Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET D-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2006 Handledare: Elving Gunnarsson Författare: Daniel Brånby Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problem Syfte Teori Allmänt om kalkyler Självkostnadskalkylering Divisionskalkyl (divisionsmetoden) Ekvivalentkalkyl (ekvivalentmetoden) Bidragskalkylering Stegkalkyl ABC-kalkylering Restkalkyl Empiri Ullfrotté AB GARP Kalkyler hos Ullfrotté innan studiens genomförande Produktionen Produktion tröjor samt långkalsonger Produktion sockor Metod och modell Avgränsning Val av kalkylmodell utifrån GARP Insamling av sekundärdata Insamling av primärdata Operationslistor Material Tidsstudier Materialomkostnader (MO) Tillverkningsomkostnader (TO) Tillverkningskostnader Affärsomkostnader (Affo) Metodproblem Källkritik Analys Slutsats Avslutning Källförteckning

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund För alla producerande företag, stora som små, krävs det att företagen har en väl utformad produktkalkylering. För ett producerande företag med ett fåtal produkter som inte har en fullskalig produktion eller som enbart köper in och säljer varor vidare, kanske produktkalkyleringen inte har så stor betydelse. Ser man dock till ett litet företag med fullskalig produktion och flera hundra produkter i sin produktportfölj, krävs det att företaget har väl fungerande produktkalkyler. Detta gäller inte bara för att kunna sätta ett visst pris på en vara, utan även för att få en bra kontroll över kostnaderna inom produktionen, att göra produktionen så effektiv som möjligt samt att skapa sig en bra överblick över produktionen och förstå vad som händer när en viss input förändras. Det gäller att arbeta fram en modell eller ett system så att rätt kostnader hänförs till rätt produkter. Något som kan vara väldigt svårt i vissa fall. En del kostnader inom en verksamhet kan vara självklara och lätta att hänvisa till en viss produkt, medan andra kan vara betydligt svårare. Det gäller även, utifrån den modellen eller systemet företaget valt, att förstå och skapa sig en bra överblick över produktionsstrukturen och då inte enbart utifrån en eller ett fåtal produkter utan över alla företagets produkter. Vad händer t.ex. om någon del av produktionen förändras. Vilka effekter får det på de övriga produkterna? Med välutvecklade produktkalkyler kan även produktionen effektiviseras avsevärt. Varje del av en produkts produktion kan brytas ned i små delar, där produktionsförändringar eller en minskning i produktiviteten lätt kan uppmärksammas. Även var kostnaderna uppstår samt hur stora de är kan lättare framkomma. Skall företaget gå in på djupet för varje produkt eller skall ett schablonvärde användas? Skall företaget se till hur konkurrenter gör, vad som är standard inom branschen eller skall egna modeller arbetas fram? Det är även viktigt att beakta att kostnadsstrukturen inom företag i allmänhet har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. Från att ha haft stora kostnader i form av arbete och material har kostnaderna omfördelats och resulterat i att omkostnaderna idag utgör en allt större del av företagens totala kostnader. En bidragande orsak till detta är att företag idag lägger mer vikt på produktionsplanering, distribution samt forskning och utveckling. Aspekter som dessa är viktiga att beakta när ett företag arbetar med sina produktkalkyler. 3

4 1.2 Problem För ett företag med ett fåtal produkter eller med flera standardiserade produkter med ett fåtal inputs, är produktkalkyleringen oftast inte så komplex. Det är förhållandevis lätt att räkna fram vilka kostnader som hänför sig till vilka produkter samt att bestämma ett pris för respektive vara. För ett företag med flera hundra olika produkter med flera olika inputs i varje produkt, kan det dock krävas en betydlig mer komplexare produktkalkylering. Problem som lätt kan uppstå då företaget inte har en väl utvecklad produktkalkylering kan t.ex. vara att, företaget inte får kontroll över vilka kostnader som hänför sig till respektive produkt. företaget inte ser vilka effekter det blir när en viss input förändras. företaget inte vet vilket täckningsbidrag varje produkt ger, vilket kan resultera i att de direkta kostnaderna för att producera produkten kanske är större än de direkta intäkterna. företaget inte ser hur lång tid varje del i produktionen tar och därigenom får svårt att effektivisera den. Vilken typ av produktkalkyleringsmetod ska egentligen ett litet producerande företag med ett hundratal produkter använda sig av för att kunna besvara frågor som dessa och vad är viktigt att ta hänsyn till? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att ta reda på: vilken produktkalkyl Ullfrotté AB bör använda sig av och hur den skall vara utformad. om Ullfrotté AB kan få en mer detaljerad produktkalkyl med hjälp av affärssystemet GARP. hur produktkalkylen skall organiseras för att på ett enkelt sätt kunna uppdateras då priser, löner, tider, maskiner eller råvaror förändras om de framtida kalkylerna kommer att skilja sig mot de kalkyler som företaget idag använder sig av. 4

5 2. Teori 2.1 Allmänt om kalkyler Förutsättningarna för produktion och kalkyler har under den senaste tiden förändrats kraftigt. Den stora förändringen är främst att den tekniska utvecklingen förändrats, vilket bl.a. lett till ökad mekanisering, automatisering, robotisering, datorstyrd produktion etc. Kapitalkostnaderna har i och med detta ökat och de utgör idag en allt större del av ett företags totala kostnader. I den traditionella kalkyleringen behandlas kapitalkostnader som indirekta kostnader och en stor del inkluderas ofta i tillverkningsomkostnader. Ökad kundanpassning och fler produktvarianter har lett till att dessa kostnader har ökat. Även omkostnader för administration och försäljning har ökat i många fall. Direkt lön som tidigare var ett viktigt kostnadsslag har idag inte lika stor betydelse. Något som företagen bör ta i beaktande vid utformning av dess kalkyler 1. Utformningen av ett kalkylsystem måste anpassas till företagets struktur, finansiering, organisation, marknad etc. De olika metoderna har alla sina för och nackdelar och många påminner om varandra. Två vanliga metoder som ofta förekommer är Självkostnadskalkylering samt Bidragskalkylering. Metoderna överrensstämmer utifrån att varje produkt klart förorsakar kostnader. Skillnad finns dock i hur kostnaderna behandlas för de gemensamma resurser som produkterna tar i anspråk. I självkostnadskalkylen beräknas kostnaderna för var och en av de gemensamma resurserna. De fördelas på produkterna efter olika fördelningsnycklar. Bidragskalkylen däremot slår ej ut samkostnaderna på produkterna. Istället formuleras schablonmässiga krav på hur olika produktslag skall bidra till täckningen av samtliga samkostnader eller för olika grupper av produktslagens samkostnader Självkostnadskalkylering 3 Kostnaderna i ett företag kan delas upp i direkta och indirekta kostnader. Vid självkostnadskalkylering hänförs de direkta kostnaderna direkt till en viss vara eller tjänst. Det kan t.ex. vara direkta materialkostnader eller direkta lönekostnader. De övriga kostnaderna är betydligt svårare att hänvisa till en viss vara eller tjänst och de hänförs därför till 1 Göran Andersson, Kalkyler som beslutsunderlag, 5:e uppl, (Lund: Studentlitteratur, 2001), s Peter Alnestig, Anders Segerstedt, Produktkalkyler, (Stockholm, Industrilitteratur AB, 2002), s Göran Andersson, a.a. 5

6 kostnadsställen. Det kan t.ex. vara kostnader för administrationen eller marknadsföringen. För att kunna fördela alla kostnader enligt självkostnadsmetoden måste de indirekta kostnaderna kunna fördelas enligt någon typ av fördelningsnyckel, även kallad påläggsbas. Generellt gäller att varje produkt skall bära sina kostnader. Den händelse som förorsakat en resursförbrukning ska belastas med motsvarande kostnader. Detta kallas kausalitetsprincipen och är en mycket viktig del i kalkylering. Ett sätt att dela upp de olika kostnaderna är att använda sig av den s.k. kalkyltrappan för tillverkningsföretag som visar en stegvis uppbyggnad av självkostnaden. Resultat FO, Försäljningsomkostnader AO,Administrationsomkostnader Speciella direkta kostnader Tillverknings- TO, Tillverkningsomkostnader kostnad DL, Direkta lönekostnader MO, Materialomkostnader DM, Direkta materialkostnader Självkostnad Försäljningspris Modell 1: Kalkyltrappa för tillverkningsföretag. Källa: Göran Andersson, s 103. DM är kostnader för material som direkt påförs en kostnadsbärare. MO är indirekta kostnader i samband med det inkommande materialflödet, t.ex. kostnader för inköpsverksamhet, förrådshantering, förrådslokal, svinn, inkurans och räntekostnader. DL är lön inkl. lönebikostnad som direkt påförs en kostnadsbärare. 6

7 TO är indirekta kostnader i samband med tillverkningen. En viktig komponent i TO är kapitalkostnader för byggnader och maskiner, dvs. kalkylmässig avskrivning och kalkylmässig räntekostnad. TO kan även inkludera driftkostnader, energi, underhåll, uppvärmning, lön till arbetsledare etc. Speciella direkta kostnader är andra direkta kostnader än material och lön i samband med tillverkningen som t.ex. licensavgifter, ritningar eller modeller. AO är indirekta kostnader för administration och ledning som t.ex. kostnader för ekonomi och personalavdelningar samt datorkostnader. FO är indirekta kostnader som bl.a. har att göra med marknadsundersökning, marknadsanalys, marknadsföring och försäljning. FO inkluderar även lön till försäljare samt kostnader för orderbehandling, resor samt reklam. AO och FO brukar med ett gemensamt namn kallas affärsomkostnader, AFFO. Modellen är bara en grundmodell och det bör alltid ske en anpassning till den aktuella situationen. Nya kostnadsslag kan tillkomma och andra kan tas bort eller ändras. De olika kostnaderna kan variera mycket beroende på vilken bransch ett företag är verksam inom. För vissa företag kan direkt material vara ett dominerande kostnadsslag. I andra företag kan dock arbete och därmed lönekostnaden, vara det väsentligaste kostnadsslaget. För att fördela de indirekta kostnaderna från olika kostnadsställen till kostnadsbärare är det vanligt att använda direkta kostnader som fördelningsnyckel (påläggsbas). De indirekta kostnaderna fördelas då som ett pålägg i proportion till de direkta kostnaderna. Denna typ av kalkylering brukar därför även kallas påläggskalkylering. De påläggsbaser som vanligen brukar tillämpas är: MO som fördelas som ett pålägg på kostnaden för DM TO som fördelas som ett pålägg på kostnaden för DL. AO som fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden. FO som fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden. 7

8 Det skulle t.ex. kunna se ut så här 4 DM 30 MO (10 % av 30) 3 DL 50 TO (120 % av 50) 60 Tillverkningskostnad 143 AO (10 % av 143) 14,3 FO (20 % av 143) Självkostnad Detta grundas på att direkta och indirekta kostnader samvarierar. Materialomkostnaden förutsätts således samvariera med kostnaden för direkt material. De produkter som har hög materialkostnad får därför hög materialomkostnad. Tillverkningsomkostnaden antas samvariera med kostnaden för direkt lön. Kostnadsfördelningen bör så väl som möjligt spegla kostnadsbärarnas verkliga resursförbrukning. Fördelningen av indirekta kostnader är speciellt viktig när dessa är stora i relation till sin fördelningsgrund eller i relation till självkostnaden. Förutom påläggsmetoden finns också de något enklare självkostnadsmetoderna divisionsmetoden och ekvivalentmetoden Divisionskalkyl (divisionsmetoden) Divisionskalkyl kännetecknas av att kostnaden per produktenhet uträknas genom division av totala kostnadssumman, inklusive direkt lön och direkt material, under en viss period (historisk eller budgeterad) med produktmängden, antalet producerade enheter, under samma period. Divisionsmetoden kan således användas när fullt enhetliga produkter finns. Det är oftast den metod som lämpar sig bäst och är enklast att använda när ett företag endast tillverkar en enda produkt. Metoden är oftast mycket billigare att använda, medan nackdelen kan vara att den inte ger en rättvis kostnadsfördelning. Vattenverk, gasverk, pappersmassefabriker är exempel där divisionskalkyler kan vara tillämpliga Ekvivalentkalkyl (ekvivalentmetoden) Ekvivalentkalkylen är en mer sofistikerad Divisionskalkyl. Skillnaden är dock att ett eller flera kostnadsslag inte fördelas lika mellan produkterna utan enligt hur produkterna förväntas 4 Göran Andersson, a.a. s Peter Alnestig, Anders Segerstedt, a.a., s 42 8

9 eller har förbrukat kostnadsslagen och där tillverkningen består av flera produkter men med olika resurskrav. Vikten av produkterna kan t.ex. användas som ekvivalenttal vid fördelning av en gemensam materialkostnad. Genom att multiplicera ekvivalenttalen med antalet produkter av varje slag erhålls ekvivalentmängder. Den gemensamma materialkostnaden fördelas sedan i proportion till respektive produkts andel av totala ekvivalentmängden. Ett exempel där metoden är tillämplig kan t.ex. vara ett tegelbruk där olika stora tegelstenar framställs Bidragskalkylering Bidragskalkylering kännetecknas ofta av en ofullständig kostnadsfördelning, till skillnad från självkostnadskalkyleringens fullständiga fördelning av kostnaderna. I bidragskalkylering tas endast hänsyn till särintäkter och särkostnader och fokus ligger då på vilka intäkter och kostnader som uppstår p.g.a. att en viss händelse skett samt vad som orsakat intäkten eller kostnaden. Intäkterna eller kostnaderna skulle inte ha uppstått om den aktuella händelsen inte skedde. Det kan t.ex. vara att inte tillverka en viss produkt. Bidragskalkyleringens kostnader delas upp i särkostnader samt samkostnader. Kostnader som tillkommer eller försvinner som en följd av ett visst beslut är särkostnader. Övriga är samkostnader. Med tanke på att särkostnaderna endast beaktas och samkostnader inte fördelas på själva varan, innebär bidragskalkylering en ofullständig kostnadsfördelning. På grund av detta, samt att metoden är enkel och flexibel, används bidragskalkyleringsmetoden därför ofta till kortsiktiga beslut om marknad och produktion 7. Vid bidragskalkylering används ofta begreppet täckningsbidrag Täckningsbidraget räknas fram genom att ta särintäkter minus särkostnader och påverkas därför aldrig av de totala kostnaderna 8. 6 Ibid, s 43 7 Göran Andersson, a.a., s Ibid, s

10 Täckningsbidrag Särintäkt Särkostnad Modell 2. Framräkning av Täckningsbidrag. Täckningsbidraget är enbart ett mått som visar hur mycket en specifik produkt eller tjänst genererar i intäkter när dess kostnader är avdragna. Täckningsbidraget ska bidra till att täcka samkostnaderna samt ge en eventuell vinst 9. Vinst Täckningsbidrag Samkostnad Modell 3. Täckningsbidragets bidrag.. 9 Ibid, s

11 2.3.1 Stegkalkyl Stegkalkyl kan ses som en mellanform till självkostnadsmetod och bidragsmetod. Det kan i många fall vara en bra kompromiss och kan användas så att båda metodernas fördelar utnyttjas. I en steganalys delas till viss del även samkostnaderna upp. Ju mer samkostnader som fördelas ut, desto mer likt blir det en självkostnadskalkyl. En stegkalkyl har stora likheter med ABC-kalkylering, eftersom icke volymberoende kostnader fördelas ABC-kalkylering I ABC-kalkylering delas kostnaderna upp i olika aktiviteter. En aktivitet kan vara en begränsad uppgift, t.ex. packning av en container, en större aktivitet, t.ex. varumottagning eller en hel funktion, t.ex. all logistik. Ur varje aktivitet tas sedan kostnader fram, även kallad kostnadsdrivare. Något som även ska vara ett mått på användandet av aktiviteten 11. ABCkalkylering försöker, jämfört med andra produktkalkyler, att ge mer korrekta kalkyler genom att bestämma hur mycket av aktiviteterna som tas i anspråk. Schablonmässiga fördelningar undviks och alla kostnader behandlas i princip som direkta. Fokus finns bl.a. på långsiktiga orsakssamband. Det görs ingen skillnad mellan fasta och rörliga kostnader eller mellan sär- och samkostnader. Precis som för andra kalkyler används ABC-kalkylering som underlag för främst produktval, prissättning och kostnadskontroll. I ABC-kalkylering kan även lönsamhet och prissättning belysas vad gäller t.ex. kundgrupper, orderstorlekar samt anpassning av produkter till kundernas önskemål. Vid kostnadskontrollen uppmärksammas det även att det som orsakar kostnader först och främst inte är produkter, utan de aktiviteter som krävs för att konstruera, sälja och tillverka produkter. Det kan då även bli lättare att uppmärksamma om tjänster ska köpas utifrån, istället för att utföra aktiviteten själv 12. Valet av aktiviteter och kostnadsdrivare, samt fördelningen av kostnader till aktiviteter, kan innebära problem. Aktiviteter måste t.ex. vara homogena, vilket betyder att det är svårt att bygga en ABC-modell för komplexa kalkylsituationer. ABC-kalkylering är även 10 Ibid, s , Ibid, s Sigurd Hansson, Sven-Åke Nilsson, Produktkalkylering, 4:e uppl, (Malmö: Liber Ekonomi, 1999) s

12 kostnadsfixerad och i likhet med traditionell kalkylering saknas konkret koppling till intäkter och marknad. Eftersom ABC-kalkylering inte heller kalkylerar framtida särintäkter och särkostnader kan beslutsrelevansen vara låg Restkalkyl Utöver den huvudprodukt ett företag tillverkar, kan det ibland i tillverkningsprocessen uppkomma en biprodukt. I vissa fall kan det vara helt omöjligt att undvika. I branscher som livsmedelsområdet, kemisk produktion, oljeraffinaderier samt sågverk är detta vanligt. Det kan t.ex. vara ett sågverk som får sågspån när brädor och plankor tillverkas. Trots att huvudintresset är riktat mot huvudprodukten kan även biprodukten säljas och förbättra resultatet. En restkalkyl kan då användas. Med tanke på att resursförbrukningen är gemensam mellan huvudprodukten och biprodukten kan det vara svårt, eller i vissa fall omöjligt, att dela upp kostnaderna mellan dem. Vid restmetoden påförs därför alla tillverkningskostnader på huvudprodukten. Därefter minskas denna kostnad med det täckningsbidrag som biprodukten ger, dvs. biproduktens särintäkt minskat med dess särkostnad. Ex på särkostnad kan vara en förpackning som enbart hänför sig till biprodukten. Den nettotillverkningskostnad som återstår får sen belasta huvudprodukten 14. Det finns både för och nackdelar med de olika kalkylerna. Både självkostnadsmetoden och aktivitetsbaserad kalkylering ger en omfattande bild av kostnaderna, vilket ger en grund för prissättning på lång sikt. Bidragsmetoden är däremot enklare, snabbare och billigare kalkylmetod. Det är enkelt att bestämma kostnaderna och är lämpligare vid kortsiktiga produktionsbeslut. Det kan t.ex. vara produktvalsproblem vid trånga sektorer eller ledig kapacitet. Metoden ger även en anvisning om lägsta tänkbara pris för en vara Göran Andersson, a.a., s Ibid, s Ibid, s

13 3. Empiri 3.1 Ullfrotté AB Ullfrotté AB startades 1969 som en renodlad produktionsenhet och underleverantör till Kooperativa Förbundet (KF) och hette då Vinetta AB. Företaget hade som mest 500 anställda och tillverkade till en början främst nylonstrumpbyxor. Efter flera ägar- och namnbyten bytte företaget, år 1999, namn till Ullfrotté AB. Idag är företaget helt inriktat på att producera funktionsunderställ i ull under namnet Ullfrotté Original. Det första plagget i ullfrotté tillverkades 1972, men det var inte förrän i början av 1980-talet som tillverkningen kom igång på allvar. Produkterna säljs idag framförallt till yrkesmarknaden med kunder i Sverige, som exempelvis svenska polisen, Vattenfall samt Banverket. I dagsläget säljer företaget till 18 länder varav ca 70 procent exporteras utanför Sveriges gränser 16. År 2002 fick företaget nya ägare. Sedan dess har en rad stora förändringar och moderniseringar skett. Bland annat har företaget flyttat till en ny fabrik i Östersund och det har investerats kraftigt i nya maskiner och nya produktionslösningar. Det har även skett stora förändringar genom produktutveckling av redan befintliga produkter samt att nya produkter tagits fram. Företaget har en ny VD och det har anställts ett flertal nya personer inom ledande befattningar. Utöver detta har företaget även infört ett modernt datoriserat affärs- och produktionssystem vid namn GARP GARP Affärssystemet är ett integrerat datasystem som knyter ihop företagets olika delar. Allt från inköp, produktion, redovisning, försäljning, tidsredovisning och fakturering m.m. länkas ihop i ett system. GARP vänder sig både till producerade företag samt handelsbolag och har stort fokus just på företag inom konfektion och textilbranschen. Andra företag som också använder GARP är till exempel Eton Fashion, Nudie Jeans, Haglöfs och WE 18. Ullfrotté AB började använda GARP år 2003 men har fram till idag inte använt sig av systemet vad gäller produktkalkyler. En av anledningarna till detta är att det är ett stort arbeta att lägga in all data Adam Brånby, VD, Ullfrotté AB

14 som behövs och lägga upp en fungerande struktur för företagets nära 650 olika produktvarianter Kalkyler hos Ullfrotté innan studiens genomförande Företagets totala kostnader kan delas upp i följande kategorier 20 : 1. Material 2. Löner och ersättningar produktion 3. Avskrivningar 4. Lokalkostnader 5. Produktionsomkostnader 6. Administrationskostnader 7. Löner och ersättningar administration 8. Övriga personalomkostnader 9. Fraktkostnader 10. Marknadsföring 11. Finansiella kostnader De produktkalkyler som Ullfrotté AB tidigare använt sig av kan bäst beskrivas som bidragskalkyler. Företaget har räknat ut vad materialet kostar per produkt samt hur mycket tid det tar att framställa en produkt, för att på så sätt få fram vad den direkta lönen varit för att tillverka produkten 21. Skillnaden mellan dessa kostnader (särkostnader) och intäkten produkten genererat när den sedan sålts är produktens täckningsbidrag. Täckningsbidraget ska sedan täcka alla övriga kostnader såsom hyra, avskrivning av maskiner, marknadsföring etc. En anledning till att företaget tidigare inte haft en bättre och mer utvecklad produktkalkyl har till stor del berott på att företaget inte haft ett fungerande datoriserat produktionssystem. Därför har det av praktiska skäl gjorts många förenklingar vid framtagandet av produktkalkylerna. Exempelvis har endast en kalkyl gjorts för en hel produktgrupp, även om produktgruppen innehållit produkter av olika storlekar samt att vissa av produkterna gjorts på olika maskiner. Det är 19 Jörgen Eriksson, Produktionschef, Ullfrotté AB. 20 Annkristinne Boije, Ekonomiansvarig, Ullfrotté AB. 21 Adam Brånby, a.a., Jörgen Eriksson, a.a. 14

15 dock fullt förståligt att schabloner som dessa gjorts, med tanke på att det tidigare har varit en ganska tidskrävande uppgift att räkna om och uppdatera kalkylerna då företaget exempelvis bytt råvaruleverantörer, fått högre priser på råvaror eller när löner ökat Produktionen All produktion sker idag i fabriken i Östersund, från garn till färdigsydd produkt. Ullfrottés produkter består av merinoull, polyamid och polyester. Sammansättningen varierar i olika plaggdelar för att uppnå optimal funktion och komfort. Ullfrotté har idag tre huvudprodukter som utgörs av sockor, tröjor samt långkalsonger. Företaget tillverkar även mössor/vantar och trosor men dessa utgör dock en väldigt liten del av den totala omsättningen. Företagets huvudprodukter är i sin tur uppdelade i undergrupper. Sockorna finns i sex olika sorter och tröjorna i tre olika sorter. Sockorna är uppdelade i fem olika storlekar med unisex på alla. Tröjorna och långkalsongerna är dock uppdelade på herr och dam, med fyra olika storlekar för varje produkt. De flesta produkterna produceras även i fem olika färger, med tre olika tjocklekar för varje produkt. Barnkläder finns även inom varje produkt. Kontentan blir att det inom företaget finns uppemot 650 olika artiklar beroende på vilken produkt, storlek, tjocklek eller färg det gäller Produktion tröjor samt långkalsonger De olika delarna i plaggen stickas på specialkonstruerade maskiner vilket ger en väv med små frottéöglor. Efter stickning av väven går materialet vidare till beredningen. Här tvättas all väv för att stabiliseras innan vidare processer. Efter tvättning och torkning, formas sedan plaggdelarna med hjälp av värme och vattenånga. Därefter klipps de olika delarna till (stansas) för att passa ihop vid sömnad. Stansningen är väldigt exakt, för att inte några biprodukter ska framkomma. Efter stansningen sys de olika plaggdelarna ihop med flata sömmar. Varje plagg är endast sydd av en sömmerska som syr alla olika moment. Sömmerskan kontrollerar och ansvarar själv för det plagg som sys och märker till slut det färdigsydda plagget med en namnetikett. Regelbundet gör varje sömmerska även stickprovskontroller för att kontrollera att plaggen håller rätt mått enligt gällande normer. 22 Ibid. 23 Sofia Åberg, Ansvarig för material, kvalitet och produktutveckling, Ullfrotté AB. 15

16 När ett plagg är färdigsytt transporteras det vidare för paketering i mindre kapslar. Kapslarna packas i större transportkartonger för vidare transport till eget lager och senare till slutkund 24. Stickning Tvätt/tork Formning Stans Sömnad Packning Modell 4: De olika stegen från garn till färdigt plagg för tröjor samt långkalsonger Produktion sockor Produktionen för sockorna är en betydlig snabbare process än för underkläderna. Även sockorna stickas på specialkonstruerade maskiner för att skapa små frottéöglor. Sockorna går sedan vidare till sömnad då tån på sockan sys ihop av en sömmerska. Sockorna tvättas sedan för att slutligen paketeras 25. Stickning Tåsömnad Tvätt/tork Packning Modell 5: De olika stegen från garn till färdigt plagg för sockor. 24 Ibid. 25 Ibid. 16

17 4. Metod och modell 4.1 Avgränsning Jag har valt att avgränsa mig till att enbart studera företagets sockor för att besvara mitt syfte. Detta eftersom jag har ett komplext ämne och studien skulle bli för omfattande om jag skulle studera alla företagets produkter. Jag, tillsammans med företagets ledning, anser dock inte att det kommer att påverka resultatet. Produktionen ser i stort likadan ut för företagets sockor som för företagets övriga produkter, men med en mindre komplex struktur. Slutresultatet bör därför bli det samma oavsett om alla företagets produkter tas med eller inte. Jag har dock valt att beskriva lite kort om hur produktionen för tröjor samt långkalsonger ser ut. Detta för att läsaren ska få en bättre inblick i företagets produktion. Jag har även valt att inte redovisa hur mycket varje socka kommer att kosta utifrån de nya kalkylerna. Detta beror på att företaget inte vill att det ska vara offentligt. 4.2 Val av kalkylmodell utifrån GARP En viktig aspekt vid valet av produktkalkyl var att företaget skulle kunna integrera sina kalkyler med sitt affärssystem GARP. Det framkom dock, allt eftersom jag arbetat med systemet, att detta inte var ett stort problem. Systemet är så pass väl uppbyggt att flera olika kalkylmodeller kan implementeras. Oberoende vilken kalkylmetod jag än väljer kommer kalkylmetoden att kunna implementeras med GARP. 4.3 Insamling av sekundärdata För att sätta mig in i ämnet och få lite bakgrundsfakta, började jag med att läsa böckerna Produktkalkylering av Sigurd Hansson och Sven-Åke Nilsson 26, Kalkyler som beslutsunderlag av Göran Anderson 27 samt Produktkalkyler av Peter Alnestig och Anders Segerstedt 28. Tillsammans gav böckerna mig en bra grund för att kunna sätta mig in i ämnet. Med tanke på att ämnet är väldigt brett och idag används i alla stora producerande företag, finns det väldigt mycket material att använda sig av. 26 Sigurd är fd universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen i Lund. Sven-Åke var verksam vid Tekniska Högskolan i Lund och MIL, Managementprogrammet i Lund. 27 Göran är docent i företagsekonomi och sen 1970 talet lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Växjö Universitet. Han har även en omfattande erfarenhet som lärare vid företagsintern utbildning. 28 Peter Alnestig och Anders Segerstedt är båda verksamma vid Mälardalens Högskola 17

18 Jag har dock försökt att begränsa mig till ovanstående tre böcker. Innan jag började skriva om ämnet försökte jag även ta reda på hur mycket företagsledningen visste om produktkalkylering och om jag skulle kunna lära mig något från dem. Det visade sig att de var mycket väl insatta i ämnet vilket gav mig en bra bas att utgå ifrån. 4.4 Insamling av primärdata Operationslistor Eftersom syftet med uppsatsen bl.a. var att ta reda på vilken produktkalkylering Ullfrotté AB borde använda sig av och detta behövdes mätas på plats, har jag under flera tillfällen befunnit mig på företaget och hela tiden haft en kontinuerlig kontakt med företagets produktionschef samt VD. Med tanke på att en djupare analys av företagets produktkalkylering skulle ske var det viktigt att först och främst sätta sig in i själva företaget, dess struktur men framförallt dess produktion. Primära uppgiften blev därför bland annat att ta reda på vilka olika produkter företaget hade, vilka inputs (garn, arbetstimmar etc.) som krävdes för respektive produkt, vilka maskiner som utförde respektive aktivitet samt hur själva produktionen gick till från dess att garnet kom in i produktionen till dess att en färdig vara var klar. Jag behövde först och främst skapa mig en helhetsbild över företaget, för att sedan kunna gå in mer på djupet i produktionen. Allt eftersom en god kännedom om företaget skapades, lades allt mer fokus på detaljerna. Det gällde att tillsammans med företagets ledning, ta reda på vilka aspekter som företaget ansåg vara viktigast att först ta reda på och vad de behövde få fram ut deras kommande kalkyler. Viktigt var redan från början att företagsledningen ville att produktkalkylerna skulle kunna implementeras med deras affärssystem Garp. De ville även kunna se vilka förändringar som skedde och vilka produkter som påverkades om någon viss input förändrades. Vilken effekt skulle det bli om tillexempel garnpriset skulle gå upp? Det var också viktigt att ta reda på vilka maskiner som användes till vilka produkter och därigenom se hur många produkter som producerade på respektive maskin och hur lång tid respektive del tog. Detta för att t.ex. kunna räkna ut hur stor avskrivningen var för respektive maskin, för att sedan dela upp kostnaderna på respektive produktionsdel, men även för att kunna effektivisera produktionen. Ullfrotté AB har idag fem produktgrupper. Tröjor, Byxor, Sockor, Mössa/Vantar samt Trosor. Under varje produkt finns sedan ett antal olika artiklar, beroende på vilken produkt, typ av produkt, 18

19 storlek, tjocklek samt färg det gäller. Varje artikel utgör därför en specifik vara. Artikel nr utgör t.ex. en socka, 200 grams tjocklek, svart färg med storlek Sammanlagt har företaget ungefär 650 olika artikelvarianter som var för sig är unik. Ullfrotté AB Tröjor Byxor Sockor Mössa/ vantar Trosor Artiklar Modell 6: Produktstruktur I stort sett är det tre olika saker som påverkar kostnaden när en socka tillverkas. Hur mycket material som går åt för att tillverka sockan Vilka maskiner eller förädlingssteg som sockan måste igenom Hur lång tid sockan tar i de olika maskinerna eller förädlingsstegen I ett företag med få artiklar kan en kalkylmodel per artikelvariant byggas. För varje artikel räknas ut hur mycket material som går åt, vilka maskiner som behövs för tillverkningen och hur lång tid artikeln tar maskinerna i anspråk. Men då det rör sig om så många olika artikelvarianter som i det här fallet, samtidigt som företaget vill kunna ha en enkel struktur som lätt skall kunna uppdateras vid olika förändringar i produktionen eller vid prisförändringar, gällde det att bygga upp en enklare struktur för produktkalkylerna.även om antalet artikelvarianter är stort så är produktionen i sig tämligen enkel med endast ett begränsat antal moment samt ett begränsat antal förädlingsställen. 19

20 I bilden nedan beskrivs hur produktionen av sockor ser ut och då utifrån tre olika artiklar 1:a Operationen (stickning) Operationslista 1006 Op.nr 010 Tid Snabb Op.gr 1070 Operationslista 1008 Op.nr 010 Tid Normal Op.gr 1020 Operationslista 1009 Op.nr 010 Tid Normal Op.gr :a Operationen (tåsömnad per par) Operationslista 1002 Op.nr 060 Tid Normal Op.gr 6010 Operationslista 1002 Op.nr 060 Tid Normal Op.gr 6010 Operationslista 1002 Op.nr 060 Tid Normal Op.gr :e Operationen (tvätt och tork) Operationslista 1001 Op.nr 030 Tid Normal Op.gr 4010 Operationslista 1001 Op.nr 030 Tid Normal Op.gr 4010 Operationslista 1001 Op.nr 030 Tid Normal Op.gr :e Operationen (paketering) Operationslista 1003 Op.nr 080 Tid Normal Op.gr 8010 Operationslista 1003 Op.nr 080 Tid Normal Op.gr 8010 Operationslista 1003 Op.nr 080 Tid Normal Op.gr 8010 Färdig artikel Art: (active 200 g, str 19-21) Artikel: (active 200 g, str 36-39) Artikel: (sport 400 g, 19-21) Sockor Modell 7: En sockas olika operationer 20

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

C-uppsats i Företagsekonomi

C-uppsats i Företagsekonomi Institutionen för Företagsekonomi C-uppsats i Företagsekonomi 15 Minuters Service, ett nytt koncept! Datum/Termin: den 4 Januari 2006 Handledare: Bengt Bengtsson Namn: Gwendolyn Tellfors & Tommy Wålberg

Läs mer

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 591 LUNDS UNIVERSITET 2004-01-13 Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Författare Jenny Larsson Martin

Läs mer

Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut. Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Företagsekonomi c-uppsats, 15 hp VT 2012 Kalkylering - En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Förord Allt oftare ställs krav på att offentligt finansierade verksamheter ska behandlas konkurrensneutralt dvs alla

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande C-UPPSATS 2009:260 Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande - fyra fallstudier på småföretag inom träindustrin i Norrbotten Markus Fors Jimmy Johansson Luleå tekniska universitet

Läs mer

IAS 11. Successiv vinstavräkning i koncerner. UPPSALA UNVERSITET Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vt-06

IAS 11. Successiv vinstavräkning i koncerner. UPPSALA UNVERSITET Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vt-06 UPPSALA UNVERSITET Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vt-06 IAS 11 Successiv vinstavräkning i koncerner Författare: Konstantin Belogorcev Huseyin Demirel Peter Holmgren Handledare: Mats Karén INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Metoder för intern redovisning i medelstora tjänsteföretag

Metoder för intern redovisning i medelstora tjänsteföretag Metoder för intern redovisning i medelstora tjänsteföretag Dennis Gyllner & Viktor Sandén 2012 Examensarbete, C-nivå, 15p Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Stig

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer