tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG (VG) Övrig kommentar

2 1 Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0008N Kursnamn: Inledande extern redovisning Tentamensdatum: Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Räknare, penna, suddgummi. Jourhavande lärare med fullständigt telefonnr: Monika Kurkkio Anders Sandström Bo Karlsson Betygsgränser Godkänt 42 Väl godkänt 56 Totalt antal uppgifter och 7 uppgifter på totalt 70 poäng poäng: Övriga upplysningar: Allmänna anvisningar Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en (1) uppgift per LÖSNINGSBLAD. Skriv tydligt, texta gärna och använd inte röd penna. OBS! Inga svar får lämnas i TENTAMEN dvs ALLA svar ska avlämnas på lösningsblad. Efter tentamen Tentamensresultatet syns i din Studentportal. Examinationsresultat meddelas senast inom 20 ARBETSDAGAR efter examinationen. Uppgifter till tryckeriet Projektnummer: Hur många sidor: 5 Hur många ex: 197 Dubbel eller enkelsidigt: Dubbelsidigt

3 2 Uppgift 1 (10p) av Håkan Björkman Du ska ta ställning till följande påståenden och ange om påståendet är SANT eller FALSKT. Varje rätt svar ger +1poäng och varje fel svar eller inget svar ger 0 poäng. OBS! Du måste avge dina svar på LÖSNINGSBLAD! Påståenden. 1. Med Extern redovisning menas att redovisningen i ett aktiebolag främst är till för ägare, styrelse och eventuell VD! 2. Ett aktiebolag i Sverige får maximalt lämna utdelning till aktieägarna motsvarande bolagets Bundna Egna Kapital! 3. Om ett företag avyttrar (säljer) aktier till ett högre värde än det bokförda värdet får man en realisationsvinst! 4. Om varulagret (tillgång) värderas för lågt blir resultatet också för lågt! 5. Årsredovisningslagen är en skatterättslig lag! 6. Kompletteringsregeln är en civilrättslig regel! 7. Bolagets skattekostnad ska alltid räknas på beloppet exklusive mervärdesskatt! 8. Både avskrivningar på inventarier och amorteringar på lån skall redovisas som kostnader! 9. Aktiebolag är en juridisk person! 10. Momspålägget vid försäljning är alltid en intäkt för ett momspliktigt säjande företag! Uppgift 2 (8p) av Håkan Björkman Råvarulagret hos ett företag, som bildades år 2011 har följande värden (kr). Du måste avge dina svar på LÖSNINGSBLAD! År 2011 år 2012 Anskaffningsvärde Återanskaffningsvärde Varulagret omfattar en homogen varugrupp och någon VERKLIG inkurans har inte förekommit under åren. a) Vad kan Råvarulagret HÖGST värderas till år 2011 respektive år 2012 enligt gällande Årsredovisningslag? b) Vad kan Råvarulagret LÄGST värderas till år 2011 respektive år 2012 enligt gällande Inkomstskattelag?

4 3 Uppgift 3 (9p) av Håkan Björkman Du skall svara på nedan dessa frågor på ett LÖSNINGSBLAD. Det räcker om du bara svarar med de belopp som efterfrågas i varje deluppgift! OBS! Bokföring T-konton behöver ej göras för nedanstående deluppgifter a) c). Med det menas att bokföring på T-konton ej ger några extrapoäng! a) Hortlax Mekaniska AB och deras Redovisningschef Håkan Bjurchman går vid bokslutsarbetet 31 december 2012 igenom kontot Kundfordringar och finner då att en faktura på en kund Trash AB (ett svenskt aktiebolag) på kronor inklusive moms är osäker till viss del. Fakturan har fakturerats Trash AB den 23 november 2012 och behöver nu skrivas ned till 40% på grund av en befarad förlust. Vilket belopp av denna kundfaktura kommer att belasta kontot Befarad kundförlust i resultaträkningen 31 dec 2013? Hortlax Mekaniska är mervärdesskattepliktigt och tillämpar momspålägget 25% på all sin försäljning. (3p) b) Hur mycket mervärdeskatt skall Håkan bokföra på mervärdesskattekontot i Hortlax Mekaniska när ovanstående bokföring sker enlig deluppgift a)? (3p) c) Tänk dig nu in i en ANNAN bedömning av Håkan! Fakturan på Trash AB (enligt deluppgift a ovan) hade ISTÄLLET bedömts vara helt utan värde dvs. en Konstaterad förlust! Hur mycket skulle då resultatet minska i Hortlax Mekaniska när Håkan gjorde den bedömningen? (3p) Uppgift 4 (5p) av Bo Karlsson Företaget BoBra AB startar sin verksamhet under hösten De hyr ut lokaler och kommer den första hyresinbetalningen då det sätts in kronor på företagets konto. Hyresinbetalningen gäller perioden till Din uppgift blir att beräkna BoBra ABs INKOMST (ange med belopp) och INTÄKT (ange med belopp) avseende 2013, samt att ange om BoBra AB ska redovisa en FORDRAN eller en SKULD i bokslutet (ange även här med belopp)! Du måste avge dina svar på LÖSNINGSBLAD!

5 4 Uppgift 5 (17p) av Monika Kurkkio Du har fått till uppgift att hjälpa Filuren AB med att göra beräkningar enligt a) d) nedan avseende maskiner och inventarier för år Företaget har räkenskapsår lika med kalenderår (1 jan 31 dec) och de tillämpar räkenskapsenlig avskrivning. Du måste avge dina svar på LÖSNINGSBLAD! Följande saldon finns i bolagets redovisning som utgångspunkt för dina beräkningar. Konto nr Konto namn Saldo per (Tkr) 1200 Maskiner och inventarier Ack avskrivningar enl plan Ack avskrivningar utöver plan 15 En specifikation hämtad från företagets anläggningsregister per utvisar att anskaffningar har skett tidigare år med följande anskaffningsvärden: Anskaffningsår Anskaffningsvärde (Tkr) I början av år 2012 har inventarier anskaffade år 2010 avyttrats. Anskaffningsvärdet för den sålda inventarien uppgick till 50 Tkr år 2010 och erhållen likvid vid försäljningen uppgick till 28 Tkr. Den 1 juli 2012 togs nya inventarier i drift till ett anskaffningsvärde på 180 Tkr. Företaget har bedömt den ekonomiska livslängden till fem år för samtliga maskiner och inventarier. Var noga med att visa dina beräkningar och tydligt skriva ut vad som är svaret på varje deluppgift. a) Ange belopp för hur stora årets planenliga avskrivningar är? (2p) b) Ange det lägsta belopp som företagets maskiner och inventarier får värderas till i bokslutet (8p) c) Ange det belopp som redovisas som årets bokslutsdisposition om företaget väljer att göra maximala avskrivningar utöver plan. (4p) d) Vad blev reavinsten/förlusten på de avyttrade inventarierna? (3p)

6 5 Uppgift 6 (8p) av Anders Sandström Avge dina svar på LÖSNINGSBLAD! 1. Hur påverkar en avsättning till periodiseringsfond ett företags beskattningsbara resultat? 2. Hur påverkar en återföring av en periodiseringsfond ett företags beskattningsbara resultat? 3. Om ett företag vill beskattas för så lågt resultat som möjligt och du ska både göra överavskrivningar samt avsättning till periodiseringsfond, vilket av dessa bör du börja med? 4. Hur påverkar ej avdragsgilla kostnader ett företags beskattningsbara resultat? Uppgift 7 (13p) av Anders Sandström FlixNet AB lämnar följande upplysningar om företagets bolagsskatter under åren 2010, 2011 och Du måste avge dina svar på LÖSNINGSBLAD! (tkr) Prel skatt Ber skatt Slutlig skatt taxår Bolaget gör alltid kompletteringsbetalning när den beräknade skatten överstiger den preliminära skatten. Visa med ledning av ovanstående uppgifter och på T-konton konto 2512 Beräknad inkomstskatt och 8910 Årets skattekostnad för år Du ska avsluta dessa konton mot Balansräkning (BR) respektive Resultaträkning (RR) annars poängavdrag! OBS! Visa på T-konton hur du löst uppgiften! Jag vill också att du med hjälp av ovanstående information också svarar på 4 delfrågor: 1. Vilket belopp har du som Ingående balans? Är beloppet en skattefordran eller en skatteskuld? Visa hur du fått fram beloppet! 2. Vad blir företagets skattekostnad för 2012? 3. Hur mycket bolagsskatt kommer att BETALAS ut till Skatteverket under år 2012? 4. Vilket belopp har du som utgående balans? Är beloppet en skattefordran eller en skatteskuld? Visa hur du fått fram beloppet!

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer