Datum: Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL SAL: TER1, TER2 Antal uppgifter: 9 Antal sidor: 16 Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522 Besöker salarna ca kl.16 Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, Om skrivningen Miniräknare med tömda minnen får användas. Kontroll kan komma att ske. Inprogrammerade uppgifter jämställs med fusk och ärendet överlämnas till disciplinnämnden. Skriv ditt AID på varje sida innan du lämnar skrivsalen. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 50 poäng erhållas. För godkänt krävs 27 poäng. För betyget 4 krävs 35 poäng För betyget 5 krävs 43 poäng. Skriv tydligt. Oläsliga lösningar kan givetvis inte rättas och därmed inte ge några poäng. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Använd allmänt accepterade metoder, dvs de som behandlats i kursen, för att lösa uppgifterna. Enbart svar godtas ej. Lycka till! 1(16)

2 Uppgift 1 : (2 Poäng) Vad innebär det att man är bokföringsskyldig? D.v.s. nämn fyra saker man är skyldig att göra om man som företagare är bokföringsskyldig. Uppgift 2 : (5 Poäng) Du har under året startat ett nytt företag och måste följaktligen bokföra de affärshändelser som uppstått under året. Bokför nedanstående affärshändelser i den bifogade kontoplanen (se nästa sida). Var noga med att ange transaktionsnummer (1-12 nedan) vid varje bokföringspost. 1) Företaget grundas med ett eget kapital av kr som sätts in på bank. 2) Företag erhåller ett banklån på kr. 3) Du erhåller faktura som avser inköp av kontorsmöbler till företaget för kr, varav moms kr. 4) Du utför ett arbete åt en kund och skickar faktura på kr varav moms kr, till kunden. 5) Faktura på hyran som avser november och december erhålls på kr, varav moms ) Du erhåller faktura från Östgöta Correspondenten som avser en annons i tidningen och kostar kr (varav moms kr). 7) Du gör ett kontant uttag kr från bankkontot och lägger i kassan. 8) Skrivarpapper och annat kontorsmaterial köps in för 8 800kr, varav moms kr betalas kontant. 9) På lånet betalas ränta kr och amortering kr via bank. 10) Avsluta kontona mot resultat- och balansräkning. 2(16)

3 1220 Inventarier 1910 Kassa 1930 Bank 1510 Kundfordringar 2110 Eget Kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskuld 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 2650 Redovisning av moms 3(16)

4 3010 Försäljningsintäkter 5010 Lokalhyra 5900 Reklam 6110 Kontorsmaterial 8300 Ränteintäkter 8410 Räntekostnader 4(16)

5 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING 5(16)

6 Uppgift 3 : (11 Poäng) Bullerud AB är ett bolag som bedriver olika arrangemang och har 12 anställda. Du hittar de två senaste balans- och resultaträkningarna på nästkommande sidor. Tag hjälp av dessa när du besvarar följande frågor (skatten är f.n. 26,3%): a) Bullerud har som mål att ha en vinstmarginal på 15%. Har de klarat detta mål 2008 respektive 2009? Gör beräkningar och besvara frågan. (2 p) b) Hur mycket skulder som förfaller inom ett år har bolaget 2008 och 2009? (1 p) c) Vilken soliditet har bolaget haft 2008 respektive 2009? Vad betyder soliditetsmåttet? (2 p) d) Vilken räntabilitet på eget kapital har bolaget haft 2009? Vad betyder räntabilitet på eget kapital? (2 p) e) Vilken kassalikviditet har bolaget haft 2008 respektive 2009? Vad betyder kassalikviditet? (2 p) f) Du blir tillfrågad om att gå in som delägare i bolaget via en nyemission. Vilka nyckeltal tycker du framförallt är viktiga att undersöka för att du ska kunna fatta ett beslut? Nämn två eller tre stycken och motivera dina val. Du kan välja de nyckeltal som nämns i uppgiften och/eller övriga. (2 p) 6(16)

7 7(16)

8 8(16)

9 9(16)

10 Uppgift 4 : (4 Poäng) (Svara gärna i tentahäftet) Inför bokslutet 31/ , som också är det första verksamhetsåret för företaget, innehåller bokföringen för AB OrreFors omslutningssiffror (kontot s saldo) du ser i kontona nedan. Vid bokslutet ska du periodisera följande: 1. Leasingavgift för datorer är förskottsbetald för januari och februari år 2010 med kr. 2. En försäkringspremie betalas halvårsvis i förskott med kr. Premieförfallodag är den 31 maj och den 30 november. 3. Bolaget lånade den 1 april ut kr. Räntesats 10% (per år). Räntan betalas varje år den 30 september Förutbetald kostnader, upplupna intäkter 5220 Leasing datorer 6310 Försäkringskostnader Ränteintäkt (16)

11 Uppgift 5 : (3 Poäng) a) Hur är en balansräkning uppbyggd och vilka huvudsakliga delar kan urskiljas? Hur är resultat- och balansräkningen sammankopplad? 11(16)

12 Uppgift 6 : (8 Poäng) Företaget Allt med el AB tillverkar elektronik på uppdrag av andra företag. En av företagets kunder har lämnat in en offert på tillverkning av en fuktmätare (Moisture 100) med avsikt att sälja dessa i sina butiker runt om i världen. Kunden erbjuder företaget ett pris på 350 kr per levererad enhet. Frågan Allt med el AB ställs inför är nu om de ska acceptera ordern som den är, dvs. det pris kunden erbjuder sig att betala är tillräckligt, eller om de ska komma med ett motbud. Ger de ett för högt motbud finns naturligtvis risken att kunden väljer en annan leverantör. Nedan finner du information om produkten Moisture 100 som behövs för att ta fram beslutsunderlaget. Produktinformation Moisture 100 (per styck): Komponent Pris per st Antal per Moisture Kort 10 2 Hölje 25 1 Krets Krets Övrigt 30 1 I komponenten övrigt ingår ett större antal billigare kretsar och standardmaterial, detta har därför slagits samman till en enskild komponent (övrigt). Vid tillverkning tas komponenter och övrigt material från råmateriallagret till produktionslokalerna. Produktionen är i sin tur uppdelad i två avdelningar, PROD1 som tillverkar kretskorten och PROD2 som monterar ihop och testar slutprodukten. I PROD1 sker den största delen av produktionen med hjälp av maskiner, det enda manuella arbete som görs är att ladda, övervaka och lasta ur maskinerna. Monteringen och testningen i PROD2 är dock övervägande manuellt arbete. Nedan finner du användbar information om de olika tillverkningsavdelningarna (kostnader är per år om inget annat anges). PROD1 Maskintid per st. för Moisture 100 Totalt använd maskintid för alla produkter Avskrivningar på maskiner, truck och byggnader Operatörslöner Övriga omkostnader i PROD1 4 minuter minuter kr kr kr OBS! Uppgiften fortsätter på nästa sida. 12(16)

13 PROD2 Manuell tid per st. för Moisture 100 Timlön för anställda i PROD2 12 minuter 240 kt/tim Avskrivningar på maskiner, truck och byggnader Lön till gemensam personal Övriga omkostnader i PROD kr kr kr Dessutom kostar ledning och styrning av produktionen kr i lön per år (gemensamt för båda produktionsavdelningarna). Uppskattningsvis används lika mycket av tiden för ledning och styrning i båda produktionsavdelningarna. Nedan finner du information hämtad från företagets internredovisning om företagets övriga budgeterade kostnader under året (de omkostnader som finns i tabellerna ovan är inte inkluderade). Direkt material för alla produkter kr. Total direkt lön i produktionsavdelning 2 är kr. Omkostnader för materialinköp och materialhantering kr. Kostnader för marknadsföring Lön till försäljare Lön till administrativ personal a) Vid påläggskalkylering är det viktigt att man väljer en rättvisande påläggsbas för omkostnaderna. Välj lämpliga påläggsbaser för omkostnaderna i Elektrokomp AB och motivera ditt val. (4p) b) Tycker du att priset som elektrokomp blivit erbjudna är tillräckligt om de vill ha 15% vinstmarginal? Motivera ditt svar genom att göra en påläggskalkyl. (4p) 13(16)

14 Uppgift 7 : (8 Poäng) Möbeltillverkaren EKIA har haft stora problem med att lasta sina färdiga produkter på lastbilarna som distribuerar produkterna till företagets kunder. För tillfället sköts lastningen av ett antal truckar som årligen kostar företaget kr i drift, löner m.m. För att effektivisera lastningen och förhoppningsvis spara pengar funderar företaget på att investera i en lastkran som skulle ersätta truckarna. Lastkranen skulle kosta kr i inköp och beräknas hålla i 15år. Drift och underhåll av kranen skulle uppgå till kr per år de första 5 åren och tros sedan stiga till kr per år de sista 10 åren. Efter 15 år räknar EKIA med att kunna sälja kranen för kr. a) Är det en lönsam investering för företaget att byta ut truckarna mot en lastkran om man har en kalkylränta 15 %. Motivera ditt ställningstagande med lämplig metod som tagits upp i kursen. (Ledning: utebliven utbetalning kan tolkas som inbetalning.) (7 poäng) b) Hur lång tid skulle det ta för företaget att få tillbaka sina satsade pengar, d.v.s. hur lång är Payoff-tiden (återbetalningstiden) för projektet. (Ledning: utebliven utbetalning kan tolkas som inbetalning.) (1 poäng) Uppgift 8 : (4 poäng) Ett företag på Östgötaslätten tillverkar fashionabla träskor som säljer bra bland främst traktens bönder. Företagets fasta kostnader uppgår till kr per år och den rörliga kostnaden per par av träskor är 80 kr. Försäljningspriset är 200 kr per par och man säljer i dagsläget 600 par träskor per år. a) Rita ett resultatdiagram för företaget och markera nollpunktvolymen. Glöm inte att namnge de kurvor du ritar in. (2p) b) Beräkna nollpunktsvolymen per år för företaget. (1p) c) Beräkna säkerhetsmarginalen i % för den givna situationen. (1p) 14(16)

15 Uppgift 9 : (5 poäng) a) Förklara vad är en produkts täckningsbidrag är? (1 p) b) Vilken specifik beslutsregel gäller då vi har en begränsande resurs? (1 p) c) Vilken specifik beslutsregel gäller då vi har ledig kapacitet? (1 p) d) Förklara vad en investerings internränta är. (1p) e) Varför tar man inte hänsyn till avskrivningarna på en maskin vid en investeringskalkyl? (1p) 15(16)

16 Formelblad Investering Slutvärdefaktor = (1 + r) n ( även kapitaliseringsfaktor ) Nuvärdefaktor = 1 (1 + r) n 1 (1 + r) Nuvärdesumma = r ( även nusummefaktor ) n Annuitetsfaktor r = 1 (1 + r) n 16(16)

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer