Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs Skriftlig tentamen, 4.5 hp Dk I Provkod 1102 Kurs/program 1FE870 Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II Datum Antal sidor totalt 9 Tid Lokal Tillåtna hjälpmedel Miniräknare utan minne eller med tomt minne Ordbok på svenska/eget språk för alla studenter Bilaga med Bokföringslag, Årsredovisningslag m fl Övrigt Betyg U/F <60% G/E=60% G/D=65% G/C =70% VG/B=80% VG/A=90% Skrivningsansvarig lärare Besöker skrivningen Stig Malm, Petter Boye Kan nås på telefon Ja kl. Nej 8-13 Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej

2 Uppgift 1 (6 p) Nilsson beskriver redovisningens teoristruktur med utgångspunkt från fyra hierarkiskt ordnade nivåer. Redogör för dessa nivåer samt deras relation till varandra. 2

3 Uppgift 2 (10 p) a) Varför kan det vara svårt att beräkna räntabiliteten på sysselsatt kapital i en extern räkenskapsanalys? (2 p) b) Varför är det rimligt att beräkna räntabilitet på eget kapital på ingående värden snarare än utgående? (2 p) c) Vem är Bokföringsnämndens huvudman (2p) d) Hur lyder bokföringsnämndens definition av eget kapital (2 p) e) Vad är en fondemission? (2 p) 3

4 Uppgift 3 (9 p) Företaget Y startar sin verksamhet i september år 1. Den 1 september erhåller företaget ett banklån på kronor. Lånet amorteras på 8 år och löper med en ränta om 6 %. Betalning av amortering och ränta sker var sjätte månad i efterskott. Första betalningstillfället blir den siste februari år 2. Utgå från 30 dagar /mån a) Bokföring år 1: - Bokför den nya lånet - Periodisera räntekostnaden för år Checkräkningskonto 2350 Reverslån 8400 Räntekostnader 2990 Övriga interimsskulder b) Bokföring år 2: - Börja med att registrera IB poster, ej på checkräkningskontot - Ränta och amortering betalas sista februari år 2. - Beräkna och bokför ränta och amortering sista augusti år 2. - Beräkna och periodisera ränta för sept. dec. år Checkräkningskonto 2350 Reverslån 8400 Räntekostnader 2990 Övriga interimsskulder c) Vad blir räntekostnaden för år 1? d) Vad hade kostnaden blivit år 1 om vi inte periodiserat? e) Varför periodiseras inte amorteringen? 4

5 Uppgift 4 (12 p) På nästa sida finns en bokslutstablå för ett aktiebolag med saldobalansen inför årsbokslutet år För in de bokslutstransaktioner som föranleds av följande uppgifter och gör bokslut, dvs för ut belopp till både balans- och resultaträkningarna. Avrunda belopp till 0 decimaler om det blir aktuellt!! Alla belopp i kkr. 1. Beräknad semesterlöneskuld uppgår till 50. Arbetsgivaravgifter för dessa beräknas till 15. Bokför detta 2. Lagret inventeras på nyårsafton och värderas (LVP,FIFU) till En faktura för reklam har felaktigt blivit bokförd som lönekostnad, belopp var på 4 plus 1 i moms. Bokför en rättning av detta 4 Bland kundfordringarna finns en kundfordran på kunden X som bedöms som osäker. Hela fordran är på 60 inkl moms (dvs ). Vi bedömer att vi kommer att förlora 24. Fordran på 50 på Kunden Y, som skrevs ned i föregående bokslut med 20, har gått i konkurs. Ingen utdelning, moms ingick med Ränta och amortering på vårt banklån betalas varje år den siste april och siste oktober. Hänsyn tas vid bokslutet till upplupen ränta. Räntesats 12 %. 6. En leverantörsskuld på USD 6000 har bokförts till kursen den dag fakturan bokfördes USD 1 = SEK 8. Kurs : USD 1 = SEK 7. 7 Företaget betalade en försäkring den 1 november för tre månader framåt med 24. Periodisera försäkringen. 8. Eftersom företaget under året upplevde ett likviditetsöverskott köptes en aktiepost den siste maj för 50 kkr, vilket bestod av 250 st ABB-aktier. Börskursen den 31 december var 180 kr per aktie. 9 Årets avskrivning har inte skett. Inga inventarier har köpts eller sålts under året. Planenlig avskrivning görs med 10 %. Enligt beräkningar skall överavskrivning ske med Företaget vill göra maximal avsättning till periodiseringsfond (25 % på resultat före skatt) 11. Preliminärskatt för år 2011 är 84. Beräkna årets skatt (26,3 %) och beräkna ev fordran/skuld. I december erhölls en skattsedel på slutlig skatt för år Denna visade en debiterad kvarskatt på 3, denna är ännu ej bokförd. Beräkna och bokför årets skattekostnad. Bokför även årets vinst och fullborda balans- resp. resultaträkningen! Plats för beräkningar: 5

6 Saldobalans Tillägg Konto D K D K Balansräkning 1220 Maskiner/inventarier Ack avskrivn inv Långfristiga fordringar 100 Anl tillg 1400 Lager Kundfordringar Osäkra kundfordr Nedskr kundfordr Interimsfordringar 1810 Aktier i börsnot. ftg Nedskr kortfr plac 1930 Bank 335 Oms tillg Summa tillgångar 2081 Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Eget kap 211x Periodiseringfond Ack. Överavskrivn 20 Obesk res 2350 Reverslån Leverantörsskulder Skatteskulder 2650 Moms.redov.konto Personalens källskatt Avräkning soc avgifter Uppl. semesterlöner 2941 Uppl. soc avgifter 2990 Interimsskulder Skulder Summa Sk o EK Resultaträkning 3051 Försäljningsintäkter Kursvinst rörelsen 3973 Vinst vid avyttr invent Intäkter 4010 Varukostnad Lagerförändring 5010 Lokalhyra Reklam Kontorsmaterial Telefon Försäkringar Konstaterade kundförl 6352 Befarade kundförl 7010 Löner Arbetsgivaravgifter Kursförl rörelsen 7973 Förl vid avyttr invent Rör kostn 7832 Avskr enl plan invent Avskr 8300 Ränteintäkter Valutakursvinster 8350 Resultat avyttr kortf plac 8370 Nedskrivning kortf plac 8400 Räntekostnader 30 Fin I/K Resultat före disp 8811 Avsättn per-fond 8850 Avskr över/under plan Disp Resultat före skatt 8910 Årets skattekostnad 77 Skatt 8999 Årets resultat Res e skatt

7 Uppgift 5 (6 p) AB M förvärvade 90 % av kapitalet (och röster) I AB D den 1/1 x1. Den goodwill som uppstod vid förvärvet (se förvärvskalkylen nedan) skall skrivas av på 10 år. Upprätta koncernbalansräkning per den 31/12 år x4. Det är alltså det fjärde bokslutet efter förvärvet. Balansräkningar AB M AB D Justeringar Minoritet Goodwill Aktier i dotterbolag 838 Div anl tillgångar Div oms tillgångar Summa tillgångar Koncern intresse KBR Aktiekapital Bundna reserver Balanserade vinstmedel Årets resultat Minoritetsintresse Div skulder Summa EK & Skulder Förvärvskalkyl Pris 838 Förvärvade nettotillgångar - (0,90 * ( )) = -738 Goodwill 100 7

8 Uppgift 6 ( 9 p) I nedanstående tabell framgår senaste inköpen av produkterna X och Y Inköp Produkt X Produkt Y Antal Inköpspris/st Antal Inköpspris/st Novmber kr kr December kr kr Inför bokslutet finns följande information: Försäljningspris för X är 22 kr/st, med en beräknad försäljningskostnad på 5 kr/st Försäljningspris för Y är 22 kr/st, med en beräknad försäljningskostnad på 5 kr/st a) Beräkna lagervärdet vid årets slut enl. reglerna om lägsta värdets princip och enl. först in först ut. Vid årets slut finns X och 250 Y i lager. Visa beräkning tydligt. b) Vad blir lagervärdet om Alternativregeln tillämpas? c) Bokför lagerförändringen på nedanstående konton. Ange värdet på årets varukostnad. Alternativregeln är tillämplig om den ger lägst lagervärde Lager 4010 Varuinköp Årets varukostnad: 4990 Lagerförändring 8

9 Uppgift 7 (8 p) Ge kortfattade svar på nedanstående frågor, du får inte svara enbart ja eller nej. Svar utan lagrum ger inga poäng (hänvisning ska ske till Bokföringslagen/ Årsredovisningslagen). a) En enskild näringsidkare (enskild firma) som bedriver näringsverksamhet omsätter normalt ca 2 miljoner kronor per år. Skall detta företag avsluta sin löpande bokföring med årsbokslut eller årsredovisning? Ange lagrum som stöd för ditt svar. b) Vad gäller vid rättelse av verifikation? Ange lagrum som stöd för ditt svar. c) Vad ska en Årsredovisning bestå av? Ange lagrum som stöd för ditt svar d) Ett företag som tillverkar produkter vill i lagervärdet räkna in indirekta kostnader(to) som en del av lagervärdet. Är detta tillåtet? Ange lagrum som stöd för ditt svar. 9

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer