Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs Skriftlig tentamen, 4.5 hp Dk I Provkod 1102 Kurs/program 1FE870 Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II Datum Antal sidor totalt Tid Tillåtna hjälpmedel Miniräknare utan minne eller med tomt minne Ordbok på svenska/eget språk för alla studenter Bilaga med eller utskrift av Bokföringslag, Årsredovisningslag Övrigt Betyg U/F <60% G/E=60% G/D=65% G/C =70% VG/B=80% VG/A=90% Skrivningsansvarig lärare Besöker skrivningen Stig Malm, Petter Boye Kan nås på telefon Ja kl. Nej 8-13 Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej

2 Uppgift 1 (6 poäng) I Thomasson et al diskuteras redovisningens syfte med utgångspunkt från tre olika potentiella användare. Redogör för dessa tre användare samt deras förhållande till redovisningens syfte. 2

3 Uppgift 2 (9 poäng) Vilken roll spelar IASB på redovisningsområdet? (2p) Redogör kortfattat för principen innehåll före form (2p) Redogör kortfattat för revisorns roll i ett aktiebolag (2p) Vad är en nyemission? (1 p) Vad avses med ett företags rörelsekapital? (2p) 3

4 Uppgift 3 (6 p) AB M förvärvade 80% av kapitalet (och röster) I AB D den 1/1 x1. Den goodwill som uppstod vid förvärvet (se förvärvskalkylen nedan) skall skrivas av på 5 år. Upprätta koncernbalansräkning per den 31/12 år x2. Det är alltså det andra bokslutet efter förvärvet. Balansräkningar AB M AB D Justeringar Minoritet Goodwill Aktier i dotterbolag 600 Div anl tillgångar Div oms tillgångar Summa tillgångar Koncern intresse KBR Aktiekapital Bundna reserver Balanserade vinstmedel Årets resultat Minoritetsintresse Div skulder Summa EK & Skulder Förvärvskalkyl Pris 600 Förvärvade nettotillgångar - (0,80 * ( )) = Goodwill 160 4

5 Uppgift 4 (12 poäng) Här nedan finner du ett utdrag ur ett företags anläggningsregister för maskiner och inventarier. Avskrivning enl. plan har skett med 10 % från anskaffningsmånaden. Maskin Anskaffat år Inköpspris Konto 1220 Ack avskrivn enligt plan, konto 1229 Maskin E Maskin F Maskin G Maskin H Maskin I Summa Ingen avskrivning har skett under I juni 2012 köptes en ny maskin: Maskin J för kr (6 mån avskrivning ska beräknas för 2012). Avskrivning enligt plan ska ske med 10 %. Under 2012 såldes en maskin, maskin H för kr. Bortse från moms. Företaget vill göra maximala skattemässiga avskrivningar år 2012 (räkenskapsenlig avskrivning). Ackumulerade överavskrivning IB 1/ var kr. a) Beräkna reavinst- förlust b) Beräkna avskrivning enligt plan för c) Beräkna lägsta värde enligt Huvudregeln d) Beräkna lägsta värde enligt Kompletteringsregeln 5

6 e) Beräkna maximal över-/underavskrivningar för f) Ange ingående balanser och bokför affärshändelserna i uppgiften på nedanstående konton. Bortse från moms Ma/Inv 1229 Ack avs 2150 Ack överavskrivn 1930 Bank 3973 Reavinst 7973 Reaförlust 7832 Avs enl plan 8850 Överavskrivn. 6

7 Uppgift 5 (12 p) AB Nuevo lämnar nedanstående upplysningar om sina skatter. Med skatt avses aktiebolagets inkomstskatt. Företagets första verksamhetsår är år Preliminär skatt (F-skatt) för inkomståret (enl preliminärskattsedel) Av bolaget själv beräknad slutlig skatt vid resp. bokslut för inkomståret i fråga Slutlig skatt enligt i december erhållen skattsedel (angivet år = taxeringsår) När bolaget själv beräknade skatt överstiger den preliminära skatten, gör bolaget en fyllnadsinbetalning av beloppet i maj året därpå. Visa med ledning av ovanstående uppgifter kontona: 1930 Bank, 2510 Skatteskulder och 8910 Årets skattekostnad för de tre åren. Om företaget erhåller överskjutande skatt betalas den i december År Ange årets skatteutbetalningar: Ange årets skattekostnad: Ange årets skatteskuld/-fordran: År Ange årets skatteutbetalningar: Ange årets skattekostnad: Ange årets skatteskuld/-fordran: 7

8 År Ange årets skatteutbetalningar: Ange årets skattekostnad: Ange årets skatteskuld/-fordran: 8

9 Uppgift 6 ( 3 poäng) Årsredovisningslagen reglerar bland annat vilka delar som ska finnas med i en årsredovisning. Redogör kortfattat för de delar som ska finnas med när det gäller ett stort AB som är moderbolag i en koncern (vad delarna kallas och deras huvudsakliga innehåll). Ange lagrum. 9

10 Uppgift 7 (12 p) AVRUNDA ALLA BERÄKNINGAR TILL HELA TUSENTAL Fosil framtid AB sysslar med handel med oljeprodukter. Saldobalans enligt nedan föreligger i bolaget per den 31 dec Vid bokslutet skall följande periodiseringar och justeringar beaktas. Du skall: göra periodiseringarna enligt nedan samt i Tilläggskolumnen göra de bokföringstransaktioner dessa föranleder. Ange då deluppgiften (tex 1)) vid noteringarna och bokför i hela tkr. (2p) 1) Oljelagret inventerades till 2000 m3. De senaste anskaffningarna har gjorts enligt följande: Alternativregeln skall tillämpas vid beräkning lägsta lagervärde volym, m3 pris kr/m3 juli sept nov Nettoförsäljningspriset på bokslutsdagen är 1950 kr/m3 (1p) 2) (1p) 3) (2p) 4) (1p) 5) (1p) 6) Hamnavgifter betalas i efterskott var tredje månad. Senaste betalning gjordes den 30 nov. Den brukar lyda på 6 tkr Oljedepån anskaffades 2001 och skrivs av linjärt under 20 år. En kundfordran på 50 tkr är osäker, och man räknar med att bara få in 25 tkr Den tidigare nedskrivna kundfordringen måste bokföras bort då kunden gått i konkurs utan utdellning En tankbil leasas. Leasingavgiften betalas halvårsvis i förskott med 30 tkr. Senaste betalning gjordes den 1 okt -11. Företagsförsäkringen betalas helårsvis i förskott. Senaste betalningen gjordes 1 maj -11, Försäkringspremien lyder på 24 tkr (1p) 7) Lånet amorterades och betalades ränta på den 31 sept Räntesatsen är 5 %. (1p) 8) (2p) 9) För att minska det skattemässiga resultatet vill man göra maximal avsättning till periodiseringsfond. Beräkna årets skattekostnad och resultat och bokföra det Skattesats 26,3%, (avrunda nedåt till heltal) 10

11 Saldobalans Tillägg Balansräkn Kontonamn Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Tillgångar Ek + Skulder Oljedepå 8000 Ack avskrivn oljedepå 3600 Varulager 3800 Kundfordran 2700 Osäkra kundfordringar 100 Värdereglering kundford 40 Interimsfordran Kassa 889 Summa tillgångar Eget kapital 4000 Årets resultat Periodiseringsfond Banklån 6450 Leverantörsskuld 500 Skatteskulder Momsredovisning 50 Interimsskulder S:a EK + Skulder Resultaträkning Kostnader Intäkter Varuförsäljning Kostnad sålda varor Hamnavgifter 22 Billeasing 75 Div omkostnader 40 Lön 800 Arbetsgiv. avgift 240 Företagsförsäkring 32 Konstaterad kundförlust Befarad kundförlust Avskrivn enl. plan Räntekostnad 220 Resultat före bokslutsdisp Avsättning period.fond Resultat före skatt Årets skattekostnad 22 Redovisat resultat 11

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen,

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer