Fråga. Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga. Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen?"

Transkript

1 Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen? Det som sägs om avsättning till reservfonden på sidan 51 är en mycket exakt beskrivning av både reglerna och den praktiska verkligheten. "Man kan självfallet avsätta mer, men behöver inte göra detta ens när reservfonden inte uppgår till 20 % av aktiekapitalet." Det tycks vara denna mening som ställer till problem. Med detta avses den mycket vanliga situationen att mindre aktiebolag inte redovisar någon vinst. Därmed behöver någon avsättning inte göras till reservfond. Balanserat resultat är liktydigt med "summan av alla tidigare årsvinster med avdrag för det som avsatts till reservfonden och det som utdelats till aktieägarna". Reglerna finns i aktiebolagslagen och gäller därför endast för bolagsformen aktiebolag. 1

2 Jag hänger inte med på vad obeskattade reserver och bokslutsdispositioner är för något. Samt planenlig avskrivning och skattemässiga avskrivningar - ackumulerade överavskrivningar och ackum. avskrivningar enligt plan, med mera!!. Obeskattade reserver uppstår när ett företag genomför resultatreglerande åtgärder som inte är betingade av reella händelser utan bara görs för att minska skattebördan. Enligt svensk rätt skall sådana åtgärder visas öppet. Situationen inträffar i de fall där skattereglerna är mera "humana" än de regler som finns i årsredovisningslagen. Om t.ex. skattelag tillåter mig att minska värdet på en maskin med 30 % ett visst år trots att dess värde på grund av förslitning endast minskat med 20 %, skall detta visas öppet. Förslitningen brukar beräknas på ett ungefär till ett lika stort värde varje år. Detta brukar man kalla "planenlig avskrivning". Det som man skriver av utöver detta värde kallas "överavskrivning". Den årliga avskrivningen framgår av resultaträkningen och den ackumulerade effekten syns i balansräkningen. Den planmässiga totala avskrivningen över alla de år man har maskinen kallas "ackumulerade planmässiga avskrivningar" och skall bokas som en avdragspost på balansräkningens tillgångssida. De ackumulerade överavskrivningar som gjorts skall redovisas på balansräkningens skuldsida under rubriken "Obeskattade reserver". Obeskattade reserver är således det samma som summan av alla de vinster som undgått beskattning på grund av lagliga bokslutsdispositioner. De obeskattade reserverna har sin motbokning i resultaträkningen under rubriken "Bokslutsdispositioner". Här ser man vad som lagligen undgår beskattning ett enskilt år. De planmässiga årliga avskrivningarna skall inte bokföras under denna rubrik. Posten skall ses som en normal driftskostnad och hamna längre upp i resultaträkningen på egen resultatrad eller bakas in i resultatraden "Rörelsens kostnader" Det finns idag tre möjliga lagliga resultatregleringsåtgärder, överavskrivningar på maskiner och inventarier, varulagerreserv och periodiseringsfond. Alla finns behandlade i kapitel 5. 2

3 I övning 5/7 skall på kontot Förändring lagerreserv bokföras 193. Kan du förklara hur man får fram denna siffra? Varulagerreserv vid årets början 240 Varulagerreserv vid årets slut 47 Minskning av varulagerreserv 193 Bokföres VARULAGERRESERV DEBET 193 FÖRÄNDRING LAGERRESERV KR 193 Varulagerreserven vid årets början på 240 är ett "påhittat" värde. Varulagerreserven vid årets slut utgöres av mellanskillnaden mellan verkligt värde och anskaffningsvärde nedskrivet till 97 % = 47 3

4 Kan du förklara komletteringsregeln och huvudregeln. Kompletteringsregeln och huvudregel är skatteregler och dessa ser ofta annorlunda ut än redovisningsreglerna. När man utnyttjar skattereglerna kan detta leda till effekter som föranleder skillnader mellan vad det redovisningsmässiga och det skattemässiga resultatet blir. Dessa skillnader skall redovisas öppet. Visserligen ställer inte skatterätten sådana krav längre, men redovisningsrätten gör det. Detta gör att man i balansräkningen har den något märkliga gruppen "obeskattade reserver". Dessa utvisar hur mycket av de totala verkliga vinsterna som kunnat hållas borta från beskattning. I resultaträkningen kan man se dessa effekter för varje enskilt år under rubriken "bokslutsdispositioner". Huvudregeln tillåter 30 % årlig avskrivning på det bokförda värdet (restvärdet), medan kompletteringsregeln tillåter 20 % årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Detta kan också uttryckas så att det bokförda värdet vid årets slut enligt huvudregeln får vara lägst 70 % av beräkningsunderlaget. Bokfört värde vid årets utgång enligt kompletteringsregeln får uppgå till följande: Inventarier som är 1år gamla 80 % av anskaffningsvärdet 2 år gamla 60 % av anskaffningsvärdet 3år gamla 40 % av anskaffningsvärdet 4 år gamla 20 % av anskaffningsvärdet 5 år gamla Värdet är lika med noll 4

5 Jag undrar hur man får fram den ingående balansen i ackumulerade överavskrivningar, i övning 5/3a och 5/3b. Den ingående balansen på ackumulerade överavskrivningar (i alla övningar och i verkligheten) är lika med inventariernas anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och med avdrag för det bokförda värdet på inventarierna. Det bokförda värdet är lika med summan av alla ingående balanser för inventariekontona. Om man inte har tillgång till dessa uppgifter går inte uppgifterna att lösa. Jag har därför i samtliga uppgifter berättat vad det bokförda värdet uppgår till. 5

6 Hur redovisas momsbeloppet i en debetnota till en kund? Hur redovisas momsbeloppet i en kreditnota från en leverantör? Utgående moms kredit Ingående moms kredit 6

7 Jag undrar lite över rea vinst/förlust vid avskrivning av inventarier. Till exempel, om ett företag får max skriva av för kr och den planmässiga avskrivningen är kr. Sedan så har man gjord en rea förlust på 5000 kr, så blir ju överavskrivningen =15000kr Men borde det inte förlusten innebära att man har gjord för lite avskrivning och man borde kunna avskriva mera? En redovisad reaförlust är en bekräftelse på att den planmässiga avskrivningen varit för liten under innehavstiden och att man därför får göra en extraavskrivning vid avyttringstillfället. Reaförlust är därför synonymt med extraavskrivning. Detta har inget med överavskrivning att göra. En överavskrivning är en skattemässig åtgärd och dessa kan inte kopplas till någon enskild maskin. 7

8 Varför använder man sig av anskaffningsvärdet och inte kvarvarande värde vid jan 06 som IB för T-kontot Inventarier? Detta är det som benämnes "indirekt metod". Denna innebär att kontot Inventarier alltid skall utvisa anskaffningsvärdet på de inventarier som finns vid en given tidpunkt. Därför kan man inte göra avskrivningarna på inventarierna direkt mot detta konto. I stället använder man ett extrakonto för detta ändamål som kan kallas t.ex. "värdeminskning inventarier" eller "ackumulerade avskrivningar på inventarier". Mellanskillnaden mellan värdet på kontot "inventarier" och kontot "ackumulerade avskrivningar på inventarier" utgör det kvarvarande värdet (restvärdet). År 1 Leverantörer Maskiner Utgående balans Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1219 Utgående balans Årets avskrivninga r Exemplet utvisar att man hos en leverantör köpt in en maskin för kr och erhållit en leverantörsfaktura på detta belopp. Vid året slut skrivs maskinen av med kr enligt indirekt metod, dvs. avskrivningen görs mot konto Med denna metod kommer konto 1210 att innehålla anskaffningsvärdet så länge maskinen finns kvar i rörelsen. Restvärdet är nu ( minus ) precis det som det varit vid användande av direkt metod enligt nedanstående exempel. År 1 Maskiner 1210 Leverantörer Avskrivning Utgående balans 8

9 Fråga Vad är/innebär egentligen omslutning? Plus Minus Bank Saldo Detta konto har ett saldo som uppgår till (summan av alla transaktionerna). Omslutningen är

10 Enligt facit i \"Bokföringens grunder\" lägger man ränteintäkter på \"höger sida i resultat\". När man sedan överför värdena från \"Resultat\" och \"Utg balans\" till resultat- och balansrapporten, s k rapportform, blir ju inte de slutliga värdena samma som från T-kontona \"Resultat\" och \"Utg balans\". Hur kommer sig detta?? När man däremot tittar i Tentamen-kopian från blir resultaten samma! Man har däremot lagt ränteintäkterna på \"vänstersidan i resultat\", så står det inte i \"Bokföringens grunder\"! Hur ska man göra?! Man kan konstruera resultatrapporten antingen enligt s.k. T- kontoform eller rapportform. Vid T-kontoformen är det naturligt att intäkter placeras på högersidan av T-kontot och kostnaderna på vänstersidan. I detta fall kommer t.ex. varuförsäljning och ränteintäkter att placeras på högersidan. Vad det gäller rapportformen så har man av tradition delat upp resultatet i grupperna drift och finans. För att klara denna konstruktion måste man flytta ned ränteintäkterna till gruppen finans och kan då presentera effekterna av finansiella händelser särskilt. Detta kommer att medföra en lägre omslutningssiffra än vad T-kontometoden gör, eftersom en kvittning uppstått mellan ränteintäkter och räntekostnader. Önskar man samma omslutning enligt båda rapportmetoderna måste man vid T-kontometoden flytta över kontot ränteintäkter från högersidan till vänstersidan och sätta ett minustecken före beloppet. Då har man också i detta fall gjort en kvittning. Alla dessa metoder är möjliga. Därför har jag också löst problemen på olika sätt vid olika tillfällen. 10

11 Övning 2/12 m.fl. Varför använder man sig av anskaffningsvärdet och inte kvarvarande värde vid jan 06 som IB för T-kontot Inventarier? Detta är det som benämnes "indirekt metod". Denna innebär att kontot Inventarier alltid skall utvisa anskaffningsvärdet på de inventarier som finns vid en given tidpunkt. Därför kan man inte göra avskrivningarna på inventarierna direkt mot detta konto. I stället använder man ett extrakonto för detta ändamål som kan kallas t.ex. "värdeminskning inventarier" eller "ackumulerade avskrivningar på inventarier". Mellanskillnaden mellan värdet på kontot "inventarier" och kontot "ackumulerade avskrivningar på inventarier" utgör det kvarvarande värdet (restvärdet). År 1 Leverantörer Maskiner Utgående balans Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1219 Utgående balans Årets avskrivni ngar Exemplet utvisar att man hos en leverantör köpt in en maskin för kr och erhållit en leverantörsfaktura på detta belopp. Vid året slut skrivs maskinen av med kr enligt indirekt metod, dvs. avskrivningen görs mot konto Med denna metod kommer konto 1210 att innehålla anskaffningsvärdet så länge maskinen finns kvar i rörelsen. Restvärdet är nu ( minus ) precis det som det varit vid användande av direkt metod enligt nedanstående exempel. År 1 Maskiner 1210 Leverantörer Avskrivning Utgående balans

12 Jag har svårt att räkna ut varukostnad /varulager vid årets slut. T.ex. uppgift 4a i Bokföringens grunder: var kommer siffran 4750 kr ifrån som återfinns under varulager/varukostnad. Jag vill ha en utförlig uträkning!!!! Värdet på varulagret vid årets slut bestäms genom s.k. inventering. Oftast uppkommer då en differens mellan det värde lagret är bokfört till och det värde man vill att det skall ha. Det är denna differens som bokföres på tillgångskontot Varulager och kostnadskontot varukostnad. Av uppgift 4a kan man utläsa att inga noteringar har gjorts under året. Kontot ha varit vilande och innehåller därför endast startvärdet för varulagret. I uppgift 4a är detta startvärde, dvs. varulagret vid årets början, 50. När man kommer till årets slut har man funnit att värdet vid den tidpunkten är 4,800. Värdet har således ökat med 4,750. Denna ökning skall debiteras kontot Varulager och på så sätt kommer lagrets utgående värde att uppgå till det inventerade värdet 4,800. Förenklat kan man säga att transaktionen 4,750 är skillnaden mellan utgående och ingående balans. Motbokning skall göras i kredit på kontot varukostnad. Orsaken till detta är att när företaget köpt in varor har dessa bokförts på varukostnad debet och kassa kredit. Eftersom varorna dock finns kvar vid årets slut skall de finnas i balansräkningen bland tillgångarna under kontot Varulager. Endast om varulagret vore förbrukat genom t.ex. försäljning skall beloppet ligga kvar i resultaträkningen under kontot varukostnad eller sålda varors kostnad som det också brukas benämnas. 12

13 Nu har jag suttit i flera timmar med talet och kan inte få fram IB för ackumulerad överavskrivningar. I facit är IB kr och jag får fram Kan du visa mig hur du fått fram beloppet, gärna med en uträkning? Ja, detta är en hopplös kamp. Det går inte att räkna fram de ackumulerade överavskrivningarna för tidigare år om man inte har information om hur de skattemässiga avskrivningarna ser ut. Därför kommer jag med påståendet att de ackumulerade avskrivningarna vid årets början uppgår till kr. Påståendet finns dolt i det faktum att jag har sagt att inventariernas bokförda värde uppgick till kr vid årets början. Så här är det: Ingående balans för inventariekontot minus ingående balans för ackumulerade avskrivningar enligt plan minus ingående balans för ackumulerade överavskrivningar = bokfört värde vid årets början. De värden som går att räkna fram är ingående balans för inventariekontot (A) och ingående balans för ackumulerade avskrivningar enligt plan (B) och det värde som är känt (som information i uppgiften) är bokfört värde vid årets början för inventarier (C). Det okända värdet är ackumulerade överavskrivningar (X). Formel : A B X = C X = i uppgift 5/3 a 13

14 Jag kan inte få fram rätt summa på överavskrivningen i uppgift 5/3a enl facit ska den bli 13900:- Jag får det till =63900, = Tacksam för ett svar hur man kommer fram till Du har kvittat ut reavinsten mot den möjliga maximala överavskrivningen. Det behöver man inte göra. För att undvika denna felräkning skall man räkna på lägsta möjliga utgående balans, inte på största möjliga avskrivning. Då kommer överavskrivningen fram som en restpost. Avyttringen medför en reavint på kr i denna uppgift. Tänk på att summan av alla utgående balanser skall vara lika med kr. Detta medför överavskrivningar med kr. UB inventarier UB ackumulerade avskr enl plan UB ackumulerade överavskrivningar x Bokfört värde

15 Skulle gärna vilja att du förklarar vad bokslutsdispositioner är, mer detaljerat? Obeskattade reserver uppstår när ett företag genomför resultatreglerande åtgärder som inte är betingade av reella händelser utan bara görs för att minska skattebördan. Enligt svensk rätt skall sådana åtgärder visas öppet. Situationen inträffar i de fall där skattereglerna är mera "humana" än de regler som finns i årsredovisningslagen. Om t.ex. skattelag tillåter mig att minska värdet på en maskin med 30 % ett visst år trots att dess värde på grund av förslitning endast minskat med 20 %, skall detta visas öppet. Förslitningen brukar beräknas på ett ungefär till ett lika stort värde varje år. Detta brukar man kalla "planenlig avskrivning". Det som man skriver av utöver detta värde kallas "överavskrivning". Den årliga avskrivningen framgår av resultaträkningen och den ackumulerade effekten syns i balansräkningen. Den planmässiga totala avskrivningen över alla de år man har maskinen kallas "ackumulerade planmässiga avskrivningar" och skall bokas som en avdragspost på balansräkningens tillgångssida. De ackumulerade överavskrivningar som gjorts skall redovisas på balansräkningens skuldsida under rubriken "Obeskattade reserver". Obeskattade reserver är således det samma som summan av alla de vinster som undgått beskattning på grund av lagliga bokslutsdispositioner. De obeskattade reserverna har sin motbokning i resultaträkningen under rubriken "Bokslutsdispositioner". Här ser man vad som lagligen undgår beskattning ett enskilt år. De planmässiga årliga avskrivningarna skall inte bokföras under denna rubrik. Posten skall ses som en normal driftskostnad och hamna längre upp i resultaträkningen på egen resultatrad eller bakas in i resultatraden "Rörelsens kostnader" Det finns idag tre möjliga lagliga resultatregleringsåtgärder, överavskrivningar på maskiner och inventarier, varulagerreserv och periodiseringsfond. Alla finns behandlade i kapitel 5. 15

16 Jag undrar lite över rea vinst/förlust vid avskrivning av inventarier. Till exempel Om ett företag får max skriva av för kr och den planmässiga avskrivningen är kr. Sedan så har man gjord en rea förlust på 5000 kr Så blir ju överavskrivningen ju =15000kr Men borde det inte förlusten innebära att man har gjord för lite avskrivning och man borde kunna avskriva mera? En redovisad reaförlust är en bekräftelse på att den planmässiga avskrivningen varit för liten under innehavstiden och att man därför får göra en extraavskrivning vid avyttringstillfället. Reaförlust är därför synonymt med extraavskrivning. Detta har inget med överavskrivning att göra. En överavskrivning är en skattemässig åtgärd och dessa kan inte kopplas till någon enskild maskin. 16

17 Jag undrar också över \"huvudregeln\" och \"kompletteringsregeln\" i kap. 5. Jag skulle vilja veta mer hur man räknar fram värdena i de två reglerna, var kan jag hitta det? Kompletteringsregeln och huvudregel är skatteregler och dessa ser ofta annorlunda ut än redovisningsreglerna. När man utnyttjar skattereglerna kan detta leda till effekter som föranleder skillnader mellan vad det redovisningsmässiga och det skattemässiga resultatet blir. Dessa skillnader skall redovisas öppet. Visserligen ställer inte skatterätten sådana krav längre, men redovisningsrätten gör det. Detta gör att man i balansräkningen har den något märkliga gruppen "obeskattade reserver". Dessa utvisar hur mycket av de totala verkliga vinsterna som kunnat hållas borta från beskattning. I resultaträkningen kan man se dessa effekter för varje enskilt år under rubriken "bokslutsdispositioner". Huvudregeln tillåter 30 % årlig avskrivning på det bokförda värdet (restvärdet), medan kompletteringsregeln tillåter 20 % årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Detta kan också uttryckas så att det bokförda värdet vid årets slut enligt huvudregeln får vara lägst 70 % av beräkningsunderlaget. Bokfört värde vid årets utgång enligt kompletteringsregeln får uppgå till följande: Inventarier som är 1år gamla 80 % av anskaffningsvärdet 2 år gamla 60 % av anskaffningsvärdet 3år gamla 40 % av anskaffningsvärdet 4 år gamla 20 % av anskaffningsvärdet 5 år gamla Värdet är lika med noll 17

18 Ett företags inventarieanskaffning uppgick vid början av 2000 till följande värden: Anskaffningsår Belopp Avskrivningsbelopp % per år % per år % per år % per år Under 2000 såldes de inventarier som köpts Försäljningsbeloppet uppgick till kr. I början av 2000 köptes också inventarier för kr. Beräknad ekonomisk livslängd = 5 år. Inventariernas bokförda värde i 99 års bokslut uppgår till kr. Med hjälp av en uppdelning av avskrivningar i planmässiga avskrivningar och överavskrivningar skall Du i denna uppgift räkna fram hur stora årets överavskrivningar är under förutsättning att Du gör den största möjliga avskrivning som skattelagstiftningen tillåter. Alt Överavskrivning a b c d Inget av alternativen Fråga 7 är endast ett skattemässigt problem. Vilket är det skattemässigt lägsta tillåtna värdet på företagets inventarier vid utgången av år 2000? För att lösa denna uppgift behöver man inte ha kännedom om några redovisningsregler. De möjligheter vi har att värdera tillgångarna finns i skattelagstiftningen. De två möjligheter som finns är värdering enligt den s.k. huvudregeln eller kompletteringsregeln. Huvudregeln ser ut enligt följande: Lägsta tillåtna värde vid årets utgång = Bokfört värde (restvärde) vid årets ingång + årets inköp erhållna pengar för under året sålda inventarier. OBS! Bokfört värde vid årets ingång är detsamma som bokfört värde vid föregående års utgång. 18

19 Enligt uppgift 7 är det bokförda värdet vid utgången av 1999 = kr. Det är således detta värde som är ingångsvärde år Under år 2000 har också maskiner köpts för kr och sålts för kr = Beloppet kallas avskrivningsunderlag. Enligt huvudregeln får man skriva av maximalt 30 % av detta värde. Lägsta tillåtna värde för inventarierna är då lika med 70 % av detta underlag x 0,7 = Ju lägre värde man kan få fram på inventarierna, ju högre är också avskrivningen. Huvudregeln tillåter ett lägsta värde på kr. Med hjälp av kompletteringsregeln kan man pröva om värdet skulle kunna sättas ännu lägre, vilket skulle leda fram till ännu högre avskrivningar och därmed också ännu lägre vinst och skatt. Kompletteringsregeln ser ut enligt följande: Avskrivning får göras på anskaffningsvärden med maximalt 20 procent per år. Lägsta tillåtna värde vid årets utgång är summan av alla anskaffningsvärden för de inventarier som finns vid årets slut med avdrag för summan av alla de avskrivningar som kunnat göras på dessa inventarier. Man ställer lämpligen upp en tabell för denna beräkning, innehållande kolumner för anskaffningsår, anskaffningsvärde, ackumulerad avskrivning och restvärde. Anskaffningsår AnskaffningsbeloppAckumulerad avskr. Kvar i % vid utgången av år såld % % % Summa 19

20 Om vi t.ex. betraktar den maskin som anskaffats år 1998 för , vet vi att den efter bokslutet år 2000 maximalt enligt kompletteringsregeln kunde ha skrivits av med 20 procent per år under 3 år, dvs. med 60 procent. Kvarvarande värde är därför 40 procent eller kr. Om vi önskar minimera företagets skattemässiga vinst gäller det att välja det lägsta möjliga värdet enligt de två reglerna. Svaret i denna uppgift är därför kr. Så som frågan är ställd är det inte behövligt att räkna på avskrivningarnas storlek. Fråga Hur stora kommer överavskrivningarna att vara om man önskar minsta möjliga vinst, dvs. största möjliga avskrivning. Visserligen är överavskrivningarna ett skattemässigt problem det också, men för att kunna räkna fram överavskrivningarna måste man känna till redovisningsreglerna gällande avskrivningar. Man får då s.k. delade avskrivningar, delade på så sätt att de redovisningsmässiga avskrivningarna får egna konton i bokföringen och de skattemässiga får också egna konton. Redovisningsreglerna är enkla. Inventarier och maskiner skall skrivas av över dess beräknade nyttjandeperiod (ekonomiska livslängd). Om en maskin t.ex. beräknas kunna utnyttjas under 5 år skall den skrivas av med lika delar under dessa 5 år, dvs. med 20 procent årligen. När de planmässiga avskrivningarna är gjorda är det dags att kolla vad ytterligare skattereglerna kan medge. En lösning till problemet får Du om du klickar här. Boken innehåller ett stort antal övningar på just de problem som diskuterats ovan. Det är alla övningar med beteckningen 5/3. Lösningar till dessa har Du genom att klicka här. 20

21 Har en fråga ang 4/3. Varför ligger ingående balans i kredit när det är en plus post? Tidigare har vi alltid bokfört det i debet. Undrar också varför det finns ett konto med outtagen reserv och varför aktie utdelningen ligger där? Om ingående balansen finns i debet, då är kontot normalt ett tillgångskonto. Om ingående balansen finns i kredit, då är kontot normalt ett skuldkonto. Eget kapital är en sorts skuld, nämligen företagets skuld till ägaren. Därför finns IB i kredit på de konton som ingår i eget kapital. OBS! Debet är + och Kredit är minus. Så är det alltid, vad än en del böcker har att säga om saken. Du nämner kontot outtagen reserv. Något sådant finns inte. Kontot heter outtagen vinstutdelning. När utdelningen beslutas men inte utbetalas skall beloppet bokas bort från det egna kapitalet trots att kassan inte minskar. Av detta skäl måste man tillfälligtvis bokföra beloppet på ett skuldkonto som kallas outtagen vinstutdelning2. 21

22 Jag har kört fast på övning 5/1. Det går bra tills jag kommer till år 4. Hur får du att årets överavskrivning blir 3? Jag tror att det är summan \"bokfört restvärde\" som jag inte fått kläm på. Och varför börjar man redan under år 5 att \"boka tillbaka\" de överavskrivningar som gjorts, jag skulle vilja göra det år 6? Lägsta möjliga skattemässiga värde för inventarierna vid varje års utgång är År x 0,7 = 700 År x 0,7 x 0,7 = 490 År x 0,7 x 0,7 x 0,7 = 343 År x 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 = 240 Högsta möjliga skattemässiga ackumulerade avskrivning vid varje års utgång är minus beloppen ovan. De planmässiga avskrivningarna enligt redovisningslagstiftningen är i denna uppgift 10 procent per år. Efter 4 år är således dessa inventarier avskrivna med enligt plan med 400 kr. År År År År Vid ingången av år 4 är det planmässiga restvärdet på inventarierna 700 medan det skattemässiga restvärdet är 343. Skillnad = 357. Vid utgången av år 4 är det planmässiga restvärdet på inventarierna 600 medan det skattemässiga restvärdet är 240. Skillnad = 360. Skillnaden mellan de två skillnaderna ä 3. Överavskrivningen vid årets början var 357 och vid årets lut 360. Överavskrivningen har således ökat med 3. Att återföringen sker tidigt beror på att avskrivningsplanen är 10 årig. Detta gör att de skattemässiga avskrivningarna får snabbt genomslag och därmed också kommer att få återföras tidigare. 22

23 Jag sitter med en övning på kapitel fem och kan inte få klarhet över en sak. För att få ingående balans på ackumulerade överavskrivningar i övning 5/3b tar jag som är inventarier värde år 5 enligt planenlig avskrivning och drar bort de som är värdet på inventarier år 05 enligt kompletteringsregeln. Detta blir helt rätt då :- men i övning 5/3 c och 5/3 d får jag inte detta att stämma trots att jag gör på samma sätt. Vill du vara vänlig att förklara hur du får fram detta värde på dessa övningar. Det går inte att räkna på detta sätt. Överavskrivningar kan inte heller beräknas genom en rekonstruktion. Ingen kan därför räkna fram dem. Man måste känna till dem. Det är därför jag säger följande i övning 5/3 a. Inventariernas bokförda värde i bokslutet år 5 var kr. Så här är det: Anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar enligt plan minus ackumulerade överavskrivningar = bokfört värde (restvärde). Om anskaffningsvärdet är känt och de ackumulerade överavskrivningarna enligt plan också är kända kan man räkna fram de ackumulerade överavskrivningarna under förutsättning att man känner till det bokförda värdet på inventarierina. Anskaffningsvärde ackumulerade avskrivningar enligt plan X = bokfört värde. Samma formel gäller för både beräkning av årets ingångsvärden och årets utgångsvärden 23

24 Ang övning 5/4a. (år 4) Har lite bekymmer med de ackumulerade överavskrivningarna när man sålt inventarier under år 4. Hur kommer jag fram till den utg balansen och årets underavskrivning? Frågeställningen är otydlig. Jag får dock den uppfattningen att du anser att det finns något samband mellan det som sålts och ackumulerade överavskrivningar. Så är det inte. Man behöver inte (och skall inte) hålla reda på vad överavskrivningarna kan vara på enskilda inventarier. Överavskrivningar skall ses som en skattemässig klumpsumma oberoende av vilka inventarier man har för tillfället. Detta innebär att när man säljer inventarier skall man boka bort anskaffningsvärdet från inventariekontot och de ackumulerade planmässiga avskrivningarna på det sålda inventariet från kontot ackumulerade avskrivningar enligt plan. Om dessa har varit underlag för överavskrivningar spelar ingen roll. Överavskrivningen kan ligga kvar under förutsättning att det totala underlaget för avskrivningar är tillräckligt stort vid bokslutet. I denna uppgift är det kvarvarande totala skattemässiga underlaget så litet att överavskrivningarna måste återföras (upplösas). Det är skatteregeln som avgör vad som måste upplösas ett visst år. Fråga Var i balansräkningen hittar man de upplupna intäkterna? Hur kommer man fram till svaret på den frågan? En upplupen intäkt är en interimsfordran och återfinns således bland företagets tillgångar. 24

25 25

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [24] avskrivningar - räkenskapsenlig avskrivning - facit, nivå A go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Resultat presenteras i både RR och BR.

Resultat presenteras i både RR och BR. Agenda: Värdering och redovisning av tillgångar enligt: civilrättslig lagstiftning skattelagstiftning (huvudregel, kompletteringsregel) Resultat presenteras i både RR och BR. Eget kapital Kostnader Intäkter

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Redovisning & Beskattning Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Bokslutstablå (totalt 5p) På nästa sida återges saldobalansen för Äntligen Vår AB, ÄVAB, inför bokslutet 2014-12-31. ÄVAB bedriver

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit, FÖA103

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit, FÖA103 Mälardalens högskola Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit, FÖA103 Tentamen inlämnas via meddelande på kursplattform senast lördagen den 18 augusti kl 13.00 till rättande

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

08.24 BARBA AB blandade uppgifter

08.24 BARBA AB blandade uppgifter 08.24 BARBA AB BARBA AB har anskaffat maskiner enligt tabellen, samtidigt som vissa försäljningar, förbättringar, nedskrivningar och återförda nedskrivningar har genomförts. Detta framgår av informationen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen.

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Externredovisning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDBLSHÖGSKOLAN. Företagsekonomiska institutionen KOD. Externredovisning, FEG I OOC. Företagsekonomi; Grundnivå

GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDBLSHÖGSKOLAN. Företagsekonomiska institutionen KOD. Externredovisning, FEG I OOC. Företagsekonomi; Grundnivå HANDBLSHÖGSKOLAN Företagsekonomiska institutionen I Tentamensdatum: 1 KOD Tentamens namn (textat) Externredovisning, FEG I OOC Företagsekonomi; Grundnivå I Personnamn (texta, tack!) I Personnummer Med

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE16,TE16 och IMIT16 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 14:00 17:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 Butikchefsutbildning HT16 Kod: Tentamensdatum: 2017-03-24 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt.

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Omskrivning I, 26 maj 2014

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Omskrivning I, 26 maj 2014 Redovisning och kalkylering, 15 hp Omskrivning I, 26 maj 2014 Skrivtid: Tillåtna hjälpmedel: 4 timmar Miniräknare Skrivningen omfattar 16 frågor och den kan ge maximalt 48 SE. Alla frågor är beloppsfrågor.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011,TRT011 DE15, TE15, IMIT15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-11-06 Tid: 14:00 17:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

Rekonstruktion av kassaflöden och analys. Metod och syfte

Rekonstruktion av kassaflöden och analys. Metod och syfte Rekonstruktion av kassaflöden och analys Metod och syfte Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014 Redovisning och kalkylering, 15 hp Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014 Skrivtid: Tillåtna hjälpmedel: 4 timmar Miniräknare Skrivningen omfattar 16 frågor och den kan ge maximalt 48 SE. Alla frågor är

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Bokslutsbilaga Byggnader och mark, utg. redovisat värde

Bokslutsbilaga Byggnader och mark, utg. redovisat värde 7164205655 20150101 20151231 20160229 Kontonummer 1110 Byggnader och mark, utg. redovisat värde 2 Byggnader och mark, utgående redovisat värde Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer