KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP."

Transkript

1 KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen Umeå DISPOSITION PRODUKT (KAP. 7) PRODUKTKALKYL KALKYLMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR KALKYLMÄSSIGA RÄNTOR SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. 10) DEFINITION DEFINITION PERIODKALKYLERING SÄR- OCH SAMKOSTNADER ORDERKALKYLERING PERIODKALKYLERING ORDERKALKYLERING PRODUKT - DEFINITION PRODUKTKALKYL - En produktkalkyl är en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation PRODUKTKALKYLERING - Den process i vilken produktkalkyler tas fram PRODUKTKALKYLSYSTEM - Produktkalkylsystem (eller kalkylsystem) utgör produktkalkyleringens formaliserade och rutinbundna delar 1

2 PRODUKT- / TJÄNSTEKALKYL - MODELL AV VERKLIGHETEN KALKYLMÄSSIGA KOSTNADER KALKYLMÄSSIG AVSKRIVNING (KMA) - Denna avskrivning görs till NYanskaffningspriset. Alltså inte till historiskt pris i enlighet med externredovisningen. Vi måste spara så vi har råd med att kunna bevara vår kapacitet när vi behöver köpa en ny maskin. Vi behöver alltså ta hänsyn till inflationen. KALKYLMÄSSIG RÄNTA (KMR) - Denna Ränta är en avkastningsränta på Tillgångarna, varför vi nyttar Sysselsatt Kapital. KMR är ett genomsnitt av avkastningskravet på EK och andra Räntebärande Lån. Vi tar hänsyn till Inflation för att kunna bevara kapaciteten. KALKYLMÄSSIG AVSKRIVNING - ETT EXEMPEL Kalkylmässig Nuanskaffningspris Inflation Prisökning Avskrivning "Ack. avskrivning" Pris o avskr år % År % År % År % År % Totalt

3 KALKYLMÄSSIG RÄNTA - ETT EXEMPEL SJÄLVKOSTNAD - DEFINITION ORDER - Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en order till dess att den är fullgjord och betald. TJÄNST - Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en tjänst till dess att den är utförd och betald. VARA - Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en vara till dess att den är levererad och betald. 2HUVUDMETODER 1) PERIODKALKYLERING (Även benämnd Processkalkylering) 2) ORDERKALKYLERING (Även benämnd Kund- och Påläggskalkylering) Självkostnadskalkylering Periodkalkylering - Divisionsmetoden - Normalmetoden - Ekvivalentmetoden Orderkalkylering - Påläggsmetoden (- ABC-metoden, 23/1) 3

4 PERIODKALKYLERING - DIVISIONSMETODEN Totalkostnad för en tidsperiod Verksamhetsvolym = Självkostnad/styck Med eller utan uppdelning på kostnadsställen, vilket t.ex. kan vara avdelning eller tillverkningsavsnitt Exempel: Säljer liter Rent och liter Extrarent (även vid kundbesök) Telefonfsg Kundbesök Administration Totalt Löner Resekostnader Avskrivningar Övriga kostnader = Rörliga kostnader Verklig volym PERIODKALKYLERING - NORMALMETODEN + Fasta kostnader Normal volym = Självkostnad/styck Med eller utan uppdelning på kostnadsställen Övertäckning: Verklig volym>normal volym => För höga fasta kostnader/st Undertäckning: Verklig volym<normal volym => För låga fasta kostnader/st Exempel: Normal volym tidningar/månad Mars endast sålda tidningar Rörlig kostnad Fast kostnad Ordermottagning kr kr Tryckeri kr kr Distribution kr kr Redaktion 0 kr kr = kr kr PERIODKALKYLERING - EKVIVALENTMETODEN Passar för produkter som är olika resurskrävande Vi börjar med att räkna ut ekvivalenttal och ekvivalentvolym för respektive resursslag. Ekvivalenttalet talar t.ex. om produkternas relativa materialåtgång i förhållande till total åtgång. Ekvivalentvolym är sedan Ek.talet * Producerad volym för en produkt. Totala kostnaden för en produkts resursslag är produktens Ek.vol. / total Ek. vol. * Sammanlagd kostnad för resursslaget. 4

5 ORDERKALKYLERING - 2 YTTERLIGARE DEFINITIONER VARA - Självkostnaden utgör summan av samtliga kostnader för en vara till dess att den är levererad och betald. Teoretisk: Självkostnaden utgörs av kalkylobjektets SÄRkostnader plus fördelade SAM-kostnader. Praktisk: Självkostnaden utgörs av kalkylobjektets direkta kostnader plus fördelade omkostnader. SÄR- OCH SAMKOSTNADER - DET TEORETISKA BEGREPPSPARET SÄR-kostnader är kostnader som kalkylobjektet ensamt orsakar. Dessa kostnader kan både vara Fasta och Rörliga. Tar man inte hänsyn till de fasta kostnaderna kommer kalkylen att bli missvisande, eftersom särkostnaderna kommer att underskattas. SAM-kostnader är kostnader som kalkylobjekten orsakar gemensamt. Dessa tar man inte hänsyn till, eftersom de endast godtyckligt kan fördelas. De Rörliga kostnaderna kan dock till skillnad ifrån Fasta fördelas. DIREKTA KOSTNADER OCH OMKOSTNADER - DET PRAKTISKA BEGREPPSPARET Direkta kostnader (SÄR) = Kostnader som påförs kalkylobjektet Direkt Omkostnader (SAM) = Kostnader som påförs kalkylobjektet via Fördelning 5

6 ORDERKALKYLERING - PÅLÄGGSMETODEN (SIDA 1 AV 2) Omkostnader Fördelningsnyckel = Pålägg Fördelningsnyckel: - Tid (t.ex. arbets- och maskintid) - Kvantitet/Mängd (t.ex. stycken, vikt och yta) - Värde (t.ex. material-, löne-, varu- och tillverkningskostnad) Exempel: Materialomkostnader (MO) (t.ex. inköps- och förrådspersonal (lön), ränta på lager och energi) Materialomkostnader Direkt materialkostnad = Pålägg Materialomkostnader Kvantitet direkt material = Pålägg ORDERKALKYLERING - PÅLÄGGSMETODEN (SIDA 2 AV 2) Materialomkostnader (MO) Tillverkningsomkostnader (TO) - Direkt materialkostnad - Kvantitet direkt material - Direkt lönekostnad - Direkt arbetstid Administrations- och Försäljningsomkostnader (AFFO*) - Tillverkningskostnad Samma fördelningsnyckel varför Administration och Försäljning slås ihop * AFFO är den vanliga förkortningen, även om boken inledningsvis nyttjar AO & FO BIDRAG - DEFINITION Bidragskalkylering är en Resultatinriktad kalkylmetod. Fokus ligger på Intäkter och Kostnader, som har en direkt koppling till kalkylobjektet. Intäkterna kallas för Särintäkter. Kostnaderna kallas för Särkostnader. Resultatet kallas för Täckningsbidrag. Företagets resultat = Totalt Täckningsbidrag - Samkostnader Täckningsgrad (B:o vinstmarginal) = Täckningsbidrag/Särintäkt Vid jämförelse med Budgetföreläsningen har denna kalkylmetod fokus på Värdeskapande. 6

7 PERIODKALKYL - DIVISIONSMETODEN Divisionsmetoden nyttjas ju när t.ex. flera produkter/tjänster är lika resurskrävande och som utnyttjar lika slag och kvantiteter av material och/eller arbetsmetoder. Exempel: A B Volym st st Försäljningspris 100 kr 140 kr Totalt + Rörlig Särintäkt Rör. Särkostn./kostn.ställe Alfa Beta Gamma = Täckningsbidrag Rör. Sam-kostn./kostn. Alfa 200 Beta 80 Gamma 120 = Resultat 250 PERIODKALKYL - EKVIVALENTMETODEN (SIDA 1 AV 2) Repetition Ekvivalentmetoden används ju när kalkylobjekten inte förorsakar kostnader i lika proportioner. Ekvivalenttalet tar hänsyn till skillnader i resurskraven, vilket fastställs genom särskilda studier av verksamheten. Ekvivalentvolym är sedan Ek.talet * Producerad volym för en produkt. Totala kostnaden för en produkts resursslag är produktens (Ek.vol. / total Ek. vol.) * Sammanlagd kostnad för resursslaget. PERIODKALKYL - EKVIVALENTMETODEN (SIDA 2 AV 2) Exempel: Försäljning av blomsterbuketter i 3 storlekar Liten Mellan Stor Totalt_ Försäljningspris 15 kr 30 kr 40 kr Försäljningsvolym Ekvivalenttal 1,0 2,0 2,5 Ekvivalentvolym Rörliga kostnader = kr Fasta kostnader (SAM) = kr Rörlig särkostnad per bukett Liten Bukett: / * = kr Mellan Bukett: / * = kr Stor Bukett: / * = kr 2,0 Mkr 7

8 ORDERKALKYL - BIDRAG MED SÄRKOSTNADER (SIDA 1 AV 2) SÄR-kostnader är kostnader som kalkylobjektet ensamt orsakar. Dessa kostnader kan både vara Fasta och Rörliga. Fasta kan vara kostnader för Reklam och Omställningar av maskiner. Rörliga kan vara Materialkostnader. Formel: Formel: + Särintäkter - Rörliga särkostnader - Fasta särkostnader = Täckningsbidrag (TB) + Totala särintäkter - Totala rörliga särkostnader - Totala fasta särkostnader = Totalt Täckningsbidrag - Samkostnader = Resultat ORDERKALKYL - BIDRAG MED SÄRKOSTNADER (SIDA 2 AV 2) Exempel: Amandis Dentist AB säljer olika tandvårdsprodukter Försäljning av Tandborsten komma åt överallt + Särintäkt 20 kr * st = kr kr - Rörliga Särkostnader Material 7 kr * st = kr Lön 8 kr * st = kr - Fasta Särkostnader Omställning av utrustning kr Annons kr kr = Täckningsbidrag kr kr Täckningsgrad = kr/ kr = 18% ORDERKALKYL -STEGKALKYL Med en Stegkalkyl analyserar man täckningsbidrag (TB) efter respektive Särkostnadspost => Vi kommer ha flera olika TB. Denna metod ger oss därför en bättre kunskap om kostnaderna. Exempel: CD-Krängaren AB Göteborg Stockholm Majorna Linné Solna Söder + Särintäkter Rörliga Butikssärkostnader = Täckningsbidrag Fasta Butikssärkostnader = Täckningsbidrag Summa TB 2 per butik = 500 = Särkostnader per stad = Täckningsbidrag Summa TB 3 per stad = Övriga kostnader per stad 450 = Resultat

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple Jordbruksinformation 5 2010 Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp Andreas Hansson, Äppelriket Österlen Ek. För.,

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut. Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Företagsekonomi c-uppsats, 15 hp VT 2012 Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland

Ekonomi. Kalkyler för odling av grönsaker på friland Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Jordbruksinformation 25 2008 Andra upplagan januari 2009 Ekonomi Kalkyler för odling av grönsaker på friland Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp,

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot

Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. Bytesbalansen = handelsbalansen + tjänstebalansen + räntenettot Modellsvar uppgift 1 2a. Av de givna alternativen är det kommuncertifikat och bankcertifikat som är de rätta. 2b. i. Bytesbalansen visar skillnaden mellan vad vi producerar inom landet och vad vi själva

Läs mer

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer