Stegfördelning och självkostnadskalkyl för ett producerande företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stegfördelning och självkostnadskalkyl för ett producerande företag"

Transkript

1 Stegfördelning och självkostnadskalkyl för ett producerande företag Join the Army Now AB (JANAB) tillverkar ryggsäck, sovsäck och tält på tre separata produktionslinjer. Dessa tre linjer får stöd av en Designavdelning som förutom produktutveckling sköter om produktionsberedning o dyl. Fabriken administreras av en administrationsavdelning som leder och administrerar personalen i såväl Design som produktionslinjerna. I anslutning till produktionslinjerna jobbar en heltidsanställd produktionsledare som fördelar sin tid på produktionslinjerna efter deras direkta arbetstid. Han kostar företaget kr per månad, vilket är att betrakta som en fast omkostnad i produktionen. Lönekostnaden för administration och design är också att betrakta som fasta omkostnader och uppgår till kr respektive kr. Administrationens kostnader fördelas på basis av lönekostnader (fasta såväl som rörliga) och designavdelningens kostnader på basis av den direkta lönekostnaden. Kostnaden för lokalhyra (inkl el, städning och vaktmästeri) uppgår till kr per månad. Admin Design Ryggsäck Sovsäck Tält Yta i kvadratmeter Direkt arbetstid i timmar Lönesats för direkt arbete (kr/tim) Övriga fasta omkostnader i kr Rörliga omkostnader i kr I) Beräkna den fasta och rörliga omkostnaden i tillverkningen i kr per arbetstimme (d v s påläggssatser för TOF och TOR!) för var och en av produktionslinjerna om företaget tillämpar stegfördelning vid fördelning av verksamhetens omkostnader. Anta nu att företaget vill upprätta en självkostnadskalkyl för sina tre huvudprodukter enligt normalkalkyl. För företagets tre produkter gäller nedanstående data. Vad verksamhetens övriga omkostnader beträffar räknar man utöver TOF och TOR (enligt beräkningarna ovan), också med materialomkostnader (MO) motsvarande kr per månad och för central ledning, administration och försäljning (AFFO) motsvarande kr per månad. Upprätta en självkostnadskalkyl enligt normalmetoden åt företagets tre produkter räknad i kr per enhet. Ryggsäck Sovsäck Tält Normalproduktion och försäljning i antal enheter Arbetstidsbehov i min per enhet Direkt materialbehov i kr Speciella direkta tillverkningskostnader kr/enhet Rörlig provision till säljare per enhet Normalpris i kr per enhet II) Bestäm Break Even i antal och omsättning, samt ordersärkostnad och täckningsbidrag (både TB1 och TB2) för respektive produkt. Upprita resultatdiagram samt beräkna vinsten i kr och vinstmarginalen i procent för var och en av produkterna!

2 TYPTENTAUPPGIFT (8 poäng) AB Adore Outdoor tillverkar ryggsäck, sovsäck och tält på tre separata produktionslinjer på en fabrik. Dessa tre produktionslinjer stöds av en Designavdelning som förutom produktutveckling sköter om produktionsberedning o dyl. Fabriken administreras av en administrationsavdelning som leder och administrerar all personal i såväl Design som produktionslinjerna. I anslutning till produktionslinjerna jobbar en heltidsanställd produktionsledare som kostar företaget kr per månad. Han fördelar sin tid på produktionslinjerna efter linjernas direkta arbetstid. Lönekostnaden inom administration och design är en del av dessa stödfunktioners fasta omkostnader och uppgår till kr respektive kr per månad. Administrationens kostnader fördelas på basis av lönekostnader (fasta såväl som rörliga) och designavdelningens kostnader på basis av den direkta lönekostnaden i produktionslinjerna. Kostnaden för lokalhyra (inkl el, städning och vaktmästeri) uppgår till kr per månad. Admin Design Ryggsäck Sovsäck Tält Yta i kvadratmeter Direkt arbetstid i timmar Lönesats för direkt arbete (kr/tim) Övriga fasta omkostnader i kr Rörliga omkostnader i kr a) Beräkna totalkostnaden för var och en av företagets produktionslinjer med hjälp av stegfördelning och härled påläggssatserna för den fasta och rörliga tillverkningsomkostnaden i kr per arbetstimme för varje produktionslinje. (4p) Fast omkostnad huvudkostnadsställe (HKS) kr kr kr_ Påläggssats för fast omkostnad (HKS) kr kr kr_ Påläggssats för rörlig omkostnad (HKS) kr kr kr_ b) Företaget vill upprätta en självkostnadskalkyl för sina tre huvudprodukter enligt normalkalkyl för vilka nedan gäller. Utöver de rörliga och fasta TO som tagits fram ovan räknar företaget med kr per månad i materialomkostnader (MO) och kr per månad för central ledning, administration och försäljning (AFFO). Provision till säljaren är rörlig och uppgår till 5 % av tillverkningskostnaden. Upprätta en självkostnadskalkyl enligt normalmetoden för företagets tre produkter och beräkna säroch självkostnaden samt vinstprocent och täckningsgrad i procent. (4p) Ryggsäck Sovsäck Tält Normalproduktion och försäljning i antal enheter Normalpris i kr per enhet Arbetstidsbehov i min per enhet Direkt material i kr per enhet Speciella direkta tillverkningskostnader kr per enhet Särkostnad i kr per styck Självkostnad i kr per styck Vinstprocent Täckningsgrad i procent

3 Uppgift i Självkostnadskalkyl för en byggmaterialproducent Cementfabriken AB tillverkar tre olika produkter (A, B och C). Företaget köper in grus, sand och cement, som tillsammans med vatten blandas till betong i en blandarstation. Betongen används sedan till produktion av A, B och C i en produktionshall. Figuren nedan beskriver produktionsprocessen: Grus, sand Cement Blandarstation Produktionsverkstad (C) Produktionshall Betongen i de olika produkterna har olika sammansättning, vilket leder till att priserna varierar enligt nedan. Den direkta lönekostnaden uppgår till 135 kr/timme för samtliga produkter. Arbetstiden varierar dock enligt följande Produkt Materialpris per ton betong Arbetstid (direkt) A 120 kr 0,3 tim/ton B 210 kr 0,5 tim/ton C 150 kr 24,0 tim/st Betongbehovet för produkt C är 14 ton/st. Den direkta arbetstiden ovan avser för produkterna A och B arbetet i produktionshallen. För produkt C fördelar sig den direkta arbetstiden med 6 tim/st i produktionshallen och 18 tim/st i produktionsverkstaden.

4 De speciella direkta tillverkningskostnaderna är för A respektive B (band, kantskydd och papper) 16,50 kr/ton respektive 22,50 kr/ton. För C utgörs dessa kostnader av kostnader för armeringsjärn och diverse material och detaljer som uppgår till kr/st. Produkt C kräver dessutom montering hos kunden, vilket utförs av företagets egna montörer. Kostnaden för det arbetet betraktas i företaget som en försäljningskostnad och uppgår till kr/st. De indirekta kostnaderna i de olika avdelningarna framgår av följande: Avdelning Kostnad i tkr Produktionshall Blandarstation Produktionsverkstad (endast C) Inköpsavdelning Produktionsplaneringskontor Administrationsavdelning Försäljningsavdelning Total Produktions- och försäljningsvolymer för ett visst år är: Produkt Produktionsvolym Försäljningsvolym A ton ton B ton ton C 500 st 490 st Ställ upp en självkostnadskalkyl per ton för A respektive B samt en självkostnadskalkyl per st för C. I uppgiften ingår att välja lämpliga påläggsbaser för de indirekta kostnaderna. Påläggsbasen för produktionsplaneringskontorets kostnader ska vara grundvärdet, d v s i detta fall samtliga tillverkningskostnader exklusive produktionsplaneringskontorets kostnader.

5 Uppgift i Normalårsmetod i självkostnadskalkyl Företaget Zenzation tillverkar produkterna Fierenze och Carcasonne (ryggsäckar för tågluffare). För det kommande året beräknas en tillverkning och försäljning av Fierenze och Carcasonne. Försäljningspriserna är 500 kr respektive 350 kr för de båda produkterna. De budgeterade kostnaderna är följande: Totalt Fierenze Carcasonne Direkt material (dm) Direkt lön (dl) Direkt försäljningskostnad Fasta MO kr Rörliga TO (TOR) kr Fasta TO (TOF) kr Fasta AO kr Fasta FO kr Upprätta självkostnadskalkyler (kostnad per enhet) för de båda produkterna! Företaget använder sig av normalårsmetoden. De normala kvantiteterna för tillverkning och försäljning är av Fierenze och av Carcasonne. Gör också en lönsamhetsberäkning (beräkna nettovinstprocent) med användning av försäljningspriserna.

6 Uppgift i Stegfördelning för ett tjänsteföretag (Östra sjukhuset i Härtinge med House på ett huvudkostnadsställe) På Östra sjukhuset i Härtinge ska man beräkna kostnaden per patientbesök för sjukhusets olika avdelningar. Kostnaden för verksamheten är följande. Antal Övriga Avdelning besök Löner kostnader Totalt Barnmedicin tkr tkr tkr Familjeplanering tkr tkr tkr Internmedicin tkr tkr tkr Distriktssköterskemott tkr tkr tkr Subtotal tkr tkr tkr Administration tkr 400 tkr tkr Hyra tkr tkr Uppvärmningskostnader tkr 2000 tkr Städning tkr tkr Laboratoriearbete tkr tkr tkr Totalt tkr tkr tkr Ianspråktagande Laboratorieanvändning av golvyta Barnmedicin 500 m tim Familjeplanering 650 m tim Internmedicin 950 m tim Distriktssköterskemott 150 m tim Administration 250 m 2 - Laboratoriearbete 300 m 2 - Totalt 2800 m tim Beräkna kostnaden för sjukhusets olika huvudsakliga verksamhetsgrenar samt kostnaden per patientbesök i de olika avdelningarna på Östra sjukhuset. Använd stegfördelningsmetod (step down procedure).

7 Uppgift i stegfördelning (HT2005-3:e tentan) (max 6 poäng) ALGOL AB är intresserad av att räkna på rörliga och fasta påläggssatser för sina två tillverkande kostnadsställen maskinbearbetning och montering utifrån följande data för ett normalår: Konstruktion Produktions- Maskin- & Beredning planering Bearbetning Montering Direkt lönekostnad (kr) Utnyttjad del av fastighet 10% 10% 50% 25% Löner för fast personal Övriga fasta omkostnader (kr) Rörliga omkostnader (kr) Utöver avdelningarna ovan finns det en administrationsavdelning som kostar kr per år och som upptar 5 procent av fastigheten. Administrationens kostnader fördelas på företagets lönekostnader. Företagets kostnader för hyra och drift av den fastighet som företagets avdelningar disponerar är kr per år. Av de fem ingenjörer som jobbar på Konstruktion & Beredning ägnar tre all sin tid åt den interna verksamheten och de två andra åt externa uppdrag. Dessa tre ingenjörer ägnar sedan hälften av sin tid åt att stödja produktionsplaneringen och fördelar den andra hälften lika mycket åt vardera bearbetningen och monteringen. Kostnaderna för produktionsplaneringskontoret fördelas på bearbetning och montering utifrån värdet av direkt lön. I maskinbearbetningen finns 6 maskiner som var och en arbetar 40 timmar per vecka 45 arbetsveckor per år. Till bilden hör att varje maskin inte är tillgänglig 300 timmar per år (under ordinarie arbetsveckor) till följd av fel, reparation och underhåll. Bestäm de fasta och rörliga påläggssatserna för maskinbearbetningen med maskintimme som påläggsbas och monteringen med direkt lönekrona som påläggsbas. Admin K&B Prod.plan. Maskinbearb Montering 5% 10% 10% 50% 25% hyra kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fast omk % 500 kr kr 0 kr kr kr Rörl omk 100 kr 50,00%

8 TYPUPPGIFT i ABC-KALKYLERING Efter att ha deltagit på en CIMA-kurs i ABC-kalkylering har du, som controller på AMIC AB, beslutat dig för att upprätta en ABC-kalkyl för företagets tre produkter (Alfa, Bravo och Charlie) och jämföra denna med den traditionella kalkylen. Uppgifter om de tre produkterna lämnas nedan för en redovisningsperiod. Produkt Alfa Bravo Charlie Antal tillverkade enheter 100 st 80 st 120 st Antal kvalitetskontroller 5 st 4 st 8 st Tillverkningskostnad per enhet Direkt material 600 kr 400 kr 700 kr Direkt lön 350 kr 250 kr 350 kr Maskintid (tim per enhet) De tre produkterna tillhör en och samma produktgrupp och tillverkas vanligtvis i produktionsserier om 20 enheter och säljs i kvantiteter av 10 enheter. Tillverkningsomkostnaderna fördelas i den traditionella kalkylen med hjälp av maskintid. Tillverkningsomkostnaderna för perioden uppgår till följande belopp: Kostnader för produktionsavdelningen (hyra, avskrivning och arbetsledning): Kr Omställningskostnader Kr Kostnader för materialadministration Kr Kostnad för kvalitetskontroll Kr Du har identifierat, förutom maskintid, följande kostnadsdrivare: Kostnad Omställningskostnader Kostnader för materialadministration Kostnad för kvalitetskontroll Kostnadsdrivare Antalet omställningar Antal inleveranser Antalet kvalitetskontroller Antalet inleveranser under perioden var 10 st för varje 10 antal tillverkade enheter och det totala antalet kundorder var 30 st. Varje kundorder bestod av kvantiteter om 10 enheter. Din uppgift består av att jämföra kostnaderna per produkt enligt en traditionell självkostnadskalkyl med motsvarande kostnader enligt en ABC-kalkyl. Uträkningar skall framgå på ett klart, tydligt och lättillgängligt sätt.

9 Uppgift i Självkostnadskalkyl enligt påläggskalkyl och ABC-kalkyl samt kostnadsuppföljning och kalkyldifferenser (16p) En reparationsverkstad väntas prestera motsvarande 80 % av sin normala kapacitet under 2010 och räknar med följande kostnader: Direkt material kr Direkt lön kr Materialomkostnader (fasta) kr Rörliga TO kr Fasta TO kr AFFO (fasta) kr a) Beräkna normala påläggssatser för företagets fasta och rörliga omkostnader om företaget tillämpar normalkalkyl vid sina orderkalkyler! (4p) b) Beräkna självkostnaden och priset för de två uppdragen nedan om följande direkta kostnader väntas gälla och om företaget tillämpar en vinstmarginal på 10 procent? (4p) Me We Direkt material kr kr Speciella direkta tillverkningskostnader 650 kr 500 kr Direkt lön à 250 kr/timme i timlön 12 tim 20 tim c) Företaget har valt att titta närmare på aktiviteterna i sin produktionsverkstad och delat in den verksamhet (kostnadsställe) som motsvarar den fasta tillverkningsomkostnaden i tre aktivitetsgrupper (produktionsplanering, manuell bearbetning och maskinell behandling) med hänsyn till kostnadsdrivarna nedan: Aktivitet kostnader Kostnadsdrivare Förekomst el. bas Planering kr Antal order gånger Manuell kr Direkt lön kr Maskin kr Antal maskintimmar timmar Vad väntas uppdragen Me och We kosta i tillverkningskostnad enligt en ABCkalkylmodell om vi dessutom vet att uppdrag Me kräver 1 timme i maskintid och uppdrag We 3 timmar vid varje ordertillfälle. Vilka slutsatser drar du av en jämförelse med ditt svar i b? (4p) d) Antag att uppdragen Me och We i b-uppgiften genomförs flera gånger per år och arbetsinsatsen väntas hålla sig på en någorlunda konstant nivå. Under det gångna året har uppdraget Me genomförts 8 gånger och uppdrag We 12 gånger, enligt nedan. Me We Antal reparationer 8 12 Rapporterad arbetstid i timmar Utbetald direkt lön till arbetarna kr kr Beräkna med hjälp av de standards som gäller i b och de rapporterade utfallen ovan, arbetstids- och lönesatsdifferensen för uppdragen Me och We för det gångna året. Kommentera de resultat du fått! (4p)

10

Uppgift i kalkyldifferenser 4.0

Uppgift i kalkyldifferenser 4.0 Uppgift i kalkyldifferenser 4.0 Legotillverkaren Non Capisco brukar tillverka och leverera två produkter kallade Styran och Stellan åt en storkund. Materialet för produkterna skickas från beställaren,

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering 1 Linköpings universitet LIU 2007-11-29 EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel 013-28 14 86 TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

Uppgift 1.1 i resultatplanering

Uppgift 1.1 i resultatplanering Uppgift 1.1 i resultatplanering Justa Plagg AB tillverkar matchtröjor åt idrottslag på beställning. Under 2007 blev företagets produktions- och försäljningsvolym 4000 tröjor, vilken motsvarar företagets

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 UPPGIFT RÄTTNINGS- KOLUMN (som endast rättande lärare får använda.)

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2007-01-13 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag

Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag UPPSALA UNIVERSITET D-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2006 Handledare: Elving Gunnarsson Författare: Daniel Brånby Produktkalkylering - en studie för ett litet producerande företag Innehållsförteckning

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

Redovisning av varulager

Redovisning av varulager Redovisning av varulager 1 (21) Introduktion Tillämpning och inriktning Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

De generella kalkylproblemen

De generella kalkylproblemen De generella kalkylproblemen Urval: Vilka resurser skall tas med i kalkylen? Periodisering: Hur skall kostnaderna för anläggningstillgångar fördelas över tiden? Värdering: Till vilket värde skall resursförbrukningen

Läs mer