HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET :00 13:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET :00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG. FÖR GODKÄNT PÅ TENTAMEN KRÄVS MINST 20 POÄNG. FÖR VÄL GODKÄNT PÅ TENTAMEN KRÄVS MINST 30 POÄNG. GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ VARJE BLAD Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Glenn Fihn ( ) 1(12)

2 UPPGIFT 1 (4 poäng) Under sitt första räkenskapsår 2008 har organisation B nedanstående affärshändelser i sammandrag. Under sitt första räkenskapsår har organisation B nedanstående affärshändelser i sammandrag (alla belopp är i tkr): [1] Ägaren gör en insättning [2] Ägaren gör ett uttag [3] Upplåning av pengar i bank [4] Amortering av banklån [5] Inköp av varor kontant [6] Inköp av varor på kredit [7] Leverantörsskulder betalas [8] Försäljning av varor kontant [9] Försäljning av varor på kredit [10] Kundfordringar betalas Förutsättningar inför bokslutet: Alla varor som köpts in under året har också sålts vidare. Vid årets slut finns således inget varulager. Din uppgift är att bokföra ovanstående affärshändelser på konton för år 2008 samt göra bokslut per den 31/12 år 2008 för organisation B. 2(12)

3 UPPGIFT 1 (fortsättning) TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL UTGIFTER INKOMSTER KASSA LEVERANTÖRSSKULDER VARUINKÖP FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER KUNDFORDRINGAR BANKLÅN EGET KAPITAL 3(12)

4 UPPGIFT 2 (9 poäng) (a) En organisation startade sin verksamhet den 1/1 år Under året köpte organisationen in varor till ett värde av hela 300 tkr. Samtliga inköp av varor var kontantinköp och betalades med pengar ur kassan. Kostnaden för sålda varor år 2008 uppgick till 240 tkr. Vid årets slut fanns således ett lager i organisationen till ett värde av 60 tkr. Bokför årets inköp av varor och gör bokslut per den 31 december år KASSA [T] VARUINKÖP [U] VARULAGER [T] (b) En organisation hade den 1/1 år 2009 inventarier som var anskaffade i början av år 2006 för 400 tkr. Några andra inventarier hade organisationen inte. Under år 2009 anskaffades inte heller några ytterligare inventarier. Inventarierna hade vid anskaffningstidpunkten en nyttjandeperiod på fem år. Efter denna femårsperiod antogs de inte ha något restvärde. Organisationen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför ingående balanser på nedanstående konton och gör därefter bokslut för år INVENTARIER [T] (c) En organisation hade den 1/1 år 2007 förutbetalda kostnader för försäkringspremier (fordran IB) på 200 tkr. Under år 2007 betalade organisationen försäkringsfakturor på tkr. Av dessa fakturor på tkr avsåg 600 tkr försäkringspremier för perioden januari april år Således hade organisationen i slutet av år 2007 förutbetalda kostnader (fordran UB) på 600 tkr. Bokför ingående balans och årets försäkringsfakturor på kontona nedan. Gör därefter bokslut per den 31 december år KASSA [T] FÖRSÄKRINGAR [U] FÖRUTBETALDA KOSTNADER - FÖRSÄKRINGAR [T] [UPPGIFTEN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA] 4(12)

5 UPPGIFT 2 (fortsättning) (d) En organisation hade den 1/1 år 2006 förutbetalda intäkter för försäkringar (skuld IB) på 400 tkr. Under år 2006 sålde organisationen försäkringar för tkr. Av försäkringsfakturorna på tkr avsåg 900 tkr försäkringar för perioden januari mars år Således hade organisationen i slutet av år 2006 förutbetalda intäkter för försäkringar (skuld UB) på 900 tkr. Bokför ingående balans och årets försäkringsfakturor på kontona nedan. Gör därefter bokslut per den 31 december år KASSA [T] FÖRSÄKRINGAR [I] FÖRUTBETALDA INTÄKTER - FÖRSÄKRINGAR [S] (e) En organisation startade sin verksamhet den 1/1 år Under detta första verksamhetsår hade organisationen löneutbetalningar på tkr. Vid årets slut fanns upplupna semesterlöner (skuld UB) på 170 tkr. Bokför löneutbetalningarna och gör därefter bokslut per den 31/12 år KASSA [T] LÖNER [U] UPPLUPNA KOSTNADER - LÖNER [S] (f) En organisation hade den 1/1 år 2005 upplupna ränteintäkter (fordran IB) på 240 tkr. Den 30 april år 2005 skickade organisationen en räntefaktura på 360 tkr som gällde för perioden förste maj år 2004 till siste april år Organisationen fick omedelbart betalt för räntefakturan. Under december månad år 2005 gjordes en bedömning i organisationen att man skulle skicka en räntefaktura på 480 tkr i slutet av april år Räntefakturan gällde ett år tillbaka i tiden räknat från slutet av april år 2006 (dvs från 1 maj år 2005 till 30 april år 2006). Denna information är viktig inför 2005 års bokslutsarbete eftersom man måste kunna beräkna upplupna ränteintäkter (fordran UB) vid 2005 års slut. Bokför ingående balans och årets räntefakturor på kontona nedan. Gör därefter bokslut per den 31/12 år KASSA [T] RÄNTOR [I] UPPLUPNA INTÄKTER - RÄNTOR [T] 5(12)

6 UPPGIFT 3 (3 poäng) Organisation B får den 5 augusti 2006 en faktura för citroner från Organisation C på hela USD. Den 4 september betalade Organisation B skulden till Organisation C via bankkontot. Hur bokförs affärshändelserna i Organisation B:s räkenskaper (bortse från moms vid införseln av citronerna till Sverige)? Kursen på USD 1 var: 8,00 SEK respektive 7,40 SEK BANK [T] LEVERANTÖRSSKULDER [S] VARUINKÖP (U) VALUTAKURSVINST [I] 6(12)

7 UPPGIFT 4 (3 poäng) En organisation hade den 1/1 år 2006 inventarier med ett bokfört värde på 180 tkr. Vid samma tidpunkt säljer företaget dessa inventarier för 240 tkr. Bokför ingående balanser, årets affärshändelser och gör bokslut per den 31/12 år Observera att alla konton inte nödvändigtvis behövs för att lösa uppgiften. KASSA [T] INKÖP INVENTARIER [U] INVENTARIER [T] REAVINST FÖRSÄLJNING INVENTARIER [I] 7(12)

8 UPPGIFT 5 (6 poäng) Företag AB E tillverkar produkterna F och G. Följande antal producerade enheter och kostnader beräknades för år 2009: F G TOTALT Antal enheter Direkt material (kr) Direkt lön (kr) Materialomkostnader (kr) Tillverkningsomkostnader (kr) Administrationsomkostnader (kr) Försäljningsomkostnader (kr) MO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DM ( MO/ DM = MO-pålägg) TO fördelas som ett pålägg på kostnaden för DL ( TO/ DL = TO-pålägg) AO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden ( AO/ Tillverkningskostnad = AO-pålägg) FO fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden ( FO/ Tillverkningskostnad = FO-pålägg) UPPGIFT: Beräkna självkostnaden/styck för produkterna F och G med hjälp av informationen ovan. Produkt F Produkt G DM MO DL TO Tillverkningskostnad/styck AO FO Självkostnad/styck 8(12)

9 UPPGIFT 7 (3 poäng) Företag C AB tillverkar tre produkter. Företagets produkter måste bearbetas både i maskin 1 och i maskin 2. Bearbetningen av de olika produkterna i dessa maskiner kräver olika lång tid enligt nedanstående information. Ett problem för företagsledningen är att bestämma vilken produkt som skall tillverkas i första hand, andra hand respektive tredje hand i det fall maskintiden hos någon av maskinerna är en trång sektion. Företagsledningen vet att man i sådana situationer skall maximera TB (kr/styck) per enhet av den trånga sektionen. Givetvis vet också företagsledningen att TB (kr/styck) = Försäljningspris/styck Särkostnad/styck. Produkt A Produkt B Produkt C Tidsåtgång/styck: maskin 1 16 minuter 8 minuter 28 minuter maskin 2 8 minuter 24 minuter 16 minuter Försäljningspris/styck Särkostnad/styck 500 kronor 700 kronor 760 kronor 200 kronor 300 kronor 320 kronor UPPGIFT: Rangordna produkterna om (a) maskin 1 är en trång sektion och (b) maskin 2 är en trång sektion. 9(12)

10 UPPGIFT 8 (3 poäng) Följande information finns om lönerna i organisation Z för mars och april år 2010: Mars April Bruttolöner Skatt Nettolöner Arbetsgivaravgifter UPPGIFT: Bokför organisationens löner, skatter och arbetsgivaravgifter den 25:e respektive månad. Bokför också betalningen av skatter och avgifter till staten den 12:e månaden därpå. Bank (T) Löner (U) Personalskatt (S) Lagstadgade arbetsgivaravgifter (U) Lagstadgade arbetsgivaravgifter (S) 10(12)

11 UPPGIFT 9 (4 poäng) En bilägare har följande kostnader för sin bil: (a) skatt; (b) försäkring; (c) bensin; (d) garagehyra; (e) räntekostnad; (f) värdeminskning på grund av nya årsmodeller; (g) värdeminskning på grund av körsträcka; (h) reparationer och underhåll. Ange vilken typ av rörliga och fasta kostnader nämnda kostnader representerar. Motivera Ditt svar! OBS! Volym = körsträcka. 11(12)

12 UPPGIFT 10 (5 poäng) UPPGIFT: Besvara EN av nedanstående två frågor. (a) I boken Förvaltningsekonomi kapitel 5 Externredovisningens utveckling beskrivs den kommunala externredovisningens utveckling från 1862 fram till våra dagar. Redogör för denna utveckling. (b) I boken Förvaltningsekonomi kapitel 11 Styrning och styrinstrument beskrivs fyra olika styrsituationer utifrån om kunskap om orsakssamband finns eller inte finns samt utifrån om resultatets mätbarhet är bra eller dåligt. Redogör för dessa fyra olika styrsituationer. 12(12)

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer