De generella kalkylproblemen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De generella kalkylproblemen"

Transkript

1 De generella kalkylproblemen Urval: Vilka resurser skall tas med i kalkylen? Periodisering: Hur skall kostnaderna för anläggningstillgångar fördelas över tiden? Värdering: Till vilket värde skall resursförbrukningen tas upp?

2 Frågor gor: Urvalsproblemet : Är alla dessa kostnader, t ex skatt och besiktning, relevanta för vår kalkyl? Periodiseringsproblemet: Hur har vi t ex fördelat värdeminskningen på antalet år? Hur många mil räknar vi med per år? Värderingsproblemet: Hur har vi värderat t ex bensinförbrukningen?

3 Kalkylmässiga - bokföringsmässiga kostnader

4 Några kalkylmässiga merkostnader Kalkylmässig avskrivning Kalkylmässig ränta

5 Kalkylmässig avskrivning Avskrivning: Fördelning av en tillgångs värde över dess användningstid År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Tid

6 Använd livslängd vid avskrivning Livslängd Andel av företagen Ekonomisk livslängd 66 % Teknisk livslängd 19 % Övriga alternativ 15 % Kalkylteoretiskt alternativ Källa: Ask, U & Ax, C (1997): Produktkalkylering i litteratur och praktik

7 Hur fördelas avskrivningar över tiden Fördelningsprincip Andel av företagen Linjär avskrivning 99 % Linjär avskrivning över 2/3 av livslängden 1 % Källa: Ask, U & Ax, C (1997): Produktkalkylering i litteratur och praktik

8 Vilket värde skall avskrivningar beräknas på? Värde Andel av företagen Anskaffningsvärden 42 % Anskaffningsvärden uppräknade med index 11 % Nupris 36 % Övriga värden 11 % Kalkylteoretiskt alternativ Källa: Ask, U & Ax, C (1997): Produktkalkylering i litteratur och praktik

9 Nupris Aktuellt återanskaffningsvärde på en resurs Bygger på tanken att förbrukade resurser skall ersättas

10 Återanskaffningsproblemet Anskaffning: 8 st à 10 = 80 Försäljning: 8 st à 12 = 96 Konventionellt finansiellt resultat: (96 80) = 16 Återanskaffningsvärde vid försäljningstillfälle: 11 Möjlig återanskaffning: ,4 Resultat för att bibehålla fysiskt kapital: (96 8 x 11) = 8

11 Kalkylmässig ränta Kostnad för att disponera kapital på vilket kapital skall räntan beräknas? (urvalsproblemet) hur skall kapitalet värderas? (värderingsproblemet) vilken räntesats skall användas

12 Kapitalkällor och kapitalanvändning Kapitalkällor: Eget Kapital (EK) + lånat kapital Kapitalanvändning: Olika tillgångar Σ använt kapital (tillgångarna) Σskaffat kapital (lånat + EK) Kapitalanvändning Tillgångar Lånat kapital Eget Kapital Kapitalkällor

13 Kalkylmässig ränta - urvalsproblemet Traditionell princip: Ränta bör räknas på alla aktivposter som ha samband med driften Vanligt i praxis: Sysselsatt kapital = Eget kapital + räntebärande skulder

14 På vilket kapital beräknas kalkylmässig ränta? Värde Andel av företagen Sysselsatt kapital 41 % Anläggningstillgångar 24 % Totalt kapital 19 % Övriga värden 16 % Källa: Ask, U & Ax, C (1997): Produktkalkylering i litteratur och praktik

15 Kalkylmässig ränta - värderingsproblemet Monetära tillgångar: Monetärt belopp Omsättningstillgångar: Nupris Anläggningstillgångar: Bruksvärde

16 Bruksvärde Bruksvärde = Nupris ackumulerade kalkylmässiga avskrivningar Ex. Anskaffningspris: kr Nupris: kr Ekonomisk livslängd: 10 år Använd tid: 3 år Bruksvärde: =

17 Kalkylmässig räntesats Ränteberäkningen /bör/ ske med den procent, efter vilken företaget skulle ha möjlighet att låna (långfristigt) kapital (mot god säkerhet) i den allmänna marknaden. (Enhetliga principer) Två alternativ: Vad får man betala i ränta för att skaffa kapital? (genomsnitt eller marginellt) Vilken är kapitalets avkastning?

18 Beräkning av kalkylmässig ränta Alternativ Andel av företagen Vägd kostnad långa lån - avkastning E K 24 % Avkastningskrav på Eget Kapital (E K) 20 % Gällande marknadsränta 20 % Ränta på långfristiga skulder 11 % Övrigt 25 % Källa: Ask, U & Ax, C (1997): Produktkalkylering i litteratur och praktik

19 Beräkning av kalkylmässig räntesats TILLGÅNGAR: Anläggningstillgångar 750 Omsättningstillgångar SKULDER o EGET KAPITAL: Eget Kapital 300 Latent skatteskuld 50 Långfristiga skulder 300 Kortfristiga skulder

20 En grundläggande styrmodell Mål Jämförelse Påverkan Mätning Verksamhet Output

21 En grundläggande styrmodell i kalkyleringen Förkalkyl Jämförelse Påverkan Efterkalkyl Verksamhet Output

22 Användning av för- och efterkalkyl För- och efterkalkyl Andel av företagen Använder ej förkalkyl 0 % Använder ej efterkalkyl 16 % Källa: Ask, U & Ax, C (1997): Produktkalkylering i litteratur och praktik

23 Produktkalkylering Beräkning av intäkter och kostnader för ett kalkylobjekt I ett företag är det rutinmässiga kalkylobjektet oftast produktenheter, men kan också vara kunder, aktiviteter etc.

24 Produktkalkyler Självkostnadskalkyl Samtliga kostnader för ett kalkylobjekt ingår i kalkylen (fullständig kostnadsfördelning) Bidragskalkylering Endast s k särkostnader ingår i kalkylen (ofullständig kostnadsfördelning)

25 Kalkyleringens historia Praktisk kalkylering i Sverige och Finland på och 1700-talet Självkostnadskalkyl med avskrivning och ränta hos Godard (1827) Med företagens tillväxt, flera produkter och ökad mekanisering i slutet av 1800-talet blev kalkylerna också mer komplexa med flera kostnadsställen och differentierade pålägg De amerikanska järnvägarna > avskrivningar Enhetliga principer 1938 Bidragskalkyl Harris (Direct costing; 1936), Rummel (Proportionalkostenrechnung; 1949) ABC Cooper & Kaplan (1988)

26 Historisk självkostnadskalkylering Kostnadskomponenter i beräkningen av kostnaden för tackjärnstillverkning vid Fiskars Bruk, 1757: - Masugnens reparation och underhåll - Masugnens omkostnader - Malm - Kol - Kalksten - Ställ- och pipsten - Ugnsfolkets avlöning - Andel i kontorskostnader - Andel i allmänna omkostnader Summa produktionskostnader Tillverkat tackjärn, skeppund Kostnad per skeppund

27 Självkostnadskalkyl enl. EP

28 Självkostnadskalkylering Periodkalkylering Självkostnaden (oftast för varor och tjänster) beräknas för viss period (månad, kvartal, halvår, år) Orderkalkylering Självkostnaden beräknas för varje kalkylobjektet för sig oberoende av tidsperiod

29 Periodkalkyleringskontext Malting Mashing Destillation Maturation Fermentation

30 Periodkalkylering Divisionsmetoden Normalmetoden Ekvivalentmetoden - Kalkylobjekten identiska eller någorlunda lika m a p t ex material, tillverkning, maskinutnyttjande etc. - Kan förekomma i t ex bryggeri-, olje-, textil-, kemibranschen

31 Divisionsmetoden Självkostn ad per styck = Totalkostnaden för tidsperioden Verksamhetsvolym Ex. Totalkostnad för perioden: kr Antal produkter under perioden: st Självkostnad/st: 10 kr

32 Divisionsmetoden 1. Utan uppdelning på kostnadsställe 2. Med uppdelning på kostnadsställen Kostnadsställe: Plats i företaget där en viss kostnad uppstår. Kan utgöras av organisatoriska enheter (t ex en verkstad eller en försäljningsavdelning) eller andra delar i verksamheten (t ex en process). Vilka kostnadsställen som får finnas fastställs av ledningen

33 Divisionsmetoden - kostnadsställen Sammansättning Försäljning Administration Totalt Lön Material Avskrivningar Övriga kostnader SUMMA Volym: st st Sammansätt ning : = ,75 kr/st Försäljnin g : = 72,75 kr/st Administra tion : = 28 kr/st

34 Divisionsmetoden - nackdel Total uthyrningstid i timmar Totala kostnader Rörliga kostnader Fasta kostnader Totala kostnader Kostnad per timme Rörlig kostnad Fast kostnad Total kostnad per timme Variationer i sysselsättningen påverkar självkostnaden/st!

35 Normalmetoden Totala rörliga kostnader fördelas på aktuell (budget, verklig) volym medan fasta kostnader slås ut på normal volym Rörliga kostnader Självkostn ad per styck = + Verklig volym Fasta kostnader Normal volym

36 Normalmetoden Antal bord Rörliga kostnader Fasta kostnader Månad kr kr Månad kr kr Månad kr kr Självkostn ad Månad 1 : + = kr /bord Självkostn ad Månad 2 : + = kr/bord Självkostn ad Månad 3 : + = kr/bord Normal volym: 200 bord

37 Över- och undertäckning av fasta kostnader Normal fast kostnad/st enl. föregående: 500 kr st När volymen < 200, t ex 100, täcker man in 100 x 500 = kr i fasta kostnader. Man får då en undertäckning med ( ) = kr När volymen > 200, t ex 300, täcker man in 300 x 500 = i fasta kostnader. Man får då en övertäckning med ( ) = kr

38 Ekvivalentkalkyl Ekvivalentkalkyl kan användas för situationer där, även om produkterna i huvudsak är lika, man vill ta hänsyn till olikheter i resursförbrukning. Fördelning av resursförbrukningen på produkterna sker med hjälp av s k ekvivalenttal som uttrycker relativ resursförbrukning

39 Ekvivalentkalkyl Ex. Tillverkning av två typer cementstenar, A och B Materialkostnader: Lön och övriga kostnader: kr kr Materialkostnaden bör fördelas efter vikt (8 kg/st för A och 10 kg/st för B. Lön och övriga kostnader bör fördelas efter arbetstid, 3 min/st för A och 2 min/st för B.

40 x = Kostnadsfördelning material Produkt Antal Vikt/st Vikt x antal Total material kostnad per produkt Material kostnad/ st A ,00 B , Ekvivalenttal Ekvivalentmängd

41 x = Kostnadsfördelning lön + övriga kostnader Produkt Antal Tid/st Vikt x antal Total kostnad per produkt Lönekostnad/ st A ,70 B , Ekvivalenttal Ekvivalentmängd

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Redovisning av varulager

Redovisning av varulager Redovisning av varulager 1 (21) Introduktion Tillämpning och inriktning Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer