Datum: Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12 SAL: TEAE01: TER2, TP56 (Norrköping), TEAE03:TER4, TEAE04:TER4 Flytta till annan tenta TEAE04 Antal uppgifter: X Antal sidor: X Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, Om skrivningen Miniräknare med tömda minnen får användas. Kontroll kan komma att ske. Inprogrammerade uppgifter jämställs med fusk och ärendet överlämnas till disciplinnämnden. Skriv ditt AID på varje sida innan du lämnar skrivsalen. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 50 poäng erhållas. För godkänt krävs 27 poäng. För betyget 4 krävs 35 poäng För betyget 5 krävs 43 poäng. Skriv tydligt. Oläsliga lösningar kan givetvis inte rättas och därmed inte ge några poäng. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Använd allmänt accepterade metoder, dvs de som behandlats i kursen, för att lösa uppgifterna. Enbart svar godtas ej. Lycka till! 1(14)

2 Uppgift 1 : (7 Poäng) Sant eller falskt 0.5 poäng för rätt svar, -0.5 för felaktigt. Uppgiften kan totalt ej ge negativ poäng. 1 Påstående Sant Falskt Aktieägare i börsbolag kan: a) göra sin röst hörd på bolagsstämman, b) sakna ordentlig insyn i bolaget samt c) sälja sina aktier. X 2 En balansräkning: a) kan innehålla olika sorters anläggningstillgångar b) visar den ekonomiska ställningen vid bokslutsstillfället. X 3 Räntabilitet kan mätas på eget kapital, sysselsatt kapital och totalt kapital. X 4 Soliditet beräknas med hjälp av uppgifter från resultaträkningen och kan högst uppgå till 100%. X 5 Den interna redovisningen är obligatorisk. X 6 Den interna redovisningen baseras på kalkylmässiga intäkter och kostnader. X 7 Den tekniska livslängden är styrande för avskrivningstiden. X 8 Ett periodresultat kan jämföras med resultatet från föregående period, med resultatet från motsvarande period förra året eller med budgeten. X 9 Ett periodbokslut för internt bruk är lika genomarbetat som ett årsbokslut för externt bruk. 10 En likviditetsbudget kan bara ställas upp på ett sätt. 11 Om likviditeten skulle vara ansträngd är utbetalningar av löner lättare att skjuta på i tiden än utbetalningar för investeringar. X X X 12 I ett kommanditbolag räcker det med en person som är obegränsat X ansvarig för verksamheten. De andra delägarna kallas komplementärer. 13 Hausse är när börsen gått upp minst 2% på en dag. X 14 Om företaget väljer att presentera endast nyckeltal riskerar man att flera andra intressanta berättelser om verksamheten lämnas därhän. X 2(14)

3 Uppgift 2 : (11 Poäng) Studentlunchfixarna s affärsidé är att laga mat och leverera lunchlådor till studenter på Linköpings universitet. A) Bokför följande (något förenklade) affärshändelser (5 poäng): 1. Ägaren satsar kr. Beloppet sätts in i företagets nyöppnade bankkonto. 2. Banken beviljar ett lån på kr. Beloppet sätts in på företagets bankkonto. 3. Faktura från matleverantör på kr varav moms kr. 4. Faktura till studenter på kr varav moms kr. 5. Löner betalas via bankgiro med kr. 6. Ägaren gör ett privatuttag från bankkontot på kr. 7. Faktura från hyresvärden som avser hyra kr, varav moms kr. 8. Faktura erhålls från leverantör då företaget köper in en ugn för kr, varav moms kr. 9. Amortering på lånet med kr. Betalas via bankkontot. 10. Ränta på banklånet kr betalas via bankkontot. B) Momsen redovisas mot momsredovisningskonto. Gör bokslut och upprätta resultatresp. balansräkning. Vid bokslutet görs avskrivning på ugnen med kr.(3 poäng) a) Vilket resultat visar försäljningen av lunchlådor? (0,5 poäng) b) Vilket resultat visar hela verksamheten? (0,5 poäng) c) Hade resultatet i resultaträkningen förändrats om ägaren låtit bli att göra privatuttag. Motivera ditt svar! (1 poäng) RR Arvode Inköp av mat Lokalhyra Löner Avskrivning inv 8000 Räntekostnader 5600 ÅRETS RESULAT BR Inventarier och maskiner Eget kapital Ack avskrivningar Banklån Kundfordrinar Lev sk Bank Momsredovisning Summa tillgångar EK & skulder (14)

4 1220 Inventarier och maskiner 1229 Ack. Avskrivning 1510 Kundfordringar 8)40000 B)8000 4) Bank 2010 Eget kapital 2350 Banklån 1) ) ) ) ) ) ) )20000 ÅR) ) ) Lev. Skuld 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 3)80000 B) ) )16000 B) ) )4000 8) ) Momsred. Konto 3010 Försäljningsintäkt 4010 Inköp av mat B)30000 B) ) ) Lokalhyra 7310 Löner 7) ) Avskrivn inventarier 8400 Räntekostnader B) )5600 4(14)

5 Uppgift 3: (8 poäng) Nedan ser du några nyckeltal/absoluta tal. Din uppgift är att förklara vad talen säger och hur man hittar dem/räknar fram dem! Tag hjälp av siffrorna nedan och gör en ekonomisk analys av företaget. Motivera dina ställningstaganden a) Nettoomsättning, tkr b) Resultat efter finansiella poster, tkr c) Balansomslutning, tkr d) Antal anställda, st e) Soliditet, % 44,9 53,6 52,9 45,1 64,3 f) Avkastning på totalt kapital, % 20,3 32,3 31,7 38,5 23,2 g) Avkastning på eget kapital, % 45 59,9 59,4 84,6 36,1 a) Försäljningsintäkter (högst upp i resultaträkningen) säger hur mycket man har sålt för under året. 0,5p b) Hittar man i resultaträkningen, alla intäkter och kostnader som avser verksamheten och kostnader i verksamheten inkl. finansiella intäkter och kostnader finns med. Ej belastad med bokslutsdispositioner och skatt. 0,5p c) Total tillgångar alt. EK & skulder. Hittar i balansräkningen. 0,5p d) Antal anställda under året. Två halvtidarbetande blir en anställd.0,5p e) Soliditet är EK + 73,7% obeskattade reserver/totala tillgångar.1p f) Resultat efter finansiella intäkter / genomsnittligt totalt kapital Säger hur företaget har förräntat sin verksamhet t.ex. 20,3%. Bortser från hur verksamheten är finansierad.1p g) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / genomsnittligt eget kapital (inkl.73,7%obsekattad reserv) Säger hur företaget har förräntat sitt egna kapital.1p Omsättning,Balansomslutning, antal anställda har ökat Omsättning per anställd har minskat (ökade dock 2007) 1289 år år år år år2005 5(14)

6 Res efter finansiella poster har minskat (ökade dock år 2006) 102 år år år år år 2005 Företaget mår bra men har fått sämre lönsamhet pga av höjda kostnader. 3p 6(14)

7 Uppgift 4: (5 poäng) Företaget Vroom AB tillverkar leksaksbilar av ekologiskt och lokalproducerat bambu. Vroom AB har en lokalkostand på kr/mån och maskinkostnad på kr/mån. Materialet till en leksaksbil kostar 40 kr/st och den rörliga lönekostnaden är 90 kr/st. Leksaksbilarna säljs för 240 kr/st. a) Beräkna nollpunktsvolymen. (2 poäng) b) Rita ett resultatdiagram för Vrooms leksaksbilstillverkning, markera ut och namnge nollpunktsvolymen samt relevanta kurvor. (2 poäng) c) Vad blir resultatet om man producerar 150 enheter på en månad? (1 poäng) Lösningsförslag: a) Nollpunktsvolym där Vinst = 0 dvs totala intäkter är lika stora som totala kostnader. Totala intäkter = försäljningspris * Q 0 = 240 * Q 0 Totala kostnader = Fast Kostnad + Rörlig kostnad*q 0 = (40+90)*Q 0 b) Totala intäkter Totala kostnader Fasta kostnader Nollpunktsvolym =200 st c) Resultat = Pris* (40+90)*150 = kr 7(14)

8 Uppgift 5: (10 poäng) (Lösningsförslag finns sist i tentan) En tillverkare av lyftutrustning, TB-Nippon AB, har haft stora problem att få upp kapaciteten i sin målningsavdelning. För tillfället sköts målningen till stor del med manuellt arbete och man funderar nu på att investera i en helautomatiserad målningsanläggning, med nästan inget manuellt arbete. Inköp och installation av målningsanläggningen skulle kosta kr och den ekonomiska livslängden för anläggningen utan större renoveringar förväntas vara 15 år. Lön för det manuella arbetet (på- och avhängning, övervakning, färgbyte m.m.) förväntas vara kr per år. Reparationer och underhåll för den nya utrustningen förväntas bli kr mer per år än för den gamla år 1-10, för år förväntas de extra underhållskostnaderna stiga till kr per år. Genom att slippa den manuella målningen så förväntas man spara kr per år i lönekostnader. Den gamla målningsutrustningen kommer att säljas för kr om man beslutar sig för att genomföra investeringen. Restvärdet av maskinen efter 15 år förväntas vara 10% av inköpsvärdet. a) Är det en lönsam investering för företaget att investera i den automatiserade målningsanläggningen om man använder en kalkylränta på 15% per år. (Utebliven utbetalning kan tolkas som inbetalning.) (8 poäng) b) Ge förslag på ytterligare två faktorer du tycker att man bör ta hänsyn till vid ett sådant beslut och motivera varför det skulle vara viktigt för företaget. (2 poäng) 8(14)

9 Uppgift 6: (5 poäng) (Lösningsförslag finns sist i tentan) AB Frukt och grönt tillverkar olika produkter av svenska frukter, bär och grönsaker. Två storsäljare är äppelsaft och plommonmarmelad. Företaget använder sig av påläggskalkylering när de beräknar produkternas kostnader. Baserat på senaste årets data är påläggssatserna enligt tabellen nedan. Indirekt kostnad Påläggsbas Påläggssats Materialomkostnader MO Direkt material 20% Tillverkningsomkostnader avdelning 1 TO1 Direkt lön 60% Tillverkningskostnader avdelning 2 TO2 Maskintid 1,5 kr/minut Affärsomkostnader AFFO Tillverkningskostnad 20% Företaget vill nu ta in en ny produkt i sitt sortiment, morotsjuce. Man räknar med att de totala omkostnaderna kommer att öka ungefär proportionellt med den nya produktens förbrukning av påläggsbaserna. Man uppskattar att morotsjucens förbrukning av direkt material kommer bli 20 kr per flaska, direkt lön i tillverkningsavdelning 1 är 5 kr per flaska och maskintid i tillverkningsavdelning 2 är 4 minuter per flaska. All lön i tillverkningsavdelning 2 ingår i omkostnaden (TO2). Använd de befintliga påläggssatserna för att göra en uppskattning av den nya produktens självkostnad. 9(14)

10 Uppgift 7: (4 poäng) a) Vad är täckningsbidraget i en beslutssituation? (1p) Täckningsbidrag är det extra bidrag ett beslutsalternativ ger till att täcka samkostnader och ge vinst. b) Divisionskalkyl & normalkalkyl är exempel på periodkalkyler. Hur skiljer sig beräkningen åt av de två? Vilken av dem lämpar sig som förkalkyl och varför? (2p) Normalkalkylen fördelar de fasta kostnaderna på normalt antal enheter, medan divisionskalkylen fördelar på verkligt antal enheter. Normalkalylen är också mest lämpad som förkalkyl, då man inte vet det verkliga antalet enheter förrän efter periodens slut. c) Vad blir konsekvensen av att man väljer en felaktig påläggsbas vid fördelning av omkostnader när man gör en påläggskalkyl? (1p) Vissa kostnader kommer att belasta fel produkter, dvs. inte de produkter som har orsakat resursförbrukningen. Vissa produkter kommer alltså att verka dyrare än vad de medan andra framstår som billigare än vad de i själva verket är. 10(14)

11 Formelblad Investering Slutvärdefaktor = (1 + r) n ( även kapitaliseringsfaktor ) Nuvärdefaktor = 1 (1 + r) n 1 (1 + r) Nuvärdesumma = r ( även nusummefaktor ) n Annuitetsfaktor r = 1 (1 + r) n 11(14)

12 Lösningsförslag uppgift 5 a) Automatiserad målningsanläggning: Grundinvestering, G kr = Inbetalningar, I kr (utebliven utbetalning för lön) Utbetalningar, år kr = Utbetalningar, år kr Restvärde, S kr = 0,1 * Kalkylränta före skatt, r f 15 % NPV 1 (1 + r) = G + I r 15 U * (1 + r) r 10 U * (1 + r) r 5 1 * (1 + r) 10 S + (1 + r) 15 = , ' 12000' ' 1700' 1900'* * + = -1481' kr , ,15 Under dessa förutsättningar är det alltså inte lönsamt att investera i den automatiserade målningsanläggningen eftersom NPV < 0. Alternativt kan man räkna fram annuiteten på allt utom lönen för den manuella målningen (annuitet = ) och jämföra den med annuiteten för att fortsätta med den manuella målningen (annuitet = ). Även i detta fall blir det naturligtvis bättre att fortsätta med den manuella målningen. b) Exempel på andra faktorer som kan påverka beslutet är a. Flexibilitet m.a.p. kapacitet b. Flexibilitet m.a.p. produkttyp c. Arbetsmiljö d. Kvalitetsaspekter e. Kompetensbevarande f. Kompetensutveckling g. Teknisk utveckling och teknikkunnande h. Tillgång till rätt personal nu och i framtiden i. m.m. 12(14)

13 Lösningsförslag Uppgift 6 Påläggskalkyl: Morotsjuice dm 20,00 kr MO 4,00 kr (= dm * 0,2) dl 5,00 kr TO 1 3,00 kr (= dl * 0,6) TO 2 6,00 kr (= maskinminuter * 1,5) Tillverkningskostnad 38,00 kr AFFO 7,60 kr (= Tillverkningskostnad * 0,2) Självkostnad 45,60 kr Svar: Självkostnaden beräknas bli 45,60 kr per flaska. 13(14)

14 14(14)