Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomgång av Produktionsekonomianteckningar"

Transkript

1 Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets produktion: Produktion = Varuförädlingsprocess Enbart 0,5-5% av produktionen är värdeförädlande. Annan tid är flyttande, stilla produkter, då man ej bearbetar den PIA = Produkter i Arbete PIV = Produkter i Vila På en 8 timmars arbetsdag går ca 50% av tiden åt till förberedande (omställningar), i drift, nödvändiga förflyttningar, hantering, dokument, förebyggande underhåll. 50% går också åt till personlig tid, skiftbyten, väntetid, leta, akut underhåll, samtal, verkamhetsberoende. Orderprocess: Kund -> Offerering -> Order/Projektstart (ledarskap och styrning) -> Framtagning av konstruktion (resurser, utbildning) -> Inköp och planering -> Beredning -> Tillverkning -> Leverans/Uppföljning -> Kund Produktionssystem: Flödesschema, produktionslayout, nyckeluppgifter, kapacitet, förädlingsvärde, teknologi, produktionstyp. Kapacitet: Teoretisk kapacitet 8 timmar Normal kapacitet Planerade tiden, ca 85% av en 8 timmarsdag (tar bort planerade avbrott) Aktuell kapacitet Faktiska tiden, ca 45-75% av en 8-timmarsdag (tar bort ALLA avbrott) Leveransförseningar om man har betydligt lägre aktuell kapacitet än normalkapacitet! Stopp i senare produktionsled, kan leda till övertid är andra exempel på vad som kan hända. Omplanering! Planering: Huvudplanering (långtid) Personalbehov / stödkop / övertid / skift Detaljplanering (korttid) Vad? / Var? / När? / Vem? Effektiva produktionssystem utmärks av: Produktivitet Kvalitet Tidseffektivitet Flexibilitet Vad är produktivitet? Ett mått på hur vi uppnått huvudmålen Kvalitet/kassation/justeringar Många säger Ah, vi gör 105 så vet vi säkert att vi får 100 <- Då accepterar man fel i processen. Produktivitet Mängden varor/tjänster som produceras per resursenhet. Utfall/Insats exempelvis arbetsdag 8/8 = 1,0 eller 9/8 = något gick fel Kents lilla ordlista: Genomloppstid = Från det att produktion börjar till leveransen (fakturadatum 14/10, kan gå dagar innan betalning) Ledtid = Från det att ordern kommer in (beställning) till leverans (lägger till administrativ tid till genomloppstiden)

2 Ekonomisk order-/partistorlek Är den storlek på en materialbeställning vid vilken de sammanlagda årskostnaderna för lagerhållning och ordersärkostnader är lägst! Ordersärkostnader: Ordersärkostnader = Allt administrativt och fysiskt arbete i samband med en särskild order. Exempelvis beställningsarbete, transporter, maskinomställningar, uttag och inlägg i lager Lagerhållningskostnader: Lokaler 5-10% Utrustning 5-10% Personal 10-15% Svinn/kassation 2-5% Underhåll/drift/försäkring 5-10% Låneränta 3-6% Per år bundet kapital: 30 55% Lageromsättningshastighet: Hur många gånger lagret fylls och töms per år. Snitt ca 3-7 ggr. EOQ (ekonomisk orderkvot), räknas med Wilson-formeln: 200 = Alltid där, del av formeln OK = Ordersärkostnad ÅB = Årdbehov LK = Lagerhållningskostnader SP = Styckepris Produktionsekonomi Kostnader och intäkter: Fasta och rörliga, direkta och indirekta Kalkylering För- och efterkalkyler Kalkylmodeller Bidrag, självkostnader och ABC-kalkylering Investeringskalkylering Payback- och kapitalvärdemetoden God ekonomi = Att hushålla med resurserna och att använda dem så att de gör störst nyttan. <- Finfin sida, Knet rekommenderar! Resultat = Intäkter Kostnader Vad är en kalkyl? Kalkyl = Beräkning av kostnader (och intäkter) Man tittar på de ekonomiska konsekvenserna Kostnader/intäkter: Fasta = Förblir oförändrade när verksamhetsvolymen förändras Rörliga = Förändras när verksamhetsvolymen ändras. Med verksamhetsvolym avses främst hur mycket företaget producerar och säljer under en viss period.

3 Resultatplanering Hur påverkas kostnader/intäkter (resultat) när t.ex volymen ökar/minskar. Kallas även CVP-analys Används som: Underlag vid prissättning Val av tillverkningsvolym Beslut om kapacitet Underlag för rationaliseringsarbete Val av marknadsföringsinsatser Baseras huvudsakligen på att tydliggöra gränserna mellan fasta och rörliga kostnader. Verksamhetsvolym är ofta kapacitetsutnyttjande/beläggningsgrad. Kapacitetsutnyttjande = Utnyttjad kapacitet / Tillgänglig kapacitet Grundläggande begrepp och samband: m = verksamhetsvolym RK/st = rörliga kostnader per styck TRK = totala rörliga kostnader FK = totala fasta kostnader FK/st = fasta kostnader per styck TK = totala kostnader p = pris per styck TI = Totala intäkter V = Resultat Totalanalys: V = TI TK V = (m * p) (RKst * m + FK) Resultatdiagram: Används för att visualisera rörliga och fasta kostnader vid olika volymer. Kritisk punkt: Den punkt där totala intäkter är lika stora som totala kostnader Kallas även nollpunkt eller break even. Volymen när detta sker kallas kritisk volym, motsvarande för intäkter är kritisk omsättning. Produktionskalkyler: Aver oftast någon form av försäljning Används till: Prissättning Lönsamhetsbedömningar Kostnadsuppföljning Grundläggande kalkyler: (Bidrag = ofullständig kostnadsfördelning) Självkostnad = fullständig kostnadsfördelning Självkostnadskalkylering 3 huvudmetoder (Period (process) 1 produkt/ett mindre antal likartade produkter) Order/pålägg <- Det vi ska kunna! (ABC-kalkyl)

4 Påläggskalkyl: Direkta kostnader + fördelade indirekta kostnader (pålägg/fördelningsgrunder) Fördelningsnycklar Direkta kostnader dl = direkt lön och dm = direkt material. Indirekta kostnader: MO = Materialomkostnader (lagerlokaler, löner inköp och lager, svinn, försäkringar) TO = Tillverkningsomkostnader (lön planering/konstruktion, avskrivningar, underhåll) AO = Administrationsomkostnader (företagsledning, personal, ekonomiavdelning m.m) FO = Försäljningsomkostnader (löner, försäljning, reklam) AO + FO = AFFO (helt ologisk förkortning men ändå!) Viktigt till påläggskalkyler: (samtliga här ger procentsatser!) Påläggsberäkning Materialomkostnadspålägg (MO) MO fördelas på produkterna i förhållande till förbrukningen av dm eller MO fördelas på produkterna i förhållande till deras anspråk på lagerutrymme Företagets totala MO/företagets totala dm Påläggsberäkning Tillverkningsomkostnadspålägg (TO) Som procent av dl Som kronor på arbets-/maskintimme Företagets totala TO/företagets totala dl Påläggsberäkning AFFO-pålägg Vid fördelning av AFFO används ofta tillverkningsomkostnaden som påläggsbas Denna är summan av dl, dm, MO, TO (två sista som tal ej procent) och eventuella andra speciella direkta tillverkningskostnader. Företagets totala AFFO/företagets totala tillverkningskostnader Investeringskalkylering Investering: Avser kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser på lång sikt Tas ofta upp som anläggningstillgångar i balansräkningen Fördelas genom avskrivningar Anskrivning är anläggningstillgångarnas värdeminskning pga förslitning, ålder, mm Fyra typer av investeringar: Ersättning (av befintlig utrustning) Expansion (rationalisering, intäktshöjande) Miljö (frivilliga insatser eller framtvingade miljökrav) Finansiella (aktier, värdepapper)

5 Viktigt till investeringskalkyler: Investeringens grundbegrepp: Grundinvestering G = Utbetalningen i samband med investeringen (avser hela, även eventuella konsekvenser (tilläggsutrustning)) Inbetalningsöverskott a = Skillnaden mellan löpande in- och utbetalningar. Restvärde R = Värdet vid slutet av den ekonomiska livslängden Ekonomisk livslängd n = Den tid det är ekonomiskt meningsfullt att använda investeringen. Kalkylränta r = Krav på förräntning företaget ställer på satsat kapital Kalkylränta: 1, Räntan 3,5% 2, Inflationen 1-4% 3, Risk 5% Summa: 10% Slutvärde: Slutvärdet av en inbetalning av 1kr efter ett visst antal år Ex slutvärdet av 250kr efter 12 år med en förräntning på 15% = 250*5,350 = 1337,50kr Nuvärde Olika inbetalningar jämförs vid nutidpunkten och beräknas om till värden vid denna tidpunkt. Visar nuvärdet av en enstaka betalning på 1kr vid olika år och räntesatser. Ex nuvärdet av en inbetalning på 650kr som sker om 6 år när räntesatsen är 15% blir 650*0,4323 = 281kr Payback räknar bara med G och a Nuvärde räknar med G, a, R, n och r. Nuvärde/kapitalvärdemetoden: Innebär att vi jämför in- och utbetalningar vid nolltidpunkten (investeringstillfället) Alla framtida inbetalningsöverskott räknas om till nuvärde Beslutsregel: En investering är lönsam om den har ett kapitalvärde större än 0! Payback/återbetalningsmetoden: Hur lång tid det tar att tjäna in investerat belopp Jämförs med den maximala återbetalningstid företaget kan acceptera (vanligt 2-3 år) Fördelar med Payback: Enkel (G/a) Ingen kalkylränta behöver uppskattas Nackdelar med Payback: Tar inte hänsyn till konsekvenser eller återbetalningstiden (gynnar kortsiktiga investeringar) Beaktar inte när inbetalningar sker Resultatplanering: Bidragsanalys Täckningsbidrag = Intäkter minus rörliga kostnader Tar inte hänsyn till fasta kostnader Känslighetsanalys: Hänger samman med prisändringar Högre pris hur stor volym kan vi tappa utan att minska lönsamheten? Lägre pris hur mycket måste volymen öka för bibehållen lönsamhet?

6 Lathund för själkostnadskalkyl (Holy Grail #1) MO = Företagets totala MO/företagets totala dm TO = Företagets totala TO/företagets totala dl AFFO = Företagets totala AFFO/företagets totala tillverkningskostnader (MO, TO, dl, dm) Sen läggs det ihop såhär: Direkt material * procentsats från MO Direkt lön * procentsats från TO Summan av dessa två läggs ihop (detta är tillverkningskostnaderna) Summan från nyss * procentsats AFFO Nu har vi självkostnaden! Om man sedan vill kan man ta självkostnaden * vinstpålägg Så har vi försäljningspris! Lathund för investeringskalkylering (Holy Grail #2) Kapitalvärdemetoden: När a är olika stort skilda år: Kapitalvärde = a1*tab.b + a2*tabb... +R*tabB G Glöm inte att man MÅSTE räkna varje år för sig i detta fallet, dvs a1=n1 och a2=n2 osv. När a är lika stort varje år: Kapitalvärde = a*tab.c + R*tab.B G Som Knet brukar säga är ni osäkra, använd tabell B. Använd alltid B för restvärdet! PayBack-metoden: Om a är lika stort varje år, blir återbetalningstiden G/a Om a är olika stort skilda år summeras inbetalningsöverskotten (a) de inskilda åren tills de blivit lika stora som grundinvesteringen (G). Återbetalningstiden är den tid det tar innan summan av a = G. Fungerar även finfint att kombinera metoderna när man kommer till sista året! För övrig information, konsultera utdelade uppgifter, kolla de första anteckningarna (som borde vara samma som dessa), eller ge upp och spring ut. Tack för mig!

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple

Jordbruksinformation 5 2010. Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple Jordbruksinformation 5 2010 Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Ekonomi i fruktodling Kalkyler för äpple Text: Johan Ascard, Jordbruksverket, Alnarp Andreas Hansson, Äppelriket Österlen Ek. För.,

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

SÅcalc 2014 Snabbstart

SÅcalc 2014 Snabbstart SÅcalc 2014 Snabbstart Kostnadsberäkning och prissättning i åkeriverksamhet 201101b Innehåll Övergripande beskrivning... 1 StartGuiden... 1 Exempel på totalkalkyl... 1 Organisera... 1 Spara uppgifter om

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer