Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering, 7.0 hp Provkod 1001 Kurs/program 1FE500 1FE760 Företagsekonomi I - redovisning och kalkylering Datum Antal sidor totalt 18 + försättsblad Lösblad ej tillåtet. Tid Lokal Meddelas 2-3 dgr innan Tillåtna hjälpmedel Miniräknare utan minne eller med tomt minne Ordbok på svenska/eget språk för alla studenter Övrigt Betyg U <60% G6=60% G7=70% VG8=80% VG9=90% Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Kan nås på telefon Besöker skrivningen Ja kl. X Nej kl Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej

2 2 (2)

3 Omtentamen i Affärsredovisning och budgetering Totalt 10 uppgifter på 18 sidor Tentamens totala poäng är 100. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ger 0 poäng. Redovisa alla dina beräkningar plus vad som är svaret på uppgiften. Skriv på baksidan vid ont om utrymme, lösblad är inte tillåtet. Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) a) Förklara kortfattat nedanstående begrepp: I Kortfristiga skulder (1p) II Verifikation (1p) III FIFU-principen (1p)

4 Forts. Uppg.1 IV Monetärprincipen (1p) V Affärshändelse (1p) b) (2p) Inventarierna anskaffades år 2008 till ett värde av kr. De har en ekonomisk livslängd på 7 år. I bokslutet för 2009 hade de ett bokfört värde på kr. Inga nya inköp eller försäljningar av inventarier har skett under tiden. Vi är nu vid bokslutet Hur stor avskrivning enligt plan kan göras på inventarierna? Visa dina beräkningar!

5 Forts. Uppg.1 e) (3p) En företag som driver en vinteranläggning köpte den 1 mars 2010 en snömaskin för kr. Betalning ska ske vid två tillfällen med sex månaders mellanrum, första inbetalningen ska ske i samband med leveransen den 1 mars Snömaskinens livslängd är 18 år. Vad blir det för utgift, utbetalning och kostnad respektive år? Visa beräkningar. Skriv svar på samtliga rader, tom rad ger 0 poäng Utgift Utbetalning Kostnad 2011 Utgift Utbetalning Kostnad 2012 Utgift Utbetalning Kostnad

6 Uppgift 2 (6 poäng) Företaget Garden and Sun sysslar med trägårdsarbeten av olika slag. De tillämpar full momssats. Inventarierna i Garden and Sun är anskaffade enligt följande: Inventarier Anskaffn. År Anskaffn.värde (tkr) Alfa Bravo Ceasar Delta Företaget tillämpar en planenlig avskrivning som är baserad på en ekonomisk livslängd på 10 år a) Visa i nedanstående uppställning utgående saldon 2010 på de (3p) inventarierelaterade kontona Visa dina beräkningar! Konto nr Utgående balans Debet Kredit b) I början av år 2011 skrotas inventarie Bravo. (3p) Kontera detta i nedanstående konteringsmall. Använd kontoplanen som finns i tentan. Konto nr Utgående balans Debet Kredit

7 Uppgift 3 (4 poäng) För företaget Snodden AB redovisar man nedanstående förkortade Resultat- och Balansräkning Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Eget kapital Varulager Obeskattade reserver Kundfordringar Långfristiga skulder Likvida medel Kortfristiga skulder Summa tillgångar Summa eget kap. och skulder Resultaträkning (tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Ränteintäkter 0 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster 0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat Räkna ut följande nyckeltal: a) (2p) Räntabilitet på Totalt kapital b) (2p) Balanslikviditet

8 Uppgift 4 (14 poäng) Nedan följer afffärshändelserna under mars månad i företaget Handla Vad Du Vill. Företaget säljer allt möjligt. De använder full momssats. Använd den bifogde kontoplanen och kontera affärshändelserna. 1. 1/3 En faktura från företaget Storpacket kommer. Den Konto nr Belopp (2p) avser inköp av div varor. Varuvärdet är Debet Kredit :- exkl moms. Betalningsvillkor: 30 dagar minus 4 % kassarabatt, 30 dagar netto. Konto nr Belopp 2. 5/3 Kontantinköp av pennor och kuvert görs med Debet Kredit (2p) 600:- inkl moms. Konto nr Belopp 3. 19/3 Handla Vad Du Vill har reklamerat varor och får en Debet Kredit (2p) kreditnota från Storpacket på 2 000:- exkl moms. Konto nr Belopp 4. 22/3 Betalning enligt villkor görs, via plusgiro, Debet Kredit (2p) till Storpacket. Efter avräkning av kreditnota och rabatt. Konto nr Belopp 5. 27/3 Löneutbetalning bokförs. Debet Kredit (2p) Bruttolönen är :- Skatten är 30 %. Arbetgivaravgiften är 32%. Utbetalningen görs via banken. Konto nr Belopp 6. 29/3 Handla Vad Du Vill säljer ett antal rutschkanor till Debet Kredit (2p) Kommunen för totalt :- inkl moms och skickar en faktura på beloppet. Konto nr Belopp 7. 31/3 Handla Vad Du Vill köper varor från Everything i England. Debet Kredit (2p) Faktura kommer idag, den lyder på Dagens valutakurs: 1 = 10,30 Skr.

9 Kontoplan Balanskonton Resultatkonton 1110 Byggnader 3010 Varuförsäljning 1119 Ack. avskrivningar på byggnader 3310 Försäljning tjänster 1130 Mark 3700 Intäktskorrigeringar 1220 Inventarier 3960 Valutakursvinster 1229 Ack. avskrivningar enl plan, inventarier 3973 Vinst vid avyttring av anl.tillgångar 1310 Aktier i dotterbolag 1460 Varulager 4010 Varuinköp 1510 Kundfordringar 4110 Inköp av råvaror till egen produktion 1515 Osäkra kundfordringar 4700 Reduktion av inköpspris 1519 Värdereglering av kundfordringar 4960 Förändring av varulager 1630 Avräkning för skatter och avgifter 1640 Skattefordran 5010 Lokalhyra 1700 Förutbet. kostnader och upplupna intäkt Hyra av inventarie 1910 Kassa 5410 Förbrukningsinventarier 1920 Plusgiro 5810 Resekostnader biljetter 1930 Bank 5910 Annonsering 6071 Representation, avdragsgill 2080 Eget kapitel 6072 Representation, ej avdragsgill 2085 Året resultat 6110 Kontorsmaterial 2086 Reservfond 6210 Telekommunikation 2091 Balanserad vinst eller förlust 6230 Datakommunikation 2099 Årets resultat 6310 Företagsförsäkringar 2110 Periodiseringsfond 6351 Konstaterade kundförluster 2350 Banklån 6352 Befarade kundförluster 2440 Leverantörsskulder 6990 Övriga externa kostnader 2510 Skatteskulder 2610 Utgående moms 7010 Löner 2640 Ingående moms 7510 Arbetsgivaravgifter 2650 Momsredovisning 7690 Övriga personalkostnader 2710 Personalskatt 7830 Avskrivningar enligt plan på invent Skuld sociala avgifter 7960 Valutakursförluster 2900 Upplupna kostnader och förutbet. intäkt Förlust vid avyttring av anl.tillgång 8310 Ränteintäkter 8410 Räntekostnader 8422 Dröjsmålsräntor 8810 Förändring av periodiseringsfond 8850 Skillnad mellan bokförda avskr. och avskrivningar enligt plan 8910 Årets skattekostnad 8999 Årets resultat

10 Uppgift 5 (4 poäng) Vi köper en fastighet för kr. Dess taxeringsvärde är kr fördelat på ¼ mark och ¾ Byggnader. Bokför affärshändelsen på kontona nedan. Ingen betalning har skett ännu varför lämpligt motkonto att ange är leverantörsskulder Byggnader 1130 Mark

11 Uppgift 6 (16 poäng) Företaget Tomtar och Troll sysslar med konsultationer och försäljning när det gäller trädgårdsskötsel. Saldobalans enligt tablå föreligger i Tomtar och Troll per den 31 dec Vid bokslutet skall följande periodiseringar och justeringar beaktas. Du ska i bokslutstablån på nästa sida: a) göra periodiseringarna enligt nedan samt i Tilläggskolumnen göra de bokföringstransaktioner dessa leder till. Ange då deluppgiften (t ex 1) vid noteringarna och bokför i hela tkr, dvs utan decimaler. (2p) 1) En såmaskin leasas. Var tredje månad betalas i förskott för tre månader med 30 tkr per månad. Senaste betalningen gjordes 30 dec (2p) 2) Den 31 dec uppgick varulagret med blomsterlökar till stycken. De senaste inköpen är gjorda enligt följande: 28 nov lökar 3 kr/st 15 dec lökar 2 kr/st 28 dec lökar 1 kr/st Återanskaffningspriset på bokslutsdagen är 1,65 kr/st Räkna med det absolut lägsta värdet vilket företaget får värdera sitt lager till. (2p) 3) Hyran har betalats för december till och med februari nästa år med 33 tkr. (2p) 4) Ränta för lånet betalas en gång om året. Senast detta gjordes var den 31 juli. Räntan är 5%. (2p) 5) För ett uppdrag som offererats kunden för 50 tkr har man fått 30 tkr i förskott och uppdraget har ännu inte påbörjats. (2p) 6) Avsluta in- och utgående momskontona mot momsredovisningskontot. b) (2p) Beräkna årets resultat och bokföra det. c) (2p) Fullfölja bokslutet mot balans- och resultaträkning.

12 Tablå Uppgift 6 Saldobalans Tillägg Nr Kontonamn Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1220 Inventarier Ack avskr inventarier Varulager Kundfordran Interimsfordran 1910 Kassa Eget kapital Årets resultat 2110 Periodiseringsfond Ack avskr över plan Banklån Leverantörsskuld Utgående moms Ingående moms Momsredovisning 2900 Interimsskuld tkr tkr tkr tkr Balansräkning 3010 Uppdragsförsäljning Varuinköp Hyra Leasing Förbrukningsinventarie Företagsförsäkring Lön Arbetsg,avgift Avskr enl. plan 8410 Räntekostnad Förändr period.fond 8999 Årets resultat Resultaträkning

13 Uppgift 7 (18 poäng) Du skall som konsult inom ekonomi hjälpa Kalle B som ämnar starta ett företag i färgbranschen och vill ha din hjälp med att färdigställa en likviditetsbudget, resultatbudget samt en budgeterad balansräkning. Gör klart nedanstående budgetar med ledning av följande data. Visa alla beräkningar. Alla månader antas ha 30 dagar och därmed året 360 dagar. o Kalle har ett eget sparkapital på kr som han avser att satsa i företaget. o Försäljningen beräknas uppgå till kr/år. Eftersom han vänder sig mot företag så sker det fakturering. Då han är ny i branschen och vill erbjuda bättre villkor än konkurrenterna så erbjuder han 30 dagars kredittid. o Varuinköpen uppgår till kr/år. Han har här en kredittid på 20 dagar. Vid årets slut beräknas varor värderade till kr finnas kvar i lager. o Eftersom pengarna som Kalle satsar själv inte räcker till så har han fått löfte om att låna i en bank. Detta lån har han tänkt lyfta den 1 mars. Bankens lånevillkor är 6 % i ränta och 6 års avbetalning med amortering den siste augusti samt den siste februari varje år (lika mycket i amortering varje gång). Under första året blir det alltså bara räntebetalning och amortering i augusti. o Kalle tänker hyra en lokal för kr per månad. Hyran betalas i efterskott, dvs månaden efter gällande hyresmånad. Kalle hyr lokalen från den 1 januari. o Kalle behöver till sin verksamhet en maskinpark som han avser köpa in i början av året. Dessa köps kontant för Dessa maskiner har en avskrivningstid på 5 år och man gör avskrivningar enligt plan (lika stort belopp varje år). o I verksamheten uppstår det även driftskostnader på 7000 per månad som betalas kontant. o Bruttolön + sociala avgifter uppgår varje månad till kr, som betalas ut kontant. o Eftersom Kalle tror att verksamheten kommer att gå mycket bra så vill han räkna med ett privatuttag i slutet av varje månad med kr.

14 Uppg. 7 forts. Resultatbudget Intäkter Summa intäkter Kostnader Summa kostnader Årets resultat

15 Uppg. 7 forts. Likviditetsbudget Inbetalningar Summa inbetalningar Utbetalningar Summa utbetalningar Ingående likvida medel + Inbetalningar - Utbetalningar Utgående likvida medel

16 Uppg. 7 forts. Budgeterad balansräkning 31 dec Tillgångar Skulder och eget kapital Summa tillgångar Summa skulder och eget kapital

17 Uppgift 8 (11 poäng) A Vad innebär det att redovisningen sker på bokföringsmässiga grunder? (2p) B Vad innebär matchningsprincipen? (2p) C Till redovisningens viktigaste kvalitativa egenskaper hör tillförlitlighet. Förklara vad som menas med tillförlitlighet i detta sammanhang. (2p) D I kurslitteraturen beskrivs destinationsprincipen i kapitlet om moms. Vad innebär destinationsprincipen? (2p) E Ange tre olika normbildare inom redovisningsområdet som nämns i kurslitteraturen. (3p)

18 Uppgift 9 (6 poäng) Vid värdering av anläggningstillgångar kan det bli aktuellt med avskrivning, nedskrivning och/eller uppskrivning. Redogör för när avskrivning/nedskrivning/uppskrivning ska/kan användas. Avskrivning: (2p) Nedskrivning: (2p) Uppskrivning: (2p)

19 Uppgift 10 (11 poäng) Knox AB har för år 2011 ett skattemässigt resultat efter övriga bokslutsdispositioner på kr. Företaget har gjort avsättningar till periodiseringsfond enligt följande: A Beräkna största möjliga avsättning till periodiseringsfond (25%) för resultatet 2011 (tax 2012). (2p) Utdrag ur bokslutstablån: Saldobalans Tillägg BR Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 2126 P-fond vid 2006 års tax P-fond vid 2007 års tax P-fond vid 2008 års tax P-fond vid 2009 års tax P-fond vid 2010 års tax P-fond vid 2011 års tax P-fond vid 2012 års tax 8811 Avsättning till p-fond 8819 Återföring från p-fond RR B I utdraget ur bokslutstablån ovan ska du bokföra avsättningen till periodiseringsfonden som du räknade ut i deluppgift A. Du ska även göra ev återföring, samt avsluta kontona till RR och BR. (3p)

20 Uppg. 10 forts. C Vad är motivet till att företag gör avsättning till periodiseringsfonder? Ange två motiv: Motiv 1: (1p) Motiv 2: (1p) D Det finns ytterligare en obeskattad reserv utöver periodiseringsfond. Vilken? (1p) E En post på balansräkningens kreditsida är Avsättningar. Redogör för vad en avsättning är för något. (3p)

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer