Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2"

Transkript

1 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning? Lösningsförslag 1 a. Strukturella kostnadsdrivar bestämmer kostnadsnivån för en aktivitet. Ex komplexitet, inlärningsförmåga, teknologi, lokalisering och policy. Nyhetsrelaterade kostnadsdrivare avser antal nya produkter, kunder, leverantörer, teknologier, komponenter osv. Aktivitetens utförande ex personalens engagemang, kvalitetsstyrning, kapacitetsutnyttjande, produktionsförhållanden och produktdesign. b. 1) Internleverans av varor, halvfabrikat. Ex. från en massafabrik till en pappersfabrik. c. 2) Centrala stödtjänster ex datortjänster, transporter, uppvärmning, reparationer, städning etc. 3) Utnyttjande av anläggningstillgångar temporärt eller permanent såsom lokaler, maskiner, personal osv. - Motivera personal genom att skapa förutsättningar för delegering. - Uppnå målkongruens för hela företaget och dess olika avdelningar. (Besluten ska leda till nytta för såväl enheten som företaget.) - Öka kostnadsmedvetenheten. - Mäta intern effektivitet för levererande och mottagande enhet. - Möjliggöra en lönsamhetskontroll genom jämförelse med externa enheter. - Stärka utvecklingen av förnyelse genom stimulera köpare att påverka prestationens utformning och kostnadseffektivitet. - Skapa ett relevant beslutsunderlag som kan användas i ekonomisk styrning ex produktkalkyler, budget, prissättning och övrig planering. - I internationella koncerner kan internprissättningen och syfta till att minska skatter och tullar och samtidigt beakta inflation och valutakurser. Fråga 2 Denna fråga rör prestationsmätning: a. Förklara vad ett prestationsmått är och ge några exempel. b. Täckningsbidrag används som ett prestationsmått men hur beräknar vi täckningsbidraget? Räntabilitetsmått är ett sätt att mäta lönsamheten i ett företag, alltså effektiviteten, genom att sätta resultatet i relation till i många fall ett kapitalmått. c. Hur beräknas räntabilitet på totalt kapital och vad innebär det? d. Förklara vad ROCE (Return On Capital Employed) innebär och hur det beräknas. e. Vad betyder ROE (Return On Equity) och hur beräknas detta mått?

2 Dessutom så finns det ett antal vanliga marginaler att använda sig av vid analys av en verksamhets prestation (marginal = resultat / omsättning) f. Förklara vad bruttovinstmarginal mäter och hur man beräknar måttet. g. Hur beräknar vi rörelsemarginalen? h. Hur beräknar vi vinstmarginalen? i. Hur beräknar vi nettomarginalen? j. Vad har vi mer för prestationsmått som vi inte har tagit upp ovan? Ge några exempel. Lösningsförslag 2 a. Ett prestationsmått ska ge väsentlig, överskådlig och begriplig information angående en prestation som genomförts. Ett prestationsmått kan vara ett tal baserat på en kvot mellan två storheter. Ex nyckeltal, styrmått och KPI (Key Performance Indicators). b. Täckningsgrad = Täckningsbidrag / Särintäkt = (Särintäkter Särkostnader) / Särintäkter c. Analyserar avkastningen på totalt kapital oavsett av hur kapitalet är anskaffat. Räntabilitet på totalt kapital = (Res. ef. avskrivningar + Finansiella intäkter) / Totalt kapital d. Med sysselsatt kapital menas allt kapital minus räntefria skulder. ROCE = (Res. ef. avskrivningar + Finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital Genomsnittligt sysselsatt kapital är det genomsnittliga sysselsatta kapitalet som man haft under perioden, vanligen förenklas detta genom att ta ett genomsnitt av kapitalet i början och slutet av perioden. e. ROE är ett vanligt ägarrelaterat mått som mäter räntabiliteten på eget kapital, före eller efter skatt. Om man mäter måttet efter skatt minskas resultatet med en skattesats på normalt 28 % enligt schablon. ROE efter skatt = Justerad nettovinst efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital f. Bruttovinstmarginal mäter hur stort bruttoresultatet är i relation till omsättningen. Bruttomarginal = (Omsättning KSV) / Omsättning g. Rörelsemarginalen = Resultat efter avskrivningar / Omsättningen h. Vinstmarginalen = (Res. ef. avskrvningar + Finansiella intäkter) / Omsättning i. Nettomarginalen = Res. ef. finansiella poster / Omsättning j. Resultat per anställd, Vinst per anställd, Omsättning per anställd, Antal flygstolar såld till varje flight för flygbolag osv.

3 Fråga 3 Vad visar en DuPont modell? Fyll även i nedanstående DuPont modell: / Rtot X 0,00% + / + + Anl.tillg Lösningsförslag 3 DuPont modellen ger en överskådlig bild av företagets ekonomi. Påvisar vad som påverkar marginalerna och vad som styr kapitalets omsättningshastighet. Räntabilitet på totalt kapital = Vinstmarginalen * KOH DuPont modellen visar på hur man kan öka avkastningen genom att förändra någon av de bakomliggande faktorerna. Ränteintäkter Omsättning kr kr + - Res f. avskrivning Adm,/Fsg kost kr kr - Res f.fin.kostn. Avskrivning kr Vinstmarg kr / 11,74% Omsättning kr Rtot X 10,80% Kassa kr Omsättning kr KOH Varulager Oms.tillg. / 0, kr kr Tot. Kapital kr Kundfordringar Anl.tillg kr kr

4 Fråga 4 När man beslutar om vilket pris man ska ta för en produkt är det många gånger väldigt bra att utgå från kostnaden för att producera en produkt. Företag AB tillverkar produkten Alfa. Från företagets redovisning från halvåret 2010 erhåller vi följande data i kronor. Materialkostnad (rörlig) Lönekostnad (rörlig) Specialkostnad Produkt Alfa kr kr kr Omkostnaderna för samma period var följande: Inköpskostnader (fasta) Kostnad för förrådshållning (fast) Avskrivningar på och ränta för företagets fabriksanläggningar (fasta) Reparation och underhåll för maskiner, verktyg och inventarier (fasta) Diverse tillverkningsomkostnader (fasta) Rörliga tillverkningsomkostnader Omkostnader för försäljningsorganisation (fasta) Kostnader för företagets administration (fasta) kr kr kr kr kr kr kr kr Under första halvåret 2010 har företaget tillverkat och sålt st. Den normala tillverkningen och försäljningen brukar vara st. Beräkna självkostnaden i kr/st för Alfa. Lösningsförslag 4 [MO] Materialomkostnader = = kr [TO fasta] Tillverkningskostnader (fasta) = = kr [TO rörliga] Tillverkningskostnader (rörliga) = kr [FO] Försäljningsomkostnader (fasta) = kr [AO] Administration (fasta) = kr [dm] Direkt material = / = 3,23 [dm normal] = dm X * normal volym X = 3,23 * = kr [dl] Direkt lön = / = 6,45 kr [dl normal] = dl X * normal volym X = 6,45 * = kr [dl verklig] = MO = / = 20,7 %

5 TO fasta = / = 90,4 % TO rörliga = / = 80 % dm dl Speciell tillv. kost. MO TO fasta TO rörliga [TVK] Tillverkningskostnad = AFFO Självkostnad Produkt Alfa 3,23 kr 6,45 kr / = 3,23 kr 20,7 % * 3,23 = 0,29 kr 90,4 % * 6,45 = 5,31 kr 80 % * 6,45 = 4,14 kr Summa = 22,64 kr 31,3 % * 22,64 = 2,98 kr Summa = 25,64 kr Tillverkningskostnad normal = 22,64 * = AFFO = Försäljningskost. + Adm.kost. = / / = 12,88 % + 18,41 % = 31,3 % Fråga 5 Vad skiljer mellan den traditionella ekonomistyrningen och den strategiska ekonomistyrningen? Lösningsförslag 5 Traditionell Strategisk Styrningens funktion Implementera strategi Stödja strategiutveckling Ge beslutsstöd vid Produktionsbeslut Kund/marknadsbeslut prissättning Konfigurering av effektiva värdesystem Tidsperspektiv Kortsiktigt Långsiktigt Analysenhet Del av företag Flera företag. Värdesystem Förutsättningar Datas karaktär Typ av objekt Typ av mått Fokus Kostnader förstås främst som Yttre ramar givna Standardiserade, säkra, strukturerade, regelbundna och enkla Produkter, projekt, aktiviteter, avdelningar, kunder m.m. Finansiella och icke finansiella transformationsdata Kostnader En funktion av resursförbrukning inom ett givet system Aktiviteter kan påverkas och omstruktureras ostandardiserade, osäkra, ostrukturerade, oregelbundna och komplexa Traditionella obj + konkurrenter, konkurrerande prod, leverantörer etc. Finansiella och icke finansiella strategisk data Resultat, investering och räntabilitet En funktion av strukturval och processutformning

6 Fråga 6 Vid presentation av ett beslutsunderlag går det vanligen inte att presentera hel kalkylen utan man gör en sammanfattning av resultatet. Vad är det som är väsentligt att ha med? Lösningsförslag 6 - Beskrivning av beslutssituationen - Sammanfattning av förutsättningar - Beskrivning av möjliga beslutsalternativ och precisera eventuellt nollalternativ - Sammanfattning av kalkylresultatet - Känslighetsanalys. Risker och följdverkningar. - Övriga aspekter som inte syns i kalkylen, ex kvalitativa effekter. - Förslag till beslut. Fråga 7 Balansräkning Tillgångar EK Lån Lev.Sk Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Resultat f. avskriv Avskrivningar -600 Resultat e. avskriv. 400 Ränteintäkter 20 Räntekostnader -220 Resultat e. fin poster 200 a. Beräkna vinstmarginal b. Beräkna räntabilitet på totalt kapital c. Beräkna sysselsatta kapitalets omsättningshastighet d. Beräkna räntabilitet på sysselsatt kapital Lösningsförslag 7 a. Vinstmarginalen = (Res. ef. avskrvningar + Finansiella intäkter) / Omsättning = ( ) / = 0,042 = 4,2 % b. Räntabilitet på totalt kapital = (Res. ef. avskrivningar + Finansiella intäkter) / Totalt kapital ( ) / = 0,07 = 7 % c / = 2 d. ROCE = (Res. ef. avskrivningar + Finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital ( ) / = 0,084 = 8,4 %

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer