Datum: Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL: TP52, TP56 Antal uppgifter: Antal sidor: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, Besöker salarna: nås på telefon, se ovan Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, Om skrivningen Miniräknare med tömda minnen får användas. Kontroll kan komma att ske. Inprogrammerade uppgifter jämställs med fusk och ärendet överlämnas till disciplinnämnden. Skriv ditt AID på varje sida innan du lämnar skrivsalen. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 50 poäng erhållas. För godkänt krävs 27 poäng. För betyget 4 krävs 35 poäng För betyget 5 krävs 43 poäng. Skriv tydligt. Oläsliga lösningar kan givetvis inte rättas och därmed inte ge några poäng. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Använd allmänt accepterade metoder, dvs de som behandlats i kursen, för att lösa uppgifterna. Enbart svar godtas ej. Lycka till! 1(17)

2 Uppgift 1 : (5 Poäng) Sant/Falskt Frågor Obs: Rätt svar p, Fel Svar -0.5 p, Inget svar, 0 p. Uppgiften kan ej ge mindre än 0 poäng. PÅSTÅENDE SANT FALSKT 1. Ett företags omsättning är ett annat uttryck för resultat X 2. Räntabilitet på totalt kapital är produkten av vinstmarginal X och kapitalomsättningshastighet. 3. Aktieägare i börsbolag kan göra sin röst hörd på X bolagsstämman. 4. Inkomsten uppstår per definition i försäljningsögonblicket. X 5. Ett handelsbolag är en fysisk person. X 6. Hög soliditet indikerar att företaget tål förluster utan att gå X omkull. 7. Företag går ofta över från en divisionsorganisation till en X funktionsorganisation när de växer. 8. Periodiseringsprincipen innebär att verksamheten delas in i X tidsperioder så att ett resultat kan beräknas för varje period. 9. En särkostnad i en viss beslutsituation kan vara en X samkostnad i en annan beslutssituation. 10. I en likviditetsbudget framgår storleken på bla planerade amorteringar och avskrivningar. X 2(17)

3 Uppgift 2 : (2 Poäng) Anta att ett företag redovisar intäkter på kr, kostnader på kr och ett genomsnittligt totalt kapital på kr. Beräkna företagets: a) Räntabilitet på total kapital ( )/(320 )=28,125% b) Vinstmarginal ( )/(500 )=18% 3(17)

4 Uppgift 3: (7 Poäng) Vid början av 2009 har AB Vivo följande balansräkning: Balansräkning Tillgångar: Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivning Kundfordringar Kassa Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder: Eget kapital Banklån Leverantörsskuld Summa eget kapital och skulder I nedanstående punkter sammanfattas affärshändelserna under företagets andra verksamhetsår: kr 1. Faktura från Telia som avser mobiltelefon kr varav moms 600 kr. 2. Betalning från kund kr (avser föräljning i dec 2009). Pengarna sätts in på bank. 3. Faktura från fastighetsägaren Kyliga-Inger, hyra för lokalen som avser november och december på kr, varav moms kr. 4. På banklånet betalas amortering kr. Pengarna tas från bankkontot. 5. Vaniljhjärtan och vaniljbullar till personalen köps kontant för 250 kr, varav moms 50kr. 6. Faktura skickas till kund för utfört arbete kr varav moms Betalning av leverantörsskulder kr, betalas via bank. 8. Meddelande från banken att företagets bankkonto gottskrivits ränta med kr. 9. Räntekostnaden för banklånet betalas med kr, betalas via bank. A) För in de ingående balanserna. (1P) B) Bokför affärshändelserna. (3 P) C) Momsen redovisas mot momsredovisningskonto.(1p) D) Gör bokslut och ta fram resultat och balansräkning för år (2P): 4(17)

5 1220 Inventarier 1229 Ack. avskrivning 1510 Kundfordringar IB) IB) IB) ) ) Kassa 1920 Plusgiro 1930 Bank IB) IB) ) 250 2) ) ) ) ) Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskuld IB) IB) ) IB) ) ) 3000 RR) ) Utgående moms 2640 Ingående moms 2650 Redovisningskonto för moms C) ) ) 600 C)20625 C) C) ) ) 25 5(17)

6 3010 Försäljningsintäkter 5010 Lokalhyra 6210 Mobiltelefon 6) ) ) Personalrepresentation, avdragsgill 8300 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader 5) 225 8) ) (17)

7 BALANSRÄKNING Tillgångar: Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivning = Kundfordringar Kassa 750 Plusgiro 0 Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder: Eget kapital = IB + År. Res Banklån Leverantörsskuld Momsredovisning Summa eget kapital och skulder RESULTATRÄKNING Försäljningsintäkter Lokalhyra Telefonkostnad Personalrepresentation, avdragsgill -225 Avskrivningar 0 Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat (17)

8 Uppgift 4 : (2 Poäng) Den 1 mars betalar ett företag en försäkring (7 980 kr) för de kommande 19 månaderna. a) Hur stor är månadskostnaden? 7 980/19=420kr b) Hur stor är kostnaden för innevarande kalenderår? 420*9=3780kr (Mars räknas ej med då den månaden redan startat när betalningen sker) Uppgift 5: Kortare frågor (9 Poäng) a) Fasta kostnader kan delas in i tre typer. Ange vilka dessa är och ge ett exempel på varje typ? (3 p) Helt fasta kostnader: kostnader som är de samma även när verksamheten står stilla, de kallas därför även för stilleståndskostnader. Dessa kostnader påverkas inte vid verksamhetens gällande kapacitetsgränser. Driftsbetingade fasta kostnader: kostnader som uppstår när verksamheten är igång men inte påverkas av volymökningar, t ex belysning i lokaler. Kostnaderna finns inte när verksamheten står helt stilla. Halvfasta kostnader: kostnader som ökar trappstegsvis eller språngvis vid volymökning, t ex vissa maskinkostnader. Halvfasta kostnader kan vara reversibla eller irreversibla. Om de är irreversibla minskar de inte om volymen minskar igen. 8(17)

9 b) Diskutera produktkalkylens (som för- och efterkalkyl) roll i den ekonomiska styrningen? (2 p) En förkalkyl är nödvändig för att kunna sätta priser på produkter och sätta upp en budget. För att se hur pass väl utformad denna kalkyl var och för att kunna göra justeringar behövs sedan en efterkalkyl där vi ser de verkliga kostnaderna. c) Förklara (4P): Kvotvärde (0,5p) Kvoten mellan ett aktiebolags aktiekapital och antalet utestående aktier kallas för kvotvärde. Kvotvärdet får du om du dividerar aktiekapitalet med antalet aktier. A- aktie, B-aktie (0,5p) Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier där A-aktierna berättigar innehavaren till flera röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 (en tiondels så många röster) A-aktie, men även äldre 1/1000 (en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. Detta tillämpas när de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten i företaget, men ändå ta in mera riskkapital. Idag får inga aktier med mindre än en tiondels antal röster utges i Sverige. Hausse, baisse (1p) Hausse: Kraftig stigning på börsen. Baisse: Motsatt från hausse. Preferensaktie, stamaktie (1p) Preferensaktie är en aktie som har förtursrätt till utdelning framför andra aktier (stamaktier). Den har även rätt till större del av tillgångarna vid en likvidation. Direktavkastning (0,5p) Direktavkastning räknas ut genom att ta utdelningen/aktiekurs. Då får man fram ett förhållande som berättar avkastningen i förhållandet till värdet. Nyemission (0,5p) Tillförandet av nya aktier i ett företag för att få in mer kapital. 9(17)

10 d) Diskutera kortfattat vad som bör/kan ingå i en affärsidé och en affärsplan. (3 p) Affärsplanen är företagets långsiktiga verksamhetsplan. Den beskriver affärsidén och marknadsförutsättningar och tar upp lönsamhet och kapital behov. En lista på vad affärsplanen bör innehålla kan se ut så här: Historik Affärsidé Produkt Produktion Marknad Konkurrens Marknadsföring, distribution, försäljning Organisation Ekonomi Risker Affärsidén innehåller mer specifikt beskrivningar om företagets mening och existensberättigande. Den bör ta upp strategiska målformuleringar, verksamhets- och utvecklingsinriktning samt visioner filosofi och principer. 10(17)

11 Uppgift 6: (7 Poäng) Agits AB tillverkar motoriserade arbetsredskap av olika storlek. En stor del av tillverkningen består just nu av gräsklippare, allt från de enklaste handdrivna modellerna till åkgräsklippare. Företaget använder sig av påläggskalkylering när de beräknar produkternas kostnader. Baserat på senaste årets data är påläggssatserna enligt tabellen nedan. Indirekt kostnad Påläggsbas Påläggssats Materialomkostnader MO Direkt material 20% Tillverkningsomkostnader avdelning 1 TO1 Maskintid 100 kr/minut Tillverkningskostnader avdelning 2 TO2 Direkt lön 75% Affärsomkostnader AFFO Tillverkningskostnad 10% Företaget vill nu ta in en ny produkt i sitt sortiment, en snöslunga. Man räknar med att de totala omkostnaderna kommer att öka ungefär proportionellt med den nya produktens förbrukning av påläggsbaserna, varför nuvarande påläggssatser kommer vara en relativt god uppskattning av även de framtida. Man uppskattar att snöslungans förbrukning av direkt material kommer bli 1000 kr per styck, maskintid i tillverkningsavdelning 1 är 20 minuter per styck och direkt lön i tillverkningsavdelning 2 är 800 kr per styck. All lön i tillverkningsavdelning 1 ingår i omkostnaden. a) Gör en uppskattning av självkostnaden för snöslungor med hjälp av en påläggskalkyl enligt ovan. (5p) Snöslunga dm MO dl Förbrukad tid i maskin TO1 TO2 Tvk AFFO Sjk 1000kr 200kr 800kr 20min 2000kr 600kr 4600kr 460kr 5060kr 11(17)

12 b) Kan det finnas några fördelar med att tillverka gräsklippare och snöslungor i samma fabrik. Förklara och motivera. (2p) Ja, t.ex. så kan samma motor användas och man får då stordriftsfördelar men även att eftersom efterfrågan på gräsklippare varierar med säsongen kan snöslungan hjälpa till att jämna ut produktionen. Det kommer också finnas fördelar med kompetensen hos personalen då det är samma kundkrets och de har därför insikt i hur man t.ex. marknadsför sig på bästa sätt. 12(17)

13 Uppgift 7: (4 Poäng) Det innovativa företaget NewLine AB har en ny produkt och försöker övertyga sin partner Invest AB att se fördelarna i att köpa deras nya uppfinning, XP7 som skall effektivisera Invest AB:s produktion. NewLine AB erbjuder Invest AB att köpa en XP7 för kr och lovar att det kommer att generera extra inbetalningar på kr varje år de följande 6 åren samt extra utbetalningar på kr per år under samma tid. Den ekonomiska livslängden för XP7 är 6 år och den har inget restvärde. Invest AB:s vanliga utvärderare av investeringar har tyvärr åtdragit sig en ordentlig förkylning och har inte möjlighet att utvärdera investeringen. Invest AB frågar då dig som har läst investering om detta är en lönsam investering för dem. Företaget räknar med en årlig kalkylränta på 8 %. Grundinvestering Livslängd XP kr 6år Kalkylränta 8% Restvärde Årliga inbetalningar Årliga utbetalningar Årligt inbetalningsöverskott NPV Annuitet 0kr kr kr kr ,27kr ,92kr Då NPV<0 kommer investering inte att vara lönsam i förhållande till avkastningskravet på 8%. NPV = -G + inbetalningsöverskott*nusummefaktor + restvärde*nuvärdesfaktor 1 (1 + r) Nuvärdesumma = Nusummefaktor= r ( även nusummefaktor ) Nuvärdesfaktor= Nuvärdefaktor Annuitet= NPV/nusummefaktor n 1 (1 + r) n =(1-(1+0,31+0,12)^-n)/(0,31+0,12) = =1/(0,31+0,12)^n 13(17)

14 Uppgift 8: (3 Poäng) Ett företag som tillverkar utrustning för snöröjning fick i slutet av december en smärre chock när efterfrågan på deras produkter plötsligt hade ökade markant jämfört med tidigare år och man hinner nu inte med att producera allt som efterfrågas av kunderna. Vid en av företagets avdelningar tillverkas snöskyfflar av olika material, storlek och kvalitet. I tabellen nedan finns information om de tre produkter som man bestämt sig för att tillverka detta år. Stor Liten Plast Försäljningspris [kr/st] Särkostnad [kr/st] Fördelad samkostnad [kr/st] Vinst [kr/st] Åtgången arbetstid [min/st] Givet att företaget inte kan öka kapaciteten på kort sikt skall du rangordna produkterna i lönsamhetsordning, börja med den lönsammaste. Svaret skall naturligtvis motiveras med lämpliga beräkningar. Stor Liten Plast Särkostnad (kr/st) Fördelad samkostnad (kr/st) Försäljningspris (kr/st) Vinst (kr/st) Arbetstid (min/st) Vinst per minut 7,5kr 8,33kr 7,5kr 1. Liten 2. Stor/plast Då det är tid som är den knappa resursen så gäller det att välja den produkt som effektivast utnyttjar tiden. Vi kan då se att vinst per tidsenhet är högst hos den lilla skyffeln och lika stor på stora skyffeln och plastskyffeln. 14(17)

15 Uppgift 9: (4 poäng) Medicintillverkaren Frisk på ett kick AB tillverkar vid en av sina enheter endast en av sina storsäljare. Den fasta kostnaden vid denna anläggning är 28 miljoner kr per år. Därutöver så tillkommer rörliga kostnader för löner, material m.m. på 800 kr per årsdos. Försäljningspriset är kr per årsdos. a) Beräkna nollpunktsvolymen per år för företaget. (1 p) b) Rita ett resultatdiagram för företaget och markera nollpunktvolymen. Glöm inte att namnge de kurvor du ritar in. (2 p) c) Utvecklingskostnaden för produkten var 20 miljoner kr. Antag vidare att företaget säljer st årsdoser för kr och st för kr varje år. Hur lång tid tar det för företaget att få igen sina kostnader för utvecklingen av medicinen? (1 p) LÖSNING a) FK= kr RK = 800kr/st Intäkter=2 200kr/st Antal för nollvolym: x x-800x =0 (Intäkter kostnader = 0) 1 400x= x= /1 400=>x= Nollpunktvolymen är årsdoser. b) Se kursboken för nollpunktsdiagram c) Årligt totalt täckningsbidrag = * * * = / =4år 15(17)

16 Uppgift 10: (7 poäng) a) Vad skiljer normalkalkyl från divisionskalkyl? Vilken av metoderna är mest lämpad för förkalkyl och varför? (2 p) Till skillnad från divisionskalkylen så delar normalkalkylen upp kostnader i fasta och rörliga. Dock är divisionskalkyl lättare att använda vid förkalkyl då det ofta är lättare att uppskatta totala kostnaden. Dessutom kan tidigare periods kalkyl användas som underlag då det är lättare att justera ett totalt belopp. b) Redogör för den generella principen för utvärdering av investeringsalternativ med internräntemetoden. Ditt svar ska innehålla en förklaring av internräntans innebörd, samt en redogörelse för hur denna metod utvärderar och rangordnar alternativ, det vill säga vilket av ett antal olika alternativ som betraktas som mest fördelaktigt för investeraren. (3 p) Internräntan är avkastningen en investering ger i procent. De beslutsregler som finns för internräntan är att den måste vara lika med eller större än kalkylräntan och det alternativet med högst internränta är mest lönsamhet. (Notera att internräntan visar vinst per krona.) c) Förklara begreppet kalkylränta samt beskriv på vilket sätt det används inom investeringsbedömning. (2 p) Den beskriver avkastningskravet på en investering. Bestäms genom: Kalkylränta Andel lån av totalt kapital * ränta för lån + andel eget kapital av totalt kapital * ägarnas avkastningskrav. 16(17)

17 Formelblad Investering Slutvärdefaktor = (1 + r) ( även kapitaliseringsfaktor ) n Nuvärdefaktor = 1 (1 + r) n 1 (1 + r) Nuvärdesumma = r ( även nusummefaktor) n Annuitetsfaktor r = 1 (1 + r) n 17(17)

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer