HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare. Totalt antal frågor på tentamen: 10 frågor. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. För att få respektive betyg krävs: För godkänt på tentamen krävs minst 20 poäng. För väl godkänt på tentamen krävs minst 30 poäng. Nästkommande tentamenstillfälle: Januari 2013 Rättningstiden är tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad du lämnar in. Ansvarig lärare: Glenn Fihn ( ) 1 (14)

2 Uppgift nr 1 (8 poäng) Företag B har vid inledningen av år 2005 nedanstående ingående balansräkning i tkr Bank Leverantörsskulder 80 Banklån 240 Eget kapital Summa Summa Under år 2005 har företag B nedanstående affärshändelser i sammandrag. Affärshändelser år 2005 (alla belopp i tkr): [1] Försäljning av konsulttjänster på kredit [2] Betalning av löner till de anställda via bankkontot 420 [3] Kundfordringar betalas in på bankkontot [4] Hyresfakturor betalas kontant via bankkontot 960 anm. [fakturan i december år 2005 på 80 tkr avser hyran för januari år 2006] [5] Försäkringsfakturor betalas kontant via bankkontot 600 anm. [fakturorna gäller för perioden ] [6] Ränta betalas in på bankkontot 70 [7] Amortering av banklån 90 [8] Ränta betalas på lånet via bankkontot 30 [9] Leverantörsskulder betalas via bankkontot 80 Vid årets slut finns en förutbetald kostnad för hyror på 80 tkr. Vidare finns en förutbetald kostnad för försäkringspremier på 300 tkr. Bokför ingående balanser samt ovanstående affärshändelser och gör bokslut år 2005 för företag B. [uppgiften fortsätter på nästa sida] 2 (14)

3 Uppgift nr 1 (fortsättning) TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL KOSTNADER INTÄKTER BANK LEVERANTÖRSSKULDER HYRESKOSTNADER FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER KUNDFORDRINGAR BANKLÅN FÖRSÄKRINGSKOSTNADER RÄNTEINTÄKTER FBK - HYROR EGET KAPITAL LÖNEKOSTNADER FBK- FÖRSÄKRINGAR RÄNTEKOSTNADER 3 (14)

4 Uppgift nr 2 (9 poäng) (a) Företag AB M hade den 1/1 år 2010 ett lager värderat till 40 tkr. Under år 2010 köpte företaget vid åtta tillfällen in varor till ett sammanlagt värde av tkr. Samtliga inköp av varor var kontantinköp och betalades med pengar ur kassan. Vid årets slut fanns varor i lagret till ett värde av 170 tkr. Bokför ingående balans och årets inköp av varor. Gör därefter bokslut per den 31/12 år KASSA [T] KOSTNAD SÅLDA VAROR [K] LAGER [T] (b) Företag AB M hade den 1/1 år 2008 inventarier med ett ingående redovisat värde på 240 tkr. Dessa inventarier hade företaget anskaffat vid inledningen av år 2006 för 400 tkr. Vid anskaffningstillfället antogs inventarierna ha en nyttjandeperiod på fem år. Vidare antogs inventarierna inte ha något restvärde vid denna femårsperiods slut. Under inledningen av år 2008 anskaffar företaget ytterligare inventarier för 800 tkr. Dessa inventarier antas ha en nyttjandeperiod på tio år. Inte heller dessa inventarier antas ha något restvärde efter nyttjandeperiodens slut. Företaget tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför ingående balans på inventariekontot år Bokför därefter årets inköp och avsluta med att göra ett bokslut för företaget per den 31/12 år KASSA [T] AVSKRIVNINGAR [K] INVENTARIER: REDOVISADE VÄRDEN [T] (c) Företag AB M hade den 1/1 år 2008 inventarier med ett ingående redovisat värde på 240 tkr. Dessa inventarier hade företaget anskaffat vid inledningen av år 2006 för 400 tkr. Vid anskaffningstillfället antogs inventarierna ha en nyttjandeperiod på fem år. Vidare antogs inventarierna inte ha något restvärde vid denna femårsperiods slut. Under inledningen av år 2008 anskaffar företaget ytterligare inventarier för 800 tkr. Dessa inventarier antas ha en nyttjandeperiod på tio år. Inte heller dessa inventarier antas ha något restvärde efter nyttjandeperiodens slut. Företaget tillämpar linjär avskrivningsmetod. Bokför ingående balanser på inventariekontona år Bokför därefter årets inköp och avsluta med att göra ett bokslut för företaget per den 31/12 år KASSA [T] INVENTARIER: ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR [T korr ] INVENTARIER: ANSKAFFNINGSVÄRDEN [T] AVSKRIVNINGAR [K] [uppgiften fortsätter på nästa sida] 4 (14)

5 Uppgift nr 2 (fortsättning) (d) Företag AB M startade sin verksamhet den 1/1 år Under året hyrde företaget ut delar av sina lokaler. Hyresfakturorna uppgick till 480 tkr. I detta belopp ingick även hyran för januari år Hyran för januari år 2007 som företaget fick betalt för den siste december 2006 uppgick till 40 tkr. Bokför hyresfakturorna och gör bokslut per den 31 december år 2006 på kontona nedan. KASSA [T] HYRESINTÄKTER [I] FÖRUTBETALDA INTÄKTER - HYROR [S] (e) Företag AB M startade sin verksamhet den 1/1 år Under detta första verksamhetsår hade företaget löneutbetalningar på tkr. Vid årets slut fanns upplupna semesterlöner (skuld UBR) på 170 tkr. Bokför löneutbetalningarna och gör därefter bokslut per den 31/12 år KASSA [T] LÖNEKOSTNADER [K] UPPLUPNA KOSTNADER - LÖNER [S] (f) Företag AB M startade sin verksamhet den 1/1 år Under detta första verksamhetsår skickade företaget försäljningsfakturor till kunder på totalt tkr. Vid årets slut fanns upplupna intäkter (fordran UBR) på 170 tkr. Bokför försäljningsfakturorna och gör därefter bokslut per den 31/12 år 2009 på kontona nedan. KASSA [T] FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER [I] UPPLUPNA INTÄKTER - FÖRSÄLJNING [T] 5 (14)

6 Uppgift nr 3 (2 poäng) Företaget H skickade den 14:e oktober 2009 en faktura avseende konsulttjänster till företag J. Fakturans pris exklusive moms uppgick till kronor och momsen till 500 kronor. Fakturans totalbelopp inklusive moms var således kronor. Hur bokförs affärshändelsen i säljarens (Företag H) respektive köparens (Företag J) räkenskaper? SÄLJARENS RÄKENSKAPER KUNDFORDRINGAR [T] KÖPARENS RÄKENSKAPER LEVERANTÖRSSKULDER [S] UTGÅENDE MOMS [S] INGÅENDE MOMS [T] FÖRSÄLJNING [I] EXTERNA TJÄNSTER [K] 6 (14)

7 Uppgift nr 4 (2 poäng) Företaget D betalade under maj 2010 ut lön enligt följande (alla belopp i tkr): Bruttolön 300 Preliminärskatt -100 Nettolön 200 På bruttolönen utgick 35 procent i arbetsgivaravgifter. Den 12:e juni betalade Företag D preliminärskatt och arbetsgivaravgifter till skattemyndigheten avseende lönen för maj via bankkontot. Bokför affärshändelserna på nedanstående konton. Bankkonto [T] Personalskatt [S] Löner [K] Lagstadgade arbetsgivaravgifter [S] Lagstadgade arbetsgivaravgifter [K] 7 (14)

8 Uppgift nr 5 (2 poäng) Företag E får den 8 april 2008 en faktura för citroner från Företag F på hela USD. Den 8 maj betalade Företag E skulden till Företag F via bankkontot. Hur bokförs affärshändelserna i Företag E:s räkenskaper (bortse från moms vid införseln av citronerna till Sverige)? Kursen på USD 1 var: 8,00 SEK respektive 8,30 SEK BANK [T] LEVERANTÖRSSKULDER [S] VARULAGER [T] VALUTAKURSFÖRLUST [K] 8 (14)

9 Uppgift nr 6 (2 poäng) Företag C startade sin verksamhet den 1/1 år 2009 och redovisade följande skatteförhållande under sitt första räkenskapsår: Preliminärskatt 168 tkr och Beräknad skatt 160 tkr. Bokför affärshändelserna på kontona nedan. Bankkonto [T] Skatteskulder [S] Skatt [K] 9 (14)

10 Uppgift nr 7 (3 poäng) Ett företag hade den 1/1 år 2007 inventarier med ett redovisat värde på 180 tkr. Vid samma tidpunkt säljer företaget dessa inventarier för 240 tkr. Bokför ingående balanser, årets affärshändelser och gör bokslut per den 31/12 år Observera att alla konton inte nödvändigtvis behövs för att lösa uppgiften. KASSA [T] REAVINST FÖRSÄLJNING INVENTARIER [I] INVENTARIER: REDOVISADE VÄRDEN [T] AVSKRIVNINGAR [K] 10 (14)

11 Uppgift nr 8 (2 poäng) Ett företag hade den 1/1 år 2008 ett lager värderat till 400 tkr. Under året köpte företaget in varor till ett värde av tkr. Samtliga inköp av varor var kontantinköp och betalades med pengar ur kassan. Vid årets slut fastställdes att kvarvarande lager hade ett anskaffningsvärde på 360 tkr och ett nettoförsäljningsvärde på 320 tkr. Bokför ingående balans och årets inköp av varor. Gör därefter bokslut per den 31/12 år KASSA [T] KOSTNAD SÅLDA VAROR [K] LAGER [T] 11 (14)

12 Uppgift nr 9 (2 poäng) Ett företag gjorde en avsättning till periodiseringsfonder på 200 tkr vid bokslutet för år Bokför avsättningen till periodiseringsfonder på kontona nedan och gör därefter bokslut. PERIODISERINGSFOND [S] AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND [K] 12 (14)

13 Uppgift nr 10 (8 poäng) Förklara innebörden av följande begrepp: (a) utgift, inkomst, kostnad, intäkt, inbetalning och utbetalning samt (b) försiktighetsprincipen och matchningsprincipen. 13 (14)

14 Uppgift nr 10 (fortsättning) 14 (14)

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp

Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten Anna-Maria Jansson Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp Datum: 2010-10-08 Skrivtid:

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer