ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME"

Transkript

1 Skola24 Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen diskutera sig samman och att schemaläggaren och skoladministratören i Skola24 ser över schemat. PERSONUPPGIFTSLAGEN Personuppgiftslagen (PuL) styr vad som får finnas nedskrivet i ett digitalt system. Känslig information får inte registreras om en individ utan dennes samtycke. Informationen får inte kränka eleven eller syfta på elevens hälsotillstånd, etniska tillhörighet, politiska åsikter eller röra elevens sexualliv. Som kommunadministratör/skoladministratör styr du i en undersökning om kommentarer ska vara tillåtna samt om fritextfrågor ska få förekomma. All personal på skolan ska skriftligen delges vilka regler som gäller. Mer information om PuL och datainspektionens utlåtande hittar du på vår webbplats under Support Lagar och Regler. ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME Omdöme är ett verktyg för att designa egna undersökningar utifrån skolans specifika behov. Omdöme ger en sammanställning av elevens skolsituation inför t.ex. utvecklingssamtal och fungerar som ett stöd för skola och hem vid utformning av Framåtsyftande planering (IUP). Det finns också möjlighet för föräldrar och elever att genom föräldrakonto/elevkonto i Skola24 ta del av de skriftliga omdömena innan utvecklingssamtalet. Avslutade undersökningar sparas i Skola24 och mentorn/undervisande lärare kan när som helst se vad som skrevs om en viss elev tillbaka i tiden. Givetvis har även föräldern/eleven möjlighet att läsa gamla undersökningar om sitt eget barn/sig själv. EN UNDERSÖKNING SKAPAS I FYRA STEG Steg ett är att formulera de frågor som ska vara med i undersökningen. Frågorna sparas och kan enkelt återanvändas vid flera utvärderingstillfällen. Tänk på att formuleringen av frågorna är mycket viktig. Skolpersonal, föräldrar och elever ska alla kunna tolka frågeställningen. Steg två är att samla ett valfritt antal frågor i frågepaket. Frågepaketen kan gälla alla eller enbart vissa ämnen/kurser, klasser/grupper eller lärare. Gäller inte undersökningen alla klasser/grupper som ingår i schemafilen är ett filter användbart. Steg tre är att skapa filter. Ett filter bestämmer vilka ämnen (ämnesfilter), lärare (lärarfilter) eller klasser/grupper (klass/grupp filter) från schemafilen som ska ingå i undersökningen. Steg fyra är att skapa en undersökning. Här bestäms namnet på undersökningen, när den ska besvaras, vilka frågepaket som ska ingå m.m. Nova Software AB februari /13

2 VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ Schemafrågor Allt underlag såsom lärare, klasser/grupper, ämnen och elever hämtas från schemafilen via export till Skola24. Det är därför viktigt att se över schemafilen innan en undersökning startas så att rätt lärare får rätt elever att skriva omdöme om. Alla grupper måste ha elevinnehåll. Är alla ämnen/kurser igång under urvalsperioden? Tänk på att elever kan vara på PRAO/APU. Välj datumintervall då underlaget hämtas så att även dessa elever inkluderas i undersökningen. Inkludera helst inte de första veckorna på läsåret vid datumurvalet när underlaget för undersökningen hämtas. De första veckorna sker ofta byten mellan olika klasser och undervisningsgrupper och detta kan störa underlaget. Inom gymnasieskolan bör frågorna besvaras per kurs. Alla kurser måste ha kurskod i schemat, även kurser i individuellt val. Det är även möjligt att använda samlingsämnen, t.ex. yrkesämnen, men då sparas endast ett svar för varje elev. Konstruktion av undersökning Ska frågorna vara generella och riktas till alla grupper eller mer ämnesspecifika? Ska Skolverkets råd användas för grundskolan. I så fall finns färdiga frågepaket som Novasoftware kan leverera. Vilka klasser ska omfattas av undersökningen? Vilken information vill vi kunna hämta ut ur undersökningen? För frågor där statistiskt underlag på individ-, grupp eller skolnivå önskas bör frågetypen enkelval, ja/nej eller flerval väljas. T.ex. frågan: Behövs stödåtgärder från skolans sida för att eleven ska nå målen? Hur länge ska undersökningen vara öppen? En undersökning kan öppnas vid terminens början och avslutas när det är dags för utvecklingssamtal. Fördelen med att undersökningen öppnas i ett tidigt läge är att lärarnas arbetsbelastning fördelas över terminen. När ska elever och föräldrar få tillgång till omdömena? Under Omdöme Skapa undersökning fliken Allmänt finns möjlighet att skriva en informativ text, t.ex. vilket syfte undersökningen har eller prioriterade mål på enheten. Denna text syns vid utskrift av undersökningen såvida det förvalda utskriftsformatet inte ändras. Nova Software AB februari /13

3 GRANSKNING AV UNDERSÖKNING Förhandsgranska undersökningen innan lärare tillåts svara. När någon fråga i undersökningen är besvarad, kan skoladministratören enbart redigera texten i frågeställningen. Inga svarsalternativ kan ändras eller läggas till/tas bort. Förhandsgranskar gör du under Start Omdöme Förhandsgranska undersökning. Välj lärare, frågepaket och klass. Det är att rekommendera att lärarna får ett par dagar på sig att granska att rätt grupper och elever ingår i undersökningen. Under denna period får undersökningen inte besvaras, se punkten ovan. Under undersökningens gång kan grupper komma att ändra elevinnehåll. Under Omdöme Skapa undersökning flik 3 Underlag finns en kolumn med som heter Aktuellt elevinnehåll. Sortera genom att klicka på kolumnrubriken, markera alla eller önskade grupper/klasser med icke aktuellt elevinnehåll och tryck på Uppdatera elevinnehåll för markerade rader. ÅTERANVÄNDNING AV GAMLA FRÅGOR/FRÅGEPAKET Det går att återanvända frågor i nya undersökningar. Formuleringen av frågetexten samt frågans ID går att ändra. Det går inte att ändra frågetyp eller svarsalternativ. Det går också att återanvända frågepaket i nya undersökningar. Formuleringen av frågepaketets ID, ev. allmän text och filter går att ändra. Det går inte att lägga till eller ta bort valda frågor. Radera aldrig frågor eller frågepaket som använts i tidigare undersökningar. Svaren från dessa finns kvar i Avslutade undersökningar för att skolpersonalen ska få fram vad som skrivits tidigare om eleven. Tänk på att det är olämpligt att ändra frågetexten radikalt då den är kopplad till registrerade svar som kan förlora sin innebörd. Arkivera avslutade undersökningar, frågepaket och frågor i mappen Arkiv. Nova Software AB februari /13

4 SKAPA UNDERSÖKNING UTIFRÅN SKOLVERKETS RÅD Nova Software kan tillhandahålla färdiga frågor och frågepaket baserat på Skolverkets stödmaterial Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013). Materialet avser främst grundskolan. Mer utförliga instruktioner följer längre fram. 1. Kontakta supporten på Nova Software för att få hjälp med kopiering. 2. Kontrollera under Inställningar Grundinställningar för skola, fliken Fritextfält att Tillåt inmatning/visning av fritextfrågor och kommentarer kopplade till frågor i omdömesmodulen är markerad. 3. Kontrollera att ämnet Mentorstid eller motsvarande finns i systemet under Administration Ämnen. Om inte lägg till i Skola24 och i aktuell schemafil. 4. Skapa filter för de ämnen som omdömen ska skrivas i, se sid 4. Koppla till frågepaketet Formulär Skriftliga omdömen. 5. Skapa undersökning, se sid 8. Var noga med att markera checkboxen Använd Rapport Omdömesöversikt. Nova Software AB februari /13

5 Checkboxen måste vara markerad för att rapportmallen Omdömesöversikt ska gå att använda. På flik 3 Underlag rekommenderar vi att hämta underlag för frågepaket Formulär Skriftliga omdömen från schemafilen. För frågepaket Formulär Skolans insatser som enbart riktar sig till mentorn/klassansvarig är det lättare att lägga upp underlaget manuellt rad för rad, se sid 10. VILLKOR FÖR RAPPORTMALLEN För att rapport Omdömesöversikt ska fungera måste vissa villkor vara uppfyllda. Om inte visas inte rapporten. Det första frågepaketet ska ha frågetypen enkelval med kommentar. Antal alternativ måste vara fyra. Det andra frågepaketet ska ha frågetypen fritextfråga. Checkboxen under Undersökningar fliken Allmänt Använd Rapport Omdömesöversikt måste vara markerad. Den går att markera i efterhand. Alternativet Underlag saknas visas inte i rapport Omdömesöversikt. Nova Software AB februari /13

6 Arbetsbeskrivning egenformulerade frågor Här nedan kommer en kort instruktion om hur en undersökning skapas. För utförligare information läs manualen Omdöme. Den finns i Skola24 under fliken Hjälp & dokumentation. Logga in i Skola24. Välj Omdöme och Skapa undersökningstillfälle. Du ser fem mappar: Undersökningar, Frågepaket, Frågor, Filterdefinitioner och Arkiv. Skapa undersökning En undersökning skapas i följande steg: 1. Skapa frågor 2. Samordna frågor i frågepaket 3. Skapa eventuella filter 4. Skapa undersökning med ett eller flera frågepaket Nova Software AB februari /13

7 1. SKAPA FRÅGOR Det finns sex olika frågetyper: Enkelval: Flerval: Ordning: Fritext: Intervall: Ja/Nej: Läraren kan välja ett av svarsalternativen. Läraren kan välja ett eller flera svar på frågan. Läraren rangordnar olika svarsalternativ. Läraren formulerar fritt sitt svar. Läraren graderar elevens resultat enligt en bestämd skala. Läraren svarar Ja eller Nej på frågan. En undersökning kan innehålla både allmänna frågor som ska besvaras av alla lärare och specifika frågor som gäller t.ex. ett ämne/kurs. Administratören kan ge läraren möjlighet att lägga till en kommentar till sina svar. Det finns alltid möjlighet att markera alternativet Underlag saknas oavsett vilken frågetyp det gäller. Exempel: Välj Frågor och klicka på länken Ny fråga. Välj frågetypen Enkelval. Ange ID: Elevens studieresultat. Frågetext: Elevens studieresultat hittills leder till följande bedömning: Svarsalternativ: Eleven har visat mycket goda studieresultat, Eleven har visat goda studieresultat samt Elevens studieresultat är bristfälliga. Ska det vara möjligt att lämna en kommentar markeras rutan Tillåt kommentar. Glöm inte att Spara. Sorteringsordningen för svarsalternativen går att ändra genom att klicka på Flytta upp resp. Flytta ner. För att skapa ytterligare frågor tryck på länken Ny fråga. Klicka på Lägg till för varje nytt svarsalternativ. Nova Software AB februari /13

8 2. SKAPA FRÅGEPAKET När alla frågor är skapade är nästa steg att sätta ihop frågor i frågepaket. Frågepaketet kan återanvändas vid senare undersökningstillfällen. Skapa ett paket för samtliga lärare och undervisningsgrupper. Exempel: Välj Frågepaket och Nytt frågepaket. Mata in Alla ämnen som ID. Om så önskas, skriv en förklarande text och markera att texten ska visas vid svarstillfälle och i rapporter. Markera de frågor som ska ingå i undersökningen under rubriken Tillgängliga frågor och klicka på den övre pilknappen för att flytta över frågan till rutan Valda frågor. Välj att gruppera frågan/frågorna på ämne (grundskolan) eller kurs (gymnasieskolan om kurskoder används i schemat). Spara frågepaketet utan något filter. Nova Software AB februari /13

9 3. DEFINIERA FILTER Man kan använda sig av filter för att avgränsa undersökningar till att gälla t.ex. vissa ämnen eller undervisningsgrupper. Filter kan göras för elever, lärare, ämnen och kurser. Använder man inget filter, kommer samtliga lärare och samtliga elever som finns med på lektioner under urvalsperioden att omfattas av undersökningen. Skapa ett filter för elever i årskurs 1. Exempel: Välj Filterdefinitioner och Nytt datafilter. Välj filtertyp Klass, klicka på flera längst ned i listan och välj sedan alla klasser i åk 1 i listan. Mata in Åk 1 i fältet ID. Klicka på Spara. Koppla filter till frågepaket Nu ska filtret Åk 1 kopplas till paketet Alla ämnen. Välj Frågepaket. Klicka på Alla ämnen. Vid Vilka gäller frågorna väljs Åk 1. Välj Spara. Klicka här för att skapa nytt filter. Nova Software AB februari /13

10 4. SKAPA UNDERSÖKNINGSTILLFÄLLE Slutligen ska ett undersökningstillfälle registreras där man anger vilken period som undersökningen gäller och det datumintervall när undersökningen ska vara öppen för lärarna att besvara. De lektioner som finns i schemat under den angivna undersökningsperioden kommer att bilda underlag för vilka ämnen/kurser och undervisningsgrupper läraren får fram när frågorna ska besvaras. Vid varje undersökningstillfälle används ett eller flera frågepaket. Exempel: Välj Undersökningar Ny undersökning. Mata in lämpligt namn t.ex. Skriftliga omdömen läsåret XX i fältet Undersökning. Mata in datum för Undersökningsperiod och Svarsperiod. Istället för XX anger du årtal för innevarande läsår. Bestäm om omdömena ska vara tillgängliga för föräldrar och elev. Välj tidsintervall alternativt Inget slutdatum. Nova Software AB februari /13

11 Växla till fliken Frågepaket, markera de paket som ska ingå i undersökningen i den vänstra rutan. Klicka på högerpilarna, så att frågepaketen visas som valda. Klicka på Spara. Växla till fliken Underlag. Välj Frågepaketet Alla ämnen. Välj lämpligt tidsintervall. De första veckorna på terminen bör inte vara med. Under dessa veckor sker oftast många gruppbyten. Dessutom måste man ta hänsyn till PRAO/APU perioder, se sidan 2. Klicka i rutan Inkludera alla grupper för att få med grupper och inte bara de klasser som ingår i filtret. Klicka på Hämta nytt underlag för vald period. Underlaget fylls på med samtliga lärare och undervisningsgrupper i årskurs 1 (eftersom vi har ett filter på årskurs 1). Leta fram eventuella poster som inte ska vara med i undersökningen. Markera dessa i rutan till vänster och klicka på knappen Ta bort. Om en lärare har undervisning i en grupp som inte kommit med genom filtret kan den läggas till manuellt. Gå till raden längst ned och välj lärare, grupp, ämne och ev. kurskod. Klicka på Spara. Nova Software AB februari /13

12 Förhandsgranska undersökningen Administratören kan förhandsgranska undersökningen för att se hur resultatet ser ut för de svarande lärarna. Administratören kan här se både aktiva undersökningstillfällen och framtida undersökningar, vars svarsperiod ännu inte har börjat. Administratören kan inte skriva eller ta bort något ur en besvarad undersökning. Välj Omdöme Förhandsgranska undersökning. Välj en lärare och den nya undersökningen. Öppna frågepaketen och titta hur det ser ut. Uppdatera elevinnehåll Efter att en undersökning har startats kan det inträffa att elevinnehållet i klasser eller grupper ändras. Om lärarna upptäcker att grupperna inte stämmer kan man gå in i underlaget och uppdatera till aktuellt elevinnehåll. Välj Omdöme Skapa undersökning. Välj rätt undersökning, gå till fliken Underlag, leta fram den ändrade gruppen. Av kolumnen Aktuellt elevinnehåll framgår att gruppen har ändrats (värdet i fältet är Nej ). Markera posten, klicka på knappen Uppdatera elevinnehåll för markerade rader och spara sedan. Arkivera Undersökningar, frågepaket och frågor som inte används kan med fördel flyttas till mappen Arkiv. Välj Omdöme Skapa undersökning. Välj den fråga, frågepaket eller undersökning som ska arkiveras. Klicka på pilen till höger om aktuell post. Klicka på länken Arkivera. Ångrar man arkiveringen kan posten avarkiveras. Föräldrar och elever Skolan bestämmer om för föräldrar/elever ska få tillgång till omdömena, se Inställningar Grundinställningar för skola fliken Allmänt. Omdömena är läsbara för föräldrar/elever de datum som angetts under Omdömen Skapa undersökning fliken Allmänt. Nova Software AB februari /13

13 Utskrift av undersökning Det går att skriva ut en undersökning antingen för en hel grupp eller för en enskild elev. För en hel grupp gör du enligt följande: Välj Rapporter. Klicka på Omdöme för elev och välj Grundrapport Omdöme för elev. Välj önskad klass/grupp under Personer. Under Omdöme finns namnen på de undersökningar som skapats. Välj önskad undersökning. Välj alla frågor och alla ämnen genom att klicka på dubbelpilen i rutan och välja alternativet Alla längst ned. Klicka på knappen Visa. Rapporten visar förutom svaren på frågorna även en inledning med sammanfattning och en redovisning av elevens frånvaro under den period som undersökningen omfattar. Vissa inställningar av rapportens utseende kan ändras genom att Växla till avancerat läge. För att skriva ut en undersökning för en enstaka elev gör du följande: Välj Administration Elevinformation. Välj rätt klass och klicka på önskad elev. Byt till fliken Omdöme. Välj önskad undersökning. Tryck på Visa. Under Fler inställningar går det att ändra inställningar av rapportens utseende. Nova Software AB februari /13

14 Rapport Omdömesöversikt Rapport Omdömesöversikt är en förutbestämd mall som enbart visas om skoladministratören har markerat att mallen ska användas för aktuell undersökning. Rapporten nås via Rapport Omdömesöversikt för elev. Mentor/klassansvarig kan ta fram en samlad bild över sina mentorselever. Välj aktuell undersökning, frågor och ämnen och klicka sedan på Visa. Nova Software AB februari /13

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Här har vi har sammanställt frågor kring Omdöme24 som ni användare ställt till oss i supporten. Hur länge ska en undersökning vara öppen? Vissa skolor väljer att öppna upp en undersökning i början av läsåret

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

GR Omdöme Så här kan det användas

GR Omdöme Så här kan det användas Funktionspaket Omdöme kan användas till många olika syften: Skriftliga omdömen, dokumentation av kunskapskrav, insamling av statistik m.m. Hur en undersökning bör utformas beror på syftet. För att få ett

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation kan man skapa grupper i Blackboard.

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

RV03 Ändring av betygsskala

RV03 Ändring av betygsskala RV03 Ändring av betygsskala Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar 1.0 2015-07-01 Marita Nilsson Innehållsförteckning Ändringshistorik... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Beskrivning av funktionen...

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen:

Förutsättningar i schemafilen: Nova Software Rapport innehåller funktioner för att skriva ut beräknad tjänstgöring från schemaprogrammet. Tjänstefördelningen går att sammanställa per lärare, program, konto, ämne, kurs osv. Genom att

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Beräkning av lärares tjänstgöring

Beräkning av lärares tjänstgöring När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och kopplar den till en undervisningsgrupp som finns i schemat. När planeringen kopplas

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Att logga in i edwise som vårdnadshavare

Att logga in i edwise som vårdnadshavare Att logga in i edwise som vårdnadshavare Här kommer information om hur du loggar in som vårdnadshavare i Mörbylånga kommun Uppdaterad 2012-09-20 Skriv edwise.se i din web-läsare Du kommer till denna bild.

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 5 Planeringar, uppgifter och resultat... 5 Aktuellt... 7 Nyheter... 7 Kalender...

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens 1. Förberedande arbete Innan någon överföring startas mellan Extens och Novaschem bör Extensadministratören och schemaläggaren vara överens om benämning av klasser och grupper samt lärarsignaturer. Det

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Snabbguide för rektor/administratör

Snabbguide för rektor/administratör Snabbguide för rektor/administratör UTV5 är ett webbaserat utvärderingssystem, speciellt utvecklat för skola, från grundskola till komvux. UTV5 skiljer sig från traditionella webbenkätsverktyg, eftersom

Läs mer

Information skriftliga omdömen

Information skriftliga omdömen Skriftliga omdömen Inför läsåret 2011-2012 infördes i grundskolan en ny samlad läroplan. I den ingår övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Många

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och väljer om den ska kopplas till en undervisningsgrupp som finns i schemat. Om planering

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan pedagoger och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2014-03-07 Logga in... 4 Ändra kontaktuppgifter... 6 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 11 Nyheter... 11 Kalender... 11 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning

Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Innehållsförteckning Inledning... 3 Värdering... 3 Verksamhetskonto... 3 1. Dags att logga in!... 4 2. Startsidan... 5 2 Värdera verksamheten...

Läs mer

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNING SFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-08-19 Novaschem - Bosko Denna lathund visar ett rekommenderat arbetssätt i Novaschem och Bosko vid import av schema och elev- och läraruppgifter

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Meddelande utanför vårdtillfälle

Meddelande utanför vårdtillfälle 1(15 Sökord Samordnad vårdplanering, hemsjukvård, skicka meddelande Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare Skapat dokumentet Karin Björklund och Ulf Altsjö INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 1.1 LÄSANVISNINGAR...

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. För att få ytterligare information om de specifika verktygen som finns i Fronter hänvisar vi till separata manualer.

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4 Serviceenheten TimeEdit support timeedit@gu.se INSTRUKTIONER TIMEEDIT WEB 2014-05-27 Schemawebb-användare 1 / 11 Hitta till schemawebben... 2 Sök fram ett schema... 2 Mer information om lokalen eller kursen...

Läs mer