LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys"

Transkript

1 Sid 1 (21) LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Provkod: TEN1 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tentamen som ett ytterligare lärtillfälle. Det förväntas inte att ditt tentamenssvar är lika utförligt utformat. Summering av klurigheter Några av de färdigheter som ska tränas upp i kursen är att förmågan att tänka kritiskt samt att kunna situationsanpassa verktyg, modeller, m.m. Därför har det i uppgiften byggts in ett antal klurigheter som var och en ger dig möjlighet att visa din insikt, förståelse och förmåga. Nedan summeras de aktuella klurigheterna i denna uppgift, utan någon inbördes ordning. o En av de största klurigheterna med detta fall är att se skogen för alla träd, dvs. att kunna utröna vilken delmängd av den givna informationen som är relevant för att lösa den givna uppgiften: Inköp & prod.planering oförändrade Inga beräkningar behövs för råvarulagret; Q-data i tabell sid. 4 i tentamen är irrelevanta för uppgiften. Inga beräkningar på PIA behövs Mycket lite info finns, men antaganden behövs ej. Arbetsmoment i förädlingen i Norrköping försvinner. Processkartläggning av produktionsflödet behövs. Dock försumbar tid jmf. total tid o S:a kostnad för montörer kommer ej att påverkas. Förändrad distribution. Flödeskartläggning av distributionen behövs. o Senareläggning + förändringen i distribution påverkar produktvärdet Kan vara knepigt att beräkna. Dock är påslaget för transporten Nkpg DL försumbar. Skiljer dessutom förhållandevis lite mellan orterna. Förenkling OK: Produktvärde DL = produktvärde Nkpg. o Transporterna i nuläget innebär skrymmande gods. I alternativet ändras detta, Mycket stora skillnader i kostnader för fjärrtransporterna. o Beräkning av MLN för FVL i nuläget: Ej mha formel (MLN = SL + Q/2). Data är redan givna i tabell sid 5 i tentamen. o Med ovanstående insikter & förenklingar blir uppgiften ganska rättfram. Fr.o.m. nästa sida redovisas det fullständiga lösningsförslaget, där ovanstående presenteras i lite mer detalj. 1 (21)

2 Sid 2 (21) Uppgift Utvärdera alternativet att senarelägga slutmontering av cyklarna, samt distribuera via TPLlager på de tre orterna. Dvs. överlämna ett strukturerat beslutsunderlag till företaget. Kommer det att löna sig att förändra? Strukturerad utredning (arbetsmetodik enligt kursboken kap. 5) Förändring av lönsamhet står i fokus Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet o Räntabilitet på totalt kapital (R TOT ) lämpligt mått. Berörda delar: Flödeskartor NULÄGE, Distribution 2 (21)

3 Sid 3 (21) ALTERNATIV, Distribution NULÄGE, Tillverkning ALTERNATIV, Tillverkning 3 (21)

4 Sid 4 (21) Vad påverkas / påverkas inte? Av de givna uppgifterna är det uppenbart att det främst är i distributionen som förändringen kommer att ske: o Färdigvarulagret i Norrköping kommer att försvinna Ersätts av tre nya lager av kit ute på de tre orterna. o Transporterna påverkas Fjärrtransport till TPL-lager istället för till kundens adress. Tätare packade ej skrymmande Distributionstransport lokalt, priset inbakat i priset för slutmontering Blir det några effekter på andra delar av flödet? o Styrning av inköp kommer inte att förändras. Således bör inte materialförrådet påverkas. o Produktionen kommer att påverkas på så sätt att ett arbetsmoment försvinner Montera hjul & styre som tar 15 minuter av totalt 325 (4,6%) Försumbar skillnad i total arbetstid i produktionen. o Försumbar skillnad i personalkostnad. o Samma volymer som ska produceras Rimligt anta att PIA inte påverkas. o TPL-företaget lovar samma lev.tid som i nuläget o Lagerstyrningen av de tre lagren ska ge minst samma tillgänglighet som i nuläget Sammantaget kan det konstateras att ingen förändring bör ske i den av kunderna upplevda leveranservicen. Ingen påverkan på försäljningen är trolig. Resurser & tid: Ej relevant att diskutera i detta fall, det är de givna ramarna för tentamen som gäller. Beskriva & analysera nuläget Kvantifiering av nuläget - Räntabilitet Kan beräknas mha. DuPont-diagram (s. 199). R TOT,NU = 11,3% o Se Bilaga 1 för komplett DuPont-diagram. Föreslå alternativa lösningar Det finns redan ett givet huvudalternativ, att senarelägga slutmonteringen & förändra distributionen enligt givna förutsättningar. 4 (21)

5 Sid 5 (21) Jämföra nuläget med alternativa förslag Det är främst räntabiliteten som ska jämföras o Ta reda på hur 1) intäkter, 2) kostnader och 3) tillgångar förändras. o Sammanställ till 4) ny beräkning av R TOT 1. Intäkter Enligt resonemang ovan finns det ingen anledning att tro att försäljningen kommer att påverkas. o Antag Intäkt = 0 2. Kostnader = Totalkostnadsanalys Steg 1 Identifiera relevanta kostnadsposter Lagerföring: o De lagrade volymerna kommer att ändras eftersom: FVL i Norrköping kommer att försvinna Tre nya lager med kit kommer att uppstå i de tre orterna. K LF bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Lagerhållning: o När de tre nya lagren tas i drift så kommer TPL-företaget att ta betalt för sina tjänster. Detta prissätts dock tillsammans med distributionstransporten till kund, så kostnaden tas upp under Transporter. K LH exkluderas ur totalkostnadsmodellen. Transporter: o När distributionen förändras så kommer fjärrtransporterna att påverkas. Istället för att skicka enstaka cyklar hela vägen till kund, så kommer ett antal kit att transporteras till DL. o Det uppstår en ny distributionstransport, från DL till kund. K TRSP bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Administration: o Det framgår att all relevant administration utförs av Paul, som är ägare till företaget. Rimligt att anta att Paul som ägare arbetar så mycket som behövs, utan att det påverkar företagets kostnader. Finns ingen anledning att tro att arbetsbördan kommer att förändras drastiskt. K ADM exkluderas ur totalkostnadsmodellen. Övrigt: o Givet att emballagekostnader är oförändrade. 5 (21)

6 Sid 6 (21) o Inga uppenbara kostnadsförändringar därutöver. K ÖVR exkluderas ur totalkostnadsmodellen. En första version av totalkostnadsmodellen för det här fallet kan nu skrivas som: o K TOT = K LF + K TRSP Steg 2 Anpassa totalkostnadsmodellen Lagerföring: o Det är eg. bara färdigvarulagret som påverkas: Inköp kommer att ske som tidigare. MLV för RVL antas oförändrat. Samma volym cyklar ska produceras, med i stort sett samma planering PIA kan antas oförändrat. För nuläget finns det en kostnad för färdigvarulagret i Norrköping K LF,FVL För alternativet försvinner denna och ersätts med en kostnad för de tre distributionslagren K LF,DL Transporter: o Transportkostnaderna kan delas upp en post vardera för Fjärr- resp. Distributionstransporter. Fjärrtransporterna finns både i nuläget och i alternativet K FJÄRR Distributionstransporterna endast för alternativet Dessa inkluderar då även kostnaden för slutmontering (pga. enhetspris) K DISTR Detta ger oss en anpassad totalkostnadsmodell enligt: o K TOT = K LF,FVL + K LF,DL + K FJÄRR + K DISTR Steg 3 Planera & Steg 4 Genomföra beräkningarna För den här typen av uppgifter där så gott som alla nödvändiga data är givna så skulle det bli otympligt att strikt hålla isär de två sista stegen i totalkostnadsanalysen, 3. Planera beräkningarna och 4. Genomför beräkningarna. De presenteras därför tillsammans här. Även detta är alltså ett avsteg från den strikta uppdelning som görs i kursbokens arbetsgångar. Detta är OK så länge det går att följa lösningen & att de väsentliga resonemangen är tydligt presenterade & rimliga. OBS också att det är förändringen ( ) av resp. kostnad som är intressant, för att i slutändan ta fram Totalkostnad. Lösningsförslaget är därför uppbyggt med detta i åtanke. För vissa kostnadsposter kan förändringen beräknas direkt, ex.vis för sådana kostnader som enbart finns 6 (21)

7 Sid 7 (21) i det ena alternativet. För andra kostnadsposter krävs att man beräknar hur stor kostnaden är för både nuläget & alternativet, samt beräknar differensen mellan dem. 2.1 Lagerföringskostnad för FVL, K LF,FVL NULÄGE Lagerföringskostnad beräknas som medellagervärde multiplicerat med lagerränta, MLV r (Modern Logistik sid 108) o Lagerräntan: r = 13% (given) o MLV beräknas som MLV = p MLN (s. 185) p behöver bestämmas: o Kostnaden för inköpt material per cykel är given: 3 165,00 kr o Tillkommer kostnad för förädling. Givet att allt arbete är manuellt. Givet att alla arbetsmoment utförs av en montör. Årsarbetstid = h à 60 min = minuter Årskostnad = kr 4,07 kr / min Total arbetstid för en cykel är given: 325 min o 325 4,07 = 1322,75 kr o Tillkommer kostnad för maskiner Avskrivningar = kr/år / 960 = 104,65 kr o p = 3 165, , ,65 = 4 592,40 kr MLN behöver bestämmas: o Ingen exakt information om styrparametrar är givna. MLN = SL + Q/2 kan ej användas! o Historiska lagernivåer är dock givna i tabell sid 5 i tentamen. Räkna enligt sid i ML: MLN = = 202 st. MLV FVL,NU = ,40 = kr K LF,FVL,NU = 13% = kr / år ALTERNATIV Givet att lagringstiden i Nkpg blir försumbar: K LF,FVL,ALT = 0 o MLV FVL,ALT 0 7 (21)

8 Sid 8 (21) 2.2 Lagerföringskostnad för DL, KLF,DL NULÄGE Dessa lager existerar ju inte i nuläget: K LF,DL,NU = 0 o MLV DL,NU = 0 ALTERNATIV Beräknas som K LF = r MLV (s. 109) Lagerräntan: r = 13% (given) o Det kan diskuteras om lagerräntan ska vara densamma i de nya lagren. Finns dock inget bättre att utgå ifrån antag oförändrad. MLV beräknas som MLV = p MLN (s. 183) p behöver bestämmas per ort samt per typ av kit: o En gemensam del, p NKPG, som är värdet de har när de lämnar Tranans lokaler. o Tillkommer en ortspecifik del som beror på att orderkvantiteterna & transportsträckorna till de olika lagren skiljer sig åt, vilket påverkar kostnaden för fjärrtransporter. PRODUKTVÄRDE I NORRKÖPING Som alltid bör man utgå ifrån att försöka ta reda på hur mycket kapital produkten binder, på den plats i flödet där den befinner sig. Kiten kommer att innehålla ett antal inköpta artiklar. o Vilka dessa är måste listas ut med hjälp av en korrekt processkartläggning för tillverkningen (se ovan), samt med hjälp av ledtrådar som ges i första kolumnen i tabell sid. 4 i tentamen & beskrivningen av tillverkningsprocessen sid. 4-5 i tentamen. Det enklaste sättet är via uteslutning: det som inte uppenbart ingår i hjulen eller tillhör styret borde tillhöra ram-kiten. Se tabell: 8 (21)

9 Sid 9 (21) Artikel Ingår i kit-typ "Rörsats" ram (Allt mtrl) Ramkit "Rörsats" framgaffel (Allt mtrl) - " - Lack (Till en uppsättning ram + gaffel) - " - Hjul - Fälg Hjulkit Hjul - Eker - " - Hjul - Framnav - " - Hjul - Baknav - " - Hjul - Däck inkl. slang & ventil - " - Hjul - Reflexer - " - Hjul - Bakre drev - " - Vevhus - Lager Ramkit Vevhus - Pedaler - " - Vevhus - Drev - " - Sadel - Stång - " - Sadel - Sits - " - Skärm - Fram - " - Skärm - Bak - " - Lyse - Lampa fram - " - Lyse - Lampa bak - " - Lyse - Kabelsats - " - Pakethållare - " - Kedja Hjulkit Styre - Rör Styrkit Styre - Handtag, par - " - Därefter summeras värdet för resp. ingående artiklar från den givna tabellen sid 4 i tentamen. Tillkommer arbetskostnad för de moment som är förknippade med resp. kit: o Hjulkit = Tillverka hjulpar 183,15 min. o Styrkit = Inget specifikt arbetsmoment 0,00 min. o Ramkit = Allt exkl. Tillverka hjulpar & Montera hjul & styre 1 078,55 min. o Kostnad / minut enligt tidigare: 4,07 kr. Tillkommer avskrivningar på maskinpark, 104,65 kr / cykel o Fördela per kit baserat på arbetstid Sammanlagda produktvärden i Norrköping redovisas i tabellen nedan (kr/st): Ramkit Hjulkit Styrkit Inköpsvärde 1 362, ,00 146,00 Arbetstid (min) Arbetskostnad 1 078,55 183,15 0,00 Avskrivningar 89,46 15,19 0,00 SUMMA 2 530, ,34 146,00 9 (21)

10 Sid 10 (21) PRODUKTVÄRDE MED PÅSLAG FÖR FJÄRRTRANSPORTER Till resp. ort tillkommer kostnaden för fjärrtransporten. o Kostnaden för fjärrtransporter beräknas i senare avsnitt (se nedan) o Kostnaden behöver fördelas på de tre kit-typerna. Eftersom det är givet att godset inte kommer att klassas som skrymmande så är det verklig vikt som blir fraktdragande vikt. Fraktdragande vikter är explicit givna i tabell sid. 8 i tentamen. Även kvantiteter per ort är givna per resp. kit-typ (sid. 8 i tentamen) Givet att förhållandet mellan Q för resp. kit-typ är samma för de tre orterna (se tabell under Förändrad planering och styrning i tentamen). Möjligt att beräkna resp. kit-typs andel av fraktkostnaden Påslaget för fjärrtransporten beräknas då enligt: Först andelen per kit-typ i en sändning: Kit-typens %-andel av vikten kostnad för en sändning o Resultat enligt tabell nedan (kr/kit-typ): Ramkit Hjulkit Styrkit Totalt/sändn 90,9% 6,8% 2,3% Viktandel Stockholm 1 074,00 976,36 73,23 24,41 Göteborg 713,20 648,36 48,63 16,21 Malmö 701,80 638,00 47,85 15,95 Därefter per antalet av resp. kit-typ i en sändning: Kostnad per kit-typ / Q KIT-TYP o Resultat enligt tabell nedan (kr/kit): Ramkit Hjulkit Styrkit Stockholm 48,82 3,66 1,22 Göteborg 54,03 4,05 1,35 Malmö 79,75 5,98 1,99 Summeras produktvärden i Norrköping med påslag för fjärrtransporter erhålls (kr/kit): Ramkit Hjulkit Styrkit Stockholm 2 578, ,00 147,22 Göteborg 2 584, ,39 147,35 Malmö 2 609, ,32 147,99 Som synes skiljer produktvärdet mycket lite mellan de tre orterna Påslaget för fjärrtransporten blir också relativt litet Alternativ lösning: Eftersom de ortspecifika skillnaderna i påslag påverkar produktvärdet så pass lite så kan det godtas att ett generellt produktvärde för alla orterna används. Denna förenkling ska dock i så fall vara explicit kommenterad i lösningen, så att det framgår att det är ett medvetet val som gjorts. 10 (21)

11 Sid 11 (21) Påslagen är dessutom förhållandevis små i relation till produktvärdet i Norrköping. Som alternativ lösning godtas därför även att produktvärdet i Norrköping används även i DL. Tentanden ska dock ha visat medvetenhet om detta, dvs. ha diskuterat ställningstagandet samt gärna med någon form av överslagsberäkning visa att påslaget blir försumbart. MEDELLAGERNIVÅER MLN kan beräknas med formeln som gäller för sågtandsmodellen: MLN = SL + Q/2 (s. 181) om kriterierna för denna är uppfyllda: o För samtliga DL gäller Uttag = 1 < Q Q är fast Givet jämn efterfrågan Kriterierna uppfyllda, använd formeln. o Styrparametrar är givna för resp. kit & DL o OBS dock att ramkiten lagerförs i sammanlagt sex olika varianter MLN måste beräknas för samtliga sex. Resultat enligt tabell nedan (st): Ramkit (samtliga 6) Hjulkit Styrkit Stockholm Göteborg Malmö Summa MEDELLAGERVÄRDEN Multiplicera beräknade produktvärden med MLN från tabellen ovan ger (kr): Ramkit Hjulkit Styrkit Stockholm , , ,62 Göteborg , , ,32 Malmö , , ,93 SUMMA , , , LAGERFÖRINGSKOSTNAD Slutligen kan lagerföringskostnaden beräknas: K LF,DL,ALT = % = kr / år 11 (21)

12 Sid 12 (21) 2.3 Kostnad för fjärrtransporter, K FJÄRR NULÄGE I nuläget skickas cyklarna i enstyck från Norrköping direkt till kunderna. I fraktvillkoren anges villkor för bestämmande av fraktdragande vikt. o Kontrollera detta: Angiven verklig vikt / cykel = 22 kg Förpackad cykel har yttermåtten cm = 0,54 m 3. Multiplicera med skrymmefaktorn 330 kg/m 3 : 330 0,54 = 178 kg. Fraktdragande vikt = 178 kg / cykel. Utöver detta behöver antalet sändningar per ort bestämmas, eftersom avstånden till de olika orterna skiljer sig åt. o Ta hjälp av den angivna fördelningen i tabell sid. 6 i tentamen. STOCKHOLM Avstånd = 162 km (givet) o Pris / kg = 3,13 kr/kg o # Sändn S,NU = % = 480 st o Tillkommer adm.avgift = 40 kr/sändn o Kostnad / sändning = 3, = 597,8 kr K FJÄRR,S,NU = ,8 = kr/år GÖTEBORG Avstånd = 309 km (givet) o Pris / kg = 3,40 kr/kg o # Sändn G,NU = % = 288 st o Tillkommer adm.avgift = 40 kr/sändn o Kostnad / sändning = 3, = 645,9 kr K FJÄRR,G,NU = ,9 = kr/år MALMÖ Avstånd = 456 km (givet) o Pris / kg = 3,76 kr/kg o # Sändn M,NU = % = 192 st o Tillkommer adm.avgift = 40 kr/sändn o Kostnad / sändning = 3, = 710,0 kr K FJÄRR,M,NU = ,0 = kr/år K FJÄRR,NU = = kr / år 12 (21)

13 Sid 13 (21) ALTERNATIV Givet i uppgiften att godset inte längre kommer att betraktas som skrymmande. o Fraktdragande vikter / kit-typ är givna i tabell sid 8 i tentamen o Sändningens vikt beräknas genom att summera antalet av resp. kit-typ per påfyllning & multiplicera med givna vikter Givet att påfyllning sker varannan arbetsvecka o 48 arbetsveckor 24 sändningar / år & ort Givet att samordning ska ske mellan kit-typerna till resp. ort o I varje sändning ingår en beställningskvantitet av tre kit-typer (ett av de sex ram-kiten, styr-kit, hjul-kit). STOCKHOLM Vikt / sändning = , ,5 = 440 kg Avstånd = 162 km (givet) o Pris / kg = 2,35 kr/kg o # Sändn S,ALT = 24 st o Tillkommer adm.avgift = 40 kr/sändn o Kostnad / sändning = 2, = 1 074,0 kr K FJÄRR,S,ALT = ,0 = kr/år GÖTEBORG Vikt / sändning = , ,5 = 264 kg Avstånd = 309 km (givet) o Pris / kg = 2,55 kr/kg o # Sändn G,ALT = 24 st o Tillkommer adm.avgift = 40 kr/sändn o Kostnad / sändning = 2, = 713,2 kr K FJÄRR,G,ALT = ,2 = kr/år MALMÖ Vikt / sändning = , ,5 = 176 kg Avstånd = 456 km (givet) o Pris / kg = 3,76 kr/kg o # Sändn M,ALT = 24 st o Tillkommer adm.avgift = 40 kr/sändn o Kostnad / sändning = 3, = 701,8 kr K FJÄRR,M,ALT = ,8 = kr/år K FJÄRR,ALT = = kr / år 13 (21)

14 Sid 14 (21) 2.4 Kostnad för distributionstransporter, K DISTR NULÄGE Dessa transporter förekommer ej i nuläget K DISTR,NU = 0 ALTERNATIV Givet enhetspris = 470 kr / cykel K DISTR,ALT = = kr / år 2.5 Sammanställning totalkostnad Nuläge Alternativ Diff Lagerföring, KLF,FVL Lagerföring, KLF,DL Fjärrtransporter, KFJÄRR Distributionstransporter, KDISTR TOTALKOSTNAD K TOT = kr/år 14 (21)

15 Sid 15 (21) 3. Tillgångar Tidigare konstaterat att inköp & produktionsplanering antas oförändrade o Ingen skillnad i RVL & PIA o Endast skillnaden för färdigvaror beräknas Redan utfört under Lagerföringskostnader NULÄGE MLV NU = kr ALTERNATIV MLV ALT = kr Tillgångar = kr 4. Påverkan på RTOT Ovan uträknade poster införs i modifierat DuPont-diagram. o Se Bilaga 2 o OBS att denna uträkning väljer att lyfta bort det frigjorda kapitalet ( MLV) helt från företagets tänkta balansräkning. Detta för att visa potentialen i beslutet. Om ingen aktiv åtgärd vidtas med det frigjorda kapitalet är dock det rimligaste att kapitalet istället omvandlas till likvida medel, dvs. att Tillgångar = 0. En sådan kalkyl riskerar dock att gömma en del av potentialen i beslutet. R TOT,ALT = 18,4% 15 (21)

16 Sid 16 (21) Diskussion & känslighetsanalys kvalitativt Lagerräntan har antagits vara oförändrad. o Tänkbart att den kan behöva justeras när en lagret flyttas & tredje part tar över hanteringen. o Dock utgör K LF en förhållandevis liten del av de beräknade kostnaderna, dessutom är ju en del av denna kostnad icke-reell (alternativkostand) Ej motiverat att testa kvantitativt. Lagervärdena för nuläget & alternativet har beräknats på olika grunder o För alternativet har beräkningarna baserats på angivna styrparametrar & antaganden om att sågtandsmodellen är giltig. o För nuläget har beräkningarna baserats på angivna bokförda medellagerdata över året (tabell sid. 5 i tentamen). Vi vet inget om hur dessa data samlats in, t.ex: Är värdena per månad punktvärden eller i sin tur beräknade medelvärden från flera mätningar? Är mätningarna alltid genomförda under likartade förutsättningar? Är mätningarna genomförda direkt efter en påfyllning (kan ge för stora värden) eller direkt före (kan ge för små värden) o Förändringen i bundet kapital är beräknad till kr, motsvarande ca 8,4% av företagets totala kapital. Det är således ganska lite. Dock, om värdena för nuläget är felskattade så kan det ge upphov till stor osäkerhet i kalkylerna. Testa kvantitativt Paul utgår ifrån att planeringen kan utföras så att påfyllningen av resp. kit alltid kan samordnas 24 sändningar / år till resp. ort. o Om detta inte fungerar kommer det att behövas fler sändningar o Sämsta tänkbara scenario är att ingen samordning kan ske varje kit-typ transporteras för sig. o Som synes är skillnaden i kostnader för fjärrtransporter påtaglig jämfört med nuläget. Minskad samordning kan därför ge stora konsekvenser. Testa kvantitativt Det är angivet att leveransservicen ej bör påverkas negativt. o Är det säkert? Det nya distributionsupplägget är oprövat. Hinner logistikföretaget montera & distribuera cyklar på en dag? Hur mycket kan försäljningen minska vid ev. försämrad service? Testa kvantitativt. 16 (21)

17 Sid 17 (21) Känslighetsanalys kvantitativa tester Samordning av transporter Använd Stockholm som exempel: o Vikt Ramkit = 400 kg 2,35 kr / kg Kostnad = 24x (400 2, ) = kr o Vikt Hjulkit = 30 kg 3,13 kr/kg Kostnad = 24x (30 3, ) = kr o Vikt Styrkit = 10 kg 3,13 kr / kg Kostnad = 24x (10 3, ) = kr Summa fjärrtransporter Stockholm = kr/år Möjlig ökning = = 2 669, mostv 10,4% För de övriga orterna är sändningarna redan så små att de ligger i det högsta prisintervallet o Effekten av fragmenteringen blir mindre Maximalt ca 10% ökning av K FJÄRR,ALT, motsvarar ca 6000 kr per år 17 (21)

18 Sid 18 (21) Ev. felskattning av lagernivåer för FVL i nuläget MLV i FVL för nuläget har tidigare beräknats till kr o Om detta är en underskattning så kommer alternativet snarast innebära en större minskning av tillgångar än tidigare beräknade kr. Inte testa o Om det däremot är en överskattning så finns det en risk att tillgångarna istället kommer att öka till följd av alternativet. Hur stor får felet vara för att uppväga kostnadsminskingen? Nuläget: o Vinst före fin. kostnader = 249 kkr o Försäljningsintäkter = kkr Vm = 4,6% o Totalt kapital = kkr KOH = 2,44 R TOT = 11,3% Alternativet: o Vinst före fin. kostnader = 372 kkr o Försäljningstintäkter = kkr Vm = 6,9% o Oförändrad R TOT = 11,3% Krävd KOH för break-even = 1,63 ggr/år Krävt totalt kapital för break-even = 3299 kkr Krävd felskattning = = 1092 kkr Detta är nästan lika stort som hela det beräknade lagervärdet för nuläget ( kr). Osannolikt med så stor felskattning. 18 (21)

19 Sid 19 (21) Ev. påverkan på försäljningen Resultatet väntas öka från nuläget med = kr Täckningsbidrag (intäkter kostnader) per cykel: o Intäkt = kr o Kostnader: Material = kr Arbete = 1322,75 kr Transporter (fjärr + distribution, medel) = 532,23 Summa = kr o TB per cykel = 580 kr / cyklar, motsvarande ca 22% av försäljningen. o OBS! dock att detta är en mycket grov & pessimistisk kalkyl, eftersom kostnaderna inkluderar sådana kostnadposter som skulle försvinna vid utebliven försäljning (ffa distributionskostnad à 470 kr/st). Försäljningsminskningen måste alltså vara betydligt större än 22% för att förändringen ska vara negativ för företaget. Välja en lösning (dvs. hur bör Tranan göra?) Resultaten visar att alternativet vore lönsamt under givna förutsättningar. 19 (21)

20 Sid 20 (21) Bilaga 1 DuPont-diagram för nuläget Materialkostnader Fsg.intäkter Lönekostnader Summa kostnader Ränteintäkter 0 + Vinst före avskr Vinst före fin. kost Avskrivningar / Vinstmarginal 100 4,62% Övriga kostnader Fsg.intäkter Lager + PIA + Förråd Fordringar Oms.tillgångar Fsg.intäkter , Likvida medel Anl.tillgångar / Totalt kapital X KOH RTOT 11,3% 20 (21)

21 Sid 21 (21) Bilaga 2 DuPont-diagram för alternativet G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 6,91% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT + Fsg.intäkter 372 / Ny Fsg.intäkter 18,4% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital / Ny Totalt kapital X 2,66 21 (21)

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (14) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Lösningsförslaget följder den övergripande arbetsgången enligt kap 5 i Modern Logistik.

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 2

Genomgång av tillämpningsuppgift 2 Genomgång av tillämpningsuppgift 2 2- Arbetsgång 3- Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet. Räntabilitet i fokus. 4-Klargöra förutsättningarna

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 1

Genomgång av tillämpningsuppgift 1 Genomgång av tillämpningsuppgift 1 2- Förväntningar Att ni lämnar in i tid, enligt anvisningar Att ni gjort ett seriöst försök Det handlar om ert lärande! Vem är ytterst ansvarig? Att ni tillämpar det

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 2014-01-14 Sid 1 (16) TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Tid: 14.00 19.00 Sal: SP71 Provkod: TEN1 Antal blad (inkl. detta försättsblad): 16 Kursansvarig

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Rev. 2013-09-20 Sid 1 (9) Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Syfte med kontrollskrivningen Kontrollskrivningen tjänar två delsyften: dels att examinera

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E Fredagen den 23e augusti em (tre timmar) 2013 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation

Läs mer

Logistikförändringar

Logistikförändringar MTTF01: Föreläsning 2 Logistikförändringar logistikkostnader, t lönsamhet Eva Berg 2014 09 03 1 Allmänt kursen Har alla hittat en grupp att arbeta i? 2 Målsättningen med dagens föreläsning Att få en inblick

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-08-26 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni Fråga 1 Den 1 juni köpte företag A en maskin för 300 000 kr som levererades direkt den 1 juni. Produkten hade producerats mellan 1 mars och 1 juni. Den 30 juni betalade företag A fakturan. Efter att maskinen

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p)

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 161102 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Timkostnader för egen företagare

Timkostnader för egen företagare Timkostnader för egen företagare Räkna ut din timkostnad vid ett genomsnittligt löneuttag om du både arbetar med administration och uppdrag (kundtid). Timkostnaden beräknas på kundtiden därför att det

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

IEK415 Industriell ekonomi E

IEK415 Industriell ekonomi E IEK415 Industriell ekonomi E 1 Måndagen den 17 febr fm (08.30-11.30) i V-huset, 2014 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-18 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

Ind ek E d) Se FEK100 samt PowerPoint-bilder.

Ind ek E d) Se FEK100 samt PowerPoint-bilder. Ind ek E 2008-03-13 1 a) Kostnaden för inköpta varor har ökat medan personalkostnadernas andel har minskat. Man lägger ut allt mer på underleverantörer och köper in mer av system än komponenter. Förr gjorde

Läs mer

Datum: Date: Provkod: KTR2. Exam code: Ansvarig lärare: Martin Kylinger 1769, Jon Engström Besöker salarna:

Datum: Date: Provkod: KTR2. Exam code: Ansvarig lärare: Martin Kylinger 1769, Jon Engström Besöker salarna: LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Produktionsekonomi / Avdelningen för Kvalitetsteknik Martin Kylinger / Jon Engström TPYT02 Produktionsekonomi

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1 Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik- och kvalitetsutveckling Innehållsförteckning Företagsbeskrivning,

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2. AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning...

Läs mer

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete)

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) Logistik Logistics Management LiU / IEI Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) 1 Vill du ha mer information? www.iei.liu.se/logistik - Klicka på Utbildning Kontakta oss

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt och industriell ekonomi Datum 2013-11-01 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamen Håkan Björkman 3 30; 4 50; 5

Läs mer

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING Tentamen 1FE866 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning Frågehäfte Onsdag 26 okt 2011 kl: 08-13 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla

Läs mer

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Lördagen den 15 februari 2014 Skrivtid: 3 timmar Hjälpmedel: Kalkylator och bifogade räntetabeller Skrivningsansvarig lärare: Jonas Råsbrant

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Ett företag ägnar sig åt att hyra ut båtar: Företagens kostnader för en total uthyrningstid på mellan och timmar ser ut som följer:

Ett företag ägnar sig åt att hyra ut båtar: Företagens kostnader för en total uthyrningstid på mellan och timmar ser ut som följer: UPPGIFT 1-1 RÖRLIGA OCH FASTA KOSTNADER (BLOCK 2:4) Ett företag ägnar sig åt att hyra ut båtar: Företagens kostnader för en total uthyrningstid på mellan 5.000 och 8.000 timmar ser ut som följer: Total

Läs mer

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor

UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor UPPGIFT 1 (8p) Från ett företags redovisning hämtar vi följande underlag. Från balansräkningen Totalt kapital 20 000 000 kronor Skulder 8 000 000 kronor Från resultaträkningen Rörelsens intäkter 40 000

Läs mer

Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader

Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader 1 Terminologi Utgift - värdet av anskaffad resurs (fakturan bokförs) Inkomst värdet av utförd prestation (fakturerad)

Läs mer

Resultat- planering. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Resultat- planering. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Resultat- planering HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Grunden för ett företags affärsidé -att sälja varor eller tjänster Varor i byggnadssamanhang kan vara olika produkter som hus eller delar av hus

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

SVANTE JANSON OCH SVANTE LINUSSON

SVANTE JANSON OCH SVANTE LINUSSON EXEMPEL PÅ BERÄKNINGAR AV SANNOLIKHETER FÖR ATT FELAKTIGT HANTERADE RÖSTER PÅVERKAR VALUTGÅNGEN SVANTE JANSON OCH SVANTE LINUSSON 1. Inledning Vi skall här ge exempel på och försöka förklara matematiken

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

IEK415 Industriell ekonomi E

IEK415 Industriell ekonomi E IEK415 Industriell ekonomi E 1 Måndagen den 17 febr fm (08.30-11.30) i V-huset, 2014 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6)

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6) Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, 2011-08-19 Sid 1 (6) För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (tidigare än höstterminen 2011) på någon av följande

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Trång sektor Byggdelskalkyl ABC - Aktivitetsbaserad kalkylering Självkostnadskalkylering: Periodkalkylering (processkalkylering) Orderkalkylering (påläggskalkylering)

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-06-05 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

För att få betyget Godkänt på denna deltentamen fordras 50% av maxpoäng. För att få delbetyg Väl Godkänd fordras 75% av maxpoäng.

För att få betyget Godkänt på denna deltentamen fordras 50% av maxpoäng. För att få delbetyg Väl Godkänd fordras 75% av maxpoäng. Textil Projekt- och Affärsutveckling AT1TA1 15 högskolepoäng Skriftlig omtentamen avseende 5 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 161104 Tid: 09-13 Sal: D519 Hjälpmedel:

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (11) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 A Utgå från kriterierna för sågtandsmodellen (se Modern Logistik sid. 110, 183) Jämn efterfrågan -

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Timkostnader för medarbetare

Timkostnader för medarbetare Timkostnader för medarbetare Räkna ut timkostnaden för entänkt genomsnittlig medarbetare. Lönekostnader / år Årslön Arbetsgivaravgifter 40 % Summa lönekostnader Arbetstid i produktionen/ år Årsarbetstid

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Totalanalys, tentamen #1 - facit sid 1 [10]

Totalanalys, tentamen #1 - facit sid 1 [10] Totalanalys, tentamen #1 - facit sid 1 [10] Klicka på länkarna nedan för att ta dig till rätt tentamensuppgift. Nivå Tentamensuppgift 1 E Kritiska punkten. Tentamensuppgift 2 E Säkerhetsmarginal. Tentamensuppgift

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Fredagen den 17 januari 2014

Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Fredagen den 17 januari 2014 Tentamen II Redovisning och Kalkylering Delkurs Kalkylering Fredagen den 17 januari 2014 Skrivtid: 3 timmar Hjälpmedel: Miniräknare (ej i mobiltelefon) och bifogade räntetabeller Skrivningsansvarig lärare:

Läs mer

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB För att bestämma orderkvantiteter finns det sedan tidigt 1900-tal ett stort antal olika metoder till förfogande,

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Vass till biogas är det lönsamt?

Vass till biogas är det lönsamt? Vass till biogas är det lönsamt? Biogasproduktion av vass i Kalmar län en samhällsekonomisk studie Eva Blidberg, Industriell ekologi, KTH 2013-02-07 Systemanalys - KTH Resultat Positiv energibalans -Energiinsatsen

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-09-14 Emma Rosklint Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 KMProdOvn Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 MÅL: Efter deltagandet i de introducerande föreläsningarna om produktkalkyler

Läs mer

Uppgift: Bidragskalkyl vid trång sektor

Uppgift: Bidragskalkyl vid trång sektor Uppgift: Bidragskalkyl vid trång sektor I en reklambyrå med två avdelningar I och II framställs tjänsterna A och B. Båda tjänsterna utvecklas först i avdelning I för att sedan färdigställas i avdelning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2 Kapitel.1 101, 102 Exempel som löses i boken 10 a) x= 1 11+ x= 11+ 1 = 2 c) x= 11 7 x= 7 11 = 77 b) x= 5 x 29 = 5 29 = 6 d) x= 2 26 x= 26 2= 1 10 a) x= 6 5+ 9 x= 5+ 9 6= 5+ 5= 59 b) a = 8a 6= 8 6= 2 6=

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

1. Vi börjar lägga upp artiklar i artikelregistret som ska ingå i produkten.

1. Vi börjar lägga upp artiklar i artikelregistret som ska ingå i produkten. Komma igång med MPS 1. Vi börjar lägga upp artiklar i artikelregistret som ska ingå i produkten. 2. Sen lägger vi upp artiklarna i produkten. 3. Därefter skapar vi en tillverkningsorder med att hämta in

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ6 Produktkalkylering forts Norrköping 2013-01-24 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ6 Produktkalkylering forts» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Magnus Moberg 2 Kostnadsindelningar

Läs mer

Resultaträkningen Idé och struktur

Resultaträkningen Idé och struktur Resultaträkningen Idé och struktur Idén med resultaträkningen Visar hur affärerna gått Resultaträkningen ska visa hur affärerna gått under en tidsperiod, ett år, ett kvartal en måndad o dy. Den handlar

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

Exempelsamling TPYT02

Exempelsamling TPYT02 Exempelsamling TPYT02 Lektion 1 1.1 AB Serenta har följande balansräkning i sammandrag (alla belopp i tusen kr). Tillgångar Skulder och EK Anläggningstillgångar 500 Eget kapital 400 Varulager 300 Långfristiga

Läs mer