Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I Provkod 1201 Kurs/program 1FE855 Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I Datum Antal sidor totalt Tid Lokal Meddelas 2-3 dgr innan Tillåtna hjälpmedel Ordbok på svenska/eget språk för alla studenter Övrigt Betyg U <60% G6=60% G7=70% VG8=80% VG9=90% Skrivningsansvarig lärare Micael Jönsson Kan nås på telefon Besöker skrivningen Ja kl. Nej kl. Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej

2 Uppgift 1 (13 poäng) Den enskilda firman TV-hörnan är ett företag som säljer TV-apparater till privatperson och företag. TV-hörnan har följande balansräkning vid årets början (kr): Tillgångar Skulder och eget kapital Likvida medel Leverantörsskulder Kundfordringar Pers skatt, arb avg Varulager Banklån Förskottsbetald hyra Inventarier Eget kapital Ack värdeminskning, inventarier Summa Summa Företaget har tagit fram följande uppgifter om det kommande året (bortse från moms): Försäljningen beräknas till kr per månad. Den genomsnittliga kredittiden till kunder är en halv månad. Företaget köper kontant nya inventarier för kronor. Varuinköpen beräknas till kr per månad och leverantören lämnar en månads kredit. Företaget har tre anställd som tillsammans har en bruttolön om kr per månad. Personalskatten är kr per månad och betalas tillsammans med arbetsgivaravgiften på kr per månad vid ordinarie inbetalningstillfälle. Nettolönen betalas ut intjänande månaden. Driftskostnaderna (el, tele mm) betalas kontant kr per månad. Lokalkostnaderna betalas med kr per kvartal i förskott. Företaget tar den 1 januari ett nytt banklån på kr. Räntan på lånet är 10 % och ska betalas den 31 dec tillsammans med en amortering på kr. Varulagret den 31 dec beräknas till kr. Avskrivningen beräknas till 20 % per år på inventariernas anskaffningsvärde. Ägarens privata uttag beräknas till sammanlagt kr per månad.

3 A Gör en resultatbudget för året. Resultatbudget Intäkter Summa intäkter Kostnader Summa kostnader Resultat

4 B Gör en likviditetsbudget för året. Ingående likvida medel Inbetalningar Likviditetsbudget Summa inbetalningar Utbetalningar Summa utbetalningar Utgående likvida medel

5 C Gör en budgeterad balansräkning per den 31 dec. Avrunda till helt tusental kronor. Budgeterad balansräkning Summa tillgångar Summa skulder och eget kapital D Beskriv sambandet mellan de tre huvudbudgetarna ovan verbalt.

6 Uppgift 2 (11 poäng) På nästa sida finner du en bokslutstablå för ett aktiebolag med saldobalansen inför årsbokslutet För in de bokslutstransaktioner som föranleds av följande uppgifter och gör bokslut. Avrunda till 0 decimaler om aktuellt. Visa alla beräkningar! 1. Beräknad semesterlöneskuld uppgår till 25. Sociala avgifter uppgår till 32 %. 2. Lagret inventeras och värderas till 280 vid årets slut. 3. En kund har förskottsbetalat varor, bokförd på konto 3051, med 30 som ännu inte levererats. Hänsyn tas till den förutbetalda intäkten. 4. Ränta och amortering på den långfristiga skulden (konto 2350) betalas halvårsvis. Den senaste betalningen gjordes den sista juli. Räntan är 7 %, hänsyn tas till upplupen ränta vid bokslutet. 5. Företaget betalade årspremien för en företagsförsäkring den sista augusti med 12. Hänsyn tas till den förutbetalda kostnaden. 6. Det visar sig att en faktura avseende kontorsmaterial för 3 felaktigt har bokförts som kostnad för telefonkostnader. Rätta felet. 7. Avskrivning enligt plan görs med 12,5 % av maskinerna och inventariernas anskaffningsvärde. 8. Företaget har fått besked från banken om att ränta gottskrivits dess bankkonto med Mot bakgrund av årets händelser räknar företaget med att årets skattekostnad blir Beräkna och bokför årets resultat. 11. Fullborda resultat- och balansräkning.

7 Saldobalans Tillägg Konto D K D K Balansräkning 1220 Maskiner/inventarier Ack avskr inv Obligationer Lager Kunfordringar Interrimsfordringar 1810 Andelar börsnoterade ftg Checkräkning Bank 40 Summa tillgångar 2081 Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat 2350 Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 2650 Moms redovisningskonto Personalskatt Uppl. Semesterlöner 2940 Uppl. Soc avgifter 2990 Interrimsskulder Summa sk och ek Resultaträkning 3051 Försäljningsintäkter 2132 Summa intäkter 4010 Varukostnad Lokalhyra Kontorsmaterial Telefon Försäkringar Löner Sociala avgifter Avskrivning enl plan 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostn Årets skattekostn 10 Summa kostnader 8999 Årets resultat Resultat

8 Uppgift 3 (6 poäng) Bilverkstaden Ottos Bil AB är specialiserade på att montera dragkrokar på personbilar, detta är ett paket där verkstaden både säljer dragkroken och monterar. Verkstaden har tre heltidsanställda bilmekaniker: Otto som också är ägaren samt Tim och Niklas. Sammanlagd lönekostnad för dessa tre är kronor per år. Verkstaden har ett centralt läge i staden alldeles bredvid Bilprovningen. Otto hyr lokalen för kronor per år. Kringkostnader för lokalen såsom el, vatten, uppvärmning, sophämtning mm kostar cirka kronor per år. Alla de tre anställda beräknas arbeta 220 dagar per år, varje dag antas en anställd kunna montera tre stycken dragkrokar. Inköpspriset för varje dragkrok är 3700 kronor. Till detta behövs en monteringssats för varje dragkrok som har ett inköpspris på 1100 kronor. a) Vilket försäljningspris bör sättas för en dragkrok om verkstaden vill uppnå en årlig vinst på kronor. b) En konkurrent har dykt upp på marknaden och tar kunder från verkstaden. För att behålla kunderna funderar Otto på att erbjuda att besiktning av det monterade draget skulle ingå i försäljningspriset. En besiktning kostar 350 kronor. Med utgångspunkt i försäljningspriset från a) uppgiften hur många fler dragkrokar måste verkstaden sälja för att upprätthålla samma vinst som i a? c) Mekanikern Niklas säger upp sig. Det innebär att lönekostnaderna minskar med kronor. Otto funderar över hur han skall göra. Med tanke på den hårda konkurrensen är det inte rimligt att höja priserna. Med utgångspunkt i ditt försäljningspris från uppgift a) och att detta måste täcka även besiktningskostnaden vill Otto att du berättar hur många drag han och Tim måste sälja/montera varje dag för att åtminstone upprätthålla en vinst om kronor på ett år.

9 Uppgift 4 (9 poäng) I kurslitteraturen Grundläggande redovisningsteori finns följande citat mycket av redovisningen och dess problem kretsar kring mätning av resultat. Ge en redogörelse för begreppet resultat och de två principer som kurslitteraturen ger för att utföra resultatmätning, förmögenhetsprincipen och aktivitetsprincipen. Du får maximalt använda denna sida för ditt svar.

10 Uppgift 5 (9 poäng) I kurslitteraturen anförs ett antal argument mot att budgetera. Varje argument bygger på upplevda problem med budgetering. Diskutera kring ett av dessa argument och dess bakomliggande problem. Du får maximalt använda denna sida samt baksida för ditt svar. Din diskussion skall innehålla följande: Kort presentation av argumentet och bakomliggande problem Vilka felaktiga styreffekter genererar detta problem Vilka lösningar finns till detta problem, här krävs att du argumenterar för varför ditt förslag löser grundproblemet

11 Uppgift 6 (12 poäng) a) Redogör för begreppet ekonomistyrning. b) Definiera begreppen utgift, kostnad och tillgång. c) Hur ser sambandet ut mellan utgift, kostnad och tillgång?

12 d) Redogör för balansekvationen. e) I Den nya ekonomistyrningen presenteras olika modeller av företag och deras mål. Simon som presenterade Satisfieringsmodellen första gången gjorde det därför att han ansåg att vinstmaximeringsmodellen inte var möjlig. Vad i vinstmaximeringsmodellen ansåg Simon var omöjligt att uppfylla? f) Redogör för nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital? Varför vill vi använda oss av detta mått?

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd...

Läs mer