Fråga. Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga. Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen?"

Transkript

1 Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen? Det som sägs om avsättning till reservfonden på sidan 51 är en mycket exakt beskrivning av både reglerna och den praktiska verkligheten. "Man kan självfallet avsätta mer, men behöver inte göra detta ens när reservfonden inte uppgår till 20 % av aktiekapitalet." Det tycks vara denna mening som ställer till problem. Med detta avses den mycket vanliga situationen att mindre aktiebolag inte redovisar någon vinst. Därmed behöver någon avsättning inte göras till reservfond. Balanserat resultat är liktydigt med "summan av alla tidigare årsvinster med avdrag för det som avsatts till reservfonden och det som utdelats till aktieägarna". Reglerna finns i aktiebolagslagen och gäller därför endast för bolagsformen aktiebolag. 1

2 Jag hänger inte med på vad obeskattade reserver och bokslutsdispositioner är för något. Samt planenlig avskrivning och skattemässiga avskrivningar - ackumulerade överavskrivningar och ackum. avskrivningar enligt plan, med mera!!. Obeskattade reserver uppstår när ett företag genomför resultatreglerande åtgärder som inte är betingade av reella händelser utan bara görs för att minska skattebördan. Enligt svensk rätt skall sådana åtgärder visas öppet. Situationen inträffar i de fall där skattereglerna är mera "humana" än de regler som finns i årsredovisningslagen. Om t.ex. skattelag tillåter mig att minska värdet på en maskin med 30 % ett visst år trots att dess värde på grund av förslitning endast minskat med 20 %, skall detta visas öppet. Förslitningen brukar beräknas på ett ungefär till ett lika stort värde varje år. Detta brukar man kalla "planenlig avskrivning". Det som man skriver av utöver detta värde kallas "överavskrivning". Den årliga avskrivningen framgår av resultaträkningen och den ackumulerade effekten syns i balansräkningen. Den planmässiga totala avskrivningen över alla de år man har maskinen kallas "ackumulerade planmässiga avskrivningar" och skall bokas som en avdragspost på balansräkningens tillgångssida. De ackumulerade överavskrivningar som gjorts skall redovisas på balansräkningens skuldsida under rubriken "Obeskattade reserver". Obeskattade reserver är således det samma som summan av alla de vinster som undgått beskattning på grund av lagliga bokslutsdispositioner. De obeskattade reserverna har sin motbokning i resultaträkningen under rubriken "Bokslutsdispositioner". Här ser man vad som lagligen undgår beskattning ett enskilt år. De planmässiga årliga avskrivningarna skall inte bokföras under denna rubrik. Posten skall ses som en normal driftskostnad och hamna längre upp i resultaträkningen på egen resultatrad eller bakas in i resultatraden "Rörelsens kostnader" Det finns idag tre möjliga lagliga resultatregleringsåtgärder, överavskrivningar på maskiner och inventarier, varulagerreserv och periodiseringsfond. Alla finns behandlade i kapitel 5. 2

3 I övning 5/7 skall på kontot Förändring lagerreserv bokföras 193. Kan du förklara hur man får fram denna siffra? Varulagerreserv vid årets början 240 Varulagerreserv vid årets slut 47 Minskning av varulagerreserv 193 Bokföres VARULAGERRESERV DEBET 193 FÖRÄNDRING LAGERRESERV KR 193 Varulagerreserven vid årets början på 240 är ett "påhittat" värde. Varulagerreserven vid årets slut utgöres av mellanskillnaden mellan verkligt värde och anskaffningsvärde nedskrivet till 97 % = 47 3

4 Kan du förklara komletteringsregeln och huvudregeln. Kompletteringsregeln och huvudregel är skatteregler och dessa ser ofta annorlunda ut än redovisningsreglerna. När man utnyttjar skattereglerna kan detta leda till effekter som föranleder skillnader mellan vad det redovisningsmässiga och det skattemässiga resultatet blir. Dessa skillnader skall redovisas öppet. Visserligen ställer inte skatterätten sådana krav längre, men redovisningsrätten gör det. Detta gör att man i balansräkningen har den något märkliga gruppen "obeskattade reserver". Dessa utvisar hur mycket av de totala verkliga vinsterna som kunnat hållas borta från beskattning. I resultaträkningen kan man se dessa effekter för varje enskilt år under rubriken "bokslutsdispositioner". Huvudregeln tillåter 30 % årlig avskrivning på det bokförda värdet (restvärdet), medan kompletteringsregeln tillåter 20 % årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Detta kan också uttryckas så att det bokförda värdet vid årets slut enligt huvudregeln får vara lägst 70 % av beräkningsunderlaget. Bokfört värde vid årets utgång enligt kompletteringsregeln får uppgå till följande: Inventarier som är 1år gamla 80 % av anskaffningsvärdet 2 år gamla 60 % av anskaffningsvärdet 3år gamla 40 % av anskaffningsvärdet 4 år gamla 20 % av anskaffningsvärdet 5 år gamla Värdet är lika med noll 4

5 Jag undrar hur man får fram den ingående balansen i ackumulerade överavskrivningar, i övning 5/3a och 5/3b. Den ingående balansen på ackumulerade överavskrivningar (i alla övningar och i verkligheten) är lika med inventariernas anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och med avdrag för det bokförda värdet på inventarierna. Det bokförda värdet är lika med summan av alla ingående balanser för inventariekontona. Om man inte har tillgång till dessa uppgifter går inte uppgifterna att lösa. Jag har därför i samtliga uppgifter berättat vad det bokförda värdet uppgår till. 5

6 Hur redovisas momsbeloppet i en debetnota till en kund? Hur redovisas momsbeloppet i en kreditnota från en leverantör? Utgående moms kredit Ingående moms kredit 6

7 Jag undrar lite över rea vinst/förlust vid avskrivning av inventarier. Till exempel, om ett företag får max skriva av för kr och den planmässiga avskrivningen är kr. Sedan så har man gjord en rea förlust på 5000 kr, så blir ju överavskrivningen =15000kr Men borde det inte förlusten innebära att man har gjord för lite avskrivning och man borde kunna avskriva mera? En redovisad reaförlust är en bekräftelse på att den planmässiga avskrivningen varit för liten under innehavstiden och att man därför får göra en extraavskrivning vid avyttringstillfället. Reaförlust är därför synonymt med extraavskrivning. Detta har inget med överavskrivning att göra. En överavskrivning är en skattemässig åtgärd och dessa kan inte kopplas till någon enskild maskin. 7

8 Varför använder man sig av anskaffningsvärdet och inte kvarvarande värde vid jan 06 som IB för T-kontot Inventarier? Detta är det som benämnes "indirekt metod". Denna innebär att kontot Inventarier alltid skall utvisa anskaffningsvärdet på de inventarier som finns vid en given tidpunkt. Därför kan man inte göra avskrivningarna på inventarierna direkt mot detta konto. I stället använder man ett extrakonto för detta ändamål som kan kallas t.ex. "värdeminskning inventarier" eller "ackumulerade avskrivningar på inventarier". Mellanskillnaden mellan värdet på kontot "inventarier" och kontot "ackumulerade avskrivningar på inventarier" utgör det kvarvarande värdet (restvärdet). År 1 Leverantörer Maskiner Utgående balans Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1219 Utgående balans Årets avskrivninga r Exemplet utvisar att man hos en leverantör köpt in en maskin för kr och erhållit en leverantörsfaktura på detta belopp. Vid året slut skrivs maskinen av med kr enligt indirekt metod, dvs. avskrivningen görs mot konto Med denna metod kommer konto 1210 att innehålla anskaffningsvärdet så länge maskinen finns kvar i rörelsen. Restvärdet är nu ( minus ) precis det som det varit vid användande av direkt metod enligt nedanstående exempel. År 1 Maskiner 1210 Leverantörer Avskrivning Utgående balans 8

9 Fråga Vad är/innebär egentligen omslutning? Plus Minus Bank Saldo Detta konto har ett saldo som uppgår till (summan av alla transaktionerna). Omslutningen är

10 Enligt facit i \"Bokföringens grunder\" lägger man ränteintäkter på \"höger sida i resultat\". När man sedan överför värdena från \"Resultat\" och \"Utg balans\" till resultat- och balansrapporten, s k rapportform, blir ju inte de slutliga värdena samma som från T-kontona \"Resultat\" och \"Utg balans\". Hur kommer sig detta?? När man däremot tittar i Tentamen-kopian från blir resultaten samma! Man har däremot lagt ränteintäkterna på \"vänstersidan i resultat\", så står det inte i \"Bokföringens grunder\"! Hur ska man göra?! Man kan konstruera resultatrapporten antingen enligt s.k. T- kontoform eller rapportform. Vid T-kontoformen är det naturligt att intäkter placeras på högersidan av T-kontot och kostnaderna på vänstersidan. I detta fall kommer t.ex. varuförsäljning och ränteintäkter att placeras på högersidan. Vad det gäller rapportformen så har man av tradition delat upp resultatet i grupperna drift och finans. För att klara denna konstruktion måste man flytta ned ränteintäkterna till gruppen finans och kan då presentera effekterna av finansiella händelser särskilt. Detta kommer att medföra en lägre omslutningssiffra än vad T-kontometoden gör, eftersom en kvittning uppstått mellan ränteintäkter och räntekostnader. Önskar man samma omslutning enligt båda rapportmetoderna måste man vid T-kontometoden flytta över kontot ränteintäkter från högersidan till vänstersidan och sätta ett minustecken före beloppet. Då har man också i detta fall gjort en kvittning. Alla dessa metoder är möjliga. Därför har jag också löst problemen på olika sätt vid olika tillfällen. 10

11 Övning 2/12 m.fl. Varför använder man sig av anskaffningsvärdet och inte kvarvarande värde vid jan 06 som IB för T-kontot Inventarier? Detta är det som benämnes "indirekt metod". Denna innebär att kontot Inventarier alltid skall utvisa anskaffningsvärdet på de inventarier som finns vid en given tidpunkt. Därför kan man inte göra avskrivningarna på inventarierna direkt mot detta konto. I stället använder man ett extrakonto för detta ändamål som kan kallas t.ex. "värdeminskning inventarier" eller "ackumulerade avskrivningar på inventarier". Mellanskillnaden mellan värdet på kontot "inventarier" och kontot "ackumulerade avskrivningar på inventarier" utgör det kvarvarande värdet (restvärdet). År 1 Leverantörer Maskiner Utgående balans Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1219 Utgående balans Årets avskrivni ngar Exemplet utvisar att man hos en leverantör köpt in en maskin för kr och erhållit en leverantörsfaktura på detta belopp. Vid året slut skrivs maskinen av med kr enligt indirekt metod, dvs. avskrivningen görs mot konto Med denna metod kommer konto 1210 att innehålla anskaffningsvärdet så länge maskinen finns kvar i rörelsen. Restvärdet är nu ( minus ) precis det som det varit vid användande av direkt metod enligt nedanstående exempel. År 1 Maskiner 1210 Leverantörer Avskrivning Utgående balans

12 Jag har svårt att räkna ut varukostnad /varulager vid årets slut. T.ex. uppgift 4a i Bokföringens grunder: var kommer siffran 4750 kr ifrån som återfinns under varulager/varukostnad. Jag vill ha en utförlig uträkning!!!! Värdet på varulagret vid årets slut bestäms genom s.k. inventering. Oftast uppkommer då en differens mellan det värde lagret är bokfört till och det värde man vill att det skall ha. Det är denna differens som bokföres på tillgångskontot Varulager och kostnadskontot varukostnad. Av uppgift 4a kan man utläsa att inga noteringar har gjorts under året. Kontot ha varit vilande och innehåller därför endast startvärdet för varulagret. I uppgift 4a är detta startvärde, dvs. varulagret vid årets början, 50. När man kommer till årets slut har man funnit att värdet vid den tidpunkten är 4,800. Värdet har således ökat med 4,750. Denna ökning skall debiteras kontot Varulager och på så sätt kommer lagrets utgående värde att uppgå till det inventerade värdet 4,800. Förenklat kan man säga att transaktionen 4,750 är skillnaden mellan utgående och ingående balans. Motbokning skall göras i kredit på kontot varukostnad. Orsaken till detta är att när företaget köpt in varor har dessa bokförts på varukostnad debet och kassa kredit. Eftersom varorna dock finns kvar vid årets slut skall de finnas i balansräkningen bland tillgångarna under kontot Varulager. Endast om varulagret vore förbrukat genom t.ex. försäljning skall beloppet ligga kvar i resultaträkningen under kontot varukostnad eller sålda varors kostnad som det också brukas benämnas. 12

13 Nu har jag suttit i flera timmar med talet och kan inte få fram IB för ackumulerad överavskrivningar. I facit är IB kr och jag får fram Kan du visa mig hur du fått fram beloppet, gärna med en uträkning? Ja, detta är en hopplös kamp. Det går inte att räkna fram de ackumulerade överavskrivningarna för tidigare år om man inte har information om hur de skattemässiga avskrivningarna ser ut. Därför kommer jag med påståendet att de ackumulerade avskrivningarna vid årets början uppgår till kr. Påståendet finns dolt i det faktum att jag har sagt att inventariernas bokförda värde uppgick till kr vid årets början. Så här är det: Ingående balans för inventariekontot minus ingående balans för ackumulerade avskrivningar enligt plan minus ingående balans för ackumulerade överavskrivningar = bokfört värde vid årets början. De värden som går att räkna fram är ingående balans för inventariekontot (A) och ingående balans för ackumulerade avskrivningar enligt plan (B) och det värde som är känt (som information i uppgiften) är bokfört värde vid årets början för inventarier (C). Det okända värdet är ackumulerade överavskrivningar (X). Formel : A B X = C X = i uppgift 5/3 a 13

14 Jag kan inte få fram rätt summa på överavskrivningen i uppgift 5/3a enl facit ska den bli 13900:- Jag får det till =63900, = Tacksam för ett svar hur man kommer fram till Du har kvittat ut reavinsten mot den möjliga maximala överavskrivningen. Det behöver man inte göra. För att undvika denna felräkning skall man räkna på lägsta möjliga utgående balans, inte på största möjliga avskrivning. Då kommer överavskrivningen fram som en restpost. Avyttringen medför en reavint på kr i denna uppgift. Tänk på att summan av alla utgående balanser skall vara lika med kr. Detta medför överavskrivningar med kr. UB inventarier UB ackumulerade avskr enl plan UB ackumulerade överavskrivningar x Bokfört värde

15 Skulle gärna vilja att du förklarar vad bokslutsdispositioner är, mer detaljerat? Obeskattade reserver uppstår när ett företag genomför resultatreglerande åtgärder som inte är betingade av reella händelser utan bara görs för att minska skattebördan. Enligt svensk rätt skall sådana åtgärder visas öppet. Situationen inträffar i de fall där skattereglerna är mera "humana" än de regler som finns i årsredovisningslagen. Om t.ex. skattelag tillåter mig att minska värdet på en maskin med 30 % ett visst år trots att dess värde på grund av förslitning endast minskat med 20 %, skall detta visas öppet. Förslitningen brukar beräknas på ett ungefär till ett lika stort värde varje år. Detta brukar man kalla "planenlig avskrivning". Det som man skriver av utöver detta värde kallas "överavskrivning". Den årliga avskrivningen framgår av resultaträkningen och den ackumulerade effekten syns i balansräkningen. Den planmässiga totala avskrivningen över alla de år man har maskinen kallas "ackumulerade planmässiga avskrivningar" och skall bokas som en avdragspost på balansräkningens tillgångssida. De ackumulerade överavskrivningar som gjorts skall redovisas på balansräkningens skuldsida under rubriken "Obeskattade reserver". Obeskattade reserver är således det samma som summan av alla de vinster som undgått beskattning på grund av lagliga bokslutsdispositioner. De obeskattade reserverna har sin motbokning i resultaträkningen under rubriken "Bokslutsdispositioner". Här ser man vad som lagligen undgår beskattning ett enskilt år. De planmässiga årliga avskrivningarna skall inte bokföras under denna rubrik. Posten skall ses som en normal driftskostnad och hamna längre upp i resultaträkningen på egen resultatrad eller bakas in i resultatraden "Rörelsens kostnader" Det finns idag tre möjliga lagliga resultatregleringsåtgärder, överavskrivningar på maskiner och inventarier, varulagerreserv och periodiseringsfond. Alla finns behandlade i kapitel 5. 15

16 Jag undrar lite över rea vinst/förlust vid avskrivning av inventarier. Till exempel Om ett företag får max skriva av för kr och den planmässiga avskrivningen är kr. Sedan så har man gjord en rea förlust på 5000 kr Så blir ju överavskrivningen ju =15000kr Men borde det inte förlusten innebära att man har gjord för lite avskrivning och man borde kunna avskriva mera? En redovisad reaförlust är en bekräftelse på att den planmässiga avskrivningen varit för liten under innehavstiden och att man därför får göra en extraavskrivning vid avyttringstillfället. Reaförlust är därför synonymt med extraavskrivning. Detta har inget med överavskrivning att göra. En överavskrivning är en skattemässig åtgärd och dessa kan inte kopplas till någon enskild maskin. 16

17 Jag undrar också över \"huvudregeln\" och \"kompletteringsregeln\" i kap. 5. Jag skulle vilja veta mer hur man räknar fram värdena i de två reglerna, var kan jag hitta det? Kompletteringsregeln och huvudregel är skatteregler och dessa ser ofta annorlunda ut än redovisningsreglerna. När man utnyttjar skattereglerna kan detta leda till effekter som föranleder skillnader mellan vad det redovisningsmässiga och det skattemässiga resultatet blir. Dessa skillnader skall redovisas öppet. Visserligen ställer inte skatterätten sådana krav längre, men redovisningsrätten gör det. Detta gör att man i balansräkningen har den något märkliga gruppen "obeskattade reserver". Dessa utvisar hur mycket av de totala verkliga vinsterna som kunnat hållas borta från beskattning. I resultaträkningen kan man se dessa effekter för varje enskilt år under rubriken "bokslutsdispositioner". Huvudregeln tillåter 30 % årlig avskrivning på det bokförda värdet (restvärdet), medan kompletteringsregeln tillåter 20 % årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Detta kan också uttryckas så att det bokförda värdet vid årets slut enligt huvudregeln får vara lägst 70 % av beräkningsunderlaget. Bokfört värde vid årets utgång enligt kompletteringsregeln får uppgå till följande: Inventarier som är 1år gamla 80 % av anskaffningsvärdet 2 år gamla 60 % av anskaffningsvärdet 3år gamla 40 % av anskaffningsvärdet 4 år gamla 20 % av anskaffningsvärdet 5 år gamla Värdet är lika med noll 17

18 Ett företags inventarieanskaffning uppgick vid början av 2000 till följande värden: Anskaffningsår Belopp Avskrivningsbelopp % per år % per år % per år % per år Under 2000 såldes de inventarier som köpts Försäljningsbeloppet uppgick till kr. I början av 2000 köptes också inventarier för kr. Beräknad ekonomisk livslängd = 5 år. Inventariernas bokförda värde i 99 års bokslut uppgår till kr. Med hjälp av en uppdelning av avskrivningar i planmässiga avskrivningar och överavskrivningar skall Du i denna uppgift räkna fram hur stora årets överavskrivningar är under förutsättning att Du gör den största möjliga avskrivning som skattelagstiftningen tillåter. Alt Överavskrivning a b c d Inget av alternativen Fråga 7 är endast ett skattemässigt problem. Vilket är det skattemässigt lägsta tillåtna värdet på företagets inventarier vid utgången av år 2000? För att lösa denna uppgift behöver man inte ha kännedom om några redovisningsregler. De möjligheter vi har att värdera tillgångarna finns i skattelagstiftningen. De två möjligheter som finns är värdering enligt den s.k. huvudregeln eller kompletteringsregeln. Huvudregeln ser ut enligt följande: Lägsta tillåtna värde vid årets utgång = Bokfört värde (restvärde) vid årets ingång + årets inköp erhållna pengar för under året sålda inventarier. OBS! Bokfört värde vid årets ingång är detsamma som bokfört värde vid föregående års utgång. 18

19 Enligt uppgift 7 är det bokförda värdet vid utgången av 1999 = kr. Det är således detta värde som är ingångsvärde år Under år 2000 har också maskiner köpts för kr och sålts för kr = Beloppet kallas avskrivningsunderlag. Enligt huvudregeln får man skriva av maximalt 30 % av detta värde. Lägsta tillåtna värde för inventarierna är då lika med 70 % av detta underlag x 0,7 = Ju lägre värde man kan få fram på inventarierna, ju högre är också avskrivningen. Huvudregeln tillåter ett lägsta värde på kr. Med hjälp av kompletteringsregeln kan man pröva om värdet skulle kunna sättas ännu lägre, vilket skulle leda fram till ännu högre avskrivningar och därmed också ännu lägre vinst och skatt. Kompletteringsregeln ser ut enligt följande: Avskrivning får göras på anskaffningsvärden med maximalt 20 procent per år. Lägsta tillåtna värde vid årets utgång är summan av alla anskaffningsvärden för de inventarier som finns vid årets slut med avdrag för summan av alla de avskrivningar som kunnat göras på dessa inventarier. Man ställer lämpligen upp en tabell för denna beräkning, innehållande kolumner för anskaffningsår, anskaffningsvärde, ackumulerad avskrivning och restvärde. Anskaffningsår AnskaffningsbeloppAckumulerad avskr. Kvar i % vid utgången av år såld % % % Summa 19

20 Om vi t.ex. betraktar den maskin som anskaffats år 1998 för , vet vi att den efter bokslutet år 2000 maximalt enligt kompletteringsregeln kunde ha skrivits av med 20 procent per år under 3 år, dvs. med 60 procent. Kvarvarande värde är därför 40 procent eller kr. Om vi önskar minimera företagets skattemässiga vinst gäller det att välja det lägsta möjliga värdet enligt de två reglerna. Svaret i denna uppgift är därför kr. Så som frågan är ställd är det inte behövligt att räkna på avskrivningarnas storlek. Fråga Hur stora kommer överavskrivningarna att vara om man önskar minsta möjliga vinst, dvs. största möjliga avskrivning. Visserligen är överavskrivningarna ett skattemässigt problem det också, men för att kunna räkna fram överavskrivningarna måste man känna till redovisningsreglerna gällande avskrivningar. Man får då s.k. delade avskrivningar, delade på så sätt att de redovisningsmässiga avskrivningarna får egna konton i bokföringen och de skattemässiga får också egna konton. Redovisningsreglerna är enkla. Inventarier och maskiner skall skrivas av över dess beräknade nyttjandeperiod (ekonomiska livslängd). Om en maskin t.ex. beräknas kunna utnyttjas under 5 år skall den skrivas av med lika delar under dessa 5 år, dvs. med 20 procent årligen. När de planmässiga avskrivningarna är gjorda är det dags att kolla vad ytterligare skattereglerna kan medge. En lösning till problemet får Du om du klickar här. Boken innehåller ett stort antal övningar på just de problem som diskuterats ovan. Det är alla övningar med beteckningen 5/3. Lösningar till dessa har Du genom att klicka här. 20

21 Har en fråga ang 4/3. Varför ligger ingående balans i kredit när det är en plus post? Tidigare har vi alltid bokfört det i debet. Undrar också varför det finns ett konto med outtagen reserv och varför aktie utdelningen ligger där? Om ingående balansen finns i debet, då är kontot normalt ett tillgångskonto. Om ingående balansen finns i kredit, då är kontot normalt ett skuldkonto. Eget kapital är en sorts skuld, nämligen företagets skuld till ägaren. Därför finns IB i kredit på de konton som ingår i eget kapital. OBS! Debet är + och Kredit är minus. Så är det alltid, vad än en del böcker har att säga om saken. Du nämner kontot outtagen reserv. Något sådant finns inte. Kontot heter outtagen vinstutdelning. När utdelningen beslutas men inte utbetalas skall beloppet bokas bort från det egna kapitalet trots att kassan inte minskar. Av detta skäl måste man tillfälligtvis bokföra beloppet på ett skuldkonto som kallas outtagen vinstutdelning2. 21

22 Jag har kört fast på övning 5/1. Det går bra tills jag kommer till år 4. Hur får du att årets överavskrivning blir 3? Jag tror att det är summan \"bokfört restvärde\" som jag inte fått kläm på. Och varför börjar man redan under år 5 att \"boka tillbaka\" de överavskrivningar som gjorts, jag skulle vilja göra det år 6? Lägsta möjliga skattemässiga värde för inventarierna vid varje års utgång är År x 0,7 = 700 År x 0,7 x 0,7 = 490 År x 0,7 x 0,7 x 0,7 = 343 År x 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 = 240 Högsta möjliga skattemässiga ackumulerade avskrivning vid varje års utgång är minus beloppen ovan. De planmässiga avskrivningarna enligt redovisningslagstiftningen är i denna uppgift 10 procent per år. Efter 4 år är således dessa inventarier avskrivna med enligt plan med 400 kr. År År År År Vid ingången av år 4 är det planmässiga restvärdet på inventarierna 700 medan det skattemässiga restvärdet är 343. Skillnad = 357. Vid utgången av år 4 är det planmässiga restvärdet på inventarierna 600 medan det skattemässiga restvärdet är 240. Skillnad = 360. Skillnaden mellan de två skillnaderna ä 3. Överavskrivningen vid årets början var 357 och vid årets lut 360. Överavskrivningen har således ökat med 3. Att återföringen sker tidigt beror på att avskrivningsplanen är 10 årig. Detta gör att de skattemässiga avskrivningarna får snabbt genomslag och därmed också kommer att få återföras tidigare. 22

23 Jag sitter med en övning på kapitel fem och kan inte få klarhet över en sak. För att få ingående balans på ackumulerade överavskrivningar i övning 5/3b tar jag som är inventarier värde år 5 enligt planenlig avskrivning och drar bort de som är värdet på inventarier år 05 enligt kompletteringsregeln. Detta blir helt rätt då :- men i övning 5/3 c och 5/3 d får jag inte detta att stämma trots att jag gör på samma sätt. Vill du vara vänlig att förklara hur du får fram detta värde på dessa övningar. Det går inte att räkna på detta sätt. Överavskrivningar kan inte heller beräknas genom en rekonstruktion. Ingen kan därför räkna fram dem. Man måste känna till dem. Det är därför jag säger följande i övning 5/3 a. Inventariernas bokförda värde i bokslutet år 5 var kr. Så här är det: Anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar enligt plan minus ackumulerade överavskrivningar = bokfört värde (restvärde). Om anskaffningsvärdet är känt och de ackumulerade överavskrivningarna enligt plan också är kända kan man räkna fram de ackumulerade överavskrivningarna under förutsättning att man känner till det bokförda värdet på inventarierina. Anskaffningsvärde ackumulerade avskrivningar enligt plan X = bokfört värde. Samma formel gäller för både beräkning av årets ingångsvärden och årets utgångsvärden 23

24 Ang övning 5/4a. (år 4) Har lite bekymmer med de ackumulerade överavskrivningarna när man sålt inventarier under år 4. Hur kommer jag fram till den utg balansen och årets underavskrivning? Frågeställningen är otydlig. Jag får dock den uppfattningen att du anser att det finns något samband mellan det som sålts och ackumulerade överavskrivningar. Så är det inte. Man behöver inte (och skall inte) hålla reda på vad överavskrivningarna kan vara på enskilda inventarier. Överavskrivningar skall ses som en skattemässig klumpsumma oberoende av vilka inventarier man har för tillfället. Detta innebär att när man säljer inventarier skall man boka bort anskaffningsvärdet från inventariekontot och de ackumulerade planmässiga avskrivningarna på det sålda inventariet från kontot ackumulerade avskrivningar enligt plan. Om dessa har varit underlag för överavskrivningar spelar ingen roll. Överavskrivningen kan ligga kvar under förutsättning att det totala underlaget för avskrivningar är tillräckligt stort vid bokslutet. I denna uppgift är det kvarvarande totala skattemässiga underlaget så litet att överavskrivningarna måste återföras (upplösas). Det är skatteregeln som avgör vad som måste upplösas ett visst år. Fråga Var i balansräkningen hittar man de upplupna intäkterna? Hur kommer man fram till svaret på den frågan? En upplupen intäkt är en interimsfordran och återfinns således bland företagets tillgångar. 24

25 25

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen. TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen. TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Person.nr TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Måndag 19 december 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass:

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass: BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV NAMN: Klass: Hjälpmedel kontoplan och miniräknare (ej mobiltelefon) 1. Ange om följande påståenden är rätt eller fel a) Varulagret ska alltid värderas

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer