3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4"

Transkript

1 Årsmöte med Mölnlycke Vägförening hålles i Kulturhusets stora sal i Mölnlycke Måndagen den 2 mars 2015 med början klockan 1900 enligt följande DAGORDNING Närvarolista upprättas 1 Årsmötets öppnande och stadgeenliga utlysande samt godkännande av dagordning 2 Val av a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) 2 justerare tillika rösträknare 3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3 5 Beslut om ansvarsfrihet för vägföreningens styrelse 6 Inkomna motioner.inga motioner har inkommit 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4 8 Beläggningsarbeten för år 2015 bilaga 5 9 Beslut om arvoden för år 2015 bilaga 5 10 Beslut om utgifts- och inkomststat, fastställande av utdebitering samt datum för senaste betalningsdag. Styrelsens förslag: bilaga 5 11 Val av styrelse och revisorer: Ordinarie Styrelseledamöter (väljs på 2 år) Marie Cedstrand och Stig Adamsson, valda tom Birgitta Karlsson, Anders Huvstig, valda tom Suppleanter ( väljs på 2 år) Anders Pellmyr, Thomas Andersson och Kristian Wijk Val av Ordförande (väljs på 1 år): Anders Huvstig vald tom Val av Revisorer (väljs på 2 år): Dick Wesström vald tom 2015, Lennart Björklund vald tom Val av Revisorsuppleanter (väljs på 2 år): Johan Fagerlind vald tom 2015,Roger Treutiger vald tom Val av Valberedning. 13 Övriga frågor. 14 Beslut om kungörande av årsmötesprotokollets tillgänglighet. Förslag: senast i Mölnlycke biblioteks hembygdsavdelning samt på hemsidan. 15 Mötets avslutande. Styrelsen

2 MOrNrvcKE VAceoRENTNG Verksamhetsberdttelse fiir hr zor4 Styrelse och revisorer Ordinarie ledamoter har varit, Anders Huvstig ordforande, Marie Cedstrand vice ordf<jrande, Stig Adamsson kass<ir och Birgitta Karlsson sekreterare. Suppleant har varit Thomas Andersson, Kristian Wijk och Anders Pellmy'r som vid behov tjdnstgjort som sekreterare. Revisorer har varit Dick Wesstrom och Lennart Bjorklund med Roger Treutiger och Johan Fagerlind som suppleanter. Sammantrffden Styrelsen har haft 5 protokollfrirda sammantrdden. Styrelsen har ut<iver stadgeenlig ftirvaltningsarbete arbetat med bland annat foljande: Ye8fo-t"ni -r$en har ett hdngaltal med den av Kommunen utvalde entreprenriren. av f<ireningens vdgar. awaktar med besked tills man kommit l[ngre i detaljplanearbetet. Barmarksunderhflll Stl'relsen har under lret anlitat olika entreprenorer for barmarksunderhflllet. Nedanstfrende itgdrder ingir i barmarksunderhflllet och har utforts efter behov- Kostnaden f<ir flrets underh&ll dr klart under budeet. Medlemmarnas delaktighet i att rapportera brister har varit vdrdefull och behcivs ocksfl i fortsdttningen. Vinterviighflllning Sndrcijning och halkbekdmpning har samordnats med och upphandlats avkommunen som dven svarat ftir jourverksamheten. BudgeMntern innebar ati tostnaderna for vintervdghflllningen blev klart under budgeterad kostnad. BelSggningsarbeten Under flret har tre vdgavsnitt belagts med ny asfalt. Delar av Kindbovdgen, parkvlgen och Brfltavdgen har ffitt nv tolpbellggning. Ne4_grlvning av fiber har gjort itt vissa vdg:avsnitt kommer att ffl ny toppbeldggning zorl istiillet for 264. Kostnadei fdr belegjningiarbetena dr sflledes klart under budgeterad niv8.

3 MorNrycKE VAcpORENTNG Ekonomi Samf?illighetens tillg6ngar minus skulder, uppgickvid flrets b<irjan till :- och vid flrets slut till L r7s rg1i. Skiilet till flrets overskott dr i huvudsak att kostnaden ftir bekiggningsarbeten, vintervdghflllning och barmarksunderhflllet blivit ldgre dn budgeterat. Styrelsen foreslar att irets resultat civerfrirs i ny rdkning.?\nders Ffuvstig Ordf<irande M<ilnlycke 2oL1-or-r4 Molnlycke Vdgforening St1'relsen Marie Cedstrand Vice Ordf<irande //;/M*-.1 S_tig Afamsson Kass<ir i

4 RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2014 MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING Bilaga 2 BUDGETERAT UTFALL Not Intäkter kr kr Vägavgifter kr kr Kommunbidrag kr kr Återvunna medlemsavgifter 0 kr kr Ränteintäkter kr kr Övriga intäkter 0 kr kr Kostnader kr kr Barmarksunderhåll kr kr Beläggningsarbeten kr kr Vintervägsunderhåll inkl sopning kr kr Styrelsearvoden inkl revisorsarvoden och sociala avgifter kr kr Förvaltningskostnader inkl hemsida kr kr 1) Utbildning/konferenser kr kr Avsatt till underhållsfond kr kr Årets överskott kr 1) Spec: Årsavgift REV 2210:-, lokal/möteskostnader 3707:- bank/pg avgifter 1190:- hemsida 1540:- kallelser o aviutskick, porto 10414:-, toner 3315:-, kuvert 794:-, dataprogram 671:- annonser 315:-, telefonkort/telefoners 250:-, uppdat bokföringsprogram 1265:-, Lantmäteriet 700:- fastighetsregisterabonnemang 5225:- skrivare 1083:-, datakostnad 1018:-, datapapper 384:- Milersättning 213:- BALANSRÄKNING FÖR ÅR 2014 Ing balans Utgående balans Tillgångar kr kr Postgirokonto kr kr Bankkonto ( Swedbank + SBAB ) kr kr Medlemsfordringar, årets 0 kr 0 kr Övriga fordringar 0 kr 413 kr Skulder och eget kapital kr kr Korttfristiga skulder kr kr Leverantörsskulder kr 0 kr Förutbetalda medlemsavgifter kr kr Övr interimsskulder kr kr Skuld skattekonto kr kr Eget kapital kr kr Underhållsfond kr kr Årets balanserade resultat kr kr

5 REVISIONSBEMTTELSE Undertecknade, vilka uts tts till r.evisorer i Mdlnlycke V:igf6retring vil lbr verksamhetsiret 2014 hirmed timna liiljande revisionsbeiittelse." Fiir att till fullo -utfbra virt uppdrag har vi tagit roggrann del av fdreningens samtliga rikenskaler, protokoll, allegat samt iivriga handlingar, vilka krinat Hmtra de upplysningar vi ansett nidvendiga ftir att tilhredssiillande kunna granska fiiieninger s ekononi och linaasiella liirvaltning. dvriga gransknings_ itgiirder, som funnits lampliga, har Aven vidt gits. Nigon anleduing till anmirkning angiende fiireningens filrda bokliiring eller de till oss fdj gradskning dverlimnade redovisningshandlingarna. har iite pttriiffats. F6re ngetrs rakelskaper har befunniti noggrani fdrda och iir lbr_ sedd. med vedeibdrliga verilikationer. Dei uppriittadi balans_ och resultat_ rekdingen har efter granskdng befunnits heliiiverensstimna med riken_ skaperna. Vi {6reslir d{rfiir Arsmaitet att faststelh det framlagda resultatet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet filr den tid redovisningen onfattar. Vi tilstyrker slutligen styrelsens ftirslag att fiira gransktringsarets Resultat i ny riknitrg Dick Wesstriim Lennart Bjtirkluod

6 Denna finns endast på biblioteket och på stämman bilaga 4 DEBITERINGSLÄNGD FÖR M Ö L N L Y C K E V Ä G F Ö R E N I N G Å R UTDEBITERING :- per andel AVGIFTEN BETALAS SENAST Längden är sorterad efter fastighetsbeteckningen MEDLEMSLÄNGD Listan sorterad efter fastigheternas belägenhetsadresser ä

7 MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING Förslag till utgifts- och inkomststat/budget år 2015 Bilaga 5 Utgifter Barmarksunderhåll Vinterväghållning upphandlad via Härryda Kommun Beläggningsarbeten Styrelse o revisorarvoden inkl sociala avgifter Förvaltningskostnader Utbildning, konferenser Avsättning till Underhållsfond Inkomster Vägavgifter,utdebitering 1025 kr/andel 853 andelar Driftbidrag från Härryda Kommun Räntor Milersättning 28:-/mil Utskriftsdatum Sida 1 av 1

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer