TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013"

Transkript

1 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som ett lärtillfälle i största möjliga utsträckning. Det förväntas inte att ditt framtida tentamenssvar är lika utförligt. Dvs. du ska inte tolka lösningsförslaget som en exakt mall för alla rätt. Däremot förväntas av din lösning att de mest relevanta delarna av båda uppgift & teoretiskt material är behandlade, att det går att följa hur du resonerar, att du har arbetat efter en strukturerad arbetsgång, m.m. Se bedömningsunderlaget. Summering av klurigheter Några av de färdigheter som ska tränas upp i kursen är att förmågan att tänka kritiskt samt att kunna situationsanpassa verktyg, modeller, m.m. Därför har det i uppgiften byggts in ett antal klurigheter som var och en ger dig möjlighet att visa din insikt, förståelse och förmåga. Nedan summeras de aktuella klurigheterna i denna uppgift, utan någon inbördes ordning. Kabel & slang: Av given information framgår att Elsa tillämpar ett beställningspunktsystem där beställningspunkten är satt till en hel rulle. o För att räkna ut säkerhetslagrets storlek kan man då använda formeln BP = SL D LT (Modern Logistik sid. 229) SL = BP - D LT. Kiten innebär att ett arbetsmoment kan hoppas över i monteringen. o Potential att spara in övertid? Ingen skillnad i beställning & lagerföring av gastankar o Gastankar behöver ej tas med i beräkningarna. Lev.tid för kiten << orderstocken lev.tidsgaranti enstycksleverans o Kiten lagerförs ej. Ventiluppsättningar & elektronikpaket styrs & prissätts på samma sätt oavsett motormodell o Förenklar vissa beräkningar

2 Ht 2013 Sid 2 (19) Uppgift Resonerar Elsa Adius klokt? Argumentera för ocheller emot genom att genomföra en utredning som på ett adekvat sätt jämför erbjudandet med nuläget. Strukturerad utredning (arbetsmetodik enligt kursboken kap. 5). Förändring av lönsamhet står i fokus. Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet o Räntabilitet på totalt kapital (R TOT ) lämpligt mått. Berörda delar: Flödeskartor Nedan presenteras materialflödet i nuläget inkl. angivna tider för resp. moment, samt motsvarande flödeskarta för alternativet. Nuläge

3 Ht 2013 Sid 3 (19) Alternativ Vad påverkas påverkas inte? Givet att orderstockens längd (4-5 veckor) i nuläget överstiger den lovade leveranstiden för alternativet (3 arbetsdagar) o Lev.tiden garanteras om kitleverantören får se orderboken. Givet att kiten inte innebär någon påverkan på funktion eller produktkvalitet. o Samma monteringsarbete. o Finns ingen anledning att tro att efterfrågan kommer att påverkas. Givet att det är ytterst sällan som prisavdraget för förseningar blir aktuellt. Det inses enkelt att den tid det tar att sammanställa ventil- och elektronikpaketen i nuläget (angivet till en halv arbetsdag per bil) kommer att försvinna. Sammantaget ger detta: o Det är materialförsörjningen som berörs. o Service gentemot kund bör rimligen inte påverkas. Ev. förändringar i intäkter kan avgränsas från utredningen. o Möjlig tidsbesparing i produktionen. Dessutom kommer lagerföringen av gastankarna uppenbart att vara oförändrad & kan därför exkluderas från utredningen. Resurser & tid: Ej relevant att diskutera i detta fall, det är de givna ramarna för träningsuppgiften som gäller.

4 Ht 2013 Sid 4 (19) Beskriva & analysera nuläget I denna uppgift blir det relevant att inte enbart studera materialflödet, utan även informationsflödet & dess påverkan på materialflödet. Det har nämligen avgörande betydelse för vad som händer om alternativet införs. Kunderna bokar tid för konvertering av sin bil 4-5 veckor i förväg. Gastankar beställs hem just in time till aktuell vecka. Slang & kabel beställs batchvis (6 rullar vardera per tillfälle). Ny beställning när det återstår 1 rulle. o Lagerförs, beställningspunktsystem. Q givet, SL kan beräknas mha BP. Jämn förbrukning, fast Q större än uttag Sågtand OK Ventiler beställs per angiven min.kvantitet o Lagerförs. Q givet, SL givet. Jämn förbrukning, fast Q större än uttag Sågtand OK Elektronik beställs per angiven min.kvantitet jämnt fördelat per modell o Lagerförs. Q givet, SL givet. Jämn förbrukning, fast Q större än uttag Sågtand OK o Kapitalbindning under transporten från Asien? Betalningsvillkor okända. Kvantifiering av nuläget - Räntabilitet Kan beräknas mha DuPont-diagram (kursboken sid 199). R TOT,NU = 6,4% o Se Bilaga 1 för komplett DuPont-diagram.

5 Ht 2013 Sid 5 (19) Föreslå alternativa lösningar Det finns redan ett givet alternativ, att centralisera distributionen enligt givna förutsättningar. o Flödeskarta är redan framtagen ovan. o Tydligt att EAMA måste anta hela erbjudandet för hela sin volym. o Under förutsättning att EAMA löpande delger sin orderbok är leveranstiden angiven till 3 arbetsdagar garanterat, att jämföras med orderstockens 4-5 veckor, motsvarande arbetsdagar. Elsa kan utan problem beställa kiten in just in time. o Kiten motsvarar i innehåll allt det material som montören sammanställer under den andra aktiviteten i konverteringen. o Kiten är helt monteringsfärdiga. Ett arbetsmoment i konverteringen försvinner helt och hållet. Behovet att lagerföra motsvarande komponenter försvinner också. Övriga moment i konverteringsarbetet är dock rimligtvis oförändrade. Ovanstående ger att följande antaganden är rimliga: Ingen lagerföring av kit nödvändigt All lagerföring av följande komponenter försvinner: o Slang o Kablar o Ventiluppsättningar o Styrelektronik o Anslutningsmaterial såsom kontaktdon och munstycken; dock givet att dessa i sammanhanget är försumbara. o Återstår gör endast fästelement, som är givet att de är försumbara. Vi kan alltså dra följande slutsats: MLV ALT = 0 MLV = - MLV NU Per bil frigörs ungefär en halv arbetsdags arbetstid o Per montör frigörs ungefär en arbetsdag per vecka = 20% av ord. arbetstid.

6 Ht 2013 Sid 6 (19) Jämföra nuläget med alternativa förslag Det är främst räntabiliteten som ska jämföras o Ta reda på hur 1) intäkter, 2) kostnader och 3) tillgångar förändras. o Sammanställ till 4) ny beräkning av R TOT 1. Intäkter Enligt resonemang ovan finns det ingen anledning att tro att försäljningen kommer att påverkas. o Antag Intäkt = 0 2. Kostnader = Totalkostnadsanalys Steg 1 Identifiera relevanta kostnadsposter Lämpligt utgå ifrån den totalkostnadsmodell som presenteras i kursboken (sid ). Utgå från arbetsgång för anpassning (sid ): Lagerföring: o Eftersom behov av lagring försvinner så påverkas denna. K LF bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Lagerhållning: o Beror t.ex. på hur man betraktar arbetet med att leta fram kabel, slang m.m., som ju kommer att påverkas. K LH bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Transporter: o I nuläget ingår frakten i allt inköpt material eftersom Elsa beställer i sådana kvantiteter, förutom för elektroniken som köps från Asien. Även i alternativet ingår frakten. o Däremot finns en fraktkostnad för elektroniken, som ju inte längre kommer att köpas in. K TRSP bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. Administration: o Det är tydligt att allt administrativt arbete utförs av Elsa själv och det är rimligt att anta att det kommer att fortsätta så även i framtiden. o Dock bör noteras att alternativet kräver att leverantören får inblick i orderboken. Detta, plus det faktum att beställningar av satser kan göras i små kvantiteter, kan innebära att det blir lite mer administrativt arbete. o Å andra sidan försvinner kontakten med övriga leverantörer, varav en i Asien, vilket talar för en förenklad administration.

7 Ht 2013 Sid 7 (19) o Sammantaget är det dock tveksamt om något av detta påverkar företagets administrativa kostnader, då det som sagt är ägaren själv som utför arbetet och att denna rimligtvis tar ut sin månadslön oavsett. K ADM exkluderas ur totalkostnadsmodellen. Övrigt: o Det är uppenbart att inköpt material kommer att förändras, varför det är nödvändigt att undersöka detta närmare. K ÖVR bör kvarstå i totalkostnadsmodellen tills vidare. En första version av totalkostnadsmodellen för det här fallet kan nu skrivas som: o K TOT = K LF K LH K TRSP K ÖVR Steg 2 Anpassa totalkostnadsmodellen Lagerföring: o Det är lagerföringskostnaden för de komponenter i KF som listas ovan som påverkas. Om så önskas kan denna post delas upp i en för vardera komponent. Dock är lagerräntan samma för dem alla, så detta skulle inte förenkla beräkningarna på något sätt. K LF kan kvarstå som egen post i totalkostnadsmodellen. Lagerhållning: o Det arbete som nämns ovan är rimligen manuellt arbete utfört av montörerna. Dessa kostnader kan därför representeras av en post för personalkostnader. K LH K PERS Transporter: o Den enda transport som påverkas är den för containrar med elektronik. K TRSP kan kvarstå som egen post i totalkostnadsmodellen. Övrigt: o Det kommer uppenbarligen bli skillnad i inköpt material. o Man kan även tänka sig att den angivna försäkringspremien för varulagret kan förändras då värdet av lagret rimligen påverkas dels av förändrade inköpspriser, dels av att lagringen av materialet försvinner. Dock är detta redan från början en ganska liten kostnad så den kan med gott samvete avgränsas. K ÖVR K MTRL Detta ger oss en anpassad totalkostnadsmodell enligt: o K TOT = K LF K PERS K TRSP K MTRL

8 Ht 2013 Sid 8 (19) Steg 3 Planera & Steg 4 Genomföra beräkningarna För den här typen av uppgifter där så gott som alla nödvändiga data är givna så skulle det bli otympligt att strikt hålla isär de två sista stegen i totalkostnadsanalysen, 3. Planera beräkningarna och 4. Genomför beräkningarna. De presenteras därför tillsammans här. Även detta är alltså ett avsteg från den strikta uppdelning som görs i kursbokens arbetsgångar. Detta är OK så länge det går att följa lösningen & att de väsentliga resonemangen är tydligt presenterade & rimliga. OBS också att det är förändringen ( ) av resp. kostnad som är intressant, för att i slutändan ta fram Totalkostnad. Lösningsförslaget är därför uppbyggt med detta i åtanke. För vissa kostnadsposter kan förändringen beräknas direkt, ex.vis för sådana kostnader som enbart finns i det ena alternativet. För andra kostnadsposter krävs att man beräknar hur stor kostnaden är för både nuläget & alternativet, samt beräknar differensen mellan dem. 2.1 Lagerföringskostnad, K LF Lagerföringskostnad beräknas som medellagervärde multiplicerat med lagerränta, MLV r (Modern Logistik sid 108) o Lagerräntan är given: r = 12% o Medellagervärdet beräknas som produktvärde multiplicerat med medellagernivå, MLV = p MLN (Modern Logistik sid 185) o I samtliga fall verkar det av givna data som att kriterierna för att använda sågtandsmodellen är tillräckligt uppfyllda: Q är fast för samtliga inköpta komponenter Q > uttagen Efterfrågan anges i klartext som jämn MLN = SL Q2 Vi vet sedan tidigare att det enbart är nuläget som behöver beräknas, eftersom MLV ALT = 0 (för den del av lagret som berörs av förändringen) Produktvärden (p), övergripande Som alltid bör man utgå ifrån att försöka ta reda på hur mycket kapital produkten binder, på den plats i flödet där den befinner sig. I detta fall är det i förrådet, som ligger före konverteringsaktiviteterna (se flödeskarta ovan). Såldes ska inga kostnader för konverteringsarbetet knytas till produktvärdena. I de givna uppgifterna framgår av Elsas tumregler för beställningar samt leverantörernas villkor, att frakt är inkluderat i de angivna priserna för alla köpta artiklar utom styrelektroniken.

9 Ht 2013 Sid 9 (19) Kabel Av given information framgår att Elsa tillämpar ett beställningspunktsystem där beställningspunkten är satt till en hel rulle. För att räkna ut säkerhetslagrets storlek kan man då använda formeln BP = SL D LT (ML sid. 229) SL = BP - D LT. Förbrukningen under ledtiden kan beräknas enligt: Förbrukning per dag: D DAGkabel = 10 [mbil] x 8 [bilarvecka] 5 [dagarvecka] = 16 m o Förbrukning under ledtiden: D LTkabel = 16 x 10 = 160 m SL kabel = = 40 m. Orderkvantiteten Q är 6 rullar à 200 meter åt gången. o MLN kabel = 40 (6 x 200) 2 = 640 meter Priset per rulle är angivet till 500 kronor vilket ger ett pris per meter på 2,50 kronor. o MLV kabel = 2,50 x 640 = SEK. Slang Slang köps på samma sätt som kabel och förbrukningen är i stort sett likadan fast hälften så stor, 5 meter per bil. Därmed gäller samtliga resonemang ovan även för denna komponent. Förbrukning per dag: D DAGslang = 5 [mbil] x 8 [bilarvecka] 5 = 8 meter. o Förbrukning under ledtiden: D LTslang = 8 x 10 = 80 meter SL slang = = 120 meter. MLN slang = = 720 meter o Priset per rulle är angivet till kronor vilket ger ett pris per meter på 37 kronor. MLV slang = 37 x 720 = SEK Ventiluppsättningar I texten är säkerhetslagret angivet i klartext till en halv beställningskvantitet per motormodell. Priset är dessutom det samma för de båda uppsättningarna. Detta ger att beräkningen av MLN resp. MLV är ganska rättfram: MLN ventil = = 40 st (per modell, 2 st olika) o MLV ventil = 2 x 40 x = SEK (för båda mod.) Styrelektronik I texten är säkerhetslagret angivet i klartext till 50 st. av vardera sort. Priset är dessutom det samma för de båda modellerna, dock tillkommer i detta fall transportkostnaden. Den är angiven till för en halv container, vilket fördelat per enhet styrelektronik (360 st.). Detta ger att beräkningen av MLN resp. MLV är ganska rättfram: MLN elektronik = = 140 st (per modell, 2 st olika) o MLV elektronik = 2 x 140 x ( ) = SEK (för båda mod.)

10 Ht 2013 Sid 10 (19) Totalt lagervärde Med ovanstående kan det totala medellagervärdet för nuläget summeras: MLV NU = = SEK o MLV = SEK Lagerföringskostnad Lagerräntan är given i klartext = 12% K LFnuläge =12% x = kronor. o K LF = kronor. 2.2 Personalkostnad, K PERS Den tydliga effekt som alternativet ger är att en av de fem aktiviteterna i konverteringsprocessen kan elimineras. Det är angivet att denna tar ca en halv arbetsdag i anspråk och då varje montör tar hand om två bilar per vecka innebär detta att ca en arbetsdag per vecka och montör kan sparas in. Med 4 montörer detta ger en sammanlagd möjlig tidsbesparing på: Möjlig tidsbesparing = 4 x 48 x 8 = timmar Innan vi fortsätter räkna på besparingen i SEK måste vi dock uppmärksamma en sak: Det tas i nuläget ut sammanlagt 747 timmars övertid. Det är rimligt att det i första hand är dessa timmar som försvinner. Tim kostnaden för en montör kan beräknas enligt: Timkostnad ordinarie = = 250 SEK h Med ett övertidspåslag på 150% fås en timkostnad enligt: Timkostnad övertid = % = 625 SEK h Detta ger att kostnadsbesparingen för övertiden blir: Besparing övertid = = SEK år Resterande timmar kan antas generera en besparing till ordinarie timkostnad: Besparing ordinarie = - ( ) 250 = SEK år Sammantaget ger detta: K personal = = SEK år

11 Ht 2013 Sid 11 (19) Här gäller det dock att vara vaksam på en sak! Vi måste ställa oss frågan om denna tidsvinst per bil fullt ut kan omvandlas till en besparing i ordinarie arbetstid? Det kommer fortfarande att krävas en montör per bil och då orderinflödet är jämnt och antas ligga kvar på samma nivå är det troligt att man kommer att fortsätta konvertera ca två bilar per vecka. Besparingen i tid kommer således att ligga utspridd över årets alla arbestveckor. Dvs. det krävs någon ytterligare förändring i verksamheten om tidsbesparingen för ordinarie arbetstid ska realiseras. Ta upp i känslighetsanalys. 2.3 Transportkostnad, K TRSP Transportkostnader tillkommer endast för styrelektroniken Den är angiven till för en halv container, vilken 360 st. Detta ger: ΔK TRSP = = SEK år 2.4 Materialkostnad, K MTRL Att beräkna materialkostnaderna är tämligen rättframt: Räkna ut årsvolymen och multiplicera med inköpspris. Nuläget Angiven årsvolym är 400 bilar. Med givna uppgifter om det inköpta material fås värden enligt tabellen nedan: Förbrukn. bil Förbrukn. år Pris st alt. meter Årsvolymvärde Kabel x10= =2, Slang 5 400x5= = Ventiluppsättning Elektronikpaket Summa K MTRLnuläge = SEK år

12 Ht 2013 Sid 12 (19) Alternativet För alternativte beräknas kostnaden på samma sätt: Förbrukn. bil Förbrukn. år Pris st Årsvolymvärde Ventilkit Volvo Ventilkit Volkswagen Elektronikkit Volvo Elektronikkit Volkswagen Summa K MTRLerbj = SEK år o K MTRL = = SEK år. 2.5 Sammanställning Δ Totalkostnad Nuläge Alternativ Diff Lagerföring Personal Transport Material TOTALKOSTNAD K TOT = SEK år 3. Tillgångar Endast tidigare beräknat MLV berörs. Tillgångar = SEK 4. Påverkan på RTOT Ovan uträknade poster införs i modifierat DuPont-diagram. o Se Bilaga 2 o OBS att denna uträkning väljer att lyfta bort det frigjorda kapitalet ( MLV) helt från företagets tänkta balansräkning. Detta för att visa potentialen i beslutet. Om ingen aktiv åtgärd vidtas med det frigjorda kapitalet är dock det rimligaste att kapitalet istället omvandlas till likvida medel, dvs. att Tillgångar = 0. En sådan kalkyl riskerar dock att gömma en del av potentialen i beslutet. R TOT,ALT = 20,8%

13 Ht 2013 Sid 13 (19) Diskussion & känslighetsanalys - kvalitativt I denna lösning har framförallt ett antagande gjorts vilket påverkar kalkylen: det gäller den arbetstidsbesparing som kiten ger upphov till. Det är, som tidigare diskuterat, inte säkert att hela den möjliga tidsbesparingen kommer att realiseras som en kostnadsbesparing. Därför är det relevant ta testa hur resultatet påverkas om endast övertidskostnaden sparas in (se kvantitativt test 1 nedan). Utöver ovanstående så kan det i detta fall ifrågasättas hur stor del av förändringen i lagerföringskostnad som verkligen kommer att realiseras? Det finns ingen information som visar hur stor del av lagerräntan som kan antas motsvara reella kostnader. (Test 2) Ovanstående två faktorer kan även testas tillsammans, för att bedöma den sammantagna risken i kalkylen. (Test 3) Känslighetsanalys kvantitativa tester 1. Endast besparing i övertid Besparing övertid = = SEK år o K personal = SEK år K TOT = SEK år Detta ger istället en räntabilitet enligt (se bilaga 3) R TOT,ALT = 14,0% 2. Realisering av lagerföringskostnad Om K LF tas bort från K TOT erhålls följande: K TOT = = SEK år Detta ger istället en räntabilitet enligt (se bilaga 4) R TOT,ALT = 16,6% 3. Endast besparing i övertid & ingen minskad lagerföringskostnad realiseras K TOT = SEK år Detta ger istället en räntabilitet enligt (se bilaga 5) R TOT,ALT = 9,8%

14 Ht 2013 Sid 14 (19) Välja en lösning (dvs. hur bör Elsa göra?) Av kostnadsjämförelsen framgår att de totala kostnaderna har potential att minska. Det framgår också att företagets räntabilitet på totalt kapital kan komma att öka, dels tack vare att vinstmarginalen förbättras tack vare kostnadsminskiningen, dels att kapitalomsättningshastigheten ökar tack vare att lagerföring av en hel del material elimineras. Genom ovanstående känslighetsanalyser ser vi att resultatet är känsligt för till hur stor utsträckning det går att realisera tidsvinsterna som de nya kiten ger möjlighet till och för hur stor del av förändringen i lagerföringskostnad som kan realiseras. Dock framgår att det är lönsamt oavsett hur stora delar som kan realiseras. Detta beror till stor del på att KOH förbättras oavsett realisering av kostnadsförändringar. Sammantaget pekar alltså kalkylerna på att alternativet kan vara lönsamt för EAMA.

15 Ht 2013 Sid 15 (19) Bilaga 1 DuPont-schema för nuläget Materialkostnader Fsg.intäkter Lönekostnader Summa kostnader Ränteintäkter 2 Vinst före avskr Vinst före fin. kost Avskrivningar Vinstmarginal 203 2,47% Övriga kostnader Fsg.intäkter Lager PIA Förråd Fordringar Oms.tillgångar Fsg.intäkter ,57 Likvida medel Anl.tillgångar Totalt kapital X KOH RTOT 6,4%

16 Ht 2013 Sid 16 (19) Bilaga 2 DuPont-schema för alternativet G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 6,00% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter 600 Ny Fsg.intäkter 20,8% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital Ny Totalt kapital X 3,47

17 Ht 2013 Sid 17 (19) Bilaga 3 DuPont-schema för känslighetsanalys 1 G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 4,03% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter 403 Ny Fsg.intäkter 14,0% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital Ny Totalt kapital X 3,47

18 Ht 2013 Sid 18 (19) Bilaga 4 DuPont-schema för känslighetsanalys 2 G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 4,79% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter 479 Ny Fsg.intäkter 16,6% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital Ny Totalt kapital X 3,47

19 Ht 2013 Sid 19 (19) Bilaga 5 DuPont-schema för känslighetsanalys 3 G:a Fsg.intäkter Ränteintäkter Fsg.intäkter Ny Fsg.intäkter Ny Vinst före avskr Ny Vinst före fin. kost. G:a summa kostnader Avskrivningar Ny Vinstmarginal Ny Summa kostnader 2,82% Totalkostnad G:a Fsg.intäkter RTOT Fsg.intäkter 282 Ny Fsg.intäkter 9,8% Ny KOH Tillgångar G:a Totalt kapital Ny Totalt kapital X 3,47

Genomgång av tillämpningsuppgift 2

Genomgång av tillämpningsuppgift 2 Genomgång av tillämpningsuppgift 2 2- Arbetsgång 3- Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet. Räntabilitet i fokus. 4-Klargöra förutsättningarna

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 1

Genomgång av tillämpningsuppgift 1 Genomgång av tillämpningsuppgift 1 2- Förväntningar Att ni lämnar in i tid, enligt anvisningar Att ni gjort ett seriöst försök Det handlar om ert lärande! Vem är ytterst ansvarig? Att ni tillämpar det

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (14) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Lösningsförslaget följder den övergripande arbetsgången enligt kap 5 i Modern Logistik.

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 3 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys 2014-01-14 Sid 1 (21) LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Provkod: TEN1 OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tentamen som ett ytterligare

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys

Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Rev. 2013-09-20 Sid 1 (9) Information om kontrollskrivningen TNG018 - Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Syfte med kontrollskrivningen Kontrollskrivningen tjänar två delsyften: dels att examinera

Läs mer

Logistikförändringar

Logistikförändringar MTTF01: Föreläsning 2 Logistikförändringar logistikkostnader, t lönsamhet Eva Berg 2014 09 03 1 Allmänt kursen Har alla hittat en grupp att arbeta i? 2 Målsättningen med dagens föreläsning Att få en inblick

Läs mer

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB

Agenda. Lagerstyrning Tre frågor. Lagerstyrning Föreläsning 5. Erik Sandberg. Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB Lagerstyrning Föreläsning 5 Erik Sandberg Agenda Om lagerstyrning Om uppgift 2 KITIT AB 2012-04-16 Sid 2 Linköpings universitet Lagerstyrning Tre frågor När ska olika produkter beställas/beordras? Hur

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för ledtider

Beräkna standardavvikelser för ledtider Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 4 Beräkna standardavvikelser för ledtider De formler som traditionellt används för beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer

Läs mer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer

Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer Brister i använda lagerstyrningsmodeller ger lägre servicenivåer än önskat 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB Det finns ett antal lagerstyrningsmetoder som i större eller mindre omfattning används i tillverkande

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1

Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter 1 Stig-Arne Mattsson, Permatron AB För att bestämma orderkvantiteter finns det sedan tidigt 1900-tal ett stort antal olika metoder till förfogande,

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten

Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lisa Gunnarson!"!!#!! Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten Lisa Gunnarson Handledare vid Linköping universitet:

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. Frågehäfte. lördag 3 nov 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys Frågehäfte lördag 3 nov 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 55 Enkel-kanbansystem Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel fatta beslut om den kvantitet

Läs mer

Minikurs Metoder för behovsplanering

Minikurs Metoder för behovsplanering Minikurs Metoder för behovsplanering Under den här minikursen tittar vi på olika möjligheter, metoder och tips i systemanvändandet när det gäller Behovsplanering. Det ska ge idéer och målsättningar för

Läs mer

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p)

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 161102 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018

TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 2014-01-14 Sid 1 (16) TENTAMEN Grunder i logistik och lönsamhetsanalys TNG018 Datum: Tisdagen den 14 januari 2014 Tid: 14.00 19.00 Sal: SP71 Provkod: TEN1 Antal blad (inkl. detta försättsblad): 16 Kursansvarig

Läs mer

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling

INTERN LOGISTIK. Exempelsamling INTERN LOGISTIK Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. ABC-analys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager... 8 Uppgift 6. Flödeskartläggning...

Läs mer

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid

Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Med differentierad materialstyrning menas allmänt att klassificera artiklar

Läs mer

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni Fråga 1 Den 1 juni köpte företag A en maskin för 300 000 kr som levererades direkt den 1 juni. Produkten hade producerats mellan 1 mars och 1 juni. Den 30 juni betalade företag A fakturan. Efter att maskinen

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Beräkning av lärares tjänstgöring

Beräkning av lärares tjänstgöring När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen

Läs mer

RÄKENSKAPSANALYS OCH NYCKELTAL. F12 RoK Ht14 Agata Kostrzewa

RÄKENSKAPSANALYS OCH NYCKELTAL. F12 RoK Ht14 Agata Kostrzewa RÄKENSKAPSANALYS OCH NYCKELTAL F12 RoK Ht14 Agata Kostrzewa RoK ht14 Agata Kostrzewa 2 Vad handlar det om Nycketal binder samman ansvar, prestation och mål Prestation Hur väl sköter en chef sitt uppdrag

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad

Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomiskt beräknad täcktid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen.

Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig (ej fackspråklig) ordbok utan kommentarer. Formelsamling tillhandahålls i tentamenslokalen. Operativ Verksamhetsstyrning/ Produktionslogistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 41I32O, 51PL01 Affärsingenjör - inriktning bygg, Affärsingenjör

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING

Tentamen 1FE866. 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning. Frågehäfte. Onsdag 26 okt 2011 kl: Anders JERRELING Tentamen 1FE866 7,5 poäng i Finansiering och investeringsbedömning Frågehäfte Onsdag 26 okt 2011 kl: 08-13 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Räkneövningar kap 21-23

Räkneövningar kap 21-23 Räkneövningar kap 21-23 1. Det nystartade handelsföretaget M&M Ab har sammanställt kostnaderna för sålda varor till 7 200 000 euro för år 2011. Nu finns det ett intresse att för Herremannen M, tankesmeden

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 3 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.05

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 3 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.05 Seminarieuppgifter i räkenskapsanalys Syftet med seminariet är att ni ska få möjlighet att tillämpa era förvärvade kunskaper i räkenskapsanalys på ett mer verklighetsnära sätt och att ni ska komma igång

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE)

MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) MALLAR PÅ NÅGRA FRÅGOR I TENTAMEN 160318 (OBS! EJ KVALITETSÄKRADE) FRÅGA 1 (2p) Ett sätt att bedöma en prognos lämplighet är att beräkna hur väl en presterar relativt en naiv prognos, d.v.s. om man gör

Läs mer

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice

Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradservice Differentiering av fyllnadsgradsservice på olika klasser av artiklar i en

Läs mer

Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader

Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader Agenda Sex grundläggande ekonomiska begrepp Resultat, Lönsamhet Indelning av kostnader 1 Terminologi Utgift - värdet av anskaffad resurs (fakturan bokförs) Inkomst värdet av utförd prestation (fakturerad)

Läs mer

Överdrag i materialstyrningssystem

Överdrag i materialstyrningssystem Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 9 Överdrag i materialstyrningssystem De modeller som används i praktisk tillämpning för att styra lager, exempelvis i olika varianter av beställningspunktssystem,

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Prognos aug 0 Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Mats Rundkvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... Metod...

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (11) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 A Utgå från kriterierna för sågtandsmodellen (se Modern Logistik sid. 110, 183) Jämn efterfrågan -

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Utredning Schablonberäknade kommunala avgifter

Utredning Schablonberäknade kommunala avgifter Utredning Schablonberäknade kommunala avgifter 1. Bakgrund... 3 2. Sammanfattning... 3 4. Åtgärder... 4 5. Inledning... 4 6. Vem beslutar om kommunala avgifter?... 4 6.1. Självkostnadsprincipen... 4 6.2.

Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan

Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom

Läs mer

Timkostnader för egen företagare

Timkostnader för egen företagare Timkostnader för egen företagare Räkna ut din timkostnad vid ett genomsnittligt löneuttag om du både arbetar med administration och uppdrag (kundtid). Timkostnaden beräknas på kundtiden därför att det

Läs mer

Ind ek E d) Se FEK100 samt PowerPoint-bilder.

Ind ek E d) Se FEK100 samt PowerPoint-bilder. Ind ek E 2008-03-13 1 a) Kostnaden för inköpta varor har ökat medan personalkostnadernas andel har minskat. Man lägger ut allt mer på underleverantörer och köper in mer av system än komponenter. Förr gjorde

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1)

Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice (Serv1) All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-18 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-03-15 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

IEK415 Industriell ekonomi E

IEK415 Industriell ekonomi E IEK415 Industriell ekonomi E 1 Måndagen den 17 febr fm (08.30-11.30) i V-huset, 2014 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning

Läs mer

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 KMProdOvn Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 MÅL: Efter deltagandet i de introducerande föreläsningarna om produktkalkyler

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år

Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år Att använda partiformningsmetoden uppskattat antal order per år för bestämning

Läs mer

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25 Vimmerby Kommuns Kostenhet Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3 Kostenheten 2013 02 25 1 VARFÖR FÖRÄNDRA? Anledningen är att avlasta Vimarköket den överbelastning som är idag.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat.

Uppgift 3 (10 poäng) Ge 5 exempel på strategier som kan minska det totala transportbehovet (1). Förklara varje strategi kortfattat. OBS! Om du behöver ytterligare något utrymme för dina svar använd baksida på den sidan uppgiften står mer utrymme än så bör inte behövas! undvik lösblad! Lycka till! Uppgift 1 (10 poäng) Lager har en central

Läs mer

Ekonomisk behovstäckningstid

Ekonomisk behovstäckningstid Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 32 Ekonomisk behovstäckningstid Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje

Läs mer

Nyttovärdering. Tieto PPS AH164, 1.2.2, Sida 1

Nyttovärdering. Tieto PPS AH164, 1.2.2, Sida 1 Sida 1 I nyttovärderingen värderas de identifierade nyttoobjekten i pengar. Det ger möjlighet att jämföra effektmålets olika nyttor och att jämföra nyttan med kostnaden för att realisera och underhålla.

Läs mer

Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager

Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Med bristkostnader i färdigvarulager, dvs. lager av varor för leverans till kunder, avses alla

Läs mer

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete)

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) Logistik Logistics Management LiU / IEI Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) 1 Vill du ha mer information? www.iei.liu.se/logistik - Klicka på Utbildning Kontakta oss

Läs mer