Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan"

Transkript

1 Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo Näsviken Tel: Fa:

2

3 Del 1 Teoretiska frågor Löpande redovisning Vad är skillnaden mellan begreppen redovisning och bokföring? Bokföring innebär att du för in uppgifter i bokföringsbok eller registrerar in dem i ett dataprogram, arkiverar, stämmer av samt att ta fram rapporter. Redovisning innebär att du dessutom gör analyser av rapporter, sätter upp en budget, upprättar bokslut mm. Vad menas med dubbel bokföring? Man bokför en transaktion på två konton. Bokförs en kostnad i debet eller kredit? I debet. Bokföringslagen Vilka är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen? Enskild näringsidkare Aktiebolag som inte bedriver näringsverksamhet Aktiebolag som bedriver näringsverksamhet Ekonomiska föreningar som inte bedriver näringsverksamhet Ekonomiska föreningar som bedriver näringsverksamhet Handelsbolag som inte bedriver näringsverksamhet Handelsbolag som bedriver näringsverksamhet Jordbrukare Ideella föreningar Stiftelser Ja alltid Nej Bara för näringsverksamheten Björn Lundén Information AB

4 Del 1 Teoretiska frågor Hur löper ett räkenskapsår för en enskild näringsidkare? Enligt kalenderåret. Hur långt får ett förlängt räkenskapsår högst vara? 18 månader. När får ett företag ha ett förlängt räkenskapsår? Som första räkenskapsår när ett företag startar eller när man valt att lägga om till ett annat räkenskapsår. När får ett företag ha ett förkortat räkenskapsår? När ett företag startar eller när verksamheten upphör eller när bokföringsskyldigheten upphör av någon annan anledning. Vilka andra räkenskapsår än kalenderår kan ett aktiebolag ha? Från och med 2011 så kan ett räkenskapsår omfatta vilka 12 månader som helst, dvs kan t e börja i februari och avslutas den sista januari. Vilken myndighet arbetar för att utveckla god redovisningssed? Bokföringsnämnden. Nämn minst två uppgifter som Bokföringsnämnden (BFN) har. Att hjälpa regeringskansliet i redovisningsfrågor, att hjälpa domstolar i tolkningsfrågor om vad god redovisningssed innebär och tala om för bokföringsskyldiga hur de ska hantera redovisningsfrågor genom att ge ut bland annat allmänna råd och uttalanden. 4 Kurs med Björn Lundén Information AB

5 Vad innebär grundbokföring respektive huvudbokföring. Grundbokföring innebär att du dag för dag bokför alla händelser. Huvudbokföring är att du delar upp redovisningen på olika konton. Det innebär att du visar alla transaktioner på dina olika konton. Ge några eempel på affärshändelser som ska bokföras. Förändringar av fordringar och skulder, överföring mellan konton, beslut om bokslutsdispositioner, egna insättningar och uttag. När ska en affärshändelse senast bokföras? Kontanta in och utbetalningar måste bokföras senast påföljande arbetsdag. Övriga affärshändelser senast påföljande månad. Ge några eempel på sådant som kan specificeras i en sidoordnad bokföring. Kassabokföring, reskontrabokföring, lagerbokföring, inventarieförteckning, resultatavräkning på eempelvis projekt. Vilka uppgifter ska alltid finnas på en verifikation? När verifikationen upprättats, när affärshändelsen ägt rum och vad den avser. Vilket belopp det gäller, vilka köpare och säljare som är inblandade, vilka dokument som legat till grund för händelsen samt ett verifikationsnummer. Vilka speciella uppgifter måste dessutom finnas på en verifikation för momsredovisningen. Beskattningsunderlaget för varje momssats, uppgift om momsbelopp i kronor som ska betalas, tillämpad momssats, momsregistreringsnummer eller organisationsnummer för juridisk person respektive personnummer för enskilda näringsidkare. Vilka företag får upprätta förenklat årsbokslut? Handelsbolag och enskilda firmor som har en omsättning på högst 3 miljoner kr får upprätta ett årsbokslut i förenklad form. Björn Lundén Information AB

6 Del 1 Teoretiska frågor Vad innebär det att ett företag bokför enligt kontantmetoden? Man bokför och redovisar moms först när fakturor betalats. Räkenskapsinformation ska enligt bokföringslagen arkiveras. Hur länge måste sådan information arkiveras? Sju år. Ge några eempel på handlingar som måste arkiveras. Verifikationer, bokföringsmedia (lösblad, datamedia mm), kontoplaner och inventeringslistor. Kontoplanen Vad heter de två olika BAS-kontoplaner som används idag? BAS respektive BAS Förenklat årsbokslut. Vad omfattar kontoklass 3 i BAS-kontoplanen? Intäktskonton. Vilka kontoklasser i BAS-kontoplanen påverkar företagets ställning balans)? 1-tillgångar och 2-skulder. Vilka kontoklasser i BAS-kontoplanen påverkar företagets resultat? Kontoklasserna 3 8. Vad är det för skillnad på förbrukningsinventarier och vanliga inventarier? Förbrukningsinventarier kostnadsförs direkt medan vanliga inventarier skrivs av under flera år. 6 Kurs med Björn Lundén Information AB

7 Rapporter Vad kallas den bokföringsrapport som visar en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital? Balansrapport. Vad kallas den bokföringsrapport som visar en sammanställning av alla verifikationer sammanställda i kontonummerordning? Huvudbok. Vad kallas den bokföringsrapport som visar en sammanställning av företagets intäkter och kostnader? Resultatrapport. Björn Lundén Information AB

8 Del 2 Konteringsövningar Intäkter Försäljning En vara säljs kontant för kr. Utgående moms ingår med 20% Du skickar en faktura på kr plus 25% moms Försäljning med olika momssatser Ett hotell skickar en faktura på kr. Den avser restaurangbesök för 440 kr + 12% moms, hotellrum för kr + 12% moms och dagstidningar för 33 kr + 6% moms. Hur bokförs detta i restaurangföretaget? Kurs med Björn Lundén Information AB

9 Blandad försäljning En faktura på kr skickas till ett företag. Fakturan omfattar dels en momsfri utbildning för kr och dels böcker för kr plus moms med 360 kr. Böckerna har sålts utan samband med någon utbildning och är därmed momspliktiga (med 6%) Betalning av kundfordran Kunden betalar ovanstående faktura till ditt plusgiro Kunden betalar för mycket En kund betalar en faktura från ditt företag. Han läser fel på beloppet och betalar kr i stället för 500 kr, dvs kr för mycket. Pengarna kommer in på företagets plusgiro. Kundfordran skrivs av med 500 kr och kr bokförs som en skuld (förskott från kunden) till dess att en återbetalning görs eller kunden gör ytter ligare inköp Kunden stryker faktureringsavgiften Kunden betalar fakturan till ditt plusgiro men låter bli att betala faktureringsavgiften på 40 kr så att bara kr betalas. Kunden har inte sett att det var moms på faktureringsavgiften. Kundfordringen bokas bort med kr liksom faktureringsavgiften med 32 kr och momsen med 8 kr Björn Lundén Information AB

10 Befarade kundförluster (osäkra kundfordringar) En faktura på kr plus moms = kr utgör en befarad kundförlust och beloppet krediteras på kontot för nedskrivningar av kundfordringar Kunden betalar inte fakturan (konstaterad kundförlust) Det visar sig att kunden inte kommer att betala. Kundfordringen på kr bokas bort och den utgående momsen återförs. Den konstaterade kundförlusten blir kr. Befarade kundförluster krediteras och kontot nedskrivningar av kundfordringar debiteras med kr så att kontona nollställs Kostnader Varuinköp Varor köps kontant för kr plus ingående moms 250 kr Lokalkostnader En momsfri månadshyra på kr betalas via plusgiro Kurs med Björn Lundén Information AB

11 Reparationer En direkt avdragsgill reparation på företagets fastighet bokförs. Kostnaden är kr plus moms kr och ska betalas mot faktura Leasing av personbil Månadsavgiften kr betalas från företagskontot. Momsen är 800 kr, men du får bara lyfta hälften, dvs 400 kr. Månadens leasingkostnad blir då kr Löpande bilkostnader En reparation av firmabilen kostar kr plus moms och betalas kontant Sponsring Du köper en matchboll till den lokala fotbollsklubben för 500 kr. Pengarna tar du ur kassan och bokför momsen 100 kr och kostnaden för sponsringen Björn Lundén Information AB

12 Utbetalning av lön Den anställde har fått lön med kr. Från den har dragits preliminär skatt med kr och fackföreningsavgift med 300 kr. Så den anställde har fått ut kr netto till sitt bankkonto. Samtidigt bokas arbetsgivaravgifterna (31,42% 2013) upp med kr och skuldförs som upplupna sociala avgifter Anläggningstillgångar Inköp av fastighet Fastigheten köps för kr, vilket helt finansieras med ett banklån. Anskaffningskostnaden fördelas så att kr läggs på byggnader och kr läggs på mark Lagfart betalas Lagfart betalas via bankgiro med kr och fördelas på samma sätt som fastighetsköpet kr läggs på byggnaden och kr läggs på marken Kurs med Björn Lundén Information AB

13 Försäljning av fastighet med vinst Företaget har sålt en fastighet för kr som har satts in på företagskontot. Fastigheten har en gång i tiden kostat kr, varav kr bokfördes som byggnad. Detta bokas nu bort kr bokfördes som mark, vilket också bokas bort. Byggnaden har skrivits av med kr per år i 10 år, dvs sammanlagt kr. Detta belopp bokas också bort. Det här innebär att en vinst vid avyttring av fastigheter har uppkommit med kr Försäljning av fastighet med förlust Här har företaget bara fått ut kr för fastigheten. Efter att anskaffningsvärdet bokats bort och liksom gjorda värdeminskningar kr, så återstår nu en förlust på kr. Den bokas på kontot för förluster vid avyttring av fastigheter Förbrukningsinventarier En räknemaskin har köpts för kr. Kostnaden kr bokas på kontot för förbrukningsinventarier och momsen på 380 kr lyfts Björn Lundén Information AB

14 Inköp av lastbil med momslyft Företaget har fått en faktura på en lastbil. Momsen är kr och lastbilens pris är kr eklusive moms Försäljning av personbil Företaget har sålt en personbil kontant för kr. Eftersom ingen moms lyftes vid inköpet av bilen, läggs heller ingen moms på vid försäljningen. Den har en gång i tiden köpts för kr och hittills har avskrivningar gjorts med kr. Det planenliga värdet är alltså kr ( ). Eftersom företaget fick kr för bilen blir det en bokföringsmässig vinst på kr Omsättningstillgångar Insättning på eget plusgiro kr från kassan sätts in på företagets eget plusgirokonto Ränteintäkter Företagskontot tillförs ränta med kr Kurs med Björn Lundén Information AB

15 Eget kapital Årets vinst i aktiebolag Årets vinst är kr och bokas mot eget kapital Årets förlust i aktiebolag Årets förlust är kr och bokas mot eget kapital Vid årets början När räkenskapsåret börjar bokas bolagets föregående års vinst på kr om till kontot vinst eller förlust föregående år Eget penninguttag i enskild firma Företagaren har tagit ut kr från företagskontot. Beloppet har inte använts för något som har med näringsverksamheten att göra utan är ett eget uttag Egen insättning i enskild firma Här har företagaren förstärkt företagets kassa genom att av privata pengar lägga in kr i kassan Björn Lundén Information AB

16 Årets vinst i enskild firma Årets vinst på kr förs till kontot för redovisat resultat Årets förlust i enskild firma Årets förlust på kr förs till kontot för redovisat resultat Föregående års resultat Förra året hade företaget en vinst på kr vilket ligger bokfört som redovisat resultat i de ingående balanserna. Vid årets början bokas den vinsten om till ägarens konto för kapitalbehållning Skulder Ett nytt lån tas i bank Företaget tar ett reverslån på kr. Banken tar ut en uppläggningsavgift på 500 kr för att skriva ut lånehandlingarna och resterande kr förs in på företagskontot Kurs med Björn Lundén Information AB

17 Amortering på lån Från företagskontot dras månadens inbetalning till lånet kr är amortering och minskar låneskulden medan kr är räntekostnad Betalning av leverantörsskulder Du betalar en leverantörsskuld på via bankgiro Kreditfaktura från leverantör En del av en varuleverans är felaktig. Du får en kreditfaktura från leverantören på kr. 800 kr avser minskning av varuinköp och 200 kr är minskad ingående moms Helårsredovisning av moms i aktiebolag Företaget har under året debiterat utgående moms med kr och betalat ingående moms med kr. I slutet av året för man detta till kontot för skatteskulder. Här möter då momsskulden de F-skattebetalningar som företaget gjort under året Björn Lundén Information AB

18 Skulder till personal En anställd har varit kursledare på en av företagets kurser. Han har åkt tai från tågstationen till hotellet för 100 kr plus moms 6 kr och lagt ut av egna pengar. Företaget har en skuld till honom på 106 kr Förutbetald hyresinkomst (föruterhållen hyresinkomst) Den 1 april får företaget in hyra med kr på plusgirot för april, maj och juni. Den del av hyran som är för april är kr, vilket bokförs som en hyresintäkt. Resten, kr är den 30 april en skuld, dvs en förutbetald hyresinkomst I maj och juni bokas kr bort från kontot förutbetalda hyresintäkter [2971] och intäktsförs på respektive månad [3911] trots att företaget inte har fått in några pengar då. 18 Kurs med Björn Lundén Information AB

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer