Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida."

Transkript

1 Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna som vi haft i redovisning och kursböckerna Ihantola Eeva-Mari och Pasi Leppänen: Yrityksen kirjanpito eller Soile Tomperi: Bokföring i praktiken. 2. Skriv ner svaren på uppgifterna direkt på detta papper. 3. Lämna i ett gemensamt lösningsförslag för hela gruppen och observera att på första sidan skall finnas uppgifter om gruppnummer (t ex grupp 35), gruppmedlemmarnas namn och matrikelnummer. lösningsförslaget skall lämnas i en låda som finns utanför dörren till Henna Sucksdorffs arbetsrum, Hanken IV våningen rum 409 Deadline: måndag kl alla papper skall vara ihopnitade... ha inte lösbladssystem! Gruppnummer: Gruppmedlemmar: Uppgift 1 - lär dig hitta i lagar Sök via t ex Edilex eller Finlex (det finns direktlänk från kursens hemsida, avsnitt länkar) fram följande lag och förordning och bekanta dig med dessa. Ta ställning till huruvida följande påståenden är rätt eller fel och motivera ditt svar. Hänvisa även till relevant lagparagraf.

2 Bokföringslag /1336 Bokföringsförordning / En förening som driver ideell verksamhet skall upprätta sin resultaträkning enligt schemat i Bokföringsförordningen 1 kap Enligt prestationsprincipen bokförs en utgift och en inkomst då betalning sker. 3. Varje företag måste skriva en verksamhetsberättelse. 4. Bokslutet skall vara klart på räkenskapsperiodens sista dag. 5. Ett lager skall alltid värderas enligt FIFO-principen.

3 6. Med en verifikation avses en lista över de bokförda affärshändelserna. 7. Anskaffningsutgiften för en värdefull lagerhanteringsmaskiner skall alltid kostnadsföras den period anskaffningen sker. 8. Med jämförelsetal i bokslutet avses att man skall jämföra periodens intäkter och kostnader med motsvarande budgeterade (planerade) siffror. 9. Företaget skall tillämpa antingen grund- eller huvudbokföring. 10. En förening är vanligen inte bokföringsskyldig p g a att den inte bedriver näringsverksamhet.

4 Uppgift 2 bokföring Ta ställning till huruvida följande påståenden är rätt eller fel och motivera svaret kortfattat i fall du anser att påståendet är fel. Skriv R eller F framför påståendets nummer. 1. Med inventarier avses företagets lager. 2. Om avskrivningsplanen är att avskriva 10 % på anskaffningsutgiften är det fråga om en degressiv avskrivning. 3. Omsättningen är totalsumman av företagets intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod. 4. En amortering på ett banklån försämrar resultatet. 5. Balansomslutningen ökar när företaget anskaffar en ny maskin som betalas med kontanter. 6. Inkomstkonton ökar i kredit. 7. Kassakontot skall alltid ha ett debetsaldo.

5 8. En debitering av ett skuldkonto minskar det bokförda värdet på skulden. 9. Balanskontots debetsida visar hur företagets tillgångar är finansierade. 10. Om debetsidan är större än kreditsidan på resultatkontot går företaget med förlust. 11. Oberoende av om företaget använder prestations- eller kontantprincipen bokförs inkomster från försäljningen alltid vid samma tidpunkt. 12. En kontantförsäljning debiteras varuförsäljningskontot och krediteras kassakontot. 13. Alla skulder tillhör främmande kapital. 14. Företaget Apelsin Ab köper och säljer frukt. En dator är då en omsättningstillgång för företaget.

6 15. Resultatet för en räkenskapsperiod räknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter. 16. Aktivering av utgifter innebär att de upptas som tillgångar i balansräkningen. 17. En utgift kan aldrig bokföras om inte en utbetalning har skett. 18. Ett företag köpte under en period varor för Varorna jämte faktura anlände i slutet av november med betalningsvillkoren per 60 dagar netto. Under samma period har sålts varor och bokförts inkomster för Företaget gör bokslut per Om det varken finns ingående eller utgående lager av varor är kostnad för sålda varor under denna period. 19. Om företaget ovan hade ett utgående lager av varor på men inget ingående lager, skulle kostnaden för sålda varor vara Om företaget ovan hade ett ingående lager på och ett utgående lager på blir kostnad för sålda varor

7 Uppgift 3 bokslut Sök fram eller hämta årsberättelsen för Stockmann Abp för år Du kan ladda ner årsberättelsen via företagets hemsida Meddelanden och publikationer? Årsberättelser Besvara nedanstående frågor utgående från årsberättelsen och moderbolagets (inte koncernens) bokslut. Motivera ditt svar och hänvisa alltid till den sida i årsberättelsen där denna information finns. 1. Vilket schema för resultaträkningen används? 2. Vad består övriga rörelseintäkter av? 3. Har företaget haft kreditförluster på försäljningen under perioden? 4. Varför tas inte lagerförändringen upp på raden Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning direkt efter omsättningen? 5. Vilka typer av produktionsfaktorer har det högsta avskrivningsbeloppet som belastat rörelsevinsten och hur stort är detta belopp? 6. Har varulagret ökat eller minskat under perioden och med vilket belopp?

8 7. Har förändringen av bokslutsdispositionerna inverkat positivt eller negativt på periodens resultat och med vilket belopp? 8. Till vilket belopp uppgår omsättningen och omsättningstillgångarna? 9. Hur stora är skulderna totalt? 10. Vilka typer av rörelsekostnader finns och vad är det totala beloppet? 11. Vilken effekt har de finansiella posterna på periodens resultat? 12. Vilken är räkenskapsperioden? 13. Har företaget bestående materiella tillgångar som inte avskrivs och till vilket värde finns dessa upptagna i bokslutet?

9 14. Hur stort är företagets varulager på bokslutsdagen? 15. Hur stor är balansomslutningen och har den ökat eller minskat jämfört med föregående period? 16. Vilka bokslutsrapporter innehåller bokslutet? 17. Är periodens resultat lika stor som förändringen av likvida medel? 18. Vilken avskrivningsmetod finns för maskiner och inventarier? 19. Vilken ekonomisk livslängd har företagets byggnader? 20. Beaktar företaget inkurans i sin lagervärdering?