Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs Skriftlig tentamen, 12.0 hp Kurs/program 1RV830 Grundläggande beskattningsrätt Datum Antal sidor totalt Tid Provkod 1201 Lokal Meddelas 2-3 dgr innan Tillåtna hjälpmedel Ordbok på svenska/eget språk för alla studenter Övrigt Betyg U/F <60% G/E=60% G/D=65% G/C =70% VG/B=80% VG/A=90% Skrivningsansvarig lärare Ulla Ekdahl Kan nås på telefon Besöker skrivningen Ja kl. Nej kl. 08:00 Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej 1 (1)

2 Institution Ekonomihögskolan Examinator Ulla Ekdahl Namn:.. Adress:.... Datum Tid Plats Personnummer: Kurskod 1RV830 Grundläggande beskattningsrätt Kurs / Provmoment Tillåtna hjälpmedel: Språklexikon (t ex tysk-svensk, grekisk-svensk). Okommenterad författningstext, understrykningar och överstrykningar samt markeringar, (lappar, gem) för att markera var de olika lagarna börjar är tillåtna. Räknedosa. Övrigt: Maxpoäng:42 p Uppnådda poäng/betyg: VG = % G = 60-79% U = 0-59% Tentamensgenomgång: Tid: Sal: Uppvisat legitimation: Ja Nej Uppvisat kårlegitimation: Ja Nej Tid för inlämnande:.. Tentamensvakts signatur:

3 . Kurs: Datum: Maxpoäng: Uppnådda poäng/betyg: VG = % G = 79-60% Namn och postadress: U = 59-0%

4 Uppgift 1 (6p) Redogör för nedanstående skatterättsliga begrepp/princip. a) Redogör för begreppet remuneratorisk gåva och ge exempel. (2p) b) Redogör för begreppet personalvårdsförmån och ge exempel. (2p) c) Redogör för huvudsaklighetsprincipen och ge exempel när den tillämpas. (2p)

5

6 Uppgift 2 (6 p) Liam driver en under året nystartad rådgivningsverksamhet. Han bedriver verksamheten som enskild näringsverksamhet. Årets överskott vid beskattningsårets slut är kr. Vid årets slut finns som enda tillgång kr på företagets bankkonto medan företaget saknar skulder. Det egna kapitalet utgör alltså kr vid beskattningsårets utgång. a) Beräkna Liams överskott av aktiv näringsverksamhet efter avdrag för egenavgifter om Liam gör maximal avsättning till expansionsfond? Hur mycket skatt ska erläggas i expansionsfondsskatt? b) Beräkna Liams överskott av aktiv näringsverksamhet efter avdrag för egenavgifter om Liam gör maximal avsättning till periodiseringsfond? Hur påverkar maximal avsättning till periodiseringsfond möjligheten till avsättning till expansionsfond för Liam?

7

8 Uppgift 3 (6p) a) Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om slutlig skatt på grundval av uppgifter som lämnats i inkomstdeklarationen och övrig tillgänglig information såsom ex kontrolluppgifter. Om den som är skyldig att lämna inkomstdeklaration inte har gjort det ska skatten eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår skäligt. Redogör för de två metoder som brukar användas som hjälpmedel vid skönsbeskattning om den som är skyldig att lämna inkomstdeklaration inte har gjort det trots föreläggande.(5p) b) Av 13 Skattebrottslagen framgår att åtal för skatteförseelse endast får väckas av särskilda skäl. Ge exempel på ett sådant särskilt skäl. (1p)

9 Uppgift 4 (6p) Jeppa Persson har haft följande transaktioner under beskattningsåret och vill nu att du hjälper henne att beräkna statlig inkomstskatt på kapitalinkomster alternativt skattereduktion på underskott av kapital. Överskott vid försäljning av börsnoterade aktier kr Överskott vid försäljning av ärvda antika möbler kr Förlust vid försäljning av börsnoterade aktier kr Inbetalning av skuldränta kr Utdelning på ej marknadsnoterade aktier (ej kvalificerade) kr Överskott vid avyttring av kapitalförsäkring kr

10

11 Uppgift 5 (4+2=6p) A/ Inom bolagsbeskattningen och koncernfrågor så skulle jag vilja be Dig göra eventuella skatterättsliga korrigeringar för nedanstående transaktioner och redovisa bolagets skatteplikta resultat. Transaktioner i 1-7 har bokförts på resultaträkningen. Resultat enligt Resultaträkningen (RR) Utdelning från helägt dotterbolagsaktier har erhållits med kr. 2. Bolagets skatt enligt RR uppgår till kr 3. Avdrag har gjorts för tjänstepension i Skandia med kr och till ett engelskt bolag med kr. Beloppen inom 35% av lönen till de berörda. 4. I samband med årets interna fest (att betrakta som sk intern representation) kostade maten 400 kr per person. 50 personer deltog på tillställningen. Bortse från momsdelarna i denna frågeställning 5. Aktieägartillskott från ett helägt dotterbolag som ägts i många år erhölls med kr. 6. Utdelning har erhållits på HM-akter (kapitalplaceringsaktier) med kr 7. Efter utdelningen såldes HM-aktierna med en bokförd vinst om kr medan det skatterättsligt blev en förlust on kr 8. Till en insamling för hemlösa skänkte bolaget filtar och tält mm ur det ordinarie sortimentet (fanns i befintligt lager). Transaktionen har inte bokförts och inte heller beaktats i lagervärderingen. Värdet av produkterna uppgick till kr. B/ Ett förlustbolag skall säljas nu innan årsskiftet Bolaget har fastställda förluster (bokslutet ) om kr och med beräknade nya förluster för 2012 om kr (bokslut ) samt en gammal aktieförlust i den sk aktiefållan från 2005 om kr. Vad händer med dessa tre olika underskott/förluster i det fall ett annat aktiebolag förvärvar aktiemajoriteten för kr?

12

13 Uppgift 6 (1+3+2=6p) A/ Inom fåmansföretagsbeskattningen talas det ofta on 3:12-regelrna vilken avser sk kvalificerade andelar. Redovisa definitionen av kvalificerade andelar. B/ Du är ägare till ett fåmansföretag och äger alla 100% av andelarna Dina andelar är sk kvalificerade andelar. Dessa förvärvade Du för kr Kapitalregelns värde för förmögenheten vid tax 1993 ger ett värde om kr. För inkomståret har du räknat fram ett nytt gränsbelopp (inkl sparad utdelning mm) som är kr. Du säljer bolaget under hösten och har inte tagit någon utdelning tidigare under året. Redovisa hur vinsten beskattas om du säljer för kr. Utgå från inkomstbasbelopp = kr C/ Låt säga att Du inte säljer bolaget enligt B/ utan istället tar en utdelning (med samma gränsbelopp som i B/). Vad innebär detta för skattekonsekvenser om Du tar en utdelning om kr alternativt kr?

14

15 Uppgift 7 (2+2+2= 6p) Inom den internationella beskattningsrätten har vi att beakta såväl vår egen som ett annat lands nationella beskattningsregler samt eventuella dubbelbeskattningsavtal. Nedan ber jag dig svara endast utifrån den nationella regleringen i IL samt att Du hänvisar till lagrum i respektive fråga. A/ Vad innebär det att man skall undvika dubbelbeskattning genom metoden avräkning (utgå från sk normal avräkning)? Låt säga att man är bosatt i Sverige och enligt respektive lands lagstiftning skall betala kr i utlandet på den aktuella inkomsten medan Sverige vill ha kr på samma inkomst. I vilket land görs avräkningen? B/ Vad innebär det att bli SINK-beskattad och på vilken kategori av skattskyldiga gäller dessa regler? C/ Du jobbar på ett svenskt aktiebolag som har flera ägare enligt följande: Ett italienskt moderbolag som äger 70% En fysisk person som är bosatt på en ö i ett skatteparadis som äger 10% En italiensk fysisk person som äger 10% Ett svensk aktiebolag som äger 10% Det svenska aktiebolaget skall göra en utdelning till sina ägare om kr och börjar fundera på kupongskatten. Hur mycket kupongskatt skall bolaget betala till svenska staten om vi utgår från att det inte finns något dubbelbeskattningsavtal med skatteparadiset och att det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sve Ita som säger kupongskatt 5% för såväl bolag som fysiska personer.

16

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen,

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15. Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer