Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen, 15.0 hp Kurs/program 1RV825 Handelsrättslig fortsättningskurs Datum Antal sidor totalt 16 Tid Provkod 1001 Lokal Meddelas 2-3 dgr innan Tillåtna hjälpmedel Som hjälpmedel godkänns samt okommenterad lagtext/författningstext med understrykningar och förstrykningar och registerflikar (med angivande av lag) alternativt gem. Övriga kommentarer, stickord eller liknande är således inte tillåtna. Observera att studenterna får använda lagbok samt även lagtext i lösblad (exempel på lagar som student kan välja att ta med sig är: konsumentkreditlag, lag om företagshypotek, förmånsrättslag m m) Övrigt Betyg U/F <60% G/E=60% G/D=65% G/C =70% VG/B=80% VG/A=90% Skrivningsansvarig lärare Besöker skrivningen Håkan Hallbäck Kan nås på telefon Ja kl. Nej kl. Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej

2 2 (2)

3 Linnéuniversitetet TENTAMEN 1(15) Instruktion hur svaren skall anges i tentamen Skriv tydligt på skrivfrågorna. Om inte raderna räcker till; använd baksidan av bladet och om detta inte räcker får lösblad användas. Utveckla svaren noga. Motivera och referera till lagstiftning och andra relevanta aspekter på frågan, när så efterfrågas. Koncentrera och disponera ditt svar. Betygsgränser Maxpoäng Gräns för godkänt ( 60 %) Gräns för väl godkänt ( 80 %) 48 poäng 28 poäng 38 poäng Vid godkänt resultat på denna skriftliga tenta läggs poängen från förhandlingsspelen till tentamenspoängen och betygssättning sker på den sammanlagda poängsumman. Lycka till 1. Lisa, Pelle och Stina har köpt ett lagerbolag som de ska döpa om till LPS AB (Lisa- Pelle-Stina). Avsikten med bolaget är att de alla tre ska äga lika delar i bolaget och att samtliga ska arbeta heltid i bolaget. LPS AB ska vara verksam som underentreprenör inom byggbranschen. De tre kommande aktieägarna har kommit så långt i diskussionerna att de köpt ett s k lagerbolag och satt in vardera kr till bolaget, med avsikt att dessa medel kr skall utgöra aktiekapital. För närvarande diskuterar de tre hur man ska reglera förhållandena mellan aktieägarna. Vad händer exempelvis om någon av dem säljer sina aktier till en utomstående; kan man förhindra detta? Vad finns det för möjligheter enligt aktiebolagslagen att begränsa en aktieägares möjlighet att disponera över sina aktie genom att sälja dem till någon som inte och sedan tidigare är aktieägare.

4 Linnéuniversitetet TENTAMEN 2(15) Utred och förklara de olika möjligheter som enligt aktiebolagslagen föreligger och som kan begränsa en aktieägares möjligheter till försäljning. Motivera dina svar med lagrum. (12 p)

5 Linnéuniversitetet TENTAMEN 3(15)

6 Linnéuniversitetet TENTAMEN 4(15) 2. Obeståndet AB har en balansräkning med följande utseende. Tillgångar Inventarier Varulager Kassa/bank Summa tillgångar kr kr kr kr Skulder Aktiekapital Banklån Leverantörsskulder Summa skulder kr kr kr kr Obeståndet AB har följande aktieägare: Pia 80% Per 20%

7 Linnéuniversitetet TENTAMEN 5(15) Styrelsen utgörs av Pia. Obeståndet AB har senaste året i stort haft ett nollresultat och prognosen för nästkommande räkenskapsår är att detta är en bestående trend. Pia och Per är oense om skötseln av Obeståndet AB. Bland annat vill Pia att man innevarande år beslutar om utdelning om totalt kr till aktieägarna ( kr till Pia och kr till Per). Är det enligt utdelningsreglerna i aktiebolagslagen möjligt att genomföra utdelningen? Om Pia trots Pers protester ändå genomdriver utdelningsbeslutet på bolagsstämma samt verkställer detsamma kan Per vidtaga några åtgärder för att korrigera effekterna av utdelningen och finns det någon annan åtgärd som bolaget, till följd av den ekonomiska ställning, i så fall måste vidta? Motivera svaren med angivande av lagrum. (8 p)

8 Linnéuniversitetet TENTAMEN 6(15) 3. Österås Plast AB tillverkar diverse plastartiklar såsom plastspannar, leksaker, hushållsredskap och liknande. Till följd av konkurrens från Kina, Indien m fl låglöneländer har Österås Plast AB fått allt svårare att sälja sina produkter. Under senaste året har skuldbördan ökat alltmer och bland annat har ackumulerats en skuld om kr till Pia Råvaror AB. Senaste månaderna har Österås Plast AB kört tillverkningen för fullt och kört ner alla råvarulager. De har dock inte sålt vidare mycket, utan merparten av försäljningen har lagts på lager.

9 Linnéuniversitetet TENTAMEN 7(15) En torsdag i november besöker Pia från Pia Råvaror AB kontoret för Österås Plast AB. Hon träffar därvid Lars, vilken är majoritetsaktieägare och styrelse i Österås Plast AB. Pia förklarar att hon nu tröttnat att vänta på sina pengar och hon vill få omgående betalt. Östterås Plast ABs skuld till Pia Råvaror AB är ackumulerad under senaste året, det har gjorts några mindre avbetalningar, men skulden har hela tiden ökat och senaste fakturan förföll till betalning en månad innan Pia och Lars möte. Lars förklarar lite uppgivet att han inte har en krona tillgängligt, men på stående fot erbjuder han Pia att ta lagret av färdigtillverkade varor som betalning. Värdet av varorna är omkring kr, men detta förutsätter att man lyckas sälja till ordinarie pris. Detta är inte vidare troligt, utan istället är ett rimligt pris omkring kr och då tar man hänsyn till vad motsvarande produkter skulle kostat om de, svensk mark, sålts av en kinesisk tillverkare. Sagt och gjort, Pia ringer in ett åkeri och på en timme har man lastat och transporterat Österås Plast ABs lager av färdiga produkter till Pia Råvaror AB. Inne på kontoret har Pia samtidigt upprättat en kvittens, där hon kvitterar mottagandet av varor till priset kr samt att hon därmed erhållit full likvid för Pia Råvaror ABs fordran om kr. Två månader efter betalningen till Pia Råvaror AB försätts Österås Plast AB i konkurs och detta efter egen ansökan. I konkursbouppteckningen för Österås Plast AB framgår följande beträffande den ekonomiska situationen. Tillgångar Maskiner och inventarier Lager Kundfordringar S:a tillgångar kr kr kr kr Skulder 5 FRL, banklån säkerställt med företagshypotek kr 10 a FRL, skuld för revisor och bokföring kr 12 FRL, löneskulder kr Oprioriterade skulder, diverse leverantörer kr

10 Linnéuniversitetet TENTAMEN 8(15) S:a skulder kr Hur bör man inom ramen för konkursförvaltningen bedöma betalningen om kr till Pia Råvaror AB och kan det finns det någon straffrättslig aspekt av denna betalning? Utred frågeställningarna och motivera ditt svar med relevanta lagrum. (6 p)

11 Linnéuniversitetet TENTAMEN 9(15)

12 Linnéuniversitetet TENTAMEN 10(15) erhöll Pelle ett lån till köp av bostadsrätt om kr av Åstad Sparbank. Bostadsrätten pantförskrevs som säkerhet för lånet och det upprättades följande låneavtal (återges i förenklad form). SKULDEBREV Till Åstad Sparbank eller order, betalar jag Pelle kr jämte ränta enligt den av banken vid varje tidpunkt tillämpad räntesats. Skulden skall amorteras med kr per månad och samtidigt erläggs upplupen ränta. Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Till säkerhet för denna skuld pantförskrivs härmed bostadsrätt nr 23 i Brf Snöpplingen i Åstad. Pantförskrivning sker till belopp om kr Åstad Pelle Pelle amorterar och betalar ränta på lånet varje månad. I mars 2003 får han meddelande om att Österköping Föreningsbank övertagit Pelles låneskuld och Pelle fortsätter att betala till denna nya fordringshavare. I april 2004 får Pelle ett arv och han gör en extra avbetalning om kr på skulden. I november samma år (2004) säljer Pelle sin bostadsrätt och han löser hela lånet kontaktas Pelle av Svarthåla Finans AB som uppger att man övertagit skuldebrevet från Österköping Föreningsbank. Till stöd för sitt påstående visar de upp en överlåtelsehandling där Pelles skuldebrev, jämte en mängda andra skuldebrev, överlåts av Österköping Föreningsbank till Svarhåla Finans AB. Pelle skriver tillbaka till Svarhåla Finans AB och förklarar att skulden är betald. Han får inget svar och det är tyst om den påstådda skulden tar Jönssons Kredit AB kontakt med Pelle och man visar upp en överlåtelsehandling där konkursboet för Svarthåla Finans AB säljer Pelles skuldebrev, tillsammans med många andra skuldebrev, till Jönssons Kredit AB. Samtidigt skickar man över en kopia av skuldebrevet och informerar att resterande skuld uppgår till kr (=ursprungsskulden kr minskat med avbetalningar enligt skuldebrevet om kr). Pelle protesterar ännu en gång mot att bli krävd på ett belopp som han faktiskt betalt, men Jönssons Kredit AB invänder att det är ett orderskuldebrev och att det inte finns någon

13 Linnéuniversitetet TENTAMEN 11(15) anteckning om betalning på skuldebrevet samt att Pelle därmed är skyldig att betala enligt skuldebrevet till Jönssons Kredit AB. Vem har rätt? Finns det någon invändning Pelle kan göra eller är han tvungen att betala? Utred och motivera ditt svar med lagrum. (5 p)

14 Linnéuniversitetet TENTAMEN 12(15) 5. Makarna Lisbeth och Oskar har varit gifta i femton år och de bor tillsammans i en villafastighet som formellt ägs av Oskar. Oskar har under hela äktenskapet haft bra lön och det är han som i praktiken bekostat både bohag samt kostnaderna för det dagliga uppehället. Lisbeth, däremot, har alltid haft trasslig ekonomi och hon har vid flera tillfällen givit sig in i olika riskfyllda samt misslyckade affärsprojekt. I en del av de senaste affärsprojekten har det cirkulerat en hel del pengar och Lisbeth har periodvis haft tillgång till mycket pengar. En torsdag i november genomför kronofogdemyndigheten en förrättning i makarna Lisbeth och Oskars bostad. Avsikten är att utmäta egendom som efter exekutiv försäljning, kan användas för betalning av Lisbeths skatteskuld om kr. Oskar protesterar mot kronofogdens utmätning och säger att fastigheten är hans och att all egendom som finns i hemmet tillhör honom samt att Lisbeth aldrig haft ekonomi att köpa något. Vid förrättningen tar kronofogden med sig följande egendom. a. Mindre oljemålning av Gösta Adrian Nilsson (GAN), värderad till kr. Oskar hävdar bestämt att han köpte målningen på 1970-talet av en konsthandlare. Konsthandlaren är avliden sedan lång tid tillbaka och hans rörelse är nedlagd samt har Oskar inte kvar några handlingar från köpet. Målningen är liten och oansenlig samt föreställer den en kantigt utformad diskuskastare. Målningen har hängde på en undanskymd plats i hemmet och det är nog ingen som lagt märke till den. b. Ett mindre bord från 1700-talet, märkt på insidan med Joh Christ Linning (välkänd schatullmakare i Stockholm), värderad till kr. Oskar säger att

15 Linnéuniversitetet TENTAMEN 13(15) han fått den i gåva av sin far och till styrkande av detta påstående visar han upp en arvsskifteshandling från 1960-talet, där fadern tillskiftas vad som uppenbarligen förefaller vara ett mindre bord från 1700-talsmästaren Linning. c. Ett omärkt kassaskrin innehållande kr i sedlar och mynt av blandade valörer. Lisbeth uppger att hon är kassör i den ideella fiskeföreningen Metmasken och att kassan tillhör denna förening. Den kronofogde som är ansvarig för förrättningen frågar om Lisbeth har några handlingar som styrker hennes påstående och hon tar då fram ett stämmoprotokoll, enligt vilket hon väljs till kassör, samt en pärm som påstås innehålla bokföringen för föreningen. När man bläddrar igenom pärmen ett drygt hundratal verifikat av olika slag - kommer Lisbeth med ytterligare en hög med lösa verifikationer. Det finns inte någon bokföring eller sammanställning som utvisar behållningen i föreningens räkenskaper. Vid genombläddring av verifikationsmaterialet framkommer att en del av fakturorna förefaller tillhöra Lisbeth privat och någon av Lisbeths affärsprojekt. Lisbeth svävar även på målet då det gäller att precisera hur man kan beräkna föreningens kassa; antingen är det så att föreningen är skyldig Lisbeth pengar som hon har lagt ut eller så är det Lisbeth som är skyldig föreningen för lån hon tagit sig själv från föreningskassan. Kan kronofogden verkligen mäta ut egendom på sätt som skett ovan? Har de något lagstöd för att kunna utmäta egendomen på sätt som sker och hur bör kronofogden hantera de olika påståendena om äganderätten? Är det någon eller några av de utmätta föremålen där den påstådda ägaren har möjlighet att återfå objektet? Kan det finnas någon brottsmisstanke gällande något eller några av förfarandena enligt ovan? Utred och motivera dina svar med relevanta lagrum. (15 p)

16 Linnéuniversitetet TENTAMEN 14(15)

17 Linnéuniversitetet TENTAMEN 15(15) 6. Vad innebär begreppet förföljelserätt i lag om företagshypotek? Förklara i korthet och motivera svaret med angivande av lagrum. (2 p)

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum LP2&3 13/14 Material Övningsuppgifter Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Svaren till

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv.

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv. C-UPPSATS 2009:119 Dold samäganderätt till fast egendom En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv Kajsa Segerlund Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer