Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar"

Transkript

1 Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid prioriteringen av tillstånds- och åtgärdsparet. (Läs mer om nationella riktlinjer och prioriteringar på Arbetsdokumentet har inte blivit korrekturläst varför det kan finnas vissa språkliga och andra formmässiga fel.

2 Tillstånd: Ankyloserande spondylit Åtgärd: Konditionsträning Rad: C13.01 Metod: Littertursökning har skett med hjälp av Socialstyrelsens bibliotikarie Sökning har skett via PubMed och PedRo. Sökord finns redovisade i den kompletta söksammanställningen vilken bofogats som appendix. Sökningen identifierade 14 systematiska översikter och 35 RCT s och efter granskning av abstracts och vissa artiklar i fullängd fanns en systematisk översikt om sjukgymnastiska åtgärder vid AS, publicerad i januari 2008 (en uppdatering av de 3 tidigare publicerade systematiska översikterna inom samma område). Denna innefattade alla relevanta studier till och med januari 2007 vilket var totalt 11 st. Av dessa 11 identifierades en (1) RCT av god kvalitet uppfyllandes kraven för inklusion avseende ovan benämnda tillstånds-åtgärdspar. Specifika krav var att åtgärden skall vara konditionsträning. Litteratursökning har även skett tillsammans med Socialstyrelsens bibliotekarie i databasera PubMed och Cinahl. Sökord finns redovisade i den kompletta söksammanställningen vilken bifogats som appendix. Sökningen gav 271 (PubMed) samt 19 (Cinahl) träffar utifrån vilka en (1) RCT identifierades uppfyllandes kraven för inklusion avseende ovan beskrivna tillstånds-åtgärdspar. Specifika krav för inklusion var att åtgärden skall vara konditionsträning. Författare, år Studiedesign Patientpopulation Intervention Maximal Syreupptagningsförmåga Analay, Ozcan, Karan, Diarcoglu, Aydin, 2003 RCT Blindad bedömare Kontrolgruppen tränar enligt samma rörlighetsträningsprogram fast på egen hand i hemmet Uppföljning efter interventionens slut samt 3 månader efter studiens start N= 45 Exklusionskriterier var systemsjukdom, svår deformitet, höft eller knäprotes samt bruk av långsamverkande antireumatisk medicin. I: 3 kvinnor, 20 män, medelålder 37.6 år +/- 1.3 K: 4 kvinnor, 18 män, medelålder 34.3 år +/- 7.9 Intensivträning ledd av sjukgymnast 3 gånger/vecka under 6 veckor, minst 50 minuter per träningspass. Träningen innehåller konditionsträning på cykel, stretching, mobilisering och styrketräning för övre och nedre extremitet och för ryggmuskler, Syreupptag nings förmåga, Vo2max i ml/kg/min (mätt med Åstrands test på cykel) I: 11% ( ) p>0.05 K: -4% ( ) Fysisk kapacitet Aktivitetsbegränsningar Aktivitets begränsningar, BASFI (0-100) (10 olika aktiviteter vilka skattas på VAS) I: 24% ( ) p>0.05 K: 1% ( ) p<0.05 Skillnad mellan I och K p>0.05 Övrigt

3 Ingen statisiskt signifikant skillnadmellan grupperna vid baslinjen utom i rörlighet i ländryggen där interventionsgruppen var något mera rörliga samt andningsgymnastik. p<0.05 Karapolat, Eyigor, Zoghi, Akkoc, Kirazli, Keser, 2009 RCT, genom förd i Turiet via poliklinisk mottagning vid sjukhus i storstad, men träningen är utförd i kommunal simbassäng, i hemmet och utomhus i närområdet N=37 (som genomfört studien) Intervention IS (intervention simning)= n13 Intervention IG(intervention gång)= n 12 Kontroll n= % kvinnor i de olika grupperna, låg till möjligen måttlig sjukdomsaktivitet, ålder IS: / , IG: / K: /-9.47, inga patienter har biologiska läkemedel, ndast sulfasalaxzin och methotrexate tillåtet simning (crawl) 30 minuter (60-70% av HRR) 3ggr/vecka i 6 veckor plus rörelseträning, stretching och andningsträning 30 minuter dagligen 6 dagar i veckan eller gångträning 30 (60-70% av HRR) 3ggr/vecka i 6 veckor plus rörelseträning, stretching och andningsträning 30 minuter dagligen 6 dagar i veckan. Kontroll= endast rörelseträning, stretching och andningsträning 30 minuter dagligen 6 dagar/vecka i 6 veckor. Max syreupptag pvo2 (test på gångband) IS: 14% ( ) IG: 14% ( ) K: 6% ( ) Fysisk kapacitet 6MWT (6 minuters gångtest där patienten går i 6 minuter och sträckan mäts i meter) IS: 41% ( ) IG: 10% ( ) K: -1% ( ) Inom varje grupp är skillnaderna signifikanta p<0.05 i båda interventionsgrupperna men ej i kontrollgruppen. Dock finns ingen jämförelse mellan respektive interventions grupp och kontrollgruppen. 6MWT= 6 minute walk test, BASFI= Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index

4 Evidenssummering framgår av tabellen nedan: Fråga: Effekten av konditionsträning i form av antingen sjukgymnastledd träning under minst 50 minuter, 3 dagar per vecka under 6 veckor innefattade konditionsträning på cykel, stretching, mobilisering och styrketräning för nedre, övre extremitet och ryggmuskler samt andningsgymnastik eller i form av simning (crawl) 30 minuter (60-70% HRR) 3ggr/vecka i 6 veckor plus rörelseträning, stretching och andningsträning 30 minuter dagligen 6 dagar i veckan alternativt gångträning 30 minuter (60-70% HRR) 3ggr/vecka i 6 veckor plus rörelseträning, stretching och andningsträning 30 minuter dagligen 6 dagar i veckan. Patientpopulation: Män och kvinnor med AS Vårdmiljö: Polikliniskt på sjukhus, hemträning, kommunal simbassäng, utomus i närområdet. Effektmått Antal deltagare (antal studier) Baselinevärden +/- SD Relative effekt jfr med baseline i I och K grupper (95% CI) Absolut effekt (mean eller range) skillnad mellan grupperna Evidensstyrka Kommentarer Maximal syreupptagningsförmåga pvo2 37 (1) 45 (1) Isim: /-6.82 Igång: /-5.19 K: /-7.05 IG: / K: / Isim: 14% Igång:14% K: 6% IG: 11% ( ) K: -4% ( ) Isim samt Igång 8% större effekt än i K 15% större effekt i IG än i K Måttlig (+++) Rimligt resultat med hänsyn taget till allmän träningsfysiologi, 2 RCT Fysisk kapacitet 37 (1) IS: / IG: / K: / IS: 41% IG:10% K: -1% IS: 42% större effekt än i K IG: 11% större effekt än i K Låg (++) Endast en RCT

5 Aktivitetsbegränsningar 45 (1) IG: / K: / IG: 24%( ) K: 1% ( ) 23% större effekt i IG än i K Låg (++) Endast en RCT Kommentarer: Effekt har påvisats för effektmåtten maximal syreupptagningsförmåga, fysisk kapacitet samt aktivitetsbegränsningar vilka är viktiga effektmått för aktuell behandling och diagnos. Frågan om harm/biverkningar är för sammanhanget tillräckligt belyst av studien. Storleken av den påvisade effekten är kliniskt relevant, i synnerhet för fysisk kapacitet. De viktigaste invändningar som uppkommit under arbetet med evidensgraderingar och som nedsätter vår tillit till resultatens validitet och relevans är faktumet att det endast finns två studier samt att patienterna ej är blidade för interventionen, dock är det i de flesta fall gällande träning nästintill omöjligt att blinda för detta. Studierna är genomförda i Turkiet och undersöker en av de absolut vanligaste träningsformerna för denna patientgrupp och kan således garanterat generaliseras till svensk sjukvård.

6 Litteratursökningar Dokumentation av informationsökning PubMed Ankyloserande spondylit-fysioterapi Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek. Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Ankyloserande spondylit 1. Spondylitis, Ankylosing[MeSH] (Ankylosing spondylitis[tiab] OR Bechterew Disease[tiab] OR pelvospondylitis[tab]) NOT medline[sb] 3. 1 OR Spondylitis, Ankylosing/rehabilitation[MeSH] Physical Therapy Modalities[MeSH] 1 OR Exercise[MeSH] OR Vibration/therapeutic use[mesh] OR Laser Therapy[MeSH] OR Ultrasonic Therapy[MeSH:NoExp] OR Musculoskeletal Manipulations[MeSH:NoExp] OR Manipulation, Chiropractic[MeSH] OR Manipulation, Osteopathic[MeSH] OR Kinesiology, Applied[MeSH] OR Massage[MeSH] OR Braces[MeSH] OR Bandages[MeSH] 6. Massage[MeSH] AND Ice[MeSH] (ice massage[tiab] OR mineral water baths[tiab] OR spa therapy[tiab] OR mud packs[tiab] OR Mud pack therapy[tiab] OR mud compresses[tiab] OR manual therapy[tiab] OR mobilisation[tiab] OR mobilization[tiab] OR traction[tiab] OR orthoses[tiab] OR unloader[tiab] OR elastic sleeve*[tiab] OR Whole body vibration[tiab] OR Ultrasound therapy[tiab] OR Low Level Laser Therapy[tiab] OR low-power laser therapy[tiab] OR physiotherapy intervention*[tiab] OR exercise program[tiab] OR supervised exercise[tiab] OR home exercise*[tiab] OR spa-exercise[tiab] OR balneotherapy[tiab] OR group physiotherapy[tiab] OR physical therapy[tiab] OR aerobic exercise*[tiab]) NOT medline[sb] OR (3 AND 8) OR AND systematic[sb] AND RCT 35 Psoriasisartrit 13. Arthritis, Psoriatic[MeSH] Arthritis[MAJR] AND Psoriasis[MAJR] (Psoriatic Arthritis[tiab] OR Psoriasis Arthropathica[tiab] OR Psoriasis, Arthritic[tiab] OR Arthritic Psoriasis[tiab]) NOT medline[sb] 131

7 OR 14 OR AND AND systematic[sb] AND RCT 3 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er SB = PubMeds filter för systematiska översikter (systematic[sb]) för alla MeSH-indexerade artiklar (medline[sb]) Tiab= söker i title- och abstractfälten Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) De fetmarkerade referenserna finns nedsparade i dokument döpta efter principen Databasnamn antalet referenser studietyp 1 Physical Therapy Modalities[MeSH] innehåller även de underliggande termerna: Balneology Ammotherapy Baths Mud Therapy Steam Bath Electric Stimulation Therapy Electroacupuncture Transcutaneous Electric Nerve Stimulation Exercise Therapy Motion Therapy, Continuous Passive Muscle Stretching Exercises Hydrotherapy Hyperthermia, Induced Ammotherapy Diathermy + Steam Bath Musculoskeletal Manipulations Manipulation, Spinal Massage + Relaxation Techniques

8 Litteratursökningar Dokumentation av informationssökning PubMed Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta (IBP)- fysioterapi Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Tillstånden: Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta 1. Spondylitis, Ankylosing[MeSH] OR Arthritis, Psoriatic[MeSH] OR (Arthritis[MAJR] AND Psoriasis[MAJR]) OR Spondylarthritis[Mesh:NoExp] OR (Back Pain[MeSH] AND Inflammation[MeSH]) OR Spondylitis[MeSH:NoExp] OR Spondylarthropathies[MeSH] 2. (Ankylosing spondylitis[tiab] OR Bechterew Disease[tiab] OR pelvospondylitis[tiab] OR Psoriatic Arthritis[tiab] OR Psoriasis Arthropathica[tiab] OR Psoriasis, Arthritic[tiab] OR Arthritic Psoriasis[tiab])) NOT medline[sb] 3. inflammatory[tiab] AND back pain[tiab] OR 2 OR Åtgärden: fysioterapi 5. Physical Therapy Modalities[MeSH] 2 OR Exercise[MeSH] OR Vibration/therapeutic use[mesh] OR Laser Therapy[MeSH] OR Ultrasonic Therapy[MeSH:NoExp] OR Musculoskeletal Manipulations[MeSH:NoExp] OR Manipulation, Chiropractic[MeSH] OR Manipulation, Osteopathic[MeSH] OR Kinesiology, Applied[MeSH] OR Massage[MeSH] OR Braces[MeSH] OR Bandages[MeSH] OR Sports[MeSH] 6. Massage[MeSH] AND Ice[MeSH] (ice massage[tiab] OR mineral water baths[tiab] Physical Therapy Modalities[MeSH] innehåller även de underliggande termerna: Balneology Ammotherapy Baths Mud Therapy Steam Bath Electric Stimulation Therapy Electroacupuncture Transcutaneous Electric Nerve Stimulation Exercise Therapy Motion Therapy, Continuous Passive Muscle Stretching Exercises Hydrotherapy Hyperthermia, Induced Ammotherapy Diathermy + Steam Bath Musculoskeletal Manipulations Manipulation, Spinal Massage + Relaxation Techniques

9 OR spa therapy[tiab] OR mud packs[tiab] OR Mud pack therapy[tiab] OR mud compresses[tiab] OR manual therapy[tiab] OR mobilisation[tiab] OR mobilization[tiab] OR traction[tiab] OR orthoses[tiab] OR unloader[tiab] OR elastic sleeve*[tiab] OR Whole body vibration[tiab] OR Ultrasound therapy[tiab] OR Low Level Laser Therapy[tiab] OR low-power laser therapy[tiab] OR physiotherapy intervention*[tiab] OR exercise program[tiab] OR supervised exercise[tiab] OR home exercise*[tiab] OR spa-exercise[tiab] OR balneotherapy[tiab] OR group physiotherapy[tiab] OR physical therapy[tiab] OR aerobic exercise*[tiab]) NOT medline[sb] 8. 5 OR 6 OR AND Spondylitis, Ankylosing/rehabilitation[MeSH] OR Arthritis, Psoriatic/rehabilitation[MeSH] OR Spondylarthritis[Mesh:NoExp] OR spondylitis/rehabilitation[mesh:noexp] OR Spondylarthropathies/rehabilitation[MeSH] OR AND Limits Activated: English, Norwegian, Swedish, Publication Date from 2008/03 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er SB = PubMeds filter för systematiska översikter (systematic[sb]) för alla MeSH-indexerade artiklar (medline[sb]) Tiab= söker i title- och abstractfälten Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) Dokumentation av informationssökning Cinahl via EBSCO Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta (IBP)- fysioterapi Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Tillstånd: Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta 13. (MH "Spondylitis, Ankylosing") OR (MH "Arthritis, Psoriatic") OR (MH "Spondylarthritis") OR (MH "Spondylarthropathies") Åtgärd: fysioterapi 14. (MH "Physical Therapy+") or (MH "Alternative Therapies+") or (MH "Exercise") or (MH "Therapeutic Exercise") or (MH "Aerobic Exercises") or (MH "Anaerobic Exercises") or (MH "Aquatic Exercises") or (MH "Vibration/TU") or (MH "Ultrasonic Therapy") or (MH "Manipulation, Osteopathic") or (MH "Manual Therapy+") or (MH "Manipulation, Chiropractic") or (MH "Orthoses") or (MH "Foot Orthoses") or (MH "Bandages and Dressings") OR (MH "Sports") OR (MH "Cycling") OR (MH "Endurance Sports") OR (MH "Martial Arts") OR (MH "Jogging") OR (MH "Gymnastics")

10 OR (MH "Swimming") OR (MH "Yoga") OR (MH "Mind Body Techniques") OR (MH "Dance Therapy") OR (MH "Tai Chi") OR (MH "Yoga Pose") OR (MH "Balneology") OR (MH "Bathing and Baths") OR (MH "Athletic Training+") 15. TI "ice massage" OR "mineral water baths" OR "spa therapy" OR "mud packs" OR "Mud pack therapy" OR "mud compresses" OR "manual therapy" OR mobilisation OR mobilization OR traction OR orthoses OR unloader OR "elastic sleeve*" OR "Whole body vibration" OR "Ultrasound therapy" OR "Low Level Laser Therapy" OR "low-power laser therapy" OR "physiotherapy intervention*" OR "exercise program" OR "supervised exercise" OR "home exercise*" OR "spa-exercise" OR "balneotherapy" OR "group physiotherapy" OR "physical therapy" OR "aerobic exercise*" OR AND AND Limiters - Published Date from: (19 unika) *) DE = Descriptor (fastställt ämnesord i databasen) FT/default fält = fritextsökning i fälten för all authors, all subjects, all keywords, all title info (including source title) and all abstracts FT/TI, AB = fritextsökning i fälten för titel och abstract ZX = Methodology + = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Medicinska test NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 3 Tillstånd och

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) Vetenskapligt Bilaga Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Komplikationer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Komplikationer Nationella riktlinjer för diabetesvård Arbetsdokument: Komplikationer Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för diabetsvård komplikationer Arbetsdokumentet är resultatet av litteratursökning utifrån tillstånds-

Läs mer

Lilla CINAHL-lathunden

Lilla CINAHL-lathunden Lilla CINAHL-lathunden CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är den största databasen inom omvårdnad och innehåller även sjukgymnastik, arbetsterapi, biomedicin, alternativ

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013 Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Innehåll Inledning... 3 Nya orala antikoagulantia vid behandling av

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Läkemedelsbehandling NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 4 Tillstånd

Läs mer

C-UPPSATS. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid Ankyloserande spondylit

C-UPPSATS. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid Ankyloserande spondylit C-UPPSATS 2009:074 Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid Ankyloserande spondylit effekter och evidens Christoffer Akbas Therése Lundberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen

Läs mer

Psoriasisartrit, fysioterapi inom specialistvårdsreumatologi

Psoriasisartrit, fysioterapi inom specialistvårdsreumatologi Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-46570 Fastställandedatum: 2015-04-08 Giltigt t.o.m.: 2017-04-08 Upprättare: Malin S Westling Fastställare: Tova Marknell Psoriasisartrit, fysioterapi

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sjukgymnastiska evidensbaserade behandlingsriktlinjer gällande träning för vuxna patienter med ankyloserande spondylit (AS)

Sjukgymnastiska evidensbaserade behandlingsriktlinjer gällande träning för vuxna patienter med ankyloserande spondylit (AS) Falu lasarett, Reumatologkliniken Sjukgymnastik Specialistvård, Landstinget Gävleborg Upprättad 2009-03-05 av Cattis Forsberg, Malin Westling och Lena Johansson Reviderad: 2013-04-22 av Malin Westling,

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Campus Örnsköldsvik Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Under Söka och skriva på http://ovik.u b.umu.se/ finns länkar till lexikon, Sökhjälp och guider, Medicin och Skriva uppsats,

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Graviditet vid känd diabetes

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Graviditet vid känd diabetes Nationella riktlinjer för diabetesvård Arbetsdokument: Graviditet vid känd diabetes Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för diabetsvård graviditet vid känd diabetes Arbetsdokumentet är resultatet av

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Nationella riktlinjer för bröstcancer Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för bröstcancer omvårdnad och rehabilitering Detta arbetsdokument är resultatet av

Läs mer

Lathund till MEDLINE

Lathund till MEDLINE Lathund till MEDLINE MEDLINE with Full Text innehåller mer än 21 miljoner referenser inom bl.a. ämnesområdena medicin, omvårdnad och odontologi. En stor del av materialet finns att tillgå i fulltext, bl.a.

Läs mer

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar. En systematisk översikt av vetenskapliga studier

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar. En systematisk översikt av vetenskapliga studier Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar En systematisk översikt av vetenskapliga studier Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

PÅVERKAR SJUKGYMNASTISK UPPFÖLJNING FUNKTIONSFÖRMÅGA, SJUKDOMSAKTIVITET, VÄLBEFINNANDE OCH FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED ANKYLOSERANDE SPONDYLIT?

PÅVERKAR SJUKGYMNASTISK UPPFÖLJNING FUNKTIONSFÖRMÅGA, SJUKDOMSAKTIVITET, VÄLBEFINNANDE OCH FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED ANKYLOSERANDE SPONDYLIT? UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80 p Uppsats 10 poäng, D-nivå PÅVERKAR SJUKGYMNASTISK UPPFÖLJNING FUNKTIONSFÖRMÅGA, SJUKDOMSAKTIVITET,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom. Hälsoekonomiskt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom. Hälsoekonomiskt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom Hälsoekonomiskt underlag Bilaga Innehåll Behandling vid Parkinsons sjukdom med motoriska komplikationer... 3 Bedömda rader: PD 23-25 Tillstånd: Parkinsons

Läs mer

Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende. En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande

Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende. En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SD-BERA vid diagnostik av

SD-BERA vid diagnostik av Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Lathund till Nursing & Allied Health Source

Lathund till Nursing & Allied Health Source Lathund till Nursing & Allied Health Source Databasen Nursing & Allied Health Source riktar sig såväl till forskare och studenter på högskolor/universitet som till forskare aktiva inom klinisk verksamhet.

Läs mer

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Kategori: Utfärdat av Godkänt av Datum

Kategori: Utfärdat av Godkänt av Datum Innehåll Bakgrund Mål Bedömning Behandling/åtgärder Utvärdering Uppföljning Referenslista Bilagor Kopieringsförbud: Allt material är skyddat genom upphovsrätten och får inte användas i kommersiellt syfte.

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Riktad screening, prevention och levnadsvanor

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Riktad screening, prevention och levnadsvanor Nationella riktlinjer för diabetesvård Arbetsdokument: Riktad screening, prevention och levnadsvanor Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för diabetsvård riktad screening, prevention och levnadsvanor

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom Vetenskapligt underlag Bilaga Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Kliniska riktlinjer för sjukgymnastinsatser för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 2011. 6 mars 2013 1

Kliniska riktlinjer för sjukgymnastinsatser för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 2011. 6 mars 2013 1 Kliniska riktlinjer för sjukgymnastinsatser för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 2011 6 mars 2013 1 Syfte ta fram vårdprogram med nationella riktlinjer för sjukgymnastisk bedömning och uppföljning

Läs mer

Optimala förberedelser inför buk- och thoraxkirurgi Riktlinjer för sjukgymnastiska insatser

Optimala förberedelser inför buk- och thoraxkirurgi Riktlinjer för sjukgymnastiska insatser FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Sjukgymnasten ingår i teamet som vårdar patienter som genomgår buk- och thoraxkirurgi. Syftet med de sjukgymnastiska insatserna

Läs mer

Stora CINAHL-lathunden

Stora CINAHL-lathunden Stora CINAHL-lathunden CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är den största databasen inom omvårdnad och innehåller även sjukgymnastik, arbetsterapi, biomedicin, alternativ

Läs mer

Ökat vätskeintag mot förstoppning

Ökat vätskeintag mot förstoppning Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Prevention och diagnostik Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Prevention och diagnostik Arbetsdokument Nationella riktlinjer för bröstcancer Prevention och diagnostik Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för bröstcancer prevention och diagnostik Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Sjukgymnastik/fysioterapi vid axial spondylartrit

Sjukgymnastik/fysioterapi vid axial spondylartrit Regional medicinsk riktlinje Sjukgymnastik/fysioterapi vid axial spondylartrit Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 1-2015) giltigt till januari 2017 Utarbetad av: sektorsrådet i reumatologi

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer

C-UPPSATS. Sjukgymnastisk behandling vid smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg i samband med graviditet. En litteraturstudie

C-UPPSATS. Sjukgymnastisk behandling vid smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg i samband med graviditet. En litteraturstudie C-UPPSATS 2006:253 Sjukgymnastisk behandling vid smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg i samband med graviditet En litteraturstudie Johanna Peterson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Socialtjänstbiblioteket

Socialtjänstbiblioteket Socialtjänstbiblioteket www.inera.se/socialtjanstbiblioteket 2012-12-05 Eira och Inera EiRA ett landstingssamarbete sedan 2001 med syftet att förhandla fram prisvärda avtal på e-resurser för vårdens personal.

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Indikatorer Bilaga Innehåll Generellt om indikatorerna 3 Förteckning över indikatorerna 5 Gemensamma indikatorer för rörelseorganens sjukdomar 9

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer omvårdnad och rehabilitering Detta arbetsdokument

Läs mer

Lathund till PsycINFO (OVID)

Lathund till PsycINFO (OVID) Lathund till PsycINFO (OVID) PsycINFO innehåller referenser till artiklar inom psykologi och angränsande ämnesområden, som medicin, psykiatri, sociologi m.m. Databasen indexerar tidskrifter från 1806 och

Läs mer

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Mialinn Arvidsson Lindvall, RPT, MSc*, Agneta Anderzén Carlsson, RN, PhD, Anette Forsberg, RPT, PhD Universitetssjukvårdens forskningscentrum,

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) vid sårläkning hos äldre

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) vid sårläkning hos äldre Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst den 22 Maj 2014. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Utvärdering av ADL-träning efter stroke

Utvärdering av ADL-träning efter stroke Utvärdering av ADL-träning efter stroke Susanne Guidetti Med dr., leg.arbetsterapeut 1) Sektionen för arbetsterapi, Institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 2) Arbetsterapikliniken,

Läs mer

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Anne Söderlund, docent, leg sjukgymnast, Enheten för Sjukgymnastik, Akademiska sjukhuset och Uppsala

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konsekvens av att leva med reumatisk sjukdom Trötthet - fatigue Smärta

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit Kunskapen om specifik kost för personer med reumatism är idag mycket begränsad. Därför hänvisas man till generella kostråd. MIRA-studien syftar till att

Läs mer

2010-06-01 Riktlinjer för rehabilitering av personer med reumatiska sjukdomar

2010-06-01 Riktlinjer för rehabilitering av personer med reumatiska sjukdomar 2010-06-01 Riktlinjer för rehabilitering av personer med reumatiska sjukdomar Inledning Syfte Personer med inflammatoriska led- och/eller reumatiska systemsjukdomar (artros och fibromyalgi exkluderat)

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Effekter av spädbarnsmassage (babymassage) hos friska och fullgångna barn

Effekter av spädbarnsmassage (babymassage) hos friska och fullgångna barn Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst. Detta svar färdigställdes 2014-09-26. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för patienter med ankyloserande spondylit (AS)

Behandlingsriktlinjer för patienter med ankyloserande spondylit (AS) Falu lasarett, Reumatologkliniken Sjukhuset i Gävle, Sjukgymnastikenheten 2009-03-05 / Cattis Forsberg, Malin Westling, Lena Johansson Anpassad till Akademiska sjukhuset Uppsala 11-01-10 / L Östblom /Anna

Läs mer