Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn Besöker salen: Efter cirka två timmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Thomas Rosenfall DEN 28 AUGUSTI KL SAL: Antal uppgifter: 7 Antal sidor: 11 Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn Besöker salen: Efter cirka två timmar Kursadministratör: Karin Fredriksson tfn , Om skrivningen Miniräknare med tömda minnen får användas. Kontroll kan komma att ske. Inprogrammerade uppgifter jämställs med fusk och ärendet överlämnas till disciplinnämnden. Skriv ditt AID på varje sida innan du lämnar skrivsalen. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 40 poäng erhållas. För godkänt krävs 22 poäng. För betyget 4 krävs 28 poäng För betyget 5 krävs 34 poäng. Skriv tydligt. Oläsliga lösningar kan inte rättas och ger därmed inte några poäng. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Enbart svar godtas ej. OBS! Använd svarsutrymmet som finns i häftet! Lycka till! 1(13)

2 Uppgift 1: Företagsekonomi begrepp och händelser (10 poäng) Ta ställning till påståendena nedan, sant/ja eller falskt/nej, 0,5 p/påstående. PÅSTÅENDE SANT/ JA 1. En balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. FALSKT/ NEJ 2. Möjligheter och Hot i en SWOT-analys beskriver externa faktorer för företaget. 3. En enskild firma har endast en ägare och firman är juridisk person. 4. Bokslutsdispositioner påverkar både resultat- och balansräkning. 5. Moms är normalt en kostnad för ett företag. 6. Soliditet är ett nyckeltal som ange företagets betalningsförmåga på kort sikt. 7. Kostnadsbärare är den vara eller tjänst som företaget erbjuder. 8. En verifikation är ett bevis för att en affärshändelse har ägt rum. 9. En kostnad uppstår vid betalningstillfället, exempelvis när företaget betalar en leverantör för en vara eller tjänst. 10. Kundkredittiden ökar om kundfordringarna minskar medan omsättningen är konstant 11. Utbetalning är anskaffningsvärdet av en resurs. 12. Ett företag kan ha dålig likviditet samtidigt som det är lönsamt. 13. En låg kalkylränta innebär att framtida inbetalningsöverskott får en större betydelse i investeringskalkylen. 14. Ett aktiebolag kan enbart startas av en ägare, utan startkapital. 15. Alla företag har en nedskriven affärsidé. Uppgiften ger inte några 16. Amortering av banklån är en kostnad. minuspoäng 17. Om internräntan är högre än kalkylräntan är investeringen olönsam. 18. Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. 19. Intäkter och kostnader beskriver företagets likviditet. 20. Vid användning av annuitetsmetoden är den investering som ger lägst annuitet lönsam. 2(13)

3 Uppgift 2: Företagande (5poäng) a) Intressentmodellen Räkna upp tre av de intressenter ett företag kan ha och förklara vilka beroendeförhållanden som finns mellan respektive intressent och företaget. Minst en (1) av de beskrivna intressenterna ska vara intern. (3p) Se, Holmström sid 63 för intressenter och motivering. Exempel kan vara: Kunderna köper företagets varor och tjänster, och lämnar ersättning för det till företaget. Kunderna vill bli nöjda med pris, leverans, kvalitet och andra villkor kopplade till köpet. Leverantörer säljer varor och tjänster och vill få betalt i tid. Företaget förväntar sig leveranser i rätt tid, till rätt kvalitet och tillräckligt bra kreditvillkor. Leverantören vill att företaget köper ytterligare varor och tjänster av företaget. Långivarna de som lånat ut pengar till företaget, t.ex. en bank förväntar sig att få betalt för det i form av ränta. Långivarna förväntar sig också en amortering av lånen. Företaget är intresserat av krediter hos banken för att kunna driva och investera i sin verksamhet och att kunna expandera. Exempel på interna intressenter är: Anställda vill få bra lön, arbetsvillkor, trygghet i anställningen. Deras insats blir nedlagd tid och företagets utnyttjande av deras kompetens och erfarenheter. Företagsledningen önskar även bra lön för sina insatser, men det kan även finnas andra värden för dem, exempelvis genom att vara med att påverka och fatta beslut. Ägarna vill få avkastning på sina satsade pengar, men det kan även vara andra värden som självständighet, att inte arbeta åt andra, att bygga upp ett företag från grunden, etc. Ytterligare exempel finns på sid 63 i Holmström. b) Val av företagsform Du funderar på att starta ett företag och funderar över vilken företagsform du skall välja. Fundera över företagsformen enskild firma. Nämn två fördelar eller nackdelar med just den företagsformen. (2p) Exempel på svar kan vara: En fördel med enskild firma är att det är enkelt att starta. En annan fördel med enskild firma är att ingen startkapital krävs. 3(13)

4 En nackdel är att ägaren tar personligt ansvar för företagets skulder. Det kan innebära att om företaget går i konkurs, så drabbar det ägarens privata tillgångar. 4(13)

5 Uppgift 3: Periodkalkyl (4 p) Företaget Full Rulle AB med 8 anställda producerade st tejprullar under ett år. Kostnaden för uppvärmning, avskrivningar och räntor i företaget uppgick till kr för det året, och kostnaderna för löner och material m.m. var rörliga och utgjorde 1,40 kr/st. Utnyttjandegraden uppskattades till 60 % av det normala. Beräkna tejprullarnas styckkostnad enligt en: a) Divisionskalkyl (1p) b) Normalkalkyl (1p) c) Minimikalkyl (1p) d) Hur stor över- eller undertäckning av fasta kostnader erhålls nästkommande år då den verkliga volymen är st? (1p) Lösningsförslag: Volym st FK kr RK/st 1,40 kr Utnyttjandegrad 60 % Normal volym kr ( /0,6) a) Divisionskalkyl ,40 * = kr, självkostnaden per styck blir enligt en divisionskalkyl / = 2, kr b) Normalkalkyl Självkostnad per styck enligt en normalkalkyl blir / ,4 = 2,125 kr c) Minimikalkyl 1,4 kr/st d) Utnyttjandegraden är högre än normalt vilket ger övertäckning av fasta kostnader: ( ) = kr 5(13)

6 Uppgift 4: Påläggskalkyl (6 p) AB Regnbågen i Staffanstorp tillverkar bland annat takavvattningsprodukter. Företaget har en stor mängd maskiner av olika slag till sitt förfogande. Det finns personal i lagret (1 person) samt i tillverkningen (3 personer). Företagets ägare fungerar som säljare. Från redovisningen har man tagit fram följande produktfakta för en period som får anses som normal för verksamheten: Direkt material, dm Materialomkostnader, MO Direkt lön, dl Tillverkningsomkostnader, TO Tillverkningskostnad Affärsomkostnader, AFFO Självkostnad kr kr kr kr kr kr kr e) Beräkna självkostnaden för en produkt där det går åt direkt material för 208 kr och direkt lön 130 kr. (4p) SVAR: Beräkna påläggsbaser för, TO, MO och AFFO. Utgå från att direkt lön används vid beräkningen av TO, direkt material vid beräkningen av MO och tillverkningskostnaden vid beräkningen av AFFO. Beräkna påläggsbaser MO / = 25 % TO / = 700 % AffO / = 10% Självkostnaden Direkt material, dm Materialomkostnader, MO (208*0,25) Direkt lön, dl Tillverkningsomkostnader, TO (130*7) Tillverkningskostnad Affärsomkostnader, AFFO Självkostnad 208 kr 52 kr 130 kr 910 kr kr 130 kr 1 430kr f) Försäljningspriset för produkten är 1 787,50 kr/st, vilken är företagets marginal? (1p) Svar: (1 787, ) 1 787,50 = 0,20 ==> 20% g) Ge förslag på hur företag kan fördela kostnader på ett så rättvist sätt som möjligt? (1p) INGA BERÄKNINGAR SKALL GÖRAS I DENNA FRÅGA! Diskussion om underlag till påläggsbaser, t.ex. direkt material och direkt lön som i denna uppgift eller lageryta, hyreskostnad, maskintid eller värde. 6(13)

7 Uppgift 5: Investeringskalkylering (4 poäng) Brunneby musteri skall investera i en ny hackmaskin för äpplen för ciderframställning. Företaget väljer mellan hackmaskiner från två olika leverantörer, med betalningsströmmar enligt diagrammet nedan och planenliga avskrivningar på fem år. Leverantör Kiviks Hackelihack Åhus Equipment Grundinvestering (kr) Årliga inbetalningsöverskott (kr) a) Vilken hackmaskin bör företaget välja enligt pay-off metoden? (1 p) Facit: Payback.metoden: Alt 1 = 100/40 = 2,50 Alt 2 = 250/80= 3,125 VÄLJ Alt 1 Kiviks Hackelihack b) Vilken hackmaskin bör köpas om den tekniska livslängden är 9 år och den ekonomiska livsländen är 5 år. Restvärdet efter 5 år är noll för de båda maskinerna och musteriets kalkylränta är 8 procent? (2 p) Nuvärde Alt 1 = *(1-1,08^-5)/0,08 = ,40 kr Alt 2 = *(1-1,08^-5)/0,08 = ,80,kr Välj Åhus Equipment c) Det dyker helt plötsligt upp en alternativ investeringsmöjlighet då konkurrenten Hackefors Musteri AB försätts i konkurs. Hackefors musteri har en hackmaskin som är möjlig att köpa av konkursboet. För denna maskin gäller att den ekonomiska livslängden är 7 år. Leverantör Hackefors Musteri Grundinvestering (kr) Årliga inbetalningsöverskott (kr) Restvärde (kr) 0 Vilken metod bör användas för att beräkna vilken hackmaskin du bör investera i och varför? (1 p) Svar: Annuitetsmetoden därför att investeringarna har olika livslängd. 7(13)

8 Uppgift 6: Redovisning (6 poäng) a) Ett företag har tagit ett banklån med följande villkor. Lånet tas den 1 april Beloppet är kronor Lånet skall betalas tillbaka om 20 år. Räntesatsen är 5 % per år. Amortering görs med lika stora belopp varje år. Amortering och ränta betalas vid samma tidpunkt i efterskott med start den 1 april Vilken kostnad skall tas upp i resultaträkningen för 2013? (2p) SVAR: Kostnad som skall tas upp i resultaträkningen för 2013 är 5% av kronor i 9 månader = kronor. b) Under 2014 sker den första amorteringen. Är det en kostnad i företagets redovisning för 2013? Motivera svaret! (2p) Nej, amortering är inte en kostnad utan skall ses som en omfördelning av hur tillgångarna är finansierade. Det är en minskning av tillgångarna till förmån för en minskning av lån. Amorteringen berör enbart balansräkningen. c) Ange plus (+), minus (-) eller noll (0)om följande händelser påverkar företagets likviditet (in- /utbetalningar) och årets resultat (företagets vinst/förlust). (2 p) Affärshändelse: Likviditet Resultat 1. Avskrivningar på en lastbil Noll (0) Minus 2. Betalning av räntor på lån Minus Minus 3. Företaget köper varor kredit Noll (0) Minus 4. Företaget tar upp ett nytt lån Plus Noll (0) 8(13)

9 Uppgift 7: Räkenskapsanalys (5 Poäng) I uppgiften skall du använda BILAGA 1 3 sidor Balans- och resultaträkning för att besvara följande frågor. Utgå från att skatten är 22 %. Använd gärna formelbladet i BILAGA 2 a) Beräkna företagets kortsiktiga betalningsförmåga för 2012 (1p) Lösningsförslag: beräkningar Kassalikviditet = (OT-varulager)/KS= ( ) / =1,4439 ) b) Beräkna företagets långsiktiga betalningsförmåga för 2012? (1p) Lösningsförslag: beräkningar Soliditet=JEK/ totalt kapital = ( ,78*7 848) / = 38,63 % (0, ) c) Beräkna företagets vinstmarginal för 2012 (1p) Lösningsförslag: beräkningar Vinstmarginalen = (Rörelseresultatet + finansiella intäkter)*100 / Nettoomsättning = ( ) / = 5,37 % d) Beräkna företagets räntabilitet för totalt kapital (Rt) för 2012 (1p) Lösningsförslag: beräkningar Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultatet + finansiella intäkter)*100 / Genomsnittlig balansomslutning = ( )*100/(( )/2)=12,8 % e) Antag att företagets nettoomsättning är oförändrad, hur skulle företaget med de förutsättningarna kunna ordna ett bra värde på räntabiliteten på totalt kapital? INGEN BERÄKNING BEHÖVS. (1p) Lösningsförslag Sälja anläggningstillgångar, outsourcing av verksamheten (=minska behovet av anläggningstillgångar), man kan också betala av lån för att minska balansomslutningen. 9(13)

10 BILAGA 1 3 SIDOR Resultaträkning Belopp i kronor Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Rörelsens kostnader Varukostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat (13)

11 BILAGA 1 3 SIDOR Balansräkning Belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (13)

12 BILAGA 1 3 SIDOR Balansräkning, forts Belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á 2,50 kr nominellt värde) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder* Förskott från kunder* Övriga kortfristiga skulder* Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter* SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *=ej räntebärande skulder 12(13)

13 BILAGA 2 1 SIDA Formelblad Slutvärdefaktorn:/Kapitaliseringsfaktorn = (1 + r) n Nuvärdefaktorn = 1 (1+r) n Nusummefaktorn = 1 (1+r) n r Annuitetsfaktorn = r 1 (1+r) n Nuvärdekvot = NPV G R syss = R e = R t = R s = Resultat efter finansiella intäkter Genomsnittlig (balansomslutning icke räntebärande skulder) Resultat efter finansnetto Genomsnittligt justerat eget kapital Resultat efter finansiella intäkter Genomsnittligt totalt kapital Finansiella kostnader Genomsnittligt totalt kapital Vinstmarginal = Kapitalomsättningshastighet = Soliditet = Kassalikviditet = Balanslikviditet = Resultat efter finansiella intäkter Nettoomsättning Nettoomsättning Genomsnittligt justerat eget kapital Justerat eget kapital (eget kapital + 0,78 obeskattade reserver) Totalt kapital (Omsättningstillgångar varulager + outnyttjad checkräkningskredit) Kortfristiga skulder (Omsättningstillgångar + outnyttjad checkräkningskredit) Kortfristiga skulder Rörelsekapital = Omsättningstillgångar + checkräkningskredit kortfristiga skulder 13(13)

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme Besöker salen: nås på 070-6967470 alt. 013-282522 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer