CIBECO Lönsamhetsstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIBECO Lönsamhetsstyrning"

Transkript

1 CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som medför att företagets lönsamhet förbättras och med förstärkt konkurrenskraft. Arbetet genomförs i tre steg: 1. Nulägesanalys/beskrivning 2. Identifiering av förbättringsområden inklusive simuleringar 3. Framtagning av handlingsplan med de 3-5 lönsammaste åtgärderna 1. Nulägesanalys/beskrivning I nulägesbeskrivningen går konsulten igenom hela företaget och gör intervjuer med ledningsgruppen och nyckelpersonerna. Resultatet presenteras i ett spindeldiagram med poäng från 1-5 enligt bild 4 nedan. Vid nulägesbeskrivningen används även företagets resultat- och balansräkning, vilka matas in i ett simuleringsprogram. Outputen ur detta blir ett Du Pont schema över företagets nuvarande ekonomi samt produktionskostnad per enhet. Se exempel i bild 5.

2 CIBECO Lönsamhetsstyrning 2. Förbättringsområden inkl simuleringar I steg 2 identifieras de förbättringsområden som framkommit under nulägesanalysen i spindeldiagrammet. De simuleras därefter var för sig i simuleringsprogrammet med Du Pont schema och kostnad per enhet för respektive förbättring/åtgärd. De olika förbättringsalternativen diskuteras med ledningsgrupp och avstämningar görs mot företagets övergripande strategier och målsättningar. Se exempel på simuleringar i bilderna 6 och 7 nedan. 3. Handlingsplan inklusive kalkyler I det tredje steget gallras bland åtgärderna och en handlingplan tas fram med de 3-5 viktigaste och lönsammaste åtgärderna inklusive simuleringar som företaget skall genomföra de kommande 2-3 åren. I handlingsplanen bifogas även investeringskalkyler för eventuella investeringar som behöver genomföras samt svårkvantifierbara för-och nackdelar med förslagen. Se bilderna 8-11 nedan. Innehållet i slutrapporten som levereras till företaget vid genomfört konsultuppdrag visas i bild 12 nedan. Som tillägg/tillval finns även steg 4 ifall

3 CIBECO Lönsamhetsstyrning kundföretaget vill att Cibeco Consultants deltar under genomförandet med uppföljningsmöten och/eller fortsatt rådgivning. Cibeco Lönsamhetsstyrningsprogram tar ca 15 timmar att genomföra vid ett företag med anställda. Därefter kan man räkna med ca 2-3 timmar extra per 10 anställda. Programmet inleds med ett kortare seminarium med gruppen där arbetsgången och programinnehållet presenteras. Som framgår så är Lönsamhetsstyrningsprogrammet identisk med Good Practice Programmet sånär som på att jämförelsen mot lågkostnadsländer och kalkylerna/simuleringarna för detta inte genomförs. Fokus riktas istället direkt mot lönsamhets- och produktivitetsförbättringar och målgruppen är företag som redan känner till priskonkurrensen från sina konkurrenter i lågkostnadsländer och för att spara tid vill fokusera direkt på lönsamheten. Företagsprogrammet kan även erbjudas i kurs-/utbildningsform om företaget så önskar.

4 EXEMPEL AB Produkter Ägare 5,0 Marknad/ Försäljning Ledarskap 4,0 Kunder Ekonomiskt utfall 3,0 2,0 Distribution Ekonomistyrning 1,0 0,0 Produktionsstyrning Produkttriangeln Tillverkning/ produktion Personal Inköp Kvalitet & miljö System (adm) FoU/ Konstr Leverantörer

5 Du Pont Schema Nuläge Rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar 540 Varulager Fordringar Ränteintäkter 33 Rörelseresultat = Oms.tillgångar Likvida medel Anl. tillgångar Immateriella tillg. 195 Resultat / Omsättning Omsättning / Totalt kapital Vinstmarginal 5,2% X Kap. oms hast 3,55 Driftsida Kapitalsida Räntabilitet Tot kap R T 18,4%

6 Du Pont Schema Sverige efter åtgärd (alla intäkter och kostnader förbättras med 1%) Rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar 535 Varulager Fordringar Ränteintäkter 34 Rörelseresultat = Oms.tillgångar Likvida medel Anl. tillgångar Immateriella tillg. 195 Resultat / Omsättning Omsättning / Totalt kapital Vinstmarginal 7,1% X Kap. oms hast 3,60 Driftsida Kapitalsida Räntabilitet Tot kap R T 25,4%

7 Du Pont Schema Sverige efter åtgärd (ökad försäljning med 5% vid 75% volymrörlighet) Rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar 540 Varulager Fordringar Ränteintäkter 33 Rörelseresultat = Oms.tillgångar Likvida medel Anl. tillgångar Immateriella tillg. 195 Resultat / Omsättning Omsättning / Totalt kapital Vinstmarginal 6,6% X Kap. oms hast 3,73 Driftsida Kapitalsida Räntabilitet Tot kap R T 24,6%

8 HANDLINGSPLAN (exempel) 1. Produktivitetshöjande åtgärder - Kortare ställtider (SMED) - Flödesorientering / automatisering - Bättre arbetsrutiner 2. Leverantörer - Förbättra/effektivisera samarbeten - Sök alternativa leverantörer - Köpa/tillverka analyser 3. Produktutveckla - Modularisera / återanvänd lösningar - Produktionsanpassa produkterna - Marknadsanpassa produkterna 4. Marknadsföring - Tag fram marknadsplan

9 Investeringskalkyl (om investering) I Cibeco Lönsamhetsstyrning: Förenklad Payoff Payoff med hänsyn till kalkylränta Andra metoder: Nuvärdesmetoden Annuitetsmetoden Internräntemetoden

10 Investeringskalkyl, Enkel payoff Faktauppgifter: G = Grundinvestering R = Restvärde a = Inbetalningar - Utbetalningar a a a a a a R G Payoff = G R a

11 Värdera åtgärdsförslagen i övrigt: Fördelar med åtgärderna: - Fördel 1 - Fördel 2 - osv Nackdelar med åtgärderna: - Fördel 1 - Fördel 2 - osv

12 Cibeco Slutleverans till företaget Produkter Ägare 5,0 Marknad/ Försäljning Ledarskap 4,0 Kunder 3,0 Nulägesbeskrivning/ Analys Ekonomiskt utfall Ekonomistyrning Produkttriangeln 2,0 1,0 0,0 Distribution Produktionsstyrning Tillverkning/ produktion Personal Inköp Kvalitet & miljö Leverantörer System (adm) FoU/ Konstr Förbättringsområden Simuleringar Du Pont-scheman för olika förbättringsalternativ/ åtgärder 3-5 slutliga förslag/åtgärder Handlingsalternativ/ Handlingsplan inkl kalkyler Investeringskalkyler För- och nackdelar