av kr, vilket sätts in på bankkontot. 2 En butik hyrdes för kr för helåret betalas via bank. 3 Sammantaget köptes, via bankkontot, datorer för kr. 4 Butiken tar ut en timhyra för att få använda datorerna under helåret uppgick denna till kr. Dessa intäkter mottogs kontant. 5 Butiken sålde också ett rabattkort om kunden köpte detta fick man en rabatt på 20 % vid varje hyrtillfälle. Intäkterna för detta rabattkort uppgick till kr kontant. 6 Städning av lokalen betalades kontant för motsvarande kr för helåret. 7 El-räkningen uppgick till kr och betalades via bankkontot. 8 Internetabonnemang betalades via bankkontot för motsvarande kr. 9 Försäkringar för datorena betalades med kr från bankkontot. 10 Ägaren plockade kontant ut kr i månaden i ägaruttag från butiken, dvs. totalt kr. 11 I slutet på året sattes kr in på bankkontot. Pengarna togs från kassan. Uppgifter a Bokför affärshändelserna på kontona nedan och på de följande sidorna. b Gör bokslut på T-kontona (12). Vid bokslutet görs avskrivning på datorena som beräknades ha en livslängd på 3 år. Datorer 3 Bank BR Eget kapital 10 Kassa Bank BR RR Ackumulerade avskrivningar, datorer BR Avskr dator Losn.indb

13 18 KAPITEL 2 Kassa 4 Internetink Städning Rabattkort EK Bank BR Bank 1 Eget kapital Hyra Kassa Dator El Abonnemang Försäkring BR Hyra 2 Bank RR Internetavgift inkomst RR Kassa Städning 6 Kassa RR Rabattkort inkomst RR Kassa El 7 Bank RR Abonnemang 8 Bank RR Försäkring 9 Bank RR Avskrivning, datorer 12 Dator RR Losn.indb

14 19 kapitel 2 Balansräkning Dator Ack avskr dator Kassa Eget kapital Bank Resultaträkning Hyra Internet Städning Rabatt El Abonnemang Försäkring Avskr bil EK Losn.indb

15 20 KAPITEL Löpande bokföring och bokslut Biluthyrningsfirman Rapid har bedrivit verksamhet sedan 3 år tillbaka. Nedan ser du hur balansräkningen för företagets såg ut per den 31 december år 20x6: Balansräkning 31/12 20x6 Bilar Eget kapital Ack. avskr. bilar Banklån Kassa/Bank Summa Summa Nedan finner du årets transaktioner. Alla dessa bokas mot kontot Kassa/ Bank. 1 Börja med att föra in de ingående balanserna per den 1 januari år 20x7. 2 Företaget startar året med att ta ytterligare ett banklån det nya lånet är på kr. 3 I början på året görs ett inköp av en ny bil för kr. 4 Total sett under året hyr företaget ut bilar för kr. 5 Drivmedel för bilarna uppgick totalt till kr. 6 Reparationer har under året gjorts med kr. 7 Bilförsäkringarna uppgick till kr. 8 Lokalhyran uppgick till kr. 9 Ägaren plockade kontant ut kr i månaden i ägaruttag från uthyrningsverksamheten, dvs. totalt kr. 10 Amorteringar på banklånet gjordes med kr. 11 Räntan på banklånet betalades per den sista december 20x7 och uppgick till kr. Uppgifter a Bokför affärshändelserna på kontona nedan och på de följande sidorna. b Gör bokslut på T-kontona (12) per den 31/12 20x7. Vid bokslutet görs avskrivning på bilarna med kr. Bilar 1 IB BR Kassa/Bank Eget kapital 9 Kassa/Bank IB BR RR Ackumulerade avskrivningar, bilar BR IB Avskr bil Banklån 10 Kassa/Bank IB BR Kassa/Bank Losn.indb

16 21 kapitel 2 Kassa/Bank 1 IB Bilar Banklån Drivmedel Biluthyrning Reparationer Bilförsäkring Lokalhyra Eget kapital Banklån Räntekostnader BR Drivmedel 5 Kassa/Bank RR Biluthyrning RR Kassa/Bank Reparationer 6 Kassa/Bank RR Bilförsäkring 7 Kassa/Bank RR Lokalhyra 8 Kassa/Bank RR Räntekostnader 11 Kassa/Bank RR Avskrivningar, bilar 12 Ack avskr bil RR Losn.indb

17 22 KAPITEL 2 Balansräkning Bilar Ack avskr bil Kassa/Bank EK Banklån Resultaträkning Drivmedel Biluthyrning Reparationer Bilförsäkring Lokalhyra Räntekostn Avskr bil EK Losn.indb

18 23 kapitel Resultatberäkning Enligt en redovisningsrapport har ett detaljhandelsföretag följande inkomster och utgifter under sitt första verksamhetsår (alla belopp i tkr): Inkomster Varuförsäljning Ränteinkomster 10 Utgifter Inköp av inventarier 300 Varuinköp 900 Löner 130 Hyror 60 Ränteutgifter 48 Upplysningar för resultatberäkningen: 1 Inventarierna beräknas ha en ekonomisk livslängd av fem år. 2 Vid årets slut finns varor i lager med ett anskaffningsvärde av Skuld till de anställda den 31 dec för under året intjänad, ännu ej utbetald semesterlön, 12. Beräkna resultatet för det första verksamhetsåret. Försäljningsintäkter Ränteintäkter Avskrivning på inventarier (300/5) 60 Kostnad sålda varor ( ) 800 Löner ( ) 142 Hyror 60 Räntekostnader Årets resultat +100 Losn.indb

19 24 KAPITEL Kontering tolkning Ange vilka affärshändelser som ligger till grund för nedanstående konteringar i ett transportföretag. Debet Kredit Nr konto konto Affärshändelse 1 Kassa Eget kapital Ägarens insättning av kapital 2 Kassa Transportinkomster Inkomst av utförd transport 3 Banklån Kassa Amortering på banklån 4 Kassa Bank Bankuttag 5 Drifts- Kassa utgifter Kontant betalning av utgifter för driften 6 Bank Ränteinkomster Ränta gottskrivs bankkontot 7 Bank Banklån Lyfter banklån, beloppet sätts in på bankkontot Losn.indb

20 25 kapitel Löpande bokföring och bokslut Ett nystartat företag, LJUSSKYLTAR, startar sin verksamhet den 1 januari 20x8. a Bokför nedanstående händelser på bifogade konton. Alla belopp i tkr. 1 Företaget startas med eget aktiekapital om 400 tkr. Hälften av pengarna sätts in på ett företagskonto i banken, den andra hälften placeras i kassan. 2 Företaget lånar 300 tkr från banken. Beloppet sätts in på bankkontot. Lånet ska amorteras på 10 år. Ränta 11 %. Amortering och räntebetalning sker den 30 december. 3 Man säljer skyltar under året. Pris per ljusskylt är 3 tkr. All försäljning sker via plusgiro. 4 Man har förhandlat sig fram till ett förmånligt pris hos materialleverantören. Inköpspriset för material till en ljusskylt är 1 tkr och betalas via plusgirot. Företaget köper in skyltar. 5 Man har anställt fyra personer för att montera ihop ljusskyltarna. Lönen för dessa personer beräknas till totalt 140 tkr/månad. Lönen betalas via plusgirot. 6 Företaget kommer i början av januari investera i inventarier för 200 tkr och betalas via bankkontot. Nyttjandeperioden (ekonomiska livslängden) för bilar och inventarier beräknas till 10 år. 7 Annonser betalas med 10 tkr från bankkontot. 8 Telefon och porto betalas kontant med 6 tkr. 9 Övriga kostnader (hyra, bensin m.m.) beräknas till 30 tkr/månad och betalas via plusgiro. 10 (a) Ränta och (b) amortering betalas den 30 december enligt lånevillkoren (se punkt 2). Beloppen belastar bankkontot. 11 Banken meddelar att företagets bankkonto gottskrivits ränta med 16 tkr den 31 december. b Gör bokslut per den 31 december 20x8. Ta vid bokslutet hänsyn till föl jande: 12 Varulagret uppgår till 50 ljusskyltar inköpta för 1 tkr styck. 13 Avskrivningarna på inventarierna sker med beräknad ekonomisk livslängd på 10 år, med lika stora avskrivningar varje år. Losn.indb

21 26 KAPITEL 2 Tillgångar Eget kapital & Skulder Inventarier 6 Bank 200 BR 200 Ackumulerade avskrivningar, inventarier BR Avskr. inv. 20 Eget kapital BR Kassa Bank 200 RR Varulager 12 KSL 50 BR 50 Kassa 1 Eget kapital Telefon o post 6 BR Banklån 10b Bank 30 2 Bank 300 BR Bank 1 Eget kapital Inventarier Banklån Annons Ränteink a Ränteuttag 33 10b Banklån 30 BR Plusgiro 3 Försäljning KSL Löner Övrig driftsu. 360 BR Balansräkning Inventarier 200 Acj, avskr. 20 Lager 50 Eget kapital Kassa 194 Banklån 270 Bank 243 Plusgiro Losn.indb

22 27 kapitel 2 Utgifter Kostnad sålda ljusskyltar (KSL) 4 Plusgiro Varulager 50 RR Inkomster Försäljning RR Plusgiro Löner 5 Plusgiro RR Ränteinkomster RR Bank 16 Annonsutgifter 7 Bank 10 RR 10 Telefon o post 8 Kassa 6 RR 6 Övriga driftsutgifter 9 Plusgiro 360 RR 360 Avskrivningar, inventarier 13 Ack. avskr. 20 RR 20 Ränteutgifter 10a Bank 33 RR 33 Resultaträkning KSL Försäljning Lön Ränteink. 16 Annons 10 Tele o post 6 Övr. driftsu. 360 Avskr. inv. 20 Ränteutg. 33 Eget kapital Losn.indb

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning

Några funderingar idag!? Redovisningens två huvuduppgifter. T - kontot. Fundera på!? Dubbel bokföring. Grundläggande redovisning Grundläggande redovisning Några funderingar idag!? Kapitel 1 3 (t o m sid 81) Den Nya Affärsredovisningen Vad är en årsredovisning? Vad är skillnaden mellan resultaträkning och balansräkning? Vad är debet

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: HIT TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2012-01-21 09:30 13:30 TENTAMEN BESTÅR AV 7 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG. FÖR

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt!

Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt! Mälardalens högskola Företagsekonomi, grundkurs, EFO706 TEN3 4,5 hp (Delkurs 3 Grundläggande ekonomistyrning) Fredagen den 16 maj 2013, kl 08.00 12.30 Del 1 och del 2 av tentamen delas ut samtidigt! Omfattning

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Välkomna. Föreläsning 4 Grunderna i redovisning och bokföring. Redovisning och kalkylering ht 2014 1

Välkomna. Föreläsning 4 Grunderna i redovisning och bokföring. Redovisning och kalkylering ht 2014 1 Välkomna Föreläsning 4 Grunderna i redovisning och bokföring Redovisning och kalkylering ht 2014 1 Viktiga begrepp inom bokföring Inbetalningar och utbetalningar Inkomster och utgifter Intäkter och kostnader

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström Företagets bokslut med periodiseringar Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut med periodiseringar Värdering av anläggningstillgångar Bokföring av anläggningstillgångar Bokföring av avskrivning

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Budgetering och lönsamhet

Budgetering och lönsamhet Budgetering och lönsamhet Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag Resultatbudget Uppföljning av budget Värdeminskning

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Östra stenfruktens IT-förenings sjunde verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning ISBN 978-91-47-08849-2, upplaga 1:1 Till provuppgifterna 18:3, 18:4, 19:6 och 19:7 saknas de kolumner ska fyllas i med Omföringar och Rapporter.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt och industriell ekonomi Datum 2013-11-01 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamen Håkan Björkman 3 30; 4 50; 5

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2010 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Verksamhetsår Gunnarn Petrol kan nu redovisa resultatet från verksamhetsåret 2010. Föreningen har inte nått upp till budgeterade försäljningsvolymer

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning Svenska Hundskyddsföreningen 2005

Årsredovisning Svenska Hundskyddsföreningen 2005 Årsredovisning Svenska Hundskyddsföreningen 2005 Liten ordlista Förvaltningsberättelsen: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse

Läs mer

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

8.5. Värdering av anläggningstillgångar Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Kasper Org nr 716406-7758

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Kasper Org nr 716406-7758 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Kasper ÅRSREDOVISNING Brf Kasper Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF INSPEKTOREN I SKOGHALL Denna årsredovisning är framställd av HSB Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Kristinehamns Fjärrvärme AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolagets syfte är att erbjuda kunderna

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr 769606-7185 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården ÅRSREDOVISNING Brf Finagården Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF LUNNA I SKOGHALL

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF LUNNA I SKOGHALL ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF LUNNA I SKOGHALL ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF LUNNA I SKOGHALL Denna årsredovisning är framställd av HSB Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat avtal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KLOCKHAMMAREN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013

IF FRISKIS & SVETTIS VISBY. Org.nr. 834001-2882 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för IF Friskis & Svettis Visby får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01- 01--2013-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (2) 788000-1768 Utskriven: 2015-06-01, 10:09 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 578 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 47 119 225,90 0,00

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens 21:e verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital.

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital. FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Datum: 2010-10-21. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna:

Datum: 2010-10-21. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TORSDAGEN den 21 oktober 2010, KL 14-18

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN 1 2 Öppnar Innehållsförteckning dörren delägarna! Kallelse och dagordning till föreningsstämma 1 HSB Certifiering

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Årsredovisning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Årsredovisning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Dubbel bokföring internationell standard Dubbel bokföring härstammar från 1300-talets handelsmän i Florens. Kallas även därför för italiensk bokföring.

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer