Beräkning av lärares tjänstgöring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkning av lärares tjänstgöring"

Transkript

1 När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen i procent eller i timmar av årsarbetstiden. Beräkningens noggrannhet kan ställas in under Inställningar Beräkning av tjänst, fälten Antal decimaler. I bilderna nedan har antalet decimaler satts till 0. Följande metoder tas upp i detta tipsdokument: Sammanställning av undervisningstid (timmar per läsår) Sammanställning av undervisningstid (minuter per vecka) Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår) Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (minuter per vecka) Beräkna tjänstgöring i procent med hjälp av faktorer Beräkna tjänstgöring med hjälp av årsram Sammanställning av undervisningstid (timmar per läsår) Ställ först in hur programmet ska utföra beräkningarna. I detta första exempel vill vi ha en ren sammanställning av tiden under läsåret enligt tjänstefördelningen. Välj Inställningar Beräkning av tjänst. Under avdelningen Utgå från vid beräkning - Tjänstefördelning väljer man Total tid (tim) om total tid är angiven i tjänstefördelningen, annars Veckotid (min). Markera rutan Visa ursprungliga poster om programmet inte ska ta hänsyn till eventuella ersättningsrader. Välj Timmar och Total tid under avdelningen Visa. Öppna Tabell Lärare och ta fram kolumnen *Tid (tjf). Med de gjorda inställningarna visar fältet den totala undervisningstiden under läsåret enligt tjänstefördelningen. Nova Software AB 1 (20)

2 Välj Rapport Tidsammanställning Tjänstefördelning eller lektioner. Den inställda metoden är förvald, men kan tillfälligt ändras. Välj vilken typ av sammanställning som ska visas, Lärare är förvalt. Välj ID i listan. Markera alternativet Lektion om det är den schemalagda lektionstiden du vill se i stället för tiden enligt tjänstefördelningen. Sammanställning av undervisningstid (minuter per vecka) Gör som i föregående exempel, men ändra inställningarna enligt följande: Välj Inställningar Beräkning av tjänst. Välj Minuter och Tid per standardvecka under avdelningen Visa. Öppna Tabell Lärare och ta fram kolumnen *Tid (tjf). Med de gjorda inställningarna visar fältet undervisningstiden per vecka enligt tjänstefördelningen. Nova Software AB 2 (20)

3 Välj Rapport Tidsammanställning Tjänstefördelning eller lektioner. Nu är i stället visning av minuter per standardvecka förvalt. Nova Software AB 3 (20)

4 Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår) Faktormodellen innebär att varje tjänstefördelningspost åsätts en faktor som undervisningstiden multipliceras med. Detta kan användas för att ge en tid inklusive för- och efterarbete, som ska ingå i lärarens reglerade arbetstid. Exempel: En tjänstefördelningspost med totala tiden 50 timmar kommer att generera en tjänstgöring på 90 timmar om faktorn är 1,8 (1,8 x 50 = 90). Man kan mata in en faktor för varje ämne (eller kurskod) och/eller för varje klass eller grupp. 1. Välj Inställningar Beräkning av tjänst. Välj alternativet Faktorberäkning. Ange ett standardvärde för Faktor Ämne, t.ex. 1,8. Ange ett standardvärde på Heltidstjänst för lärare, t.ex tim/år. Tips: Ofta innehåller den reglerade arbetstiden delar som är gemensamma för alla (heltids)lärare, t.ex. kompetensutveckling 104 timmar och allmänna uppgifter, exempelvis 200 timmar. I så fall kan man ange värdet 1056 (dvs ) som heltidstjänst för lärare. Under avdelningen Utgå från vid beräkning - Tjänstefördelning väljer man Total tid (tim) om total tid är angiven i tjänstefördelningen, annars Veckotid (min). Markera rutan Visa ursprungliga poster om programmet inte ska ta hänsyn till eventuella ersättningsrader. Välj Timmar och Total tid under avdelningen Visa. 2. Öppna Tabell Ämne och ta fram kolumnerna Faktor och *Faktor (ber.). Ange ett värde i kolumnen Faktor för de ämnen i tabellen som ska ha en annan faktor än den generella. Notera att värdet i det beräknade fältet *Faktor (ber.) ändras. Tips 1: Om olika kurser i samma ämne ska ha olika faktorer går det också att registrera en faktor i kurskodstabellen. Om faktorerna för ämne och kurskod är olika gäller faktorn för kurskod. Tips 2: Mentorskap kräver ofta mycket arbete förutom den tid som läggs ut på schemat som lektioner i ämnet Mentorstid eller liknande. För att tydliggöra detta kan man ange en hög faktor för ämnet Mentorstid, t.ex. 5,0. Nova Software AB 4 (20)

5 3. Öppna Tabell Grupp och ta fram kolumnen Faktor. Det går att ange en faktor även för grupper, t.ex. om en grupp med få elever anses behöva en kortare tid för för- och efterarbete än övriga grupper. Ange i så fall en låg faktor på sådana grupper. Exempel: Den totala tiden är 50 timmar, faktorn för ämnet är 1,8 och för gruppen 0,8. Tjänstgöringen blir då 1,8 x 0,8 x 50 = 72 timmar. (Det går också att ange en faktor för klasser på samma sätt som för grupper). 4. Öppna Tabell Lärare och ta fram kolumnerna *Tid (tjf), *Tjänstgöring (tjf) och *Tjänstgöring % (tjf). Med inställningarna ovan visar fältet *Tid (tjf) den totala undervisningstiden under läsåret enligt tjänstefördelningen, fältet *Tjänstgöring (tjf) visar undervisningstiden multiplicerad med faktorn för respektive tjänstefördelningspost och fältet *Tjänstgöring % (tjf) visar lärarens tjänstgöring som en andel av en heltidstjänst (1056 timmar, se tipsrutan under punkt 1 ovan). 5. Välj Rapport Tidsammanställning Tjänstefördelning eller lektioner. Den inställda metoden är förvald, men kan tillfälligt ändras. Välj vilken typ av sammanställning som ska visas, Lärare är förvalt. Välj ID i listan. Markera alternativet Lektion om det är den schemalagda lektionstiden du vill se i stället för tiden enligt tjänstefördelningen. Bocka för rutan Tjänstgöring. Rapporten visar nu även den beräknade tjänstgöringen för varje rad. Nova Software AB 5 (20)

6 Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (minuter per vecka) Man kan också få tjänstgöringen uttryckt i minuter per vecka i stället för timmar per läsår. Modifiera inställningarna enligt följande: Välj Inställningar Beräkning av tjänst. Fältet Heltidstjänst per lärare måste modifieras. Om läsåret är 178 dagar motsvaras 1056 timmar (se föregående exempel, tipsrutan under punkt 1) av ca 1780 min (1056/178 x 5 x 60). Skriv in värdet 1780 och enheten min/vecka. Välj under Visa alternativen Minuter och Tid per standardvecka. I Tabell Lärare visas nu följande: Tidsammanställningen ser ut så här: Nova Software AB 6 (20)

7 Beräkna tjänstgöring i procent med hjälp av faktorer Tjänstgöringen kan också beräknas i procent, oavsett om man valt att visa tid i timmar per läsår eller minuter per vecka. I exemplet nedan är alternativet timmar per läsår valt. Välj Inställningar Beräkning av tjänst. Se till att faktormodellen och visa tid i timmar (total tid) är valt. Välj Beräkna tjänstgöring i procent. Ange ett värde för Heltidstjänst för lärare (1056 tim/år i exemplet nedan). För inställningar av faktorer, se exemplet Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår). Ta fram Tabell Lärare och ta fram kolumnerna *Tid (tjf) och *Tjänstgöring (tjf). I fältet *Tjänstgöring (tjf) visas nu tjänstgöringen i procent. Nova Software AB 7 (20)

8 Ta fram Rapport Tidssammanställning Tjänstefördelning eller lektioner. Även här visas tjänstgöringen i procent, både för varje post och totalt. Beräkna tjänstgöring med hjälp av årsram Detta är det traditionella sättet för beräkning av lärares tjänstgöring ( usk ). Ta fram formuläret Inställningar Beräkning av tjänst. Välj Årsram som beräkningsmodell. Ange ett standardvärde för Årsram Ämne, t.ex. 576 eller 504. Heltidstjänst för lärare kan anges på olika sätt: o 1360 om lärarens hela reglerade arbetstid ska räknas. o Ca timmar om bara ren undervisningstid ska anges. o Ca timmar om vissa uppgifter som ingår i den reglerade arbetstiden inte ska räknas med. Se tipsrutan under punkt 1 i exemplet Beräkna tjänstgöring med hjälp av faktorer (timmar per läsår). Nova Software AB 8 (20)

9 (Observera att om man använder årsramsmodellen ska Heltidstjänst för lärare alltid anges i enheten tim/år) I exemplet nedan är Heltidstjänst för lärare satt till 1056 timmar. Vidare väljer vi att utgå från Tjänstefördelning Veckotid. Rutan Ursprunglig markeras, så att programmet inte tar hänsyn till eventuella ersättningsrader. Slutligen väljer vi att visa beräkningarna i Timmar och Total tid. Ta fram Tabell Ämne, klicka på Egenskaper och markera fälten Årsram och *Årsram (ber.). Välj OK. Fyll i värden i fältet Årsram för de ämnen i tabellen som ska ha en annan årsram än den generella. Notera att värdet i det beräknade fältet *Årsram (ber.) ändras. Årsramen ska ange hur många undervisningstimmar som skulle utgöra en full tjänst om lärarens tjänst bara innehöll undervisning i detta ämne. För gymnasier är det även möjligt att ange årsram för kurskoder om inte alla kurser i ett ämne har samma årsram. Genom att mata in olika årsram för olika ämnen (eller kurser) kan man ta hänsyn till att ämnena inte kräver lika mycket förberedelsetid och efterarbete. Exempel: På grundskolan är det vanligt att alla undervisningsämnen har årsramen 576. Årsramen för ämnet Latin (på gymnasieskolan) har tidigare varit 504 medan ämnet idrott av tradition har haft årsramen 648. Lokala avtal kan dock innebära att helt andra värden ska användas eftersom det inte längre finns några centrala avtal som reglerar undervisningstid. Tjänstgöringen beräknas enligt formeln: Tjänstgöring = Tid x (Heltidstjänst för lärare / Årsram) Formeln innebär att om Heltidstjänst för lärare och Årsram för ämnet/kursen har samma värde sker ingen omräkning. I exemplet nedan är heltidstjänst för lärare Ämnet Sp har årsram 575, medan ämnena Idh och EvIdh har årsram 648. Nova Software AB 9 (20)

10 Tips! Även arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och som inte är undervisning, kan inkluderas förutsatt att de kan värderas i tid och anges i tjänstefördelningstabellen. Om man väljer att ta med även tid för t.ex. ämnesansvar och schemaläggning, kan det vara lämpligt att ange 1056 som årsram för ett sådant ämne. Beräkna tjänstgöring i procent med hjälp av årsram För beräkning av tjänstgöring i procent måste två inställningar göras. Välj Inställningar Beräkning av tjänst och markera alternativet Beräkna tjänstgöring i procent. Heltidstjänst för lärare kan inte ställas in. Den är definitionsmässigt 100. Ta fram Tabell Ämne, klicka på Egenskaper och markera fältet Årsram. Välj OK. Fyll i värden på samma sätt som i det föregående exemplet Beräkna tjänstgöring hjälp av årsram. Tjänstgöringen beräknas enligt formeln ovan, med 100 som värde för Heltidstjänst för lärare. Nova Software AB 10 (20)

11 Fält i lärartabellen I lärartabellen finns ett antal fält som används vid beräkning av lärarnas tjänstgöring. Klicka på knappen Egenskaper i tabellen så hittar du bland annat nedanstående fält på fliken Tjänst. Dessa och andra fält som är användbara vid tjänstefördelningen beskrivs på följande sidor. Nova Software AB 11 (20)

12 Nova Software AB 12 (20)

13 Tjänstgöringsrelaterade fält i Novaschem Ämne Årsram En metod för beräkning av lärarens tjänstgöring bygger på årsram, se Inställningar Beräkning av tjänst. Om ett generellt värde angetts där behöver bara avvikelser anges i ämnestabellen. Årsramen ska ange hur många undervisningstimmar som skulle utgöra en full tjänst om läraren undervisade endast i detta ämne. Ett avvikande värde kan matas in för enskilda kurskoder, tjänstefördelningsposter eller lektioner. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. *Årsram (ber.) Detta beräknade fält anger vilken årsram som gäller för ämnet. Finns det ett värde angivet för ämne under Inställningar Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Årsram för det enskilda ämnet. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. Faktor Lärarens tjänstgöring kan också beräknas med hjälp av ett faktorsystem, se Inställningar Beräkning av tjänst. Om ett generellt värde angetts där behöver bara avvikelser anges i ämnestabellen. Faktorn ska ange det tal som undervisningstiden ska multipliceras med för att ge den arbetstid (t.ex. inklusive för- och efterarbete) som läraren ska få tillgodoräkna sig. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. Faktor kan också anges för klass eller grupp. Om faktorer anges både för ämne och klass/grupp multipliceras de olika faktorerna för att ge en resulterande faktor. *Faktor (ber.) Detta beräknade fält anger vilken faktor som gäller för ämnet. Finns det ett värde angivet för ämne under Inställningar Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Faktor för det enskilda ämnet. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. Justera längd för lärare resp för klass/elev (%) Dessa fält används om endast en del av tiden för det aktuella ämnet ska räknas med i total tid och lektionstid för lärare eller klasser/elever. Om värdet 0 anges räknas ingen tid med i rapporterna. Nova Software AB 13 (20)

14 Justera differens (min) Fältet används om ett visst antal minuter ska räknas bort från lektionslängden vid summering av lektionstid. Inmatningen -10 betyder att 10 min. räknas bort från lektionens längd. Längden justeras för varje lektion. Reducera arbetstid Om detta alternativ markeras kommer utlagd arbetstid att reduceras med lektionens längd. För lunchämnet kan det vara lämpligt att markera detta fält, vilket innebär att olika mycket tid räknas bort från arbetstiden om lunchlängden varierar. Kurskod Årsram Om en kurskod ska använda en annan årsram än den som gäller för ämnet i övrigt, kan detta anges här. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. *Årsram (ber.) Detta beräknade fält anger vilken årsram som gäller för kurskoden. Finns det ett värde angivet för kurskod under Inställningar Generellt Standardvärde används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Årsram (manuell) för den enskilda kurskoden. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. Faktor Om en kurskod ska använda en annan faktor än den som gäller för ämnet i övrigt, kan detta anges här. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. *Faktor (ber.) Detta beräknade fält anger vilken faktor som gäller för kurskoden. Finns det ett värde angivet för kurskod under Inställningar Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Faktor (manuell) för den enskilda kurskoden. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. Lärare Tjänst % Här anges omfattningen av lärarens tjänst i procent av en heltidstjänst. Nova Software AB 14 (20)

15 Nedsättning % Här anges omfattningen i procent av partiell tjänstledighet under läsåret. *Planerad tjänst Under Inställningar Beräkning av tjänst finns ett fält Heltidstjänst för lärare. Fältet *Planerad tjänst beräknas enligt formeln Reglerad arbetstid I lärarens reglerade arbetstid ingår förutom undervisning även tid för konferenser, för- och efterarbete mm. Den reglerade arbetstiden bör anges i timmar per vecka (t ex 35 eller vad som gäller enligt lokala överenskommelser). Heltidstjänst Värdet kan anges på olika sätt beroende på hur lärarnas tjänstgöring beräknas, men ska alltid ange hur många timmar som utgör full tjänst för en lärare. Exempel: 1. Endast tid med elever räknas. Heltidstjänsten för lärare bör vara samma som den vanligast förekommande årsramen för ämne, t.ex. 575 timmar. 2. Lektionstid plus tid för för- och efterarbete räknas. Heltidstjänsten blir ca timmar. 3. Hela den reglerade arbetstiden räknas. Heltidstjänsten blir 1360 timmar. 4. Tjänsteomfattningen räknas i procent. Ändra under Inställningar Beräkning av tjänst. Bocka för alternativet Beräkna tjänstgöring i procent. Fältet Heltidstjänst döljs om beräkning enligt årsramsmodellen är vald. *Heltidstjänst (ber.) Detta beräknade fält anger vilken omfattning som utgör heltidstjänst för läraren. Finns det ett värde angivet för lärare under Inställningar Beräkning av tjänst används detta, om inte ett annat värde har angivits i fältet Heltidstjänst. Fältet är dolt om tjänsteberäkning i procent och årsramsmodellen är vald. *Tid (tjf), *Tid (lektion) Dessa beräknade fält visar summan av lärarens tid enligt tjänstefördelnings- resp. lektionstabellen. Under Inställningar Beräkning av tjänst Nova Software AB 15 (20)

16 ställer man in om total tid eller veckotid enligt tjänstefördelningen ska användas vid beräkningen av *Tid (tjf). Om total tid enligt tjänstefördelningen ska användas måste denna finnas inmatad på alla lärarens tjänstefördelningsposter. Någon omräkning från veckotid görs inte. *Tjänstgöring (tjf), *Tjänstgöring (lektion) Fälten visar lärarens tjänstgöring omräknat från lärarens tid enligt tjänstefördelnings- resp. lektionstabellen. Omräkningen görs på olika sätt beroende på vilka inställningar som gjorts under Inställningar Beräkning av tjänst. Alt 1. Om beräkning av tjänst enligt faktormodellen valts: Tiden anger summan av lärarens tid omräknat efter den faktor som angivits för ämnen, kurskoder, grupper eller den enskilda tjänstefördelningsposten/lektionen. Alt 2. Om beräkning av tjänst enligt årsramsmodellen valts: Tiden anger summan av lärarens tid omräknat efter heltidstjänst för lärare samt årsram för ämnen och kurskoder. Omräkningen sker enligt formeln *Tjänstgöring = *Tid x (Heltidstjänst för lärare) / (Årsram ämne) Om ingen årsram är inmatad sker ingen omräkning. Om tjänsteberäkning i procent är vald under Inställningar Beräkning av tjänst används värdet 100 för Heltidstjänst för lärare. *Övertid (tjf), *Övertid (lektion) Programmet redovisar här lärarens över- respektive undertid i förhållande till undervisningstid, nedsättning och tjänstgöring (om sådan finns). Tiden räknas ut från tjänstefördelningen resp. lektionerna enligt formeln: *Övertid = *Tjänstgöring - *Planerad tjänst Beskrivning av tjänst Här kan registreras arbetsuppgifter som inte finns med i tjänstefördelningen och inte ska värderas i tid, t.ex. ansvar för prövningar eller liknande. Tjänstefördelning Ursprunglig Värdet sätts till 1 för den ursprungliga raden. Vid användning av funktioner som skapar nya rader (t.ex. Skapa gruppering - Med Nova Software AB 16 (20)

17 ersättningsrad och Fördela tid - Resurs på halvgrupp) får de nya raderna värdet 0 (noll). Skapa lektion Fältet anger om lektion skall skapas från den aktuella raden. Utgångsvärdet är 1 (lektion skall skapas) men kan ändras till 0 (noll). När ersättningsrader skapas får den ursprungliga raden värdet 0 och de nya får värdet 1. Total tid (tim) Den totala tiden för eleverna anges i timmar. Veckotiden beräknas från detta fält. Om veckotiden anges direkt behöver total tid inte anges. Resurs (Total tid) Fältet används tillsammans med Total tid (tim). Anger hur mycket av den totala tiden som skall ske i halvklass. Veckotid Veckotiden för eleverna anges i minuter. Värdet beräknas ur Total tid (tim) eller anges direkt. Det är denna tid som används när lektioner skapas. Resurs (Veckotid) Fältet används tillsammans med Veckotid. Anger hur mycket av veckotiden som skall ske i halvklass. Justera längd för lärare resp för klass/elev (%) Fälten används om endast en del av tjänstefördelningstiden skall räknas med i rapporterna. Om värdet 0 anges räknas ingen tid i rapporterna. Om t.ex. två lärare ska dela lika på undervisningstiden kan värdet för lärare sättas till 50. Lektionsberäkning (%) Vid beräkning av veckotid från total tid används normalt faktorn 100 vilket betyder att 100 % av den totala tiden ska bli lektionstid. En högre faktor, t.ex. 105, kan användas om det inte är möjligt att i förväg ange vilka dagar och veckor som kommer att avbokas under läsåret. Lektionstiden i schemat kommer då att bli 105 % av den totala tiden när lektioner skapas. Årsram Om en rad i tjänstefördelningen ska använda en annan årsram än den som gäller för ämnet eller kursen, kan detta matas in här. Årsram används för beräkning av lärarens tjänstgöring. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. Nova Software AB 17 (20)

18 *Årsram (ber.) Ett beräknat fält som visar vilken årsram som används för den aktuella raden i tjänstefördelningen. I första hand används eventuell inmatning i tjänstefördelningens årsram. Kurskodens årsram har högre prioritet än ämnets årsram. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. Faktor Om en rad i tjänstefördelningen ska använda en annan faktor än den som gäller för ämnet eller kursen, kan detta matas in här. Faktor används för beräkning av lärarens tjänstgöring. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. *Faktor (ber.) Ett beräknat fält som hämtar sitt värde från: 1) Eventuellt angivet värde i fältet Faktor (manuell). 2) Faktor som angivits för klass/grupp eller ämne/kurskod. Om en faktor har angivits både för klass/grupp och ämne/kurskod multipliceras faktorerna med varandra. Kurskodens faktor har högre prioritet än ämnets faktor. 3) Generell faktor för ämne eller kurskod som angivits under Inställningar Beräkning av tjänst. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. *Tid Fältet visar tiden enligt tjänstefördelningen presenterad på det sätt som ställts in under Inställningar - Beräkning av tjänst. *Tjänstgöring Tiden beräknas utifrån dels det värde som finns i fältet *Årsram resp. *Faktor för tjänstefördelningsposten, dels om årsramsmodellen används fältet Heltidstjänst för lärare. Om något värde som behövs för omräkningen saknas, sker ingen omräkning. *Lektionstid Den totala lektionstiden i schemat i timmar under läsåret visas. *Lektionstid (%) Lektionstiden i schemat anges i förhållande till den totala tiden. Nova Software AB 18 (20)

19 Lektion Justera längd för lärare (min) Använd detta fält om lektionslängden för läraren i verkligheten är en annan än den som finns i schemat. Den angivna tiden används i beräkningar oberoende av lektionens faktiska längd i schemat. Justera längd för lärare resp för klass/elev (%) Dessa fält används om endast en del av lektionstiden ska räknas med i lektionstiden för läraren eller gruppen. Om värdet 0 anges räknas ingen tid med i rapporterna. Justera differens (min) Fältet används om ett visst antal minuter ska räknas bort från lektionslängden vid summering av lektionstid. Inmatningen -10 betyder att 10 min. räknas bort från lektionens längd. Årsram Om en lektion ska använda en annan årsram än den som gäller för ämnet, kursen eller tjänstefördelningsposten, kan detta matas in här. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. *Årsram (ber.) Ett beräknat fält som hämtar sitt värde från: 1) Eventuellt angivet värde i fältet Årsram. 2) Årsram som angivits för tjänstefördelningsposten som lektionen är skapad ur. 3) Årsram som angivits för ämne eller kurskod. Kurskodens årsram har högre prioritet än ämnets årsram. 4) Generell årsram för ämne eller kurskod som angivits under Inställningar - Beräkning av tjänst. Fältet är dolt om faktormodellen för tjänsteberäkning används. Faktor Om en lektion ska använda en annan faktor än den som gäller för ämnet, kursen eller tjänstefördelningsposten, kan detta matas in här. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. *Faktor (ber.) Ett beräknat fält som hämtar sitt värde från: 1) Eventuellt angivet värde i fältet Faktor. 2) Faktor som angivits för tjänstefördelningsposten som lektionen är skapad ur. 3) Faktor som angivits för klass/grupp eller ämne/kurskod. Om en faktor har angivits både för klass/grupp och för ämne/kurskod multipliceras Nova Software AB 19 (20)

20 faktorerna med varandra. Kurskodens faktor har högre prioritet än ämnets faktor. 4) Generell faktor för ämne eller kurskod som angivits under Inställningar - Beräkning av tjänst. Fältet är dolt om årsramsmodellen för tjänsteberäkning används. Reducera arbetstid Om detta alternativ markeras kommer utlagd arbetstid att reduceras med lektionens längd. Motsvarande fält finns även för ämnen. Uppdatera ej från tjänstefördelning Om detta alternativ är markerat kommer förändringar i tjänstefördelningen inte att påverka lektionen. *Finns i tjänstefördelning Om det finns en rad i tjänstefördelningen med samma innehåll (lärare, klass, ämne/kurs), visas detta med en etta (1) i fältet. I annat fall visas värdet noll (0). Nova Software AB 20 (20)

Förutsättningar i schemafilen:

Förutsättningar i schemafilen: Nova Software Rapport innehåller funktioner för att skriva ut beräknad tjänstgöring från schemaprogrammet. Tjänstefördelningen går att sammanställa per lärare, program, konto, ämne, kurs osv. Genom att

Läs mer

Rapportens uppbyggnad Ta fram rapporten genom att välja Rapport Tjänstestorlek (SCB). Välj de lärare (eller alla) som rapporten ska omfatta.

Rapportens uppbyggnad Ta fram rapporten genom att välja Rapport Tjänstestorlek (SCB). Välj de lärare (eller alla) som rapporten ska omfatta. SCB-rapport Varje år i oktober ska skolorna lämna in statistik över lärares tjänstgöring till Statistiska Centralbyrån (SCB). I Skola24 Schema finns en tilläggstjänst som gör en rapport Tjänstestorlek

Läs mer

Salshantering i Novaschem 2013

Salshantering i Novaschem 2013 Salshantering Salshanteringen har ändrats och förbättrats i Novaschem 2013. Det finns nu ett antal nya möjligheter. Förutom de tidigare möjligheterna kan man välja att en sal inte får väljas för vissa

Läs mer

Rapportens uppbyggnad Ta fram rapporten genom att välja Rapport Tjänstestorlek (SCB). Välj de lärare (eller alla) som rapporten ska omfatta.

Rapportens uppbyggnad Ta fram rapporten genom att välja Rapport Tjänstestorlek (SCB). Välj de lärare (eller alla) som rapporten ska omfatta. SCB-rapport Varje år i oktober ska skolorna lämna in statistik över lärares tjänstgöring till Statistiska Centralbyrån (SCB). I Skola24 Schema finns en tilläggstjänst som gör en rapport Tjänstestorlek

Läs mer

Rapportöversikt Nova Software 2007

Rapportöversikt Nova Software 2007 Novaschem Rapportöversikt Nova Software 2007 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elevlistor - Grupptillhörighet för elever... 5 Elevlistor - Grupplista för elever... 6 Elevlistor - Grupper egenskaper...

Läs mer

Individuella lösningar för enskilda elever

Individuella lösningar för enskilda elever Individuella lösningar för enskilda elever Det förekommer ofta att elever inte helt följer schemat för den klass som eleven går i. Det kan t.ex. handla om: Eleven ska inte läsa vissa ämnen som resten av

Läs mer

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens 1. Förberedande arbete Innan någon överföring startas mellan Extens och Novaschem bör Extensadministratören och schemaläggaren vara överens om benämning av klasser och grupper samt lärarsignaturer. Det

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Kontroll av schema inför publicering till Skola24

Kontroll av schema inför publicering till Skola24 Kontroll av schema inför publicering till Skola24 Datum: Skola: Kontaktperson på skolan: Handläggare: Skol-ID: Kontrollpunkter Antal felaktiga poster Åtgärd 1) nödvändig 2) rekommenderas 1. Får publiceras

Läs mer

1. Skolans läsår 1 Se punkt 1 nedan. 2. Lärares personnummer 1 Se punkt 2 nedan. 3. Lärare som inte används i schemat 2 Se punkt 3 nedan

1. Skolans läsår 1 Se punkt 1 nedan. 2. Lärares personnummer 1 Se punkt 2 nedan. 3. Lärare som inte används i schemat 2 Se punkt 3 nedan Datum: Skola: Kontaktperson på skolan: Handläggare: Skol-ID: Kontrollpunkter Antal felaktiga poster Åtgärd 1) nödvändig 2) rekommenderas 1. Skolans läsår 1 Se punkt 1 nedan 2. Lärares personnummer 1 Se

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Här har vi har sammanställt frågor kring Omdöme24 som ni användare ställt till oss i supporten. Hur länge ska en undersökning vara öppen? Vissa skolor väljer att öppna upp en undersökning i början av läsåret

Läs mer

Skola24 Schemavisning

Skola24 Schemavisning Skola24 Schemavisning För att schemat ska kunna visas måste det vara publicerat. Publicering görs genom att schemaläggaren väljer Arkiv Publicera aktuellt schema i Skola24 Schema. Schemauppgifterna blir

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME Skola24 Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR TJPLGy-NOVA Extens-Skola Detaljplaneringen till NOVA Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46

Läs mer

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat:

Frånvarostatistik. Frånvaroperiod och Löneperiod Datumen du fyller i under Frånvaroperiod och Löneperiod har olika betydelse. Upprättat: Frånvarostatistik Frånvarostatistik ger dig möjlighet att analysera frånvaro av olika slag fördelat på anställda, åldersgrupper och kön. Du skapar ett rapportunderlag för en viss period och utifrån det

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Välj Start Rapporter. En lista med de olika rapporttyperna visas. Klicka på någon av länkarna för att se de rapporter som finns tillgängliga.

Välj Start Rapporter. En lista med de olika rapporttyperna visas. Klicka på någon av länkarna för att se de rapporter som finns tillgängliga. Introduktion till rapporter I programmet finns ett antal grundrapporter färdiga att skriva ut. Det går också att skapa helt egna rapporter där man t.ex. själv väljer vilka fält som ska vara med och vilken

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Grupper. SA10 Grupphantering

Grupper. SA10 Grupphantering Grupper Ibland kan det finnas en praktisk betydelse att spara en ett visst antal studenter för att senare kunna ta fram dem för att göra t.ex klass - indelningar, laborationsgrupper, uppföljningar på kurser

Läs mer

Instruktion för Kalkylering av kostnader

Instruktion för Kalkylering av kostnader Instruktion för Kalkylering av kostnader Version 2010.08 Medvind Informationsteknik AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kalkylering... 3 Underlag för kalkylering... 3 Att göra en kalkyl...

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Resultatrapportering via Studentportalen

Resultatrapportering via Studentportalen Guide Resultatrapportering via Studentportalen Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: 2015-03-27 Innehåll Om resultatrapportering i Studentportalen... 2 Rapportering av

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 Skapad: Uppdaterad: Uppdaterad 2006-11-21/BR 2007-11-23/RB 2008-05-14/UP IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

2014-02-27 Sida 1 (7)

2014-02-27 Sida 1 (7) 2014-02-27 Sida 1 (7) Modell för uppdragsdialogen för utbildningsförvaltningen i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB

Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB Innehåll Inledning... 3 Fyra typer av val... 3 Normal arbetsgång på gymnasiet... 3 Valstruktur... 3 Hämta kurser från Ämne/Kurs eller Timplan...

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Råd skriftliga omdömen

Råd skriftliga omdömen Råd skriftliga omdömen BAKGRUND Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen

Läs mer

Sammanställning, statistik och utskrift

Sammanställning, statistik och utskrift Sammanställning, statistik och utskrift Klassen/Mentorsgruppen Det finns två sätt att få fram aktuell statistik för klassen/mentorsgruppen man är ansvarig för. Detta sker via: Elevkontroll Ger grafisk

Läs mer

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR

Dexter. Närvaro/Frånvaro. Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR Dexter Närvaro/Frånvaro Handledning för lärare del 3 2006-11-21/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Frånvaroregistrering i Dexter Närvaro/Frånvaro

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet 1 LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Kompletterande PROGNOS MANUAL För användare med utökad behörighet 2 INNEHÅLL 1 Inledning. 3 2 Budgetadministration Budgetflöde - koppla uppgifter till kostnadsställe.

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Förändringsbekräftelse

Förändringsbekräftelse Förändringsbekräftelse En förändringsbekräftelse är ett komplement till, eller istället för, den normala bekräftelsen. Förändringsbekräftelsen samlar alla förändringar som görs på en order tills man skriver

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Schemaunderlag i Kopps

Schemaunderlag i Kopps Schemaunderlag i Kopps Mycket av den information som läggs in i schemaunderlaget läses in automatiskt i vårt schemaläggningssystem och därför är det viktigt att underlaget fylls i noggrant! Defaultvärden

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och kopplar den till en undervisningsgrupp som finns i schemat. När planeringen kopplas

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Pedagogisk personal Hösten 2015

Pedagogisk personal Hösten 2015 Sida 1 av 12 Pedagogisk personal Hösten 2015 Instruktioner Sista insändningsdag: 2015-11-02 Sida 2 av 12 Innehållsförteckning NYHETER I ÅRETS INSAMLING... 3 PERSONAL SOM SKA REDOVISAS... 4 PERSONAL SOM

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNING SFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-08-19 Novaschem - Bosko Denna lathund visar ett rekommenderat arbetssätt i Novaschem och Bosko vid import av schema och elev- och läraruppgifter

Läs mer

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus

Schemala tt Export till HOGIA lo n plus Schemala tt 6.0 - Export till HOGIA lo n plus Inledning Denna lathund beskriver hur man utför export av grundschema och lönetransaktioner från Schemalätt 6.0 till HOGIA Lön plus. Lathunden visar också

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Se din tjänstgöringsplan i BPS Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Version 1.1/maj 2012 1. Logga in i BPS Från universitetets webbsida (www.umu.se) klicka på länken

Läs mer

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3 Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 14.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Time i version 14.3. Bland nyheterna

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Detaljplanering och tjänstefördelning för gymnasium

Detaljplanering och tjänstefördelning för gymnasium Detaljplanering och tjänstefördelning för gymnasium version 2012-01-20 IST Sverige AB, Arabygatan 82, 352 46 Växjö E post: info.se@ist.com Telefon: 0470 70 71 00 2 Innehåll Timplaner... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster hösten 2016

Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster hösten 2016 Instruktioner 2016-08-09 1 (10) Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster hösten 2016 Steg-för-steg 1. Öppna och spara blanketten... 2 2. Så här fungerar blanketten...

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Rapportera till SCB Grundskola

Rapportera till SCB Grundskola Rapportera till SCB Grundskola Publicerad 2011-07-01 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Rapportera till SCB Grundskola 1 Hantera SCB i Adela 3 Kontrollera

Läs mer