Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering, 7.0 hp Provkod 1001 Kurs/program 1FE500 1FE525 Företagsekonomi I - redovisning och kalkylering Datum Antal sidor totalt 15 Tid Lokal Meddelas 2-3 dgr innan Tillåtna hjälpmedel Ordbok på svenska/eget språk för alla studenter Övrigt Betyg U <60% G6=60% G7=70% VG8=80% VG9=90% Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Kan nås på telefon Besöker skrivningen Ja kl. X Nej kl. Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). X Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej

2 Tentamen i Affärsredovisning och budgetering Totalt 10 uppgifter på 15 sidor Tentamens totala poäng är 100. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ger 0 poäng. Redovisa alla dina beräkningar plus vad som är svaret på uppgiften. Skriv på baksidan vid ont om utrymme, lösblad är inte tillåtet. Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) a) Redogör för skillnaden mellan en inkomst och en intäkt. b) Det ingående egna kapitalet på balansräkningen är 200 tkr och årets vinst är 100 tkr. Hur kan man förklara att det utgående kapitalet är 175 tkr? c) Förklara vad en råbalans är.

3 uppg. 1 forts d) Redogör utförligt för begreppet reskontra. e) Ett företag köpte den 1 september 2010 en lastbil för kr. Den ska betalas av under 6 månader och beräknas ha en livslängd på 5 år. Första inbetalningen sker i samband med köpet den 1 september. Vad blir det för utgift, utbetalning och kostnad respektive år? Skriv svar på alla rader, tom rad ger inga poäng Utbetalning Utgift Kostnad 2011 Utbetalning Utgift Kostnad 2012 Utbetalning Utgift Kostnad

4 Uppgift 2 (20 poäng) Nedan följer några afffärshändelser under september månad i företaget Svart på Vitt Företaget tillverkar och säljer diverse musikartiklar. De använder full momssats. Använd den bifogade kontoplanen (nästa blad) och kontera följande affärshändelser. Debet 1. 1/9 Ägaren sätter in kr i företaget Pengarna placeras på banken. Kredit 2. 4/9 Det kommer en faktura över annonser införda i den Debet Kredit lokala tidningen under augusti. Den lyder på kr exkl. moms 3. 5/9 Helgens kontantförsäljning på sammanlagt Debet Kredit kr redovisas. 4. 7/9 Inför ett kommande fastighetsköp har man idag Debet Kredit fått beviljat ett lån på kr från banken. Banken har satt in detta belopp på företagets bankkonto. 5. 8/9 En faktura på gitarrer, notställ och plektrum Debet Kredit skickas idag till Musikskolan. Summan är på kr exkl moms. Betalningsvillkor: inom 30 dagar 5 % rabatt. 6. 9/9 En faktura på bongotrummor från Cuba Inc i Debet Kredit Spanien ankommer. Den lyder på 400. Eurokursen är idag 9.50 Skr /9 En kassaapparat inköps. Debet Kredit Fakturan anländer idag och lyder på kr inkl. moms.

5 forts uppg /9 Vi betalar idag fakturan till Cuba Inc. Debet Kredit Eurokursen är idag 9.60 Skr. Betalningen sker via bankgiro /9 En löneutbetalning bokförs. Debet Kredit Bruttolönen är kr. Personalskatten kr. Arbetgivaravgiften 30 %. Utbetalningen görs via banken /9 Vi får idag betalt för fakturan till Musikskolan. Debet Kredit Betalningen kommer via plusgiro.

6 Kontoplan Balanskonton Resultatkonton 1110 Byggnader 3010 Varuförsäljning 1119 Ack. avskrivningar på byggnader 3310 Försäljning tjänster 1130 Mark 3700 Intäktskorrigeringar 1220 Inventarier 3960 Valutakursvinster 1229 Ack. avskrivningar enl plan, inventarier 3973 Vinst vid avyttring av anl.tillgångar 1310 Aktier i dotterbolag 1460 Varulager 4010 Varuinköp 1510 Kundfordringar 4110 Inköp av råvaror till egen produktion 1515 Osäkra kundfordringar 4700 Reduktion av inköpspris 1519 Värdereglering av kundfordringar 4960 Förändring av varulager 1630 Avräkning för skatter och avgifter 1640 Skattefordran 5010 Lokalhyra 1650 Momsfordran 5220 Leasing av inventarie 1700 Förutbet. kostnader och upplupna intäkt Förbrukningsinventarier 1910 Kassa 5810 Resekostnader biljetter 1920 Plusgiro 5910 Annonsering 1930 Bankgiro 6071 Representation, avdragsgill 2080 Aktiekapital 6072 Representation, ej avdragsgill 2085 Uppskrivningsfond 6110 Kontorsmaterial 2086 Reservfond 6210 Telekommunikation 2091 Balanserad vinst eller förlust 6230 Datakommunikation 2099 Årets resultat 6310 Företagsförsäkringar 2110 Periodiseringsfond 6351 Konstaterade kundförluster 2150 Ackumulerade överavskrivningar 6352 Befarade kundförluster 2330 Checkräkningskredit 6990 Övriga externa kostnader 2350 Lån 2440 Leverantörsskulder 7010 Löner 2510 Skatteskulder 7510 Arbetsgivaravgifter 2610 Utgående moms 7690 Övriga personalkostnader 2640 Ingående moms 7820 Avskrivningar enligt plan på byggn Momsredovisning 7830 Avskrivningar enligt plan på invent Personalskatt 7960 Valutakursförluster 2730 Skuld sociala avgifter 7973 Förlust vid avyttring av anl.tillgång 2900 Upplupna kostnader och förutbet. intäkt Ränteintäkter 8410 Räntekostnader 8422 Dröjsmålsräntor 8810 Förändring av periodiseringsfond 8850 Skillnad mellan bokförda avskr. och avskrivningar enligt plan 8910 Årets skattekostnad 8999 Årets resultat

7 Uppgift 3 (4 poäng) Fyll i de tomma rutorna i nedanstående tabeller. Inga ägarinsättningar eller ägaruttag har gjorts Tillgångar Eget kapitel Skulder Intäkter Kostnader Resultat

8 Uppgift 4 (18 poäng) AVRUNDA ALLA BERÄKNINGAR TILL HELA TUSENTAL Företaget Konsertarrangören arbetar med musikarrangemang. Saldobalans enligt tablå föreligger i Konsterarrangörenper den 31 dec Vid bokslutet skall följande periodiseringar och justeringar beaktas. Du ska i bokslutstablån på nästa sida: a) göra periodiseringarna enligt nedan samt i Tilläggskolumnen göra de bokföringstransaktioner dessa leder till. Ange då deluppgiften (t ex 1) vid noteringarna och bokför i hela tkr. dvs utan decimaler. 1) En ljudanläggning hyrs. Hyran avseende december 2010 och januari 2011 betalas den 1 december med 20 tkr. 2) Inventarierna skrivs av med 15 %. 3) Lagret inventeras och värderas till 150 tkr vid årets slut. 4) Lånet amorteras och betalas ränta för två gånger om året. Senast detta gjordes var den 31 okt. Räntan är 5 %. 5) Ett konsertarrangemang har offererats kunden, fakturan lyder på 65 tkr. Konserten kommer att hållas i januari ) Semesterlöneskulden till de anställda uppgår vid årets slut till 20 tkr. 7) Avsluta in- och utgående momskontona och för över till momsredovisningskontot. b) Beräkna årets resultat och bokföra det. c) Fullfölj bokslutet mot balans- och resultaträkning.

9 Bokslutstablå Uppgift 4 Saldobalans Tillägg Kontonamn Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Inventarier 800 Ack avskr inventarier 538 Lager 180 Kundfordran 800 Värdereg kundfördr Interim fordran Kassa 225 Eget kapital 380 Årets resultat Periodiseringsfond 15 Ack avskr över plan 300 Banklån 200 Leverantörsskuld 129 Skatteskuld 40 Utgående moms 40 Ingående moms 20 Momsredovisning Interima skulder tkr tkr tkr tkr Balansräkning Uppdragsförsäljning 4800 Varukostnad 1000 Lokalhyra 120 Leasing 80 Drivmedel 40 Lön 2400 Arbetsg,avgift 750 Företagsförsäkring 10 Avskr enl. plan Räntekostnad 17 Avskr över plan Årets resultat Resultaträkning

10 Uppgift 5 (4 poäng) Ett företag har en artikel i lager vid bokslutet. I början av året fanns ett IB-värde på lagret på kr. Under året gjordes följande varuinköp: Antal (st) Pris kr/st Summa kr 17 mars , april , juni , september , oktober , Den 31 dec inventerades lagret och det fanns st kvar. Inköpspriset den 31/12 var för artikeln 22,12 kr/st. Företagets försäljningspris var den 31/12 38,50 kr/st. Vilket värde bör företaget sätta på sitt varulager enligt lägsta värdets princip (LVP)? Visa i dina uträkningar att du följer LVP.

11 Uppgift 6 (4 poäng) Nedan återges ett utdrag ur Aktiebolaget Skruv och Tångs bokföring angående företagets relation till kunden Fiffel och Båg: 1510 Kundfordringar 6352 Befarade kundförluster 80 (1) 32 (2) 1515 Osäkra kundfordringar 80 (1) 1519 Nedskrivning kundfordringar 32 (2) a Förklara, med användning av korrekt terminologi, vad som har orsakat dessa transaktioner samt hur mycket Skruv och Tång räknar med att få betalt. Transaktion 1: Transaktion 2: b Vilken redovisningsprincip ligger till grund för ditt resonemang i delfråga a? Motivera

12 Uppgift 7 (18 poäng) Ett handelsföretag arbetar med planeringen för nästa år. Använd Ingående balans samt de planeringsdata som visas nedan och gör klart de tre budgetarna. Vi bortser från moms och skatt! I budgetarna räknar vi med att året har 360 dagar och en månad har 30 dagar. Planeringsdata: 1. Amortering och räntebetalning sker med förfallodagar 30 juni samt 30 december. Räntesatsen beräknas vara 10 %. och vid varje förfallodag amorteras kr (låneskulden som finns vid årets början framgår av ingående balansen). Visa dina beräkningar här: 2. Inventarierna köptes för något år sedan för kr och skrivs av linjärt på 8 år. Beräkna avskrivning enligt plan: 3. Försäljningen beräknas bli kr. Kunderna beräknas utnyttja 30 dagars kredittid (försäljningen jämt fördelad under året). Beräkna kundfordringar vid årets slut: 4. Årets driftskostnader för löner, hyra mm beräknas bli kr. Betalda under året 5. Löner och sociala avgifter uppgår till kr. Av dessa kommer kr vara utbetalda under året. 6. Man beräknar att årets varuinköp blir kr. Inköpen fördelas jämnt under året. Vi utnyttjar 45 dagar kredittid i genomsnitt (inköpen jämt fördelade under året). Beräkna leverantörsskulden vid årets slut: 7. Varulagret beräknas vid årets slut (UB) vara värt kr. Beräkna varukostnaden för året: 8. Ägaren räknar med att ta ut kr/månad under året. Resultatbudget Försäljning - Varukostnad - Driftskostnader - Löner och sociala avgifter - Avskrivningar - Ränta Årets Resultat

13 Uppg. 7 forts Likviditetsbudget Inbetalda kundfordringar från årets början Inbetalning från kunder av årets försäljning Summa inbetalt Betalning av leverantörsskulder enl. IB Betalning av årets varuinköp Betalning driftskostnader Betalning av skuld för löner enl. IB Betalning av årets löner Ränta Amortering Ägarens egna uttag Summa utbetalt Ingående kassa + Inbetalningar - Utbetalningar = Utgående kassa Balansbudget Ingående balans Inventarier Varulager Kundfordringar Kassa Summa tillgångar Utgående balans Eget kapital Summa eget kapital Banklån Leverantörsskulder Skuld för lön och sociala avgifter Summa eget kapital och skulder

14 Uppgift 8 (10 poäng) Ange om nedanstående påståenden är sanna eller falska Påstående Sant Falskt En budget kan innefatta såväl finansiella som icke-finansiella aspekter Budgeten kan utgöra ett verktyg för ökad kommunikation i ett företag Balanserat styrkort ersätter i stor utsträckning budgetar Aktivitetsbudgetering måste kombineras med aktivitetsbaserad kalkylering Budgetlös företagande har fått stor spridning i verkligheten Resultatbudgeten benämns ofta kassaflödesbudget En likviditetsbudget kan även benämnas tillgångsbudget Moms förekommer i resultat- och balansbudget Det finns två huvudtyper av delbudgetar: avdelningsbudget och funktionsbudget Reviderade budgetar är sådana som revisorerna godkänt

15 Uppgift 9 (4 poäng) a) Vad ska en verifikation innehålla? b) Vad gäller beträffande rättelse av en verifikation?

16 Uppgift 10 (8 poäng) Interimsposter i bokslutet kan bestå av olika typer av periodiseringar. a) Förklara vad respektive post innebär och a) ge ett tydligt exempel på varje. Förutbetald intäkt: a) - Innebörd: b) - Exempel: Förutbetald kostnad: a) - Innebörd:. b) - Exempel: Upplupen intäkt: a) - Innebörd:. b) - Exempel: Upplupen kostnad: a) - Innebörd: b) - Exempel:

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer