Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn Besöker salen: Efter cirka två timmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor: 11 Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn Besöker salen: Efter cirka två timmar Kursadministratör: Karin Fredriksson tfn , Om skrivningen Miniräknare med tömda minnen får användas. Kontroll kan komma att ske. Inprogrammerade uppgifter jämställs med fusk och ärendet överlämnas till disciplinnämnden. Skriv ditt AID på varje sida innan du lämnar skrivsalen. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 40 poäng erhållas. För godkänt krävs 22 poäng. För betyget 4 krävs 28 poäng För betyget 5 krävs 34 poäng. Skriv tydligt. Oläsliga lösningar kan inte rättas och ger därmed inte några poäng. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Enbart svar godtas ej. OBS! Använd svarsutrymmet som finns i häftet! Lycka till! 1(10)

2 Uppgift 1: Företagsekonomi begrepp och händelser (10 poäng) Ta ställning till påståendena nedan, sant/ja eller falskt/nej, 0,5 p/påstående. PÅSTÅENDE SANT/ JA 1. En balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. FALSKT/ NEJ 2. Företagets externredovisning är frivillig. 3. Den fasta styckkostnaden minskar när volymen minskar. 4. Bokslutsdispositioner påverkar både resultat- och balansräkning. 5. Moms är normalt en kostnad för ett företag. 6. Syftet med budgetuppföljning är bl.a. att kontrollera om målen uppfylls samt att slå larm om verksamheten inte fungerar planenligt. 7. En förlust i ett företag innebär att företagets egna kapital ökar med lika stort belopp. 8. En verifikation är ett bevis för att en affärshändelse har ägt rum. 9. En kostnad uppstår vid betalningstillfället, exempelvis när företaget betalar en leverantör för en vara. 10. En investering med payback-tid som är längre än den på förhand beräknade ekonomiska livslängden är en lönsam investering. 11. Bundet eget kapital kan delas ut till aktieägare. 12. Ett företag kan ha dålig likviditet samtidigt som det är lönsamt. 13. En låg kalkylränta innebär att framtida inbetalningsöverskott får en större betydelse i investeringskalkylen. 14. Soliditeten anger företagets betalningsförmåga på lång sikt. 15. Kundkredittiden ökar om kundfordringarna minskar medan omsättningen är konstant. Uppgiften gav inte några 16. Amortering av banklån är en kostnad. minuspoäng 17. Om internräntan är högre än kalkylräntan är investeringen olönsam. 18. Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. 19. Ett aktiebolag är en juridisk person som kan ingå avtal och ta lån. 20. Täckningsbidraget (TB) tar hänsyn till samkostnader vid bidragsanalys. 2(10)

3 Uppgift 2: Företagande (5poäng) a) Intressentmodellen Räkna upp tre av de intressenter ett företag kan ha och förklara vilka beroendeförhållanden som finns mellan respektive intressent och företaget. (3p) Se, Holmström sid 63 för intressenter och motivering. Exempel kan vara: Kunderna köper företagets varor och tjänster, och lämnar ersättning för det till företaget. Kunderna vill bli nöjda med pris, leverans, kvalitet och andra villkor kopplade till köpet. Leverantörer säljer varor och tjänster och vill få betalt i tid. Företaget förväntar sig leveranser i rätt tid, till rätt kvalitet och tillräckligt bra kreditvillkor. Leverantören vill att företaget köper ytterligare varor och tjänster av företaget. Långivarna de som lånat ut pengar till företaget, t.ex. en bank förväntar sig att få betalt för det i form av ränta. Långivarna förväntar sig också en amortering av lånen. Företaget är intresserat av krediter hos banken för att kunna driva och investera i sin verksamhet och att kunna expandera. Ytterligare exempel finns på sid 63 i Holmström. b)val av företagsform Du funderar på att starta ett företag och funderar över vilken företagsform du skall välja. Vilka är fördelarna med att välja ett aktiebolag som företagsform istället för ett handelsbolag. Nämn två fördelar. (2p) Exempel på svar kan vara: Beskattningsmässigt är det mer gynnsamt med aktiebolag. Risken är begränsad till insatsen i aktiebolag. Tydligare ansvarsfördelning, dvs. ej risk att få bära ansvar för annans skuld som man kan få göra solidariskt i handelsbolag. Det kan utgöra ett positivt signalvärde att skylta med ett aktiebolag det kan möjligen förefalla lite mer seriöst. Du kan starta ett aktiebolag själv, vilket kan vara positivt genom att du därigenom har större kontroll på verksamheten. I ett handelsbolag måste man vara minst två delägare. 3(10)

4 Uppgift 3: Produktkalkyl påläggskalkyl (10 p) Ett företag tillverkar fodral till surfplattor Skalet och en enkel surfplatta Surfa. Företaget behöver hjälp med att upprätta en påläggskalkyl och beräkna självkostnaden per styck för de två produkterna. Företaget använder 10 % vinstpålägg. Information om företaget: Total direkt lön kr Totalt direkt material kr Totala tillverkningsomkostnader kr Totala materialomkostnader kr Totala försäljnings- och administrationsomkostnader kr För tillverkning av en Skalet går det åt material till ett värde av 50 kr. Direkt lön uppgår till 10 kr. För tillverkning av en Surfa går det åt komponenter och material till ett värde av 300 kr. Direkt lön uppgår till 90 kr. a) Beräkna påläggsbaser för, TO, MO och AFFO. Utgå från att direkt lön används vid beräkningen av TO, direkt material vid beräkningen av MO och tillverkningskostnaden vid beräkningen av AFFO. (3p) Beräkna påläggsbaser MO / = 25 % TO / = 150 % AffO / ( ) = 12% b) Vad blir självkostnaden för produkterna (4p) Beräkna för skalet : 50 + (0,25 x 50) (1,5 x 10) = 87,50 kr som tillverkningskostnad x 1,12 = 98 kr. Självkostnad 98 kr Beräkna för surfa : (0,25 x 300) (1,5 x 90) =600 kr som tillverkningskostnad x 1,12 = 672 kr i självkostnad. c) Vilket är det lägsta försäljningspriset för respektive produkt? Bortse från moms och räkna per styck (1p). Försäljningspriset: 98 x (1+0,1) = 107,80 kr dvs. 108 kr Försäljningspriset: 672 x (1+0,1) = 739,20 dvs. 740 kr d) Vad avgör om du bör använda en bidragskalkyl istället för en självkostnadskalkyl vid produktkalkylering? Ange två skäl? (2p) Lösningsförslag: Tidsperspektivet: Bidragskalkyl används för kortsiktiga beslut. Lönsamhet: Bidragskalkyl fokuserar på särkostnader (jfr. självkostnad som tar hänsyn till samtliga kostnader). När skall man använda en bidragskalkyl: Om jag har ledig kapacitet eller vid trånga sektioner. 4(10)

5 Uppgift 4: Resultatdiagram (4 poäng) Tornedalens Fiske AB tillverkar och säljer flugfiskespön. Försäljningspriset är kr/st. Företagets rörliga kostnader uppgår till kr/st. De årliga fasta kostnaderna består av löner och sociala avgifter på kr, lokalkostnader på kr, värdeminskning på maskiner och inventarier på kr samt övriga kostnader på kr (bortse från moms i uppgiften). a) Rita upp ett nollpunktsdiagram (=resultatdiagram) (1 poäng) Totala intäkter Totala kostnader Fasta kostnader Nollpunktsvolym b) Beräkna nollpunktsvolymen och visa beräkningen (2 poäng) Nollpunktsvolym där TK=TI, -- > TI-RK-FK = 0 FK= = Antag att nollpunktvolymen är q flugfiskespön 4995x-( 1995x )= 0 x= / 3000=392 st Svar: Nollpunktsvolymen är 392 st c) Vad blir säkerhetsmarginalen om den verkliga volymen är 500? (1 poäng) Säkerhetsmarginalen: ( )/500=0,216 (21,6%) Säkerhetsmarginalen kan också uttryckas i antal, dvs = 108 st. Säkerhetsmarginalen kan också yttryckas i kronor och blir då: 4 995*500 = *392 = Dvs: = kr 5(10)

6 Uppgift 5: Redovisning (5 poäng) a) På vilket sätt skiljer sig en resultaträkning och en balansräkning ur ett tidsperspektiv? (2p) Resultaträkningen avspeglar hela räkenskapsåret medan balansräkningen är tillgångar, skulder och eget kapital den sista dagen på räkenskapsåret. b) Ange om (ja/nej) följande händelser påverkar företagets likviditet (in-/utbetalningar) och årets resultat (företagets vinst/förlust). (3 p) Affärshändelse: Likviditet Resultat 1. Företaget amorterar ett banklån. Ja Nej 2. Företaget betalar in moms till staten Ja Nej 3. Företaget säljer varor kontant. Ja Ja 4. Företaget betalar räntor på sina lån Ja Ja 5. Företaget gör bokslutsdispositioner Nej Ja 6. Företaget gör avskrivningar på maskiner Nej Ja 6(10)

7 Uppgift 6: Räkenskapsanalys (6 Poäng) Linda Schwarzkopf är chef för utlåningen på Östra Götalands Investeringsbank (ÖGI). ÖGI jobbar med utlåning till små och medelstora företag. HighTech AB är ett litet företag som vill expandera verksamheten men företagets kapital räcker inte för att finansiera detta. Därför vill HighTech att ÖGI ska bevilja ett lån. Linda Schwarzkopf vill att du väljer ut, beräknar, och motiverar nyckeltal för nedanstående områden för att underlätta bedömningen. HighTech vill låna 5 miljoner kronor, med räntesatsen 5 % och löptiden 10 år. Skattesatsen är 22 %. Resultat- och balansräkning hittar du på sidan 9 och 10 i detta häfte. a) Företagets betalningsförmåga på kort sikt. (1 p) Kassalikviditeten uttrycker företagets betalningsförmåga på kort sikt, i detta fall är balanslikviditeten samma sak eftersom det inte finns något varulager att ta hänsyn till. Nivån är över tumreglerna på 100%, det ser bra ut för HighTech. Kassalikviditet = / = 212 %. b) Företagets betalningsförmåga på lång sikt. (1 p) Soliditeten uttrycker den långsiktiga betalningsförmågan och en hög soliditet utgör en stabilitet för ett företag. En hög soliditet innebär att företaget en mindre andel fasta utbetalningar i form av räntor och amorteringar. Dessutom innebär en hög soliditet att man kan öka upplåningen om man har behov av det t.ex. vid expansion eller tillfälliga svackor i verksamheten. Bolag som har över 30% soliditet kan nog anses vara relativt stabila. Soliditeten = ( ,78* ) / = ( ) / = / = 0,5263 = 53% c) Företagets lönsamhet. (1p) Räntabiliteten på totalt kapital uttrycker lönsamheten ur företagets synvinkel och beskriver hur företagets kapital har förräntats under året. Det betyder alltså vilken mängd tillgångar som behövs för att nå ett visst resultat. 25% som visas i detta fall får nog anses vara relativt bra. Räntabilitet på totalt kapital = / (( )/2) = 25 % d) Företagets vinstmarginal. (1 p) Vinsmarginalen visar rörelseresultatets andel av nettoomsättningen Vinstmarginalen = / = 0,1196 = 12% e) Företagets rörelsekapital. (1p) Kallas det kapital som binds i omsättningstillgångar men som inte finansierats av de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet bör vara positivt, i annat fall har man finansierat anläggningstillgångarna med kortfristiga skulder, dvs. man utnyttjar leverantörskrediterna till max. OT-KS = = c) Även andra beräkningar av lönsamheten har givit poäng. 6d) Även andra beräkningar av vinstmarginalen har givit poäng 7(10)

8 f) Rekommenderar du att banken lånar ut till HighTech? (1p) Ja, god soliditet och likvididet, ett lån på 5 MSEK kostar kr/år i ränta och det ryms i resultaträkningen. Amorteringen på 0,5 MSEK/år kan nog lösas också även om det kommer att fresta på likviditeten men expansionen ger förhoppningsvis resultat. Här bygger svaret på era tidigare framräknade siffror och man kan komma fram till ett nej också och det har även det givit rätt. Resultaträkning nedan och balansräkning på nästa sida! Resultaträkning Belopp i kronor Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Köpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat (10)

9 Balansräkning Belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning Belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (10)

10 Formelblad Rörelsekapital: Omsättningstillgångar checkkredit kortfristiga skulder 10(10)

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot Modellsvar uppgift 1 2a. Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. 2b. i. Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer